Example: tourism industry

MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA …

MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA Obrazac P-PDV. PODRU NI URED. ISPOSTAVA. ZAHTJEV ZA REGISTRIRANJE ZA POTREBE POREZA NA DODANU VRIJEDNOST. 1. OP I PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA. NAZIV/IME I PREZIME. OIB POREZNI BROJ U DR AVI SJEDI TA. ADRESA PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ U DR AVI SJEDI TA. DR AVA SJEDI TA. DATUM PO ETKA OBAVLJANJA DJELATNOST/PREDVI ENO RAZDOBLJE OBAVLJANJA ISPORUKA U RH. TELEFON/FAX PODNOSITELJA ZAHTJEVA. 2. PODACI O POREZNOM ZASTUPNIKU. NAZIV/IME I PREZIME. OIB. ADRESA. 3. UPIS U REGISTAR OBVEZNIKA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST.

ministarstvo financija - porezna uprava obrazac p-pdv podruČni ured ispostava 1. opĆi podaci o podnositelju zahtjeva

Tags:

  P pdv

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA …

1 MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA Obrazac P-PDV. PODRU NI URED. ISPOSTAVA. ZAHTJEV ZA REGISTRIRANJE ZA POTREBE POREZA NA DODANU VRIJEDNOST. 1. OP I PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA. NAZIV/IME I PREZIME. OIB POREZNI BROJ U DR AVI SJEDI TA. ADRESA PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ U DR AVI SJEDI TA. DR AVA SJEDI TA. DATUM PO ETKA OBAVLJANJA DJELATNOST/PREDVI ENO RAZDOBLJE OBAVLJANJA ISPORUKA U RH. TELEFON/FAX PODNOSITELJA ZAHTJEVA. 2. PODACI O POREZNOM ZASTUPNIKU. NAZIV/IME I PREZIME. OIB. ADRESA. 3. UPIS U REGISTAR OBVEZNIKA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST.

2 VRIJEDNOST OPOREZIVIH ISPORUKA U PRETHODNOJ GODINI. VRIJEDNOST OPOREZIVIH ISPORUKA U TEKU OJ GODINI. DATUM UPISA U REGISTAR OBVEZNIKA PDV-a POSTUPAK OPOREZIVANJA PREMA NAPLA ENIM NAKNADAMA. 4. DODJELA PDV IDENTIFIKACIJSKOG BROJA TUZEMNOM POREZNOM OBVEZNIKU. Tuzemni porezni obveznik tra i PDV identifikacijski broj iz razloga: 1. obavlja transakcije unutar EU (2) 3. odustao od praga stjecanja (4). 2. prije en prag stjecanja (3) 4. obavlja ili prima usluge unutar EU (8). 5. DODJELA PDV IDENTIFIKACIJSKOG BROJA STRANOM POREZNOM OBVEZNIKU.

3 Strani porezni obveznik tra i PDV identifikacijski broj iz razloga: 1. prije en prag isporuke (5) 3. obavlja isporuke u RH (7). 2. odustao od praga isporuke (6) 4. povremeni me unarodni cestovni prijevoz putnika u RH (9). BROJ ANA ILI OPISNA OZNAKA - ( IFRA) DJELATNOSTI PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI. OBLIK VLASNI TVA. TRGOVAC POJEDINAC TRGOVA KO DRU TVO. OSTALO: Potpis podnositelja zahtjeva Datum primitka zahtjeva Potpis djelatnika Napomena: Ako se PDV identifikacijski broj tra i zbog odustajanja od praga stjecanja, ili odustajanja od praga isporuke tada je porezni obveznik obvezan takav na in oporezivanja primjenjivati 2 kalendarske godine.

4 Strani porezni obveznik kojem se dodijeli PDV identifikacijski broj, dodjelom toga broja ujedno se upisuje i u registar obveznika PDV-a.


Related search queries