Example: dental hygienist

MUHASEBE VE FİNANSMAN VERGİ - …

M LL E T M BAKANLI I MUHASEBE VE F NANSMAN VERG ANKARA, 2011 Bu mod l, mesleki ve teknik e itim okul/kurumlar nda uygulanan er eve retim Programlar nda yer alan yeterlikleri kazand rmaya y nelik olarak rencilere rehberlik etmek amac yla haz rlanm bireysel renme materyalidir. Mill E itim Bakanl nca cretsiz olarak verilmi tir. PARA LE SATILMAZ. i A IKLAMALAR .. iii G R .. 1 RENME FAAL YET 1 .. 3 1. VERG .. 3 Tan m ve nemi .. 3 Konusu .. 4 lkeleri .. 6 Vergide Adalet lkesi .. 6 Vergide Kesinlik lkesi .. 7 Vergide Ekonomiklik lkesi .. 8 Vergide Uygunluk 8 Verginin Kanunili i (Yasll ) lkesi .. 8 S n fland r lmas .. 9 Dolayl ve Dolays z Vergiler (Vas tal -Vas tas z Vergiler) .. 9 Spesifik-Ad Valorem Vergiler .. 10 ahsi Vergiler-Gayri ahsi Vergiler (Ki isel-Ki isel Olmayan Vergiler).

iii AÇIKLAMALAR KOD 344MV0056 ALAN Muhasebe Finansman DAL/MESLEK Finans Hizmetleri Elemanı MODÜLÜN ADI Vergi MODÜLÜN TANIMI Vergi ve vergi çeşitleri ile ilgili bilgi ve becerinin

Tags:

  Muhasebe

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of MUHASEBE VE