Example: dental hygienist

Metode şi tehnici de prevenire a delincvenţei juvenile

Metode i tehnici de prevenire a delincven ei juvenile Formatori: Liliana Foca, psiholog Asocia ia Alternative Sociale Alexandru Gulei, asistent social Asocia ia Alternative Sociale Adela Serea, psihopedagog Asocia ia Alternative Sociale Material realizat n cadrul proiectului Reducerea vulnerabilit ii copiilor l sa i singuri acas de p rin ii pleca i la munc n str in tate, proiect derulat de c tre Asocia ia Alternative Sociale n 2006. i finan at de European Children's Help Organisation ( ) Marea Britanie Metode i tehnici de prevenire a delincven ei juvenile DELINCVEN A JUVENIL.

Metode şi tehnici de prevenire a delincvenţei juvenile Conflictele motivaţionale care determină minciuna de justificare (de motivaţie, de apărare şi cea de vanitate) apar foarte des la aceşti adolescenţi, nivelul de aspiraţie fiind scăzut.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Metode şi tehnici de prevenire a delincvenţei juvenile

1 Metode i tehnici de prevenire a delincven ei juvenile Formatori: Liliana Foca, psiholog Asocia ia Alternative Sociale Alexandru Gulei, asistent social Asocia ia Alternative Sociale Adela Serea, psihopedagog Asocia ia Alternative Sociale Material realizat n cadrul proiectului Reducerea vulnerabilit ii copiilor l sa i singuri acas de p rin ii pleca i la munc n str in tate, proiect derulat de c tre Asocia ia Alternative Sociale n 2006. i finan at de European Children's Help Organisation ( ) Marea Britanie Metode i tehnici de prevenire a delincven ei juvenile DELINCVEN A JUVENIL.

2 Normalitate Non devian a (comportamentul normal). Devian a Delincven a Anormalitate comportament patologic Devian a desemneaz n sensul sau cel mai general ndep rtarea sau abaterea indivizilor de normele i valorile sociale. Din punct de vedere juridic, un comportament delincvent este definit printr-o serie de tr s turi specifice, care se reg sesc n majoritatea sistemelor legislative i anume: a) reprezint o fapt , o ac iune cu caracter ilicit, imoral, ilegitim, ilegal, prin care sunt violate si prejudiciate anumite valori i rela ii sociale.

3 B) aceasta fapt este comis de o anumit persoan care ac ioneaz deliberat, con tient i responsabil;. c) fapta respectiv este incriminat i sanc ionat de legea penal . n orice societate, comportamentul deviant acoper o mare varietate de tipuri merg nd de la comportamentul excentric p n la comportamente disfunc ionale, aberante i delicvente. n func ie Metode i tehnici de prevenire a delincven ei juvenile de aceasta varietate a comportamentelor face o distinc ie ntre devian a pozitiv , prin care individul se abate de la stereotipurile conformit ii i adopt creativ norme i valori superioare i devian a negativ , care se caracterizeaz prin nc lcarea i refuzarea normelor medii.

4 Delincven a juvenil se refer la ansamblul abaterilor i nc lc rilor de norme sociale, sanc ionate juridic, s v r ite de minorii n v rst de p n la 18 ani. Cauzele care determin devian a (delincven a juvenil ) pot fi mp r ite n dou categorii: cauze interne/individuale i cauze externe/sociale. Cauze interne / individuale: disfunc ii cerebrale ca: retard neuropsihic, hiperexcitabilitate neuronal , anomalii de tip epileptic;. deficien e intelectuale;. tulbur ri ale afectivit ii ca: insuficient maturizare afectiv , frustrare, instabilitate, ambivalen a i indiferen a afectiv , absen a emo iilor i a nclina iilor altruiste i simpatetice.

5 Tulbur ri caracteriale: autocontrol insuficient, impulsivitate i agresivitate, subestimarea gre elilor i a actelor antisociale comise, indolen , indiferen i dispre fa de munc , opozi ie i respingere a normelor social-juridice i morale, tendin e egocentrice, exacerbarea unor motive personale egoiste, a unor trebuin e i tendin e nguste, de nivel redus, absen a sau insuficienta dezvoltare a unor motive superioare, de ordin social i a sentimentelor morale, dorin a realiz rii unei vie i u oare, f r munc etc. Cauze externe/sociale: cauze socio economice i culturale: nivel de trai sc zut; omaj ridicat; norme i valori sociale confuze; sl birea controlului social; scopurile i mijloacele legale de satisfacere a nevoilor personale sunt discrepante i conduc la inegalitatea social ; relaxarea la nivelul politicii penale i vidul legislativ; sc derea prestigiului i autorit ii instan elor de control social; s r cia infantil (cu fenomenul copiii str zii ); corup ia i crima organizat ; violen a, agresarea i exploatarea minorilor.

