Example: air traffic controller

MUHASEBE FİNANSMAN MUHASEBE - …

LL E T M BAKANLI IMUHASEBE F NANSMANMUHASEBE344MV0032 Ankara, 2011 Bu mod l, mesleki ve teknik e itim okul/kurumlar nda uygulanan er eve retim Programlar nda yer alan yeterlikleri kazand rmaya y nelik olarak rencilererehberliketmekamac ylahaz rlanm bireysel renmemateryalidir. Mill E itim Bakanl nca cretsiz olarak verilmi tir. PARA LE R ..1 RENME FAAL YET LETME letme letme Defteri D Uygulama 1:.. Uygulama 2: Salih z FAAL YET ..14 L ME VE DE ERLEND RENME FAAL YET B R NC SINIF DEFTER MUHASEBE S 1 A l Kay tlar .. 2 MUHASEBE Fi : Yevmiye Defter-i Mizanlar-Sa lama Tablolar .. Yard mc Defter Kay tlar.

iii AÇIKLAMALAR KOD 344MV0032 ALAN Muhasebe Finansman DAL/MESLEK BilgisayarlıMuhasebe Elemanı MODÜLÜN ADI MUHASEBE MODÜLÜN TANIMI Muhasebe defterlerini bilgisayar paket programıkullanarak yapabileceği bir …

Tags:

  Muhasebe

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of MUHASEBE FİNANSMAN MUHASEBE - …

1 LL E T M BAKANLI IMUHASEBE F NANSMANMUHASEBE344MV0032 Ankara, 2011 Bu mod l, mesleki ve teknik e itim okul/kurumlar nda uygulanan er eve retim Programlar nda yer alan yeterlikleri kazand rmaya y nelik olarak rencilererehberliketmekamac ylahaz rlanm bireysel renmemateryalidir. Mill E itim Bakanl nca cretsiz olarak verilmi tir. PARA LE R ..1 RENME FAAL YET LETME letme letme Defteri D Uygulama 1:.. Uygulama 2: Salih z FAAL YET ..14 L ME VE DE ERLEND RENME FAAL YET B R NC SINIF DEFTER MUHASEBE S 1 A l Kay tlar .. 2 MUHASEBE Fi : Yevmiye Defter-i Mizanlar-Sa lama Tablolar .. Yard mc Defter Kay tlar.

2 Gelir Bilan Envanter Bilan o Sene Sonu Paket MUHASEBE Program .. Program Yap s .. Firma Tan mlama Ticari Sisteme Giri .. Yard mc Hesaplar A Kullan lan Kasa Hesab n Tan Mahsup Fi i Tahsil Fi i Tediye Fi i Fi Girerken Hesap A KDV tahakkuku Mizan karma lemi .. Yanl lar D zeltme Sat lar n Maliyeti ve Giderlerin Yans t lmas .. Gelir tablosu d zenleme i Gider hesaplar n kapatma i Gelir tablosu hesaplar n K/Z hesab na aktar lmas .. Net k r belirleme kayd mizan d zenleme i Bilan o d zenleme i Yevmiye madde numaras verme i MUHASEBE Fi lerini Onaylama i NDEK Defter d k m i FAAL YET ..46 L ME DE ERLEND L DE ERLEND NER LEN IKLAMALARKOD344MV0032 ALANM uhasebe FinansmanDAL/MESLEKB ilgisayarl MUHASEBE Eleman MOD L N ADIMUHASEBEMOD L N TANIMIM uhasebe defterlerinibilgisayar paket program kullanarakyapabilece i bir renme RE40/24 N KO ULBilgisayar kullan m 2.

