Example: bankruptcy

MOKYMAI VERTINIMO EKSPERTAMS Antrasis …

projektas Standartizuot mokini pasiekim VERTINIMO ir sivertinimo ranki bendrojo lavinimo mokykloms k rimas, II etapas MOKYMAI VERTINIMO EKSPERTAMS Antrasis seminaras Mokinio pasiekim diagnostika. Kompetencij ugdymas ir vertinimas 2014 m. spalio 27-28 d. (pagrindinio ugdymo mokytoj grup ) 2014 m. spalio 29-31 d. (pradini klasi mokytoj grup ) Bendrosios ir dalykin s kompetencijos: ugdymo ir VERTINIMO derm s paie kos Prof. dr. Ona Monkevi ien , LEU 1 klausimas refleksijai: Kokia mokinio gyjam kompetencij vieta bendrojo ugdymo sistemoje? Kompetencijos apra as /nusako mokinio brand atskirais ugdymosi laikotarpiais, ugdymo/si rezultatus Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo program apra o projekte teigiama: Ugdymo/si rezultatai asmens tam tikro lygio brand rodan ios kompetencijos, numatytos pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programoje.

Projektas „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ MOKYMAI VERTINIMO EKSPERTAMS

Tags:

  Projektas

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of MOKYMAI VERTINIMO EKSPERTAMS Antrasis …

1 projektas Standartizuot mokini pasiekim VERTINIMO ir sivertinimo ranki bendrojo lavinimo mokykloms k rimas, II etapas MOKYMAI VERTINIMO EKSPERTAMS Antrasis seminaras Mokinio pasiekim diagnostika. Kompetencij ugdymas ir vertinimas 2014 m. spalio 27-28 d. (pagrindinio ugdymo mokytoj grup ) 2014 m. spalio 29-31 d. (pradini klasi mokytoj grup ) Bendrosios ir dalykin s kompetencijos: ugdymo ir VERTINIMO derm s paie kos Prof. dr. Ona Monkevi ien , LEU 1 klausimas refleksijai: Kokia mokinio gyjam kompetencij vieta bendrojo ugdymo sistemoje? Kompetencijos apra as /nusako mokinio brand atskirais ugdymosi laikotarpiais, ugdymo/si rezultatus Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo program apra o projekte teigiama: Ugdymo/si rezultatai asmens tam tikro lygio brand rodan ios kompetencijos, numatytos pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programoje.

2 17. Svarbiausi mokini ugdymo/si pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas rezultatai optimali asmenyb s branda kaip mokini gyt bendr j bei dalykini kompetencij integrali visuma. vietimo strategai teoretikai ( , 2008; B. Male, 2012; , Rudnitsky, 2006 ir kt.) rekomenduoja susitarti ir numatyti vietimo taikinius - kok asmen , piliet norime i ugdyti? (mokinio profilis) Pl tojamos Kit valstybi vietimo sistemose jau randame ger pavyzd i , kai ugdymo/si rezultatai apra omi, atsakant klausim kok asmen , piliet norime i ugdyti? (mokinio profilis) Prioritetiniai taikiniai kotijos ikimokyklinio ugdymo programoje Kompetencijos, per kurias apra oma mokinio branda ir d l kuri jau susitarta Lietuvoje 1.

3 Asmenin s 2. mok jimo mokytis 3. komunikavimo 4. pa inimo 5. socialin s-pilietin s 6. kult rin s 7. iniciatyvumo ir k rybi kumo Kompetencij komponentai: o inios ir supratimas oGeb jimai oVertybin s nuostatos Metodologin nuostata, i plaukianti i 1 klausimo refleksijos: Nei leisti i d mesio centro nuostatos, kad vertindami mokinio gytas kompetencijas tuo pat metu vertiname jo brand . 2 klausimas refleksijai: Kaip auginame mokinio kompetencijas? Kompetencijos auginamos vertikaliai, gilyn, horizontaliai Asme-nin s k. Mok jimo mokytis k. Komini-kavimo k. Pa ini-mo k. Sociali-n s-pilieti-n s k. Kult -rin s k. Iniciatyvumo ir k rybi kumo k.

4 Prie mo- kyklinis Pradinis Pagrindinis Viduri-nis Kompetencijos auginamos vertikaliai, gilyn, horizontaliai Horizontalus auginimas : o siekiama visuminio, integralaus mokinio ugdymo/si o siekiama suderinamumo o siekiama sinergijos efekto (kai kurie kartu pl tojami skirting kompetencij geb jimai gyjami grei iau ir yra tvaresni, nei pl tojami atskirai) Kompetencijos auginamos vertikaliai, gilyn, horizontaliai Vertikalus auginimas : o siekiama inojimo, geb jim , vertybini nuostat nuoseklaus pl tojimo, tobulinimo o v lesniais mokinio ugdymo/si laikotarpiais prisideda nauji pl tojami geb jimai, naujos inojimo sritys o v lesniais mokinio ugdymo/si laikotarpiais integraliai pl toti geb jimai pl tojami kaip atskiri ir v l integruojami sud tingesniu lygiu Kompetencijos auginamos vertikaliai, gilyn, horizontaliai Vertikalus auginimas.

