Example: biology

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞTİCARET …

LL E T M BAKANLI IMUHASEBEVEF NANSMANDI T CARETKAVRAMLARI344MV0042 Ankara,2011 Bu mod l, mesleki ve teknik e itim okul/kurumlar nda uygulanan er eve retim Programlar nda yer alan yeterlikleri kazand rmaya y nelik olarak rencilererehberliketmekamac ylahaz rlanm bireysel renmemateryalidir. Mill E itim Bakanl nca cretsiz olarak verilmi tir. PARA LE R ..1 RENME FAAL YET DI T D Ticaret Kavramlar .. D G mr Serbest B D Ticaret T Transit FAAL YET ..13 L ME VE DE ERLEND RENME FAAL YET DI T CARET POL T KALARI VE PAZARLAMA STRATEJ LER .. Uluslararas Pazar F rsatlar n Uluslararas Pazara Giri Do rudan (Direkt) Dolayl (Endirekt) Yat r m (Joint Venture).. Lisans Anla malar (Licensing).. hracat Konsorsiyumlar .. D Ticaret Hedef Pazar Se T ketim Mallar n n Pazarlanmas.

t.c. mİllÎ eĞİtİm bakanliĞi muhasebe ve fİnansman diŞtİcaret kavramlari 344mv0042 ankara, 2011

Tags:

  Muhasebe ve, Muhasebe

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞTİCARET …

1 LL E T M BAKANLI IMUHASEBEVEF NANSMANDI T CARETKAVRAMLARI344MV0042 Ankara,2011 Bu mod l, mesleki ve teknik e itim okul/kurumlar nda uygulanan er eve retim Programlar nda yer alan yeterlikleri kazand rmaya y nelik olarak rencilererehberliketmekamac ylahaz rlanm bireysel renmemateryalidir. Mill E itim Bakanl nca cretsiz olarak verilmi tir. PARA LE R ..1 RENME FAAL YET DI T D Ticaret Kavramlar .. D G mr Serbest B D Ticaret T Transit FAAL YET ..13 L ME VE DE ERLEND RENME FAAL YET DI T CARET POL T KALARI VE PAZARLAMA STRATEJ LER .. Uluslararas Pazar F rsatlar n Uluslararas Pazara Giri Do rudan (Direkt) Dolayl (Endirekt) Yat r m (Joint Venture).. Lisans Anla malar (Licensing).. hracat Konsorsiyumlar .. D Ticaret Hedef Pazar Se T ketim Mallar n n Pazarlanmas.

2 Pazarlar n Yap s ve End striyel ( rg tsel) End striyel Talebin Marka Ambalaj Markala Fiyat Politikalar .. Fiyat Politikas Ama lar .. Promosyon(Tutundurma).. Da t m Kanallar ..42 L ME VE DE ERLEND RENME FAAL YET R N Fuarlar ve Halkla li Yurt D NDEK Elektronik Y Bas l nsan Kaynaklar .. Kurumsal Reklam Ajanslar ..57 L ME VE DE ERLEND RENME FAAL YET DI T CARET Standard n Tan m .. rkiye'de, D nyada ve AB de Standart Kurulu lar ..62 UYGULAMA L DE ERLEND IKLAMALARKOD344MV0042 ALANM uhasebe Ve FinansmanDAL/MESLEKD Ticaret Ofis Eleman MOD L N ADID Ticaret Kavramlar MOD L N TANIMID ticaretgenel bilgi ve tan mlar , politikalar , pazarlamastratejileri, r n tan t m ve standartlar ile ilgili bilgi vebecerilerin kazand r ld renme RE40/16 N KO ULYETERL KD ticaret kavramlar n tespit etmekMOD L N AMACIG enel Ama Gerekliortamsa land nda,d ticarettin e itlerini,politikalar n ,pazarlamastratejilerini, r ntan t m al malar n ve d ticaret standartlar na ait terimleri s zl yadayaz l ifadeedebilecekveihracatbelgelerinid ticaret hakk nda genel bilgileri.

3 D ticarette var olangenel tan mlar renerek bunlar birbirindenay ticaret politikalar ve d ticarette s k a kullan lanpazarlama stratejilerini r n tan t m hakk nda bilgi sahibi ticaret standartlar ve standart kurulu lar hakk ndabilgi sahibi T M RET MORTAMLARI VEDONANIMLARIB ilgisayar, projeksiyon makinesi,internet,formbelgeler, SPKM evzuat veyay nlar , MKBbilgileri,makaleler, sarfmalzemeler L ME VEDE ERLEND RMEHer faaliyet sonras nda o faaliyetle ilgili de erlendirme sorular ile kendi kendinizi de l sonunda kazand n z bilgi ve becerileri belirlemekamac yla retmeniniz taraf ndan haz rlanan l me arac ylade IKLAMALARiv1G R Sevgili renci,G n m z ticaret alan nda firmalar r n ve hizmetlerini sadece kendi lkelerinde de il,yabanc lkelerde de satmaktad r. lkeleraras ticaret i lemlerid ticaret olarakadland r lmaktad ticaret bir lkenin ekonomik y nden geli mesine, mill gelirininartmas na, lkeleraras ili kilerininiyile mesine, lkelerinintan t m na b y k katk dabulunmaktad ticaret,genel olarak iki ba l k alt ndatoplanabilir.

