Example: confidence

MUHASEBE FİNANSMAN MUHASEBE - …

LL E T M BAKANLI IMUHASEBE F NANSMANMUHASEBE344MV0032 Ankara, 2011 Bu mod l, mesleki ve teknik e itim okul/kurumlar nda uygulanan er eve retim Programlar nda yer alan yeterlikleri kazand rmaya y nelik olarak rencilererehberliketmekamac ylahaz rlanm bireysel renmemateryalidir. Mill E itim Bakanl nca cretsiz olarak verilmi tir. PARA LE R ..1 RENME FAAL YET LETME letme letme Defteri D Uygulama 1:.. Uygulama 2: Salih z FAAL YET ..14 L ME VE DE ERLEND RENME FAAL YET B R NC SINIF DEFTER MUHASEBE S 1 A l Kay tlar.

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak

Tags:

  Muhasebe

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of MUHASEBE FİNANSMAN MUHASEBE - …

1 LL E T M BAKANLI IMUHASEBE F NANSMANMUHASEBE344MV0032 Ankara, 2011 Bu mod l, mesleki ve teknik e itim okul/kurumlar nda uygulanan er eve retim Programlar nda yer alan yeterlikleri kazand rmaya y nelik olarak rencilererehberliketmekamac ylahaz rlanm bireysel renmemateryalidir. Mill E itim Bakanl nca cretsiz olarak verilmi tir. PARA LE R ..1 RENME FAAL YET LETME letme letme Defteri D Uygulama 1:.. Uygulama 2: Salih z FAAL YET ..14 L ME VE DE ERLEND RENME FAAL YET B R NC SINIF DEFTER MUHASEBE S 1 A l Kay tlar.

2 2 MUHASEBE Fi : Yevmiye Defter-i Mizanlar-Sa lama Tablolar .. Yard mc Defter Kay tlar .. Gelir Bilan Envanter Bilan o Sene Sonu Paket MUHASEBE Program .. Program Yap s .. Firma Tan mlama Ticari Sisteme Giri .. Yard mc Hesaplar A Kullan lan Kasa Hesab n Tan Mahsup Fi i Tahsil Fi i Tediye Fi i Fi Girerken Hesap A KDV tahakkuku Mizan karma lemi .. Yanl lar D zeltme Sat lar n Maliyeti ve Giderlerin Yans t lmas .. Gelir tablosu d zenleme i Gider hesaplar n kapatma i Gelir tablosu hesaplar n K/Z hesab na aktar lmas.

3 Net k r belirleme kayd mizan d zenleme i Bilan o d zenleme i Yevmiye madde numaras verme i MUHASEBE Fi lerini Onaylama i NDEK Defter d k m i FAAL YET ..46 L ME DE ERLEND L DE ERLEND NER LEN IKLAMALARKOD344MV0032 ALANM uhasebe FinansmanDAL/MESLEKB ilgisayarl MUHASEBE Eleman MOD L N ADIMUHASEBEMOD L N TANIMIM uhasebe defterlerinibilgisayar paket program kullanarakyapabilece i bir renme RE40/24 N KO ULBilgisayar kullan m 2. S n f defter tutma i lemleri1. S n f defter tutma i lemleriCari hesaplar mod l n MUHASEBE mod l YETERL KMUHASEBE LEMLER YAPMAKMOD L N AMACIG enel Ama : Bu mod l ile; renci,defter tutmai lemlerini paket program ile lar: renci standartlara uyarak.

4 S n f i letme hesab defterini bilgisayar s n f, bilan o usul defter tutma i lemlerinibilgisayar T M RET MORTAMLARI VEDONANIMLARIB ilgisayarlaboratuar , MUHASEBE paket programlar , , Tepeg z,demo cd L ME VEDE ERLEND RMEHer renme faaliyeti sonunda mod lde verilen l meara lar ile ula t n z bilgi d zeyinizi kendi kendinizede l sonunda ise, kazand n z bilgi ve becerileribelirlemek amac yla retmeniniz taraf ndan haz rlanacakbir l me arac yla de erlendirileceksiniz.