5 O siekiama inojimo, geb jim , vertybini nuostat nuoseklaus pl tojimo, tobulinimo o v lesniais mokinio ugdymo/si laikotarpiais prisideda nauji pl tojami geb jimai, naujos inojimo sritys o v lesniais mokinio ugdymo/si laikotarpiais integraliai pl toti geb jimai pl tojami kaip atskiri ir v l integruojami sud tingesniu lygiu Kompetencijos auginamos vertikaliai, gilyn, horizontaliai Auginimas gilyn - auginamos kompetencijos ( inojimas, geb jimai, vertybin s nuostatos), kurie: o kei ia (brandina) po i r save ir pasaul , o kei ia (brandina) kognityvinius procesus (auk tesnieji m stymo geb jimai), pa inimo modelius ir strategijas o kei ia (brandina) asmenyb (skatina k rybi kum , pilieti kum ir kt.)

6 Bei elgsenos strategijas (bendradarbiaujant elges , socialiai jautr ir kt. elges ) Horizontalus auginimas - integralumas Niculescu, 2010 i skirtos vertikalaus kompetencij auginimo apibr tys Pradinis ugdymas instrumentinis kult ros lygis (elementarus ra tingumas) Pagrindinis ugdymas bendrakult rinis pagrindas Vidurinis ugdymas bendrakult rinis ir profesin s kult ros pradmen pagrindas Australijos pavyzdys Asmenin ir socialin kompetencija Sritis socialinis supratingumas Suprasti skirtingas perspektyvas Prie mokyklinis am ius Supranta, kad mon s turi daug skirting po i ri . 4 klas Diskutuoja apie vertybes i skirting perspektyv ir apib dina po i r , kuris yra kitoks, negu jo.

7 8 klas Apib dina skirting visuomen s grupi vertybes, po i rius, elgsen ir palygina juos su savo vertyb mis, po i riais, elgsena. Kompetencij auginimo apibr tys Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo program apra o projekte 20. Bendrojo ugdymo program ugdymosi rezultatus kompetencijas sudarantys komponentai: Pradinis ugdymas Pagrindinis ugdymas Vidurinis ugdymas inios ir suprati-mas pagrindin s bendrosios inios ir supratimas apie mokymosi ir gyvenimo sri i faktus, rei kinius, procesus, paprastas proced ras bei praktin j taikym ; teorin s inios ir supratimas apie mokymosi ir gyvenimo sri i faktus, principus, procesus ir bendr sias sampratas, d sningumus, proced ras bei praktin j taikym.

8 Teorin s ir praktin s plataus konteksto pakankamai gilios pasirinkt mokymosi ir gyvenimo sri i inios ir konceptualus supratimas apie faktus, principus, procesus, d snius, sud tingas proced ras bei praktin j taikym ; Pradinis ugdymas Pagrindinis ugdymas Vidurinis ugdymas Geb ji-mai bendrieji pa intiniai (loginio, intuityviojo ir k rybinio m stymo) ir bendrieji praktiniai ( ini taikymo, veiklos b d , priemoni naudojimo ir kt.) geb jimai; komunikavimo ir bendradarbiavimo, k rybi kumo ir iniciatyvumo, pilieti kumo, veiklos geb jimai, reikalingi, atliekant paprastas u duotis ir sprend iant nesud tingas kasdienio gyvenimo bei artimiausios aplinkos problemas, apm stant savo veikl ir jos rezultatus; sud tingesnio m stymo geb jimais grind iami pa intiniai (loginio, intuityviojo, k rybinio, kritinio m stymo) ir sud tingesn mis proced romis grind iami praktiniai ( ini taikymo, veiklos b d , priemoni naudojimo) geb jimai.

9 Komunikavimo, bendradarbiavimo, pilieti kumo, k rybi kumo ir iniciatyvumo, veiklos ir refleksijos geb jimai, reikalingi i kiams veikti ir realioms problemoms spr sti; teorinio m stymo geb jimais grind iami pa intiniai (loginio, intuityviojo, k rybinio, kritinio, produktyviojo m stymo) ir sud tingomis proced romis bei technologijomis grind iami praktiniai (sud ting ini sistem taikymo, veiklos b d , atsakingo rangos, priemoni naudojimo) geb jimai; pilieti kumo; verslumo, lyderyst s, komunikavimo, k rybi ko naujovi gyvendinimo, mokymosi ir veiklos i ki veikimo bei kritini situacij valdymo, refleksijos, orientavimosi profesij pasaulyje geb jimai.

10 Pradinis ugdymas Pagrindinis ugdymas Vidurinis ugdymas Nuostatos bendradarbiaujant su mokytoju, kitais suaugusiais ir vaikais dom tis, tyrin ti, nor ti pa inti, kurti, imtis atsakomyb s u savo mokym si arba kitos veiklos atlikim , savaranki kai priimti kasdieninius sprendimus ir pozityviai elgtis savo ugdymosi ir gyvenimo aplinkoje, mokytis ir kurti kartu su kitais mon mis savaranki kai, aktyviai, k rybi kai, atsakingai mokytis, veikti, priimti sprendimus, pozityviai elgtis atsi velgiant socialines ir kult rines aplinkybes, konstruktyviai veikti bendradarbiaujant su kitais mon mis priimti savaranki ko mokymosi ir kitokios veiklos i kius, imtis atsakomyb s u darbo arba mokymosi veiklos vertinim ir gerinim , atkakliai ir k rybi kai ie koti problem sprendimo, prisiimti lyderio vaidmen , savaranki kai ir pozityviai elgtis atsi velgiant aplinkybes, konstruktyviai bendradarbiauti ir dirbti komandoje su kitais mon mis Kognityviniai d menys mokini kompetencij vertinime inias ir supratim (faktai, informacija, s vokos, d sningumai, teiginiai, simboliai, vienetai, pavyzd iai, reikalingos priemon s), kurie b tini, kad mokiniai s kmingai sitraukt pa intines veiklas.


Related search queries