3 S n f defter tutma i lemleri1. S n f defter tutma i lemleriCari hesaplar mod l n MUHASEBE mod l YETERL KMUHASEBE LEMLER YAPMAKMOD L N AMACIG enel Ama : Bu mod l ile; renci,defter tutmai lemlerini paket program ile lar: renci standartlara uyarak; s n f i letme hesab defterini bilgisayar s n f, bilan o usul defter tutma i lemlerinibilgisayar T M RET MORTAMLARI VEDONANIMLARIB ilgisayarlaboratuar , MUHASEBE paket programlar , , Tepeg z,demo cd L ME VEDE ERLEND RMEHer renme faaliyeti sonunda mod lde verilen l meara lar ile ula t n z bilgi d zeyinizi kendi kendinizede l sonunda ise, kazand n z bilgi ve becerileribelirlemek amac yla retmeniniz taraf ndan haz rlanacakbir l me arac yla de erlendirileceksiniz.

4 RA IKLAMALAR1G R Sevgili renci,Bilgisayarlar n yo un olarak hayat m za girmedi i y llarda muhasebecilik, zor,s k c ,sa ba yolduran bir meslekti. ok say da defter elle yaz lmak zorundayd . Sayfalar dolususay lar n toplamlar n almak, kontrol etmek, ayn i lemleri defalarca tekrarlamakgerekiyordu. Bir defterde yap lan yanl , di er defterlere de aktar l yor,bulunmas d zeltilmesi uzun al malar ve MUHASEBE programlar , muhasebenin s k c ve zor olan i lerini i lemleri planlamak, bilgisayara girmek, sonu lar kontrol etmek kald .Bug n bilgisayar kullanan muhasebeciler, bir futbol tak m y neticisi ok kolay.

5 Yanl lar n b y k bir k sm n programlar nl yor. Defterlerin, malitablolar n d zenlenmesini programlar yap yor. Muhasebeci kontrol i in daha fazla zamanasahip mod l sizlere defter tutma i lemlerinin bilgisayar kullanarak nas lyap laca n tutma i lemlerini 2. s n f tacirler ve 1. s n f tacirlere g re iki b l mdeinceleyece iz. letme hesab defteri zellikle MUHASEBE b rolar nda letme hesab defterii lemlerini bilgisayarla yapmak i in kullan lmaktad Defteri, Defter-i Kebir, Envanter Bilan o defterlerinin, sa lama tablolar n n(mizan), gelir tablosu ve bilan olar n d zenlenmesi birinci s n f defter tutan tacirler i inyap lacak i lemlerdir.

6 Bu i lemler de MUHASEBE b rolar veya i letmeler b nyesindeyap mod l iyi renebilmeniz i in, defter tutma i lemleri ile ilgili mod lleri alm olmal s n rneklerini bilgisayar ba nda nce a klamalar na bakarak tekrar tekraryap n z. A klamalar na bakmadan yapabilir hale geldi inizde renmi siniz MUHASEBE derslerinin en zevkli, en kolay mod l n renmeyeba layal m art k ..G R 2 RENME FAAL YET -1 Sevgili renci bu renme faaliyetiile,2. s n f i letme hesab defterini bilgisayarkullanarak renciler, bu renmefaaliyeti ncesinde yapman z gereken ncelikliara t rmalar unlard r: evrenizdeki MUHASEBE b rolar nda i letme defteri i in kullan lanprogramlar ara t r n evrenizdeki MUHASEBE b rolar ndan veya esnaftan zaman a m na girmi biri letme defteri bularak LETMEPROGRAMID efter tutmalar na g re ticaretle u ra an ki ileri 2 s n fa ayr l r.

7 Kinci s n f tacirler Birinci s n f tacirler kinci s n f tacirler letme Hesab Defteri tutarlar. Defter elle yaz larak veyabilgisayar kullan larak d zenlenebilir. Bug n lkemizde i letme defterleri MUHASEBE b rolar taraf ndan ve bilgisayar programlar kullan larak tutulmaktad letme Defteri ift sayfal d r. Her sayfa gider ve gelir olarak iki tablodan meydana gelir. Tablolaras ra no, tarih, belge no ve t r , a klama, tutar belirtilerek ticari belgeler i lenir. Gider tablosuna(Sol sayfa); Fatura, m stahsil makbuzu,gider pusulas ile al nanmallar,sat n al nan mallar n nakliyesi i in denen bedeller,Fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulas , perakende sat vesikalar ile yap langiderlerAl ve masraflar i in denen katma de er vergileri, cret bordrolar ndaki br t cretler toplam , SSK i veren paylar , sizlik sigortas i veren paylar Duran varl k amortisman giderleri yaz l r.

