Example: barber

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN …

1 MEMURLAR VE D ER KAMU G REVL LER N N YARGILANMALARINA L K N KARARLAR B R NC DA RE kararlari D A N I T A Y Birinci Daire Esas No : 2009/1597 Karar No : 2010/38 zeti : Vali yard mc lar hakk nda soru turma izni verilmesi veya verilmemesi yolunda karar vermeye yetkili merciin Vali oldu u, Vali taraf ndan verilen kararlara kar yap lan itirazlara ise yetkili merciin yarg evresinde bulundu u b lge idare mahkemesince bak laca hakk nda. KARAR Hakk nda n nceleme Yap lan : .. tiraz Edilen Karar : Hakk nda n inceleme yap lan .. i in soru turma izni verilmemesine ili kin Denizli Valisinin tarih ve 2009/103 say l karar Karara tiraz Edenler : ikayet iler.

1 memurlar ve dİĞer kamu gÖrevlİlerİnİn yargilanmalarina İlİŞkİn kararlar bİrİncİ daİre kararlari t.c. d a n i Ş t a y birinci daire

Tags:

  Kararlari

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN …

1 1 MEMURLAR VE D ER KAMU G REVL LER N N YARGILANMALARINA L K N KARARLAR B R NC DA RE kararlari D A N I T A Y Birinci Daire Esas No : 2009/1597 Karar No : 2010/38 zeti : Vali yard mc lar hakk nda soru turma izni verilmesi veya verilmemesi yolunda karar vermeye yetkili merciin Vali oldu u, Vali taraf ndan verilen kararlara kar yap lan itirazlara ise yetkili merciin yarg evresinde bulundu u b lge idare mahkemesince bak laca hakk nda. KARAR Hakk nda n nceleme Yap lan : .. tiraz Edilen Karar : Hakk nda n inceleme yap lan .. i in soru turma izni verilmemesine ili kin Denizli Valisinin tarih ve 2009/103 say l karar Karara tiraz Edenler : ikayet iler.

2 , .., .., .., .., .., .., .., .., .. ve .. ile .. vekili Av.. Soru turulacak Eylem : Denizli dare Mahkemesinin tarih ve E:2008/1186, K:2009/240 say l karar n uygulamamak Eylem Tarihi : 2009 y l Denizli B lge dare Mahkemesinin tarih ve 1143 say l yaz s ile g nderilen dosya, Denizli Valisinin tarih ve 2009/103 say l soru turma izni verilmemesine ili kin karar ve bu karara yap lan itirazlar, Tetkik Hakimi Neslihan Solmaz Dalk ran' n a klamalar dinlenildikten sonra, 4483 say l MEMURLAR ve Di er Kamu G revlilerinin Yarg lanmas Hakk nda Kanun uyar nca incelendi. Gere i G r l p D n ld : 4483 say l MEMURLAR ve Di er Kamu G revlilerinin Yarg lanmas Hakk nda Kanunun izin vermeye yetkili merciler ba l n ta yan 3 nc maddesinin (b) bendinde, ilde ve merkez il ede g revli MEMURLAR ve di er kamu g revlileri hakk nda valinin, (e) bendinde de Bakanlar Kurulu karar ile veya Ba bakanl k ve bakanl klar ile ba l kurulu lar n merkez te kilat nda g revli olup, ortak kararla atanan MEMURLAR ve di er kamu g revlileri hakk nda ilgili bakan veya Ba bakan n soru turma izni vermeye yekili oldu u.

3 9 uncu maddesinin nc f kras nda ise, soru turma izni verilmesine veya verilmemesine ili kin kararlara kar yap lan itirazlara 3 nc maddenin (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde say lanlar i in Dan tay n idari dairesince, di erleri i in yetkili merciin yarg evresinde bulundu u b lge idare mahkemesince bak laca h kme ba lanm t r. 5442 say l l daresi Kanununun 5 inci maddesinde, illerde, valilerin tayin ve tesbit etti i i lerde yard mc l n ve valinin bulunmad zamanlarda vekilli ini yapmak zere vali muavinlerinin g revlendirilece i belirtilmi , 2541 say l Bakanl klar ve Ba l Kurulu larda Atama Usul ne li kin Kanunun 2 nci maddesinde ise vali muavinlerinin m terek kararla atanaca h k m alt na al nm t r.

4 2 Dosyan n incelenmesinden, hakk nda soru turma izni istenen ..' n Denizli Vali Yard mc s olarak g rev yapt , 2541 say l Kanun uyar nca vali yard mc lar n n m terek kararla atand klar ancak merkez te kilat nda g revli olmay p atand klar il dahilinde g rev yapt klar , 4483 say l Kanun uyar nca da ilde g revli MEMURLAR hakk nda soru turma izni verilmesi veya verilmemesi yolunda karar vermeye yetkili merciin vali oldu u, vali taraf ndan verilen kararlara kar yap lan itirazlara ise yetkili merciin yarg evresinde bulundu u b lge idare mahkemesince bak laca anla ld ndan, ad ge en hakk nda soru turma izni verilmemesine ili kin Denizli Valisinin tarih ve 2009/103 say l karar na ikayet iler taraf ndan yap lan itiraz n g rev y n nden reddine, dosyan n itiraza bakmakla g revli ve yetkili Denizli B lge dare Mahkemesine, karar n bir rne inin itiraz edenlere g nderilmesine tarihinde oybirli iyle karar verildi.

