Example: biology

MUHASEBE VE FİNANSMAN MESLEKİ ... - …

LL E T M BAKANLI IMUHASEBE VE F NANSMANMESLEK HESAPLAMALARA nkara, 2011 Bu mod l, mesleki ve teknik e itim okul/kurumlar nda uygulanan er eve retim Programlar nda yer alan yeterlikleri kazand rmaya y nelik olarak rencilererehberliketmekamac ylahaz rlanm bireysel renmemateryalidir. Mill E itim Bakanl nca cretsiz olarak verilmi tir. PARA LE RENME FAAL YET MAL YET VE SATI Maliyet zerinden Verilen Orana G re K r ve Zarar Tutar n Maliyetve Sat Fiyat n Sat zerinden Verilen Orana G re K r ve Zarar Tutar n Maliyet ve Sat Fiyat n K r yada Zarar Y zdesini Maliyet zerinden K r ya da Zarar Y zdesini Sat zerinden K r ya da Zarar Y zdesini FAAL YET ..17 L ME VE DE ERLEND RENME FAAL YET FA Z Basit Faiz Tutar n Kapitali (Sermaye, Anapara) Faiz Fiyat n (Faiz Oran ) M ddeti (S re-Vade) Bali .. Faiz Fiyat n (Faiz Oran ) Kapitali (Anapara) M ddeti (vade-s re) Sabit Tam B len Faiz Tutar n M ddeti (S re Vade) Kapitali(Sermaye Anapara) FAAL YET.

iii AÇIKLAMALAR KOD ALAN Muhasebe ve Finansman DAL/MESLEK BilgisayarlıMuhasebe Elemanı MODÜLÜN ADI Mesleki Hesaplamalar MODÜLÜN TANIMI Ticari işlemlerinin hızlı, pratik ve doğru bir şekilde

Tags:

  Muhasebe ve, Muhasebe

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of MUHASEBE VE FİNANSMAN MESLEKİ ... - …

1 LL E T M BAKANLI IMUHASEBE VE F NANSMANMESLEK HESAPLAMALARA nkara, 2011 Bu mod l, mesleki ve teknik e itim okul/kurumlar nda uygulanan er eve retim Programlar nda yer alan yeterlikleri kazand rmaya y nelik olarak rencilererehberliketmekamac ylahaz rlanm bireysel renmemateryalidir. Mill E itim Bakanl nca cretsiz olarak verilmi tir. PARA LE RENME FAAL YET MAL YET VE SATI Maliyet zerinden Verilen Orana G re K r ve Zarar Tutar n Maliyetve Sat Fiyat n Sat zerinden Verilen Orana G re K r ve Zarar Tutar n Maliyet ve Sat Fiyat n K r yada Zarar Y zdesini Maliyet zerinden K r ya da Zarar Y zdesini Sat zerinden K r ya da Zarar Y zdesini FAAL YET ..17 L ME VE DE ERLEND RENME FAAL YET FA Z Basit Faiz Tutar n Kapitali (Sermaye, Anapara) Faiz Fiyat n (Faiz Oran ) M ddeti (S re-Vade) Bali .. Faiz Fiyat n (Faiz Oran ) Kapitali (Anapara) M ddeti (vade-s re) Sabit Tam B len Faiz Tutar n M ddeti (S re Vade) Kapitali(Sermaye Anapara) FAAL YET.

2 35 L ME DE ERLEND RENME FAAL YET D skonto (Faiz) Tutar n skonto (Faiz) Tutar n FAAL YET ..48 L ME VE DE ERLEND L DE ERLEND NDEK LERiiiA IKLAMALARKODALANM uhasebe ve FinansmanDAL/MESLEKB ilgisayarl MUHASEBE Eleman MOD L N ADIM eslekiHesaplamalarMOD L N TANIMIT icari i lemlerininh zl , pratikve do rubir ekildeyap lmas yla ilgilitemelbilgi ve becerilerin kazand r ld renme RE40/32 N KO ULYETERL KMeslekimatematik hesaplamalar n yapmakMOD L N AMACIG enel Ama Her ortamda ticari i lemleri h zl , pratik ve do ru bir ekilde ve sat hesaplar n skonto hesaplar n T M RET MORTAMLARI VEDONANIMLARIO rtam:S n f, bilgisayar laboratuvar Donan m:Hesap makinesi, bilgisayar, kalem, silgi L ME VEDE ERLEND RMEMod l i indekiher renme faaliyetinden sonra verilen l me ara lar ile kendinizi de erlendireceksiniz. retmen,mod l sonunda l me arac ( oktan se melitest, do ru-yanl testi, bo luk doldurmavb.) kullanarakmod l uygulamalar ile kazand n z bilgi ve becerileri l erek sizi de R Sevgili renci,Her i letmenin mal ve hizmetlerinim terilerine sunabilmesi i in harcad retimfakt rleri vard r.

