Example: air traffic controller

Mernis Projesi ve Adrese Dayalı ... - …

249 Mernis Projesi ve Adrese Dayal N fus Kay t Sistemi evresinde 7201 Say l Tebligat kanunu ve Bu Kanuna Dayal kar lan Tebligat T z nde Yap lmas Gerekli De i iklik nerisiAv. Demir*1Av. Ertu rul Bayram**Stj. Av. Burak Kocao lu**A).G R Bilindi i zere, hukuk kurallar ve geni anlamda mevzuat normal bir canl gibi de i ir ve geli ir. G n n ko ullar ve zaruretler de yeni hukuki normlar n orta-ya konulmas n gerekli k lar. Bu c mleden olarak, devrim niteli inde iki b y k d zenleme s z konusudur. Bunlar ba l kta da belirtilen Mernis Projesi ve Adrese Dayal N fus Kay t Sistemidir. Bu iki ok nemli konuda olabildi ince ok ey yaz lm , tart lm t r. Bu yaz da ad ge en konular tart lmayacak, sadece ve o da gerekli g r l rse tan mlarla konu ifade edilecek, esas olarakta bu d zenle-meler nda Tebligat Mevzuat nda da yap lmas gereken de i ikliklere vurgu yap lacakt R?

249 Mernis Projesi ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Çevresinde 7201 Sayılı Tebligat Kanunu ve Bu Kanuna Dayalı Çıkarılan Tebligat Tüzüğünde

Tags:

  Kanunu

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Mernis Projesi ve Adrese Dayalı ... - …

1 249 Mernis Projesi ve Adrese Dayal N fus Kay t Sistemi evresinde 7201 Say l Tebligat kanunu ve Bu Kanuna Dayal kar lan Tebligat T z nde Yap lmas Gerekli De i iklik nerisiAv. Demir*1Av. Ertu rul Bayram**Stj. Av. Burak Kocao lu**A).G R Bilindi i zere, hukuk kurallar ve geni anlamda mevzuat normal bir canl gibi de i ir ve geli ir. G n n ko ullar ve zaruretler de yeni hukuki normlar n orta-ya konulmas n gerekli k lar. Bu c mleden olarak, devrim niteli inde iki b y k d zenleme s z konusudur. Bunlar ba l kta da belirtilen Mernis Projesi ve Adrese Dayal N fus Kay t Sistemidir. Bu iki ok nemli konuda olabildi ince ok ey yaz lm , tart lm t r. Bu yaz da ad ge en konular tart lmayacak, sadece ve o da gerekli g r l rse tan mlarla konu ifade edilecek, esas olarakta bu d zenle-meler nda Tebligat Mevzuat nda da yap lmas gereken de i ikliklere vurgu yap lacakt R?

2 Ansiklopedik olarak MERN S, merkezi n fus idare siste-minin k sa proje ad d r. G n m zde T rkiye de uygulamada bulunan vatanda l k kimlik numaras n n varl k fus. (MERN S), i leri Bakanl na ba l N fus ve Vatanda l k leri Genel M d rl nce y r t len ve 2000 li y llarda uygulama-ya al nabilen merkezi n fus bilgileri d im teknolojileri ve ortak veritaban i lemcili i a s ndan T rkiye Cumhuriyeti nin en nemli ve temel projesidir. * Avukat, Ankara Barosu** Avukat, Ankara Barosu** Stajyer Avukat, Ankara BarosuAnkara Barosu Dergisi Y l:68 Say : 2010/3250 MERN S Projesi kapsam nda b t n T rkiye Cumhuriyeti vatanda lar na bilgi-sayar ortam nda 11 haneli say dan olu an bir say sal ki i kimlik atamas na da-yanan ve ad na Vatanda l k Numaras denilen uygulama bu projenin vatanda a yans yan ve bilinen yan d r.

