Example: barber

Mr. sc. KORNELIJA SIROVICA Troškovi službenog putovanja

PLA E I SOCIJALNO OSIGURANJE pla e i naknade Mr. sc. KORNELIJA SIROVICA Stru ni lanak UDK HZRIF, Zagreb Tro kovi slu benog putovanja Tijekom slu benog putovanja , radniku nastaju odre eni izdaci koje mu poslodavac nadokna uje u skladu s izvorima radnog prava koji ga obvezuju, vode i pri tome ra una o odredbama poreznih propisa koji utvr uju uvjete uz koje se ti izdaci mogu isplatiti neoporezivo. U ovom lanku autorica poja njava uvjete za neoporezivo nadokna ivanje tro kova slu benog putovanja , propisane odredbama novoga Pravilnika o porezu na dohodak ije se odredbe primjenjuju od 4. velja e 2017. godine. 1. UVJETI ZA NADOKNA IVANJE TRO KOVA nov.

116 Računovodstvo i fi nancije 3/2017. PLAĆE I SOCIJALNO OSIGURANJE s plaće i naknade Za neoporezivo nadoknađivanje troškova službenog putovanja, odredbe članka 7. stavka 8. i 12. Pravilnika o porezu na dohodak ne- prekidno trajanje službenog putovanja vremenski ograničavaju na 30 dana.

Tags:

  Porezu, O porezu na

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Mr. sc. KORNELIJA SIROVICA Troškovi službenog putovanja

1 PLA E I SOCIJALNO OSIGURANJE pla e i naknade Mr. sc. KORNELIJA SIROVICA Stru ni lanak UDK HZRIF, Zagreb Tro kovi slu benog putovanja Tijekom slu benog putovanja , radniku nastaju odre eni izdaci koje mu poslodavac nadokna uje u skladu s izvorima radnog prava koji ga obvezuju, vode i pri tome ra una o odredbama poreznih propisa koji utvr uju uvjete uz koje se ti izdaci mogu isplatiti neoporezivo. U ovom lanku autorica poja njava uvjete za neoporezivo nadokna ivanje tro kova slu benog putovanja , propisane odredbama novoga Pravilnika o porezu na dohodak ije se odredbe primjenjuju od 4. velja e 2017. godine. 1. UVJETI ZA NADOKNA IVANJE TRO KOVA nov.

2 , br. 1/17. i njegove su se odredbe primjenjivale od 3. sije nja do SLU BENOG putovanja 3. velja e ove godine, a od 4. velja e 2017. se primjenjuju odredbe sveobuhvatnog Pravilnika o porezu na dohodak, objavljenog u Nar. nov., br. 10 Uvjeti za nadokna ivanje tro kova slu benog Odredbe Pravilnika o porezu na dohodak utvr uju uvjete za putovanja u izvorima radnog prava neoporezivo nadokna ivanje tro kova slu benog putovanja i u Zbog obavljanja poslova koji su u svezi s djelatnosti koju obavlja, tuzemstvu i u inozemstvu, tj. u slu aju slu benog putovanja u ino- poslodavac upu uje radnike na slu bena putovanja iz mjesta svoga zemstvo ne upu uju vi e na primjenu propisa koji ure uju uvjete za obra unavanje tro kova slu benog putovanja u inozemstvo za koris- sjedi ta ili iz mjesta prebivali ta odnosno uobi ajenog boravi ta nike dr avnog prora una,4 kao to je to bilo propisano Pravilnikom radnika, u neko drugo mjesto.

3 Pri tome radnicima nastaju odre eni o porezu na dohodak ije su se odredbe primjenjivale zaklju no s izdaci koje im poslodavac nadokna uje u skladu s izvorima radnoga 31. prosincem 2016. Naime, u lanak 7. novoga Pravilnika o prava koji ga obvezuje: kolektivnog ugovora,1 pravilnika o radu odno- porezu na dohodak unijete su odredbe Uredbe o izdacima za slu be- sno ugovora o radu. na putovanja u inozemstvo koji se korisnicima dr avnog prora una Ako je pojedino pravo istovremeno ure eno u nekoliko izvora priznaju u materijalne tro kove, pa su na taj na in uvjeti uz koje se radnog prava, poslodavac je obvezan osigurati primjenu onoga tro kovi slu benog putovanja u inozemstvo mogu neoporezivo na- prava koje je za radnika najpovoljnije.

4 Doknaditi radnicima sada utvr eni u poreznom propisu. Slu benim putovanjem u inozemstvo, prema odredbama lanka 7. stavka 12. Pravilnika smatra se, tako, slu beno putovanje do 30. Uvjeti za neoporezivo nadokna ivanje tro kova dana neprekidno: slu benog putovanja - iz Republike Hrvatske u stranu dr avu i obratno Uvjete uz koje se radnicima mogu neoporezivo isplatiti naknade - iz jedne strane dr ave u drugu tro kova slu benoga putovanja ure uju porezni propisi Zakon o - iz jednog mjesta u drugo mjesto na teritoriju strane dr ave. porezu na dohodak i Pravilnik o porezu na dohodak. Odredbe Pravilnika o porezu na dohodak propisuju neoporeziv Od 1.