3 Sat a sunulan mal ve hizmet zerinden elde edilecek k r n planlamas yap l rken mal ve hizmetin maliyetinin bilinmesi roranlar tespit edilirkenk ra e itli fakt rler etki ilerinellerinde bulunanparalar n hangi yat r m arac nda kullanmas gerekti ikonusunda alternatifler bulunmaktad r. Bunlardan biri de nem sonlar nda i letmeler mali tablolar n olu turukensenede ba l alacaklar ilesenede ba l bor lar,ger ek de erine evrilmelidir. Bu durumda,i letmenin mali tablolar daha ger ek iolacakt yapaca m z al malar sayesinde sat lan mallar nk roranlar n , sat tutarlar n , maliyet tutarlar n , zarar oranlar n , faiz ile ilgili hesaplamalar , reeskonthesaplamalar n R 2 RENME FAAL YET -1 Maliyeti ve sat hesaplayabileceksiniz. Ticari i letmeleri gezerek, mallar n maliyetlerini nas l hesaplad klar n ara t r n z. K roranlar tespit edilirkennelere dikkat edildi ini reniniz. ndirimli sat lardaya da zarar na yap lansat larda,nelerin etkili oldu unuara t r n YET VE SATI HESAPLARIBir mal n sat ndaki para miktar na o mal n fiyat denir.

4 Letmelerde sat lan r nlerin e itli fiyatlar vard r. Al fiyat :Al nan mal i in sat c ya denen fiyata,al fiyat denir. Maliyetfiyat :Al nan mal nal fiyat na,mal sat l ncaya kadar yap lanmasraflar n eklenmesi suretiyle elde edilen fiyat d r. Bu fiyata malolu fiyat masraflara, ta ma g derleri, sigorta giderleri, g mr k giderleri,komisyon giderleri, depolama giderleri, personel cretleri gibi giderler rnekolarak g i letmenin,kendi faaliyet konusunu olu turan mal veya hizmetleri elde edebilmeki in harcad e itli retim fakt rlerinin para ile l len de eri de mal n maliyeti olaraktan Fiyat = Al Fiyat + Giderler Sat fiyat :Mal n sat ndan elde edilentutard Fiyat = Maliyet Fiyat +K r(K rl sat )Sat Fiyat = Maliyet Fiyat -Zarar (Zararl sat )K r=Sat Fiyat -Maliyet Fiyat RENME FAAL YET 1 AMA ARA TIRMA3 Resim : Fiyatlar n do ru belirlenmesiMallar n sat ndakik roran belirlenirkenmal n maliyet fiyat veya sat fiyat esasal n , maliyet zerinden verilen orana g re ya dasat zerinden verilenorana g re olmak zere iki ekilde yap lacakt.

5 Pazarda sat lanbaz zerinden Verilen OranaG re HesaplamaMal n maliyetfiyat esas al narak yap lan hesaplamalard lan mal n maliyet fiyat 100 kabul rpay eklenipzarar pay kart laraksat fiyat fiyat ile sat fiyat aras ndaki olumlu farkk r, olumsuz fark ise zarartutar d r. K rl sat Maliyet Fiyat +k r=Sat Fiyat 100+K r=Sat Fiyat rnek:Maliyet zerinden %30k r ile sat olmas h lindeMaliyet Fiyat +k r=Sat Fiyat 100+30=130 Zararl sat Maliyet Fiyat -Zarar=Sat Fiyat 100-Zarar=Sat Fiyat 4 rnek:Maliyet zerinden %20zarar ile sat Maliyet Fiyat -Zarar=Sat Fiyat 100-20=80 Burada verilen form ller,maliyet zerinden hesaplanacak olank rtutar ,zarartutar , maliyet fiyat ve sat fiyat n n hesaplanmas nda kullan lacakt rve Zarar Tutar n HesaplamaSat lan bir malda elde edilenk ryada u ran lan zarar tutar n n hesaplanmas d yap l rkenyukar daverilendo ru orant form lleri kullan lacakt r. rnek 1:Maliyet zerinden %10k rla 600TL ye sat lan mal n,k rtutar n hesaplayal Fiyat +k r=Sat Fiyat 100+10=110X=600 Buradan;Sat Fiyat K r11010600X600 x10X == r110 rnek 2:300 TLmaliyeti olan bir mal, maliyet zerinden %25k rla sat lm t rtutar n hesaplayal Fiyat K r10025300X300 x25X ==75 TLk r100 rnek3:700 TLmaliyetindeki mal,maliyet fiyat zerinden%10 zararla sat lm t r.