5 D A N I T A Y Birinci Daire Esas No : 2010/456 Karar No : 2010/622 zeti : n inceleme raporunun eksik d zenlendi i anla ld ndan; sa l kl karar verilebilmesi i in konunun uzman bilirki ilerden eksiklikleri irdeleyen kapsaml bir rapor istenmesi ve yap lacak n incelemede di er belgelerle birlikte bu bilirki i raporunun da de erlendirilmesi gerekti i hakk nda. KARAR Haklar nda n nceleme Yap lanlar : 1- .. - Elaz li, A n Belediye Ba kan 2- .. - Elaz li, A n Belediye Fen leri M d r Vekili tiraz Edilen Karar : Hakk nda n inceleme yap lanlar i in soru turma izni verilmemesine ili kin tarih ve Kont.

6 B k. 2009/32491 say l karar Karara tiraz Edenler : 1- ikayet i .. Vekili Av.. 2- A n Cumhuriyet Ba savc l Soru turulacak Eylem : A n l esi M derris H seyin Efendi Mahallesi ..ada, .. parsel say l ta nmaz zerindeki yoldan Belediye ad na yeni parseller ihdas etmek ve yeni ihdas edilen parsellerden birini satmak Eylem Tarihi : 2006 Y l ve devam i leri Bakanl n n tarih ve 3798 say l yaz s ile g nderilen dosya, i leri Bakan n n tarih ve say l soru turma izni verilmemesine ili kin karar ve bu karara yap lan itirazlar, Tetkik Hakimi H seyin Ayd n' n a klamalar dinlenildikten sonra, 4483 say l MEMURLAR ve Di er Kamu G revlilerinin Yarg lanmas Hakk nda Kanun uyar nca incelendi; Gere i G r l p D n ld : Dosyan n incelenmesinden, A n l esi M derris H seyin Efendi Mahallesi.

7 Ada, 17-18 parsel say l ta nmazlarda A n Belediye Meclisinin tarih ve 2007/24 say l karar ile imar plan de i ikli i yap larak yeni imar paftalar n n olu turuldu u; yap lan bu de i iklikle .. ada, 339,38 m2 arsa vas fl ta nmaz n 3 par aya ayr larak (B) parselinin 235,14 m2, (C) parselinin 78,19 m2 ve (D) parselinin ise 26,05 m2 arsa vasf ile in aat 3 yap lamaz erhi verilmek suretiyle Belediye Ba kanl ad na tescil edildi i ve bu parsellerin tapu m d rl nce .. ada, 20,21 ve 22 parseller olarak belirlendi i; olu an 22 parsel say l ta nmaz, Belediye Ba kan na ait 17 parsel say l ta nmaz s n rlar i inde kald ndan, Belediye Enc meninin tarih ve 2008/11 say l karar ile.

8 'na 2886 say l Devlet hale Kanunu h k mlerine uygun olarak sat ld ; ikayet i kom u ta nmaz malikinin A n Sulh Hukuk Mahkemesinde a t davada mahkemece bilirki ilerin g revlendirildi i, bilirki iler taraf ndan d zenlenen tarihli raporda .. ada, 17 parsel say l ta nmaz s n rlar i erisinde bulunan ta nmazlar n yola tecav zl oldu unun tespit edildi i; a lan bu davaya kadar ilgili ta nmazlar n yola tecav zl oldu unun bilinmedi i, davan n devam etmesi nedeniyle konuya ili kin herhangi bir i lem yap lmad , belediyece yasal i lemlere ba lan larak s z konusu tecav z n giderilece inin belirtildi i, bu gerek elerle herhangi bir kamu zarar na sebebiyet verilmedi inden bahsedilerek ilgililer hakk nda soru turma izni verilmemesi y n nde n inceleme raporu d zenlendi i.

9 Bu rapor esas al narak Yetkili Mercii taraf ndan A n Belediye Ba kan ve Belediye Fen leri M d r Vekili hakk nda soru turma izni verilmemesine karar verildi i anla lm t r. n inceleme raporunda, A n Belediye Meclisinin tarih ve 2007/24 say l karar ile yap lan imar plan de i ikliklerinin ve Belediye Enc meninin tarih ve 2006/59 say l karar ile yap lan yeni parsel ihdas na ili kin i lemlerin imar ve ehircilik ilkelerine uygun olup olmad , de i ikliklerin parsel baz nda ve kapanan kadastral yoldan yeni parsel ihdas etmek suretiyle yap l p yap lmad , bu i lemlerin ki ilere menfaat sa lamak amac yla yap lan bir i lem olup olmad , ihdas edilen yeni parselin sat n n usul ne uygun olarak yap l p yap lmad , fiili durumda Belediye Ba kan na ait ta nmaz n yola tecav z n n giderilip giderilmedi i.

10 An lan i lemlere kar idare mahkemesinde a lan davalar n hangi a amada oldu u konular incelenmeksizin A n Sulh Hukuk Mahkemesi taraf ndan yapt r lan bilirki i raporu ve A n Belediye Ba kan ile Belediye Fen leri M d r Vekilinin ifadelerine yer verilmek suretiyle herhangi bir su unsurunun bulunmad sonucuna var lan n inceleme raporunun eksik d zenlendi i anla ld ndan; sa l kl karar verilebilmesi i in konunun uzman bilirki ilerden yukar da belirtilen hususlar irdeleyen kapsaml bir rapor istenmesi ve yap lacak n incelemede di er belgelerle birlikte bu bilirki i raporunun da de erlendirilmesinden sonra yetkili merci taraf ndan yeniden soru turma izni verilmesine veya verilmemesine ili kin bir karar n tesis edilmesi.


Related search queries