5 Sije nja 2017. godine primjenjuju se odredbe novoga Zako- iznos dnevnice za slu beno putovanje u tuzemstvu, a neoporeziv na o porezu na dohodak2 koji, izme u ostaloga, propisuje da se porez iznos dnevnice za slu bena putovanja u inozemstvo i nadalje se na dohodak ne pla a na naknade, nagrade i potpore koje posloda- utvr uje do iznosa dnevnica utvr enih propisima o izdacima za vac, do propisanih iznosa, nadokna uje radnicima. Iznose do kojih slu bena putovanja za korisnike dr avnog prora una, tj. do iznosa se navedeni primici mogu radnicima isplatiti neoporezivo propisuju utvr enog Odlukom o visini dnevnice za slu beno putovanje u odredbe provedbenog propisa - Pravilnika o porezu na dohodak.

6 Mi- inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava dr avnog pro- nistar financija je tijekom 2017. godine donio dva Pravilnika o porezu ra Navedena Odluka utvr uje dnevnice za inozemstvo samo u na dohodak. Prvi Pravilnik o porezu na dohodak je objavljen u Nar. dvije valute: ili u US dolarima ili u eurima. 1. Na primjer, uvjete za nadokna ivanje tro kova slu benog putovanja radnika zaposle- 3. U novi Pravilnik o porezu na dohodak unijete su, s manjim izmjenama i dopunama, nih u gospodarstvu, u djelatnostima ugostiteljstva i graditeljstva utvr uju kolektivni ugovori odredbe prethodnoga Pravilnika o porezu na dohodak, objavljenog u Nar.

7 Nov., br. 1/17., iju je primjenu ministar nadle an za rad pro irio na sve poslodavce koji obavljaju navedene koje su propisivale iznose neoporezivih primitaka i uvjete za njihovu isplatu fizi kim oso- djelatnosti, i to: Kolektivni ugovor za graditeljstvo i Dodatak Kolektivnom ugovoru za gra- bama. U ovom lanku se, stoga, poja njavaju odredbe koje propisuju uvjete uz koje po- diteljstvo, Nar. nov., br. 115/15., Odluka o pro irenju Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, slodavac radniku nadokna uje nastale tro kove slu benog putovanja propisane u novom Nar. nov., br. 134/15.; Kolektivni ugovor ugostiteljstva, Nar.

8 Nov., br. 44/15., Odluka o pro- Pravilniku o porezu na dohodak, Nar. nov., br. 10/17. irenju Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, Nar. nov., br. 55/15., Dodatak I. o izmjenama i 4. Uvjete za obra unavanje tro kova slu benog putovanja u inozemstvo za korisnike dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, Nar. nov., br. 121/15., Odluka o pro irenju dr avnog prora una utvr uju odredbe Uredbe o izdacima za slu bena putovanja u inozem- primjene Dodatka I. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, Nar. nov., stvo koji se korisnicima dr avnog prora una priznaju u materijalne tro kove, Nar. nov., br.

9 Br. 134/15., Sporazum o izmjeni Kolektivnog ugovora ugostiteljstva, Nar. nov., br. 53/16.; za 50/92. i 73/93. korisnike dr avnog i lokalnih prora una njihovi kolektivni ugovori, o emu emo detaljnije 5. Pravilnik o porezu na dohodak, Nar. nov., br. 95/05. 137/15. pisati u jednom od sljede ih brojeva Riznice itd. 6. Odluka o visini dnevnice za slu beno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se 2. Zakon o porezu na dohodak, Nar. nov., br. 115/16. financiraju iz sredstava dr avnog prora una, Nar. nov., br. 8/06. Ra unovodstvo i financije 3/2017. 115. 115 2/27/17 11:35:51 AM. PLA E I SOCIJALNO OSIGURANJE pla e i naknade Za neoporezivo nadokna ivanje tro kova slu benog putovanja , 3.

10 PRAVO NA NEOPOREZIVO NADOKNA IVANJE. odredbe lanka 7. stavka 8. i 12. Pravilnika o porezu na dohodak ne- TRO KOVA SLU BENOG putovanja . prekidno trajanje slu benog putovanja vremenski ograni avaju na Odredbe lanka 7. Pravilnika porezu na dohodak propisuju 30 dana. Naime, prema stajali tu Sredi njeg ureda Porezne uprave, uvjete uz koje se radniku upu enom na slu beno putovanje mogu slu beni put je po svojoj prirodi kratkotrajnog karaktera, pa je stoga za neoporezivo nadoknaditi tijekom slu benog putovanja nastali: porezne svrhe definiran trajanjem do najvi e 30 dana - izdaci za smje taj Ako nisu ispunjeni uvjeti za neoporezivu isplatu, ili ako se - izdaci za prijevoz tro kovi slu benog putovanja ispla uju iznad iznosa koji su po- - izdaci za prehranu, pi e i prijevoz u mjestu u koje je radnik upu- reznim propisima utvr eni kao neoporezivi, iznos koji podlije e en na slu beno putovanje oporezivanju za osobe u radnom odnosu ima obilje je primitka - ostali izdaci.


Related search queries