4 Birincisi ithalat, ikincisiihracatt r. Bunlardan ithalat lkeden d viz k na neden olurken, ihracat ise d viz giri isa lamaktad r. Burada nemli olan d ticaret i lemlerindeihracat n ithalattan fazlaolmas d ticarette lke tan t m , r n, hizmet, marka, imaj b y k rol oynamaktad r. D ticaret konusunda ilgili konularda bilgilerin aktar ld bu kaynakta d ticaret hakk nda genelbilgiler ar l olmak sizin l i eri inine kadar ok tekrarlarsan z becerinizo l de artacakt r. renme faaliyetleri sonundaki uygulamal testleri kimsenin yard m olmadan do ru olarak yapabilecek seviyeye gelinceye kadar al malar tekrarlay n R 23 RENME FAAL YET -1Bu renme faaliyetiile,d ticaret hakk nda genel bilgileri,d ticarettevar olangeneltan mlar renerek bunlar birbirindenve ay rt renmefaaliyeti ncesinde yapman z gereken ncelikliara t rmalar unlard r: D ticaret i lemlerinikimlerin yapt n ara t r n z.

5 Thalat n tan m n ve zelliklerini ara t r n z. hracat n tan m n ve zelliklerini ara t r n T Ticaret Kavramlar Ticareti, retilen mal ve hizmetlerinbelirli bir cret kar l son kullan c laraula t r lmas n sa layanal m-sat mfaaliyetlerinin t m olarak tan genel olarak, i ve d ticaretolmak zere ikiye ayr l r. D Ticaret,mallar n ve sermayenin ulusal s n rlar nd na ak yla ticaretal msat m i lemlerinin teslimi a s ndan ithalat veihracat olmak zere iki ekilde ger ekle ir. lke ekonomisinin kalk nmas nda ihracat nemli bir yere sahiptir. Bu nedenle lkelerdeResim : D ticaretihracat n art r lmas , ithalat nazalt lmas nemli hedefler aras ndad r. lekelerin buhedeflere ula mak i in ald klar kararlar ve tedbirler d d ticaret politikas n olu ticaret politikas a s ndan bir devletin d ticaretinietkileyebilecekunsurlar nba l calar yasaklar, g mr k resmi, ticaret antla malar , primler, s bvansiyonlar ve idarikorumac l k olarak s n fland r yasaklar, ithalat ve ihracat yasaklar ylatransit ge i yasaklar eklinde bir ay r ma tabi tutulurken;g mr k resmi de ayn ekildeithalat, ihracat ve transit ticarette uygulananlar olarak e ayr lmaktad r.

6 Nceden, d RENME FAAL YET 1 AMA ARA TIRMA4ticareti etkileme ara lar ithalat, ihracat ve transit ge i yasaklar iles n rl ykenbu g nk geli meler,g mr klerin do rudan sonucu etkileyici bir rol oynad klar n g reselle me s reci ile birlikte d nyada ihracat s recinde kullan lan belgeler, tan mlarve uygulamalar standartla t r lmaktad r. T rkiye de G mr k Birli i Anla mas yla birlikte bustandartla t rma s recinin i inde yer alarak, standartlara uymak i in kanun vey netmeliklerinde de i iklikler yapm t vizGenel bir tan mlama ile yabanc lke paralar nad vizdenmektedir. Nakit eklindeolan eldeki paraya efektif , nakde d n t r lebilir herhangi bir ara eklinde olanlara(banka havalesi, deme emri, d viz poli eleri, mevduat sertifikalar , seyahat ekleri vb.) da d viz ad viz, e itli ekillerde ifade edilebilen bir kelimedir.