5 RA IKLAMALAR1G R Sevgili renci,Bilgisayarlar n yo un olarak hayat m za girmedi i y llarda muhasebecilik, zor,s k c ,sa ba yolduran bir meslekti. ok say da defter elle yaz lmak zorundayd . Sayfalar dolususay lar n toplamlar n almak, kontrol etmek, ayn i lemleri defalarca tekrarlamakgerekiyordu. Bir defterde yap lan yanl , di er defterlere de aktar l yor,bulunmas d zeltilmesi uzun al malar ve MUHASEBE programlar , muhasebenin s k c ve zor olan i lerini i lemleri planlamak, bilgisayara girmek, sonu lar kontrol etmek kald.

6 Bug n bilgisayar kullanan muhasebeciler, bir futbol tak m y neticisi ok kolay. Yanl lar n b y k bir k sm n programlar nl yor. Defterlerin, malitablolar n d zenlenmesini programlar yap yor. Muhasebeci kontrol i in daha fazla zamanasahip mod l sizlere defter tutma i lemlerinin bilgisayar kullanarak nas lyap laca n tutma i lemlerini 2. s n f tacirler ve 1. s n f tacirlere g re iki b l mdeinceleyece iz. letme hesab defteri zellikle MUHASEBE b rolar nda letme hesab defterii lemlerini bilgisayarla yapmak i in kullan lmaktad Defteri, Defter-i Kebir, Envanter Bilan o defterlerinin, sa lama tablolar n n(mizan), gelir tablosu ve bilan olar n d zenlenmesi birinci s n f defter tutan tacirler i inyap lacak i lemlerdir.

7 Bu i lemler de MUHASEBE b rolar veya i letmeler b nyesindeyap mod l iyi renebilmeniz i in, defter tutma i lemleri ile ilgili mod lleri alm olmal s n rneklerini bilgisayar ba nda nce a klamalar na bakarak tekrar tekraryap n z. A klamalar na bakmadan yapabilir hale geldi inizde renmi siniz MUHASEBE derslerinin en zevkli, en kolay mod l n renmeyeba layal m art k ..G R 2 RENME FAAL YET -1 Sevgili renci bu renme faaliyetiile,2.

8 S n f i letme hesab defterini bilgisayarkullanarak renciler, bu renmefaaliyeti ncesinde yapman z gereken ncelikliara t rmalar unlard r: evrenizdeki MUHASEBE b rolar nda i letme defteri i in kullan lanprogramlar ara t r n evrenizdeki MUHASEBE b rolar ndan veya esnaftan zaman a m na girmi biri letme defteri bularak LETMEPROGRAMID efter tutmalar na g re ticaretle u ra an ki ileri 2 s n fa ayr l r. kinci s n f tacirler Birinci s n f tacirler kinci s n f tacirler letme Hesab Defteri tutarlar.

9 Defter elle yaz larak veyabilgisayar kullan larak d zenlenebilir. Bug n lkemizde i letme defterleri MUHASEBE b rolar taraf ndan ve bilgisayar programlar kullan larak tutulmaktad letme Defteri ift sayfal d r. Her sayfa gider ve gelir olarak iki tablodan meydana gelir. Tablolaras ra no, tarih, belge no ve t r , a klama, tutar belirtilerek ticari belgeler i lenir. Gider tablosuna(Sol sayfa); Fatura, m stahsil makbuzu,gider pusulas ile al nanmallar,sat n al nan mallar n nakliyesi i in denen bedeller,Fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulas , perakende sat vesikalar ile yap langiderlerAl ve masraflar i in denen katma de er vergileri, cret bordrolar ndaki br t cretler toplam , SSK i veren paylar , sizlik sigortas i veren paylar Duran varl k amortisman giderleri yaz l r.

10 RENME FAAL YET -1 AMA ARA TIRMA Gelir tablosuna(Sa sayfa); Fatura, perakende sat vesikalar ile yap lan sat nan cret ve di er gelirler3(Sa sayfa); Fatura, perakende sat vesikalar ile yap lan sat lar.(Sa sayfa); Fatura, perakende sat vesikalar ile yap lan sat ve gelirler i in al nan katma de er vergileri yaz l r. letme defterine i lenmeyen belgeler nelerdir?Duran varl k al faturalar gidere veya gelire yaz ve tediye makbuzlar , ek ve senet bordrolar , irsaliyeler i lenmez. Sene sonu i lemlerinelerdir?


Related search queries