8 RENME FAAL YET -1 AMA ARA TIRMA Gelir tablosuna(Sa sayfa); Fatura, perakende sat vesikalar ile yap lan sat nan cret ve di er gelirler3(Sa sayfa); Fatura, perakende sat vesikalar ile yap lan sat lar.(Sa sayfa); Fatura, perakende sat vesikalar ile yap lan sat ve gelirler i in al nan katma de er vergileri yaz l r. letme defterine i lenmeyen belgeler nelerdir?Duran varl k al faturalar gidere veya gelire yaz ve tediye makbuzlar , ek ve senet bordrolar , irsaliyeler i lenmez. Sene sonu i lemlerinelerdir?Sene sonunda envanter (say m) yap l varl klara normal amortisman hesaplan r. letme hesab zeti d zenlenerek kar veya zarar letme Hesab zetiGelirlerD nemBa EmtiaMevcuduD nem i Emtia Al lar Giderler (Masraflar)Sat larAl nan cret ve Di erGelirlerD nemSonuEmtiaMevcuduGider Toplam Gelir Toplam FARK (NET K R)FARK (NET ZARAR)GENEL TOPLAMGENEL TOPLAM Yeniden a l i lemleri nelerdir?

9 Letme defterinin gider tablosuna ge en y ldan kalan stok emtia, d nem ba emtiamevcudu olarak i lenir. Ge en y ldan devreden giderler varsa yine gider tablosuna yaz l letme DefteriD Uygulama 1:TacirCevdet KS Z;Cumhuriyet mahallesi no:48 Mersin adresinde faaliyetinis rd Uray vergi dairesi kayd yap lan i letmenin vergi nosu2060111744dir. letmemiz perakende olarak g da r nleri ve temizlik malzemesi satmaktad r. letmenin Mart ay faaliyetleri a a daki gibidir. letme defteri kay tlar n yap n s ras nda i letme defteri noter tasdik masraf olarak %18 KDVdahil demi %18 KDVdahil 11800TL lik mal 7262 no lu Peybak g da faturas ilesat n al nm t %8 KDVdahil 5400TL lik mal 13678 nolu y rsan g da faturas ilesat n al nm t %8 KDVdahil 3240TL lik mal 6273 no'lu bal k p faturas ile sat nal nm t 1 nolu fatura ile %18 KDVdahil 708TL lik mal pe in sat lm t %18 KDVhari 2500TL lik mal 46378 no'lu lever faturas ile sat nal nm t yazarkasa fi ine g re %8 KDVhari 1400 ve %18 KDVhari 600TL lik mal sat lm t n nakliyesi i in %18 KDVhari 30TL367837 no'lu Aras kargofaturas

10 Ile denmi 2 no'lu fatura ile %18 KDVhari 400 ve %8 KDVdahil 324TL lik malsat lm t 13875432 no'lu elektrik faturas ile %18 KDVdahil denmi 3 no'lu fatura ile % 8 KDVdahil 432TL lik mal sat lm t 67839 no'lu komili faturas ile %18 KDVhari 820TL lik mal sat nal nm t 320043 no'lu p nar faturas ile %18 KDVhari 725TL lik mal sat nal nm t 01623467 no'lu belediye su makbuzu ile %18 KDVdahil denmi kasa fi ine ile g nl k %18 KDVdahil 472TL lik mal sat lm t i letme b nyesinde kullan lmak zere %18 KDVdahil likk rtasiye malzemesi al nm t 2567302 notlu lker faturas ile %18 KDVdahil 590TL'lik mal sat nal nm t 4 no'lu fatura ile %8 KDVhari 800 TLve % 18 KDVdahil 354TL'likmal sat lm t yazarkasa raporuna g re g nl k %8 KDVdahil 648TL lik malsat lm t no'lu Telekom faturas ile %18 KDVdahil denmi tir.


Related search queries