6 Cauze socio- afective, cauze educa ionale, la nivelul microgrupurilor n care trebuie s se integreze treptat copilul, ncep nd cu familia (dezorganizarea vie ii de familie ca o consecin a divor ului; climatul familial conflictual i imoral; climatul familial excesiv de permisiv / restrictiv; divergen a Metode i tehnici de prevenire a delincven ei juvenile metodelor educative i lipsa de autoritate a p rin ilor; atitudinea rece/indiferent a p rin ilor; atitudinea autocratic /tiranic a p rin ilor) i continu nd cu coala (e ecurile de adaptare i integrare colar , randament colar sc zut, insubordonarea fa de regulile i normele colare, absenteism, chiul de la ore, repeten ie, conduit agresiv n raport cu cadrele didactice i colegii, lipsa unui nivel minimal de satisfac ie resim it de elev din cauza aptitudinilor colare slab dezvoltate, gre eli ale educatorilor n ceea ce prive te atitudinea i rela ionarea cu elevii i lipsa autorit ii morale a cadrelor didactice).

7 UN PROFIL PSIHOLOGIC AL PERSONALIT II ADOLESCENTULUI. CU COMPORTAMENT DEVIANT. Criza de originalitate l va mpinge pe adolescentul nesigur, nepreg tit, s alerge dup senza ii tari, s ocheze, provoc nd la r ndul s u senza ii similare anturajului i p rin ilor. Adolescentul care are un comportament deviant este ostil la dialog, r spunde vag i lacunar, comunic greu i monosilabic. Folose te un limbaj argotic pentru a- i ascunde abilit ile verbale s race. La adolescentul deviant sunt slab dezvoltate capacitatea de sintez i sistematizare i toate structurile superioare ale g ndirii sunt nt rziate, el neput nd interpreta n mod critic realitatea, con tientiz nd doar par ial importan a major a sferelor vie ii i activit ii sociale.

8 El nu- i poate formula explicit unele ntreb ri de esen asupra locului i menirii propriei persoane, autoreflexia i autoanaliza care sunt specifice acestei v rste sunt distorsionate. De asemenea, la adolescentul cu comportamente deviante apare o fantezie debordant , el disimuleaz frecvent, recurge la minciuna de imagina ie. Memoria este puternic colorat emo ional, memoria afectiv este mai dezvoltat n raport cu cea verbal i motric . Tulbur rile de percep ie spa ial i temporal determin nregistrarea i fixarea incorect a dimensiunilor spa io-temporale.

9 Memoria imediat prevaleaz memoria de durat . n ceea ce prive te nv area la care apeleaz adolescentul cu comportament deviant se bazeaz pe copierea conduitelor negative ale celor din anturajul s u infrac ional. El nregistreaz performan e slabe la obiectele teoretice din coal . Metode i tehnici de prevenire a delincven ei juvenile Conflictele motiva ionale care determin minciuna de justificare (de motiva ie, de ap rare i cea de vanitate) apar foarte des la ace ti adolescen i, nivelul de aspira ie fiind sc zut. Au un slab control voluntar genereaz la itatea, disimularea, tenta ia vicioas c tre alcool, droguri, distrac ii c rora nu le poate rezista.

10 Ador fal ii eroi, n lipsa unora reali, demni. De obicei, adolescentul deviant nu posed deprinderi igienico-sanitare, de comportare civilizat , de planificare i disciplinare a activit ii proprii, de rela ionare socio-afectiv . Deprinderile speciale sunt deficitare: ticuri frecvente n coordonarea mi c rilor, gestic i expresie, dificult i n perceperea i aprecierea rapid i precis a stimulilor, n distingerea culorilor, mirosurilor i gusturilor. n general, greu educabili, extraverti i, adolescen ii devian i prezint lacune n formarea deprinderilor intelectuale din cauza abandonului colar.


Related search queries