6 Zarartutar n hesaplayal Fiyat -Zarar=Sat Fiyat 100-10=90700-X5 Buradan;Maliyet Fiyat Zarar10010700X700x 10X ==70 TLzarar100 rnek4:Maliyet zerinden %30 zararla450TL ye sat lan maldaki zarar tutar n hesaplayal Fiyat -Zarar=Sat Fiyat 100-30=70X=450 Buradan;Sat Fiyat Zarar7030450X450x 30X == Maliyet ve Sat Fiyat n HesaplamaSat lan bir mal n maliyet fiyat n n ya da sat fiyat n n hesaplanmas d r. nceki b l mlerde maliyet ve sat fiyatlar n n nas l hesaplanmas gerekti i ile ilgiliform ller verilmi ti. rnek 1:Maliyet zerinden %35k ye sat lan mal n maliyet fiyat n hesaplayal Fiyat +k r=Sat Fiyat 100+35=135X= ;Sat Fiyat Maliyet Fiyat ,50x 100X ==461,11 TLmaliyet fiyat 135 rnek2 mal, maliyet zerinden % 20k rla sat lm t r. Mal n sat fiyat n hesaplayal Fiyat +k r=Sat Fiyat 100+20=1205000=XBuradan;Maliyet Fiyat Sat Fiyat x 120X == fiyat 100 rnek3:Maliyet zerinden %25zararla350TL ye sat lan mal n maliyet fiyat n hesaplayal Fiyat -Zarar=Sat Fiyat 100-25=75X=350 Buradan;Sat Fiyat Maliyet Fiyat 75100350X350x 100X ==466,67 TLmaliyet fiyat 75 rnek4:Maliyetfiyat 430 TLolan mal,maliyet zerinden % 20 zararla sat lm t r.

7 Mal nsat fiyat n hesaplayal Fiyat -Zarar=Sat Fiyat 100-20=80430=X7 Buradan;Maliyet Fiyat Sat Fiyat 10080430X430x 80X ==344 TLsat fiyat zerinden Verilen Orana G re HesaplamaSat lan mal n sat fiyat 100 kabul rpay k rt l l r,zarar pay eklenerekmaliyet fiyat bulunur. K rl Sat Sat Fiyat -K r=Maliyet Fiyat 100-K r=Maliyet Fiyat rnek: (K rl )Sat zerinden %25k rile sat olmas h linde;Sat Fiyat -K r=Maliyet Fiyat 100-25=75 Zararl Sat Sat Fiyat +Zarar=Maliyet Fiyat 100+Zarar=Maliyet Fiyat rnek: (Zararl )Sat zerinden %42zararl sat olmas h linde;Sat Fiyat +Zarar=Maliyet Fiyat 100+42=142 Burada verilen form llersat zerinden hesaplanacak olank rtutar , zarartutar , maliyet fiyat ve sat fiyat n n hesaplanmas nda kullan lacakt rve Zarar Tutar n HesaplamaSat lan bir malda elde edilenk rya da u ran lan zarar tutar n n hesaplanmas d sat fiyat 100 al nmal ,k ry zdesi kar l pzarar y zdesi eklenerekmaliyet fiyat bulunmal d rnek1:250TL ye sat lan malda, sat zerinden % 20k relde edilmi rtutar n bulal Fiyat -K r=Maliyet Fiyat 100-20=80250-XBuradan.

8 Sat Fiyat K r10020250X250x 20X ==50 TLk rtutar 100 rnek2:Maliyet fiyat 650 TLolan mal, sat zerinden %25k rla sat lm t rtutar n hesaplayal Fiyat -K r=Maliyet Fiyat 100-25=75X=650 Buradan;Maliyet Fiyat K r7525650X650x 25X ==216,67 TLk rtutar 75 rnek3:Maliyet fiyat 900 TLolan mal, sat zerinden %20 zararla sat lm t r. Zarartutar n hesaplayal Fiyat +Zarar=Maliyet Fiyat 100+20=120X=900 Buradan;Maliyet Fiyat Zarar12020900X9900x 20X ==150 TLzarar tutar 120 rnek4:Sat zerinden %15 zararla 600TL ye sat lan mal n zarar tutar n hesaplayal Fiyat +Zarar=Maliyet Fiyat 100+15=115600+XBuradan;Sat Fiyat Zarar10015600X600 x15X ==90 TLzarar tutar Maliyet ve Sat Fiyat n HesaplamaSat lan bir mal n maliyet fiyat n n ya da sat fiyat n n hesaplanmas d r. rnek1:Maliyet fiyat 500 TLolan bir mal,sat zerinden %20k rla sat lm t r. Sat fiyat n hesaplayal Fiyat -K r=Maliyet Fiyat 100-20=80X=500 Buradan;Maliyet Fiyat Sat Fiyat 80100500X500x 100X ==625 TLsat tutar 80 rnek2:Sat zerinden %15k rla550TL ye sat lan mal n maliyetfiyat n hesaplayal Fiyat -K r=Maliyet Fiyat 100-15=85550=X10 Buradan;Sat Fiyat Maliyet Fiyat 10085550X550x 85X == tutar 100 rnek3:Sat fiyat 800 TLolan bir mal,sat zerinden % 10 zararla sat lm t fiyat n hesaplayal Fiyat +Zarar=Maliyet Fiyat 100+10=110800=XBuradan;Sat Fiyat MaliyetFiyat 100110800X800x110X ==880 TLmaliyetfiyat 100 rnek4:Maliyet fiyat 380 TLolan tak m elbise (mal), sat zerinden %30 zararlasat lm t r.