3 Projeye ba land 1960 l y llardan bu yana sistem veritaban na girilen l ve sa ki i say s 120 milyonu ge mi bulunmaktad devlet erki a s ndan nemi dikey bir yap olan n fus verilerinin sa lam ve g venilir olarak sa lamak ve bunun zerinden di er sosyal yatay toplumsal organizasyonlar na ge i i olu turarak vatanda l k ba ile ba l bulunan b t n lke vatanda lar n n i ve i lemlerinin lkenin her yerinden h zl ve zaman kay-bettirilmeksizin eri imini ve talep eden vatanda larca i lemleri i in yasalar ve y netmelikler er evesinde kullan m na sunmakt r. 1 PROJEN : Mernis i ansiklopedik olarak tan mlad ktan sonra bu projeye k sa bir ilave ile buna eklenmesi zorunlu ikinci d zenleme yani Adrese Dayal N fus Kay t Sis-temi Nedir? Bu konuya bakal m: Kamu hizmetlerinin do ru olarak planlanmas ve t m kamu kurum ve kurulu -lar taraf ndan e g d ml y r t lmesi, devletin t m vatanda lar n n temel bilgi-lerine an nda ula abilmesi ile m mk nd r.

4 Do um, l m, evlenme, bo anma ve vatanda l k gibi bilgiler, ki ilerin ikamet adresleri ile ki isel tan t m numaralar n i eren g venilir n fus kay t sistemlerinin kurulmas yla g ncel olarak elde edile-bilmektedir. lkemizde aile k t klerinin bilgisayar ortam nda tutuldu u Merkezi N fus daresi Sisteminde(MERN S) t m T rkiye Cumhuriyeti vatanda lar n n kamu hizmetlerinin y r t lmesi i in gerekli temel bilgiler bulunmaktad r. Ancak, bu sistemde ikamet adresinin olmay en b y k eksikliktir. Bu bilgi eksikli i ne-deniyle, bir ok kurumda ki ilerin do ru ikamet adresi olmad ndan vatanda- a y nelik hizmetler e g d ml y r t lememektedir. N fusun ikamet adresleri bilinmedi inden yerle im yerlerinin g ncel n fuslar na da ula lamamaktad r. Ayr ca, lkemizde ya ayan ki ilerin adresleri ile ilgili bilgilerin (elektrik, su, te-lefon, emlak vergisi vb.)

5 Kay tlar) farkl kurumlar taraf ndan ayr veri tabanlar n-da tutulmas , adres ve numaralama i lemlerinde ortak bir standard n olmamas nedeniyle, ki ilerin kimlik bilgileri ile ikamet adreslerinin tutars z oldu u g r da belirtilen eksikliklerin giderilmesi amac yla 25/04/2006 tarihinde 5490 Say l N fus Hizmetleri kanunu kart lm ve kanun gere i lkemizde Adrese Dayal N fus Kay t Sistemi hdas Edilmi tir. Bu sistem ile ki re. n fus. u,.n fus. hareketle-1 Demir Ertu rul Bayram Burak Kocao lu Mernis Projesi ve Adrese Dayal N fus Kay t Sistemi rinin. her. an. izlenebildi i,.MERN tlar re. ki le tirildi kay t. sistemi .olu turul-mu y netmeli- s resi ba l kl 14. maddesini buraya al yoruz. MADDE 14 (1) Adrese ili kin de i iklikleri; adres beyan ile y k ml ki iler ve kurumlar yirmi i g n i inde, yerle im yeri adresine dayal hizmet almak zere herhangi bir resmi kuruma yap lan m racaatlarda kurumlar, ilgili kuruma teslim edilen adres de i ikli ine ili kin beyan formu ile on i g n i inde n fus m d rl klerine veya Genel M d rl e bildirmekle y k ml d r.