7 T rkParas n Koruma Kanunu,d vizi efektif dahil,yabanc parayla demeyi sa layan hert rl hesap,belge ve ara olarak tarif,d vizin dar anlamda bir tarifidir. Geni anlamda d viz ise yabanc lkelere deme yapmaya yarayan her e it ara t r. Bu anlamda ek, poli e, emre yaz l senet, hazinebonosu, hisse senedi ve tahvil eklindeki ara lar konvertibl para rejimlerinde d viz olarakkullan l r. zellikle bankac l k uygulamalar nda nakit yabanc paralara kar l k olarak, bugibi para yerine ge en deme ara lar na dad , para ya da para yerine ge en belgelerinde i tirilmesi i lemidir. Para al m ve sat m ile ilgili i lemlerikapsar. Kambiyo senedi ise k ymetli evrak n t m zelliklerinita yanveuygulamada en yayg n olarak kullan lan k ymetlievrak e ididir. Kanunen emre yaz l olarak d zenlenen,i erdikleri hak bak m ndan mutlaka bir para alaca n konuedinen,ekonomikalanda oki lemveetkig ren nemlerinden dolay T rk Ticaret Kanunu nda zel olarakd zenlenmi : D vizResim : Kambiyo5 Kambiyo, nakit para veya para yerine ge en her t rl ara ve senetlerin al m ve sat m ikenmill para ve yabanc paralar n dola m na ili kin olarak kambiyoise;para yerine ge enve deme arac olarak kullan labilen her t rl bono, ek, poli e ve di er menkul k ymetleranlam ndadatan ile ilgilii lemlerde en ok kullan lan tan mlara a daki gibi s ralanmaktad r.

8 Kambiyo Mevzuat :Para ve di er menkul k ymetler ile maden ve ta lar n i piyasada tedav l ve lkedenihra veya lkeyeithaline ili kin usul ve esaslar d zenleyen hukuki metinler b t n nekambiyoMevzuat denilir. Efektif:Banknot eklindeki b t n yabanc lke paralar n ifade eder. FOB (FreeOnBoard):Mallar n belirtilen y kleme liman nda gemi bordas naaktar lmas yla sat c n n teslim y k ml l n n yerine getirildi i anlam nagelir. CIF (Cost,Insurance,Freight):Sat c n n, mal bedeli ve navlunun yan s rata ma s ras nda mallar n kay p ve hasar riskine kar denizsigortas sa lamay k ml l oldu u anlam na gelir. CFR (CostAndFreight): leme konu olan mallar n, belirlenen var yerinekadar ta nmas i in gerekli olan masraflar ve navlun bedelini sat c n n demesianlam na gelir. D viz:Efektif d hil yabanc parayla demeyi sa layan hert rl hesap, belge vevas talar ifade eder.

9 Merkez Bankas :T rkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas ve ubelerini ifadeeder. Konvertibl D vizler:Uluslararas para piyasalar nda b t n lkelerce kabulg ren ve bu sebeple bir di er lke paras na serbest e evrilebilme imk n nasahip d vizlerdir. D viz Al m Belgesi (DAB): hracat bedellerinin ve ihracat n n bankas taraf ndan talep edilen banka komisyonlar n n al yap l rken d zenlenenbelgeye denir. D viz Sat m Belgesi (DSB):D ar ya denen ithalat bedelleri, arac komisyoncunun komisyonlar , yurti indeki bankan n yurtd ndaki muhabir ubelerinin talep etti i komisyonlar vb. i in d zenlenen belgeye denir. D vizTevdiat Hesab (DTH):Gerek yurt d nda gerek yurt i inde yerle ikger ek veya t zel ki ilerin serbest tasarruflar nda bulunan d viz veya efektiflerebanka veya zel finans kurumlar nda a t rd klar tevdiat hesaplar d r. Buhesaplardaki d vizlerin kullan m mr kBir lkenin giri ve k nda ticari hareketlerin denetim ve g zetiminin yap ld yerolarak tan mlan r.

10 Di er bir tan mla dayurt d na gidi veya yurt d ndan d n s ras ndag mr k i lemlerinin yap ld yerdir. G mr k i lemlerinin en nemli b l m n d ticareti lemlerini yapan i letmeleri ilgilendiren a a daki b l mleri nem kazanmaktad mr ktarifesi:D ekonomi politikas n n en eski ve en ok kullan lan ara lar ndanbiridir. Tan mda g mr k, belli bir mal n g mr k s n r n ge i inde denen vergi vehar lard r. Tarife ise, uluslararas ticarete konu olan b t n mallara uygulanan vergileribelirleyen listelerdir. G mr k vergileri, g mr k y k ml l n n do du u tarihte y r rl kteolan g mr k tarifesine g re hesaplan mr ktarifesi; Bakanlar Kurulunca kabul edilen T rk G mr k Tarife Cetvelini Tamamen veya k smenT rk G mr k Tarife Cetveli ne dayanan di er cetvelleri E yaya uygulanacak g mr k vergi oranlar n , tar m politikas veya i lenmi tar m r nleriyle ilgili al nan ithalat vergilerini T rkiye'nin baz lkeler veya lke gruplar ile yapt anla malar gere itercihlitarife uygulamalar n T rkiye taraf ndan tek tarafl olarak baz lkeler, lke gruplar veya toprakpar alar i in tan nan tercihli tarife uygulamalar n thalat vergilerinde, baz e yaya artl olarak uygulanacak muafiyet veya indirimuygulamalar n Di er tarife uygulamalar n : G mr k kap s 7E yan n g mr kk ymeti.


Related search queries