9 Sat fiyat n bulal Fiyat +Zarar=Maliyet Fiyat 100+30=130X=380 Buradan;Maliyet Fiyat Sat Fiyat 130100380X380x 100X ==292,31 TLmal n sat fiyat 130 rnek5:Sat c Ayd nBey, kg fiyat n 15TL den ald ekerlemeleri, 100 g l k paketlerh linde satacakt r. Her paket i in 15Kr. ( ) paketleme masraf yap lmaktad r. Sat c 11 Ayd nBey sat zerinden %30k relde etmek istiyor. 1 paket ekerlemenin sat fiyat ka TLolmal d r?100 g ekerlemenin g ekerleme15 TLise100g ekerlemexTL100 x15X == gram ekerlemenin paketleme ile birlikte maliyeti = 1,50+ = 1,65 TLSat Fiyat -K r=Maliyet Fiyat 100-15=70XX= ;Maliyet Fiyat Sat Fiyat 100X ==2,36 TLsat fiyat olmal d rnek6:Maliyet zerinden %20k rla sat yap l rkensat fiyat zerinden %20 indirimyap larak600TL ye sat lan mal n maliyet fiyat ka TL dir?Sat Fiyat - ndirim= ndirimden sonraki Sat Fiyat 100-20=80X=600 ndirimden sonraki Sat Fiyat Sat Fiyat 80100600X600x 100X ==750 TLindirimden ncekisat fiyat 8012 Mal n Maliyet Fiyat ise;Maliyet Fiyat +k r=Sat Fiyat 100+20=120X=750 Buradan;Sat Fiyat Maliyet Fiyat 120100750X750x 100X ==625 TLmaliyet fiyat r ya da Zarar Y zdesini HesaplamaResim : Kar zararYap lansat larda % ka k relde edildi inin ya da % ka zarara u ran ld n nhesaplanmas d Maliyet zerindenK rya da Zarar Y zdesini HesaplamaMaliyet zerindenhesaplamalaryap l rkenkullan lacakolanform l m z hat rlayal rl sat :Maliyet Fiyat +k r=Sat Fiyat 100+K r=Sat Fiyat Zararl sat :Maliyet Fiyat -Zarar=Sat Fiyat 100-Zarar=Sat Fiyat 13 rnek 1:Maliyet fiyat 500 TLolan bir mal, 560TL ye sat lm t r.

10 Maliyet zerinden %ka k relde edilmi tir?Sat Fiyat -Maliyet Fiyat=K r560-500=60 Maliyet Fiyat k r50060100X100 x 60X ==12yani%12oran ndak rl sat yap lm t rnek2:Maliyet fiyat 360TL, sat fiyat 240 TLolan bir malda,maliyet zerinden% ka zarara u ran lm t r?Maliyet Fiyat -Sat Fiyat=Zarar360-240=120 Maliyet Fiyat Zarar360120100X100 x 120X ==33,33yani%33,33oran ndazararl sat yap lm t rnek3:50 TLk rla400TL ye sat lan bir mal, maliyet zerinden % ka k rla sat lm t r?Sat FiyatK r=Maliyet Fiyat 400-50=350 Maliyet Fiyat K r35050100X100 x 50X ==14,29yani%14,29oran ndak rl sat yap lm t Sat zerindenK rya da Zarar Y zdesini HesaplamaSat zerinden hesaplamalar yap l rken kullan lacak olan form l m z hat rlayal rl Sat Sat Fiyat -K r=Maliyet Fiyat 100-K r=Maliyet Fiyat Zararl Sat Sat Fiyat +Zarar=Maliyet Fiyat 100+Zarar=Maliyet Fiyat rnek1:70 TLzararla140TL ye sat lan mal, sat zerinden % ka zararla sat lm t r?Sat Fiyat Zarar14070100X100 x 70X ==50 yani%50oran nda zararl sat yap lm t rnek 2:Maliyet fiyat 250 TLolan bir mal, 390TL ye sat lm t r.


Related search queries