6 Bu maddenin cezai yapt r m boyutuna da girmiyoruz. Son olarak Adres Kay t Ve Kimlik Payla m Sistemi kavram zerinde de k saca durmak istiyoruz. Bu sistem vas tas ile yetkilendirilen Adli Merciler ve idari merciler ki ilerin kimlik ve adres bilgilerine ula abilmektedirler. Yukarda uzunca konu hakk nda tan mlama yap lm t r. Bu er evede yaz n n amac olan konuya d nd m zde: Tebligat kanunu nda da bu er evede d -zenleme yap lmas art olmaktad r. Tebligat Kanununun 35. maddesini buraya al yoruz. Kendisine veya adresine kanunun g sterdi i usullere g re tebli yap l-m olan kimse, adresini de i tirirse, yenisini hemen tebli i yapt rm olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebli ler bildirilen yeni Adrese yap l r.(De i f kra:. 4829. -. ) Adresini de i tiren kimse yenisini bildirmedi i ve yeni adres tebli memurunca da tespit edilemedi i takdirde teb-li olunacak evrak n bir n shas eski Adrese ait binan n kap s na as l r ve as lma tarihi, tebli tarihi say l r.

7 (De i f kra:. 4829. -. ) Bundan sonra eski Adrese kar lan tebli ler muhataba yap lm say l r.(Ek f kra: 3220 - ) Daha nce tebligat yap lmam olsa bile, taraflar ara-s nda yap lan, imzas resmi merciler n nde ikrar olunmu s zle melerde belirti-len adresler ile kamu kurum ve kurulu lar ve kamu kurumu niteli indeki meslek kurulu lar na, ticaret sicillerine ve esnaf ve sanatk rlar sicillerine verilen en son adreslerdeki de i iklikler hakk nda da bu madde h k mleri uygulan r. te bu maddenin ve yine bu maddenin uygulanmas i in yap lan d zenleyici i -lemlerinde de i tirilmesi gerekti ini belirtece iz. a m zda ki ilerin, Sosyal G venlik Kurumu, Tapu Daireleri, Trafik dareleri, Belediye Emlak Vergi Birimleri, Telefon dareleri, Emniyetin ok farkl birimle-rinde (silah ruhsat , pasaport vs.) adresleri bulunabilmektedir.

8 Kimi zaman ki i 2 Barosu Dergisi Y l:68 Say : 2010/3252adresini de i tirdi i halde, bahsi ge en onlarca, kimi zaman y zlerce kurumda adresi ayn kalmaktad r. rne in ki inin be farkl belediye s n r nda ta nma-z varsa, adresini sonradan de i tirdi inde, bu birimlerden adresler bilgilerini g ncelleyemedi i, zaman ve di er nedenlerle aksad veya de i tirse dahi kimi zaman kay tlarda bunlar n g ncellenmedi i g r lmektedir. te bu konunun -z m ok basittir. Ki inin nun 35. maddesi uyar nca tebligat i lemi tekem-m l etmeden nce numaras ve di er bilgilerinden ncelikle Adres Kay t Ve Kimlik Payla m Sistemi zerinden adres sorgusu yap lmal ve kesin-likle di er kurulu lardaki herhangi bir Adrese Maddesine g re tebligat yap lmadan Mernis kay tlar na paralel sa lanan tek ve g ncellenmesi zorunlu (hatta cezai yapt r m olan) Adrese tebligat yap lmal d r.

9 Ki inin Adrese Daya-l N fus Kay t Sistemindeki adresine tebligat yap lamaz ise bu Adrese nun 35. Maddesine g re ncelikle tebligat yap lmal d r. Adrese Dayal N fus Kay t Sisteminde Ki inin Adresinin Olmamas durumunda ise, ba kaca resmi makam veya nceden bildirilen Adrese tebligat yap lmal ve ayr ca Adrese Dayal N fus Kay t Sisteminde ki inin adresi olmad nda Yarg lama Mercileri, cra Daireleri ve benzer makamlara su duyurusunda bulunma y k ml l durum haks z tebligat n n ne ge ecek, ayr ca sistemi bir ba ka noktadan tam oturtmaya da yarayacak, kamu d zenine g ven artacakt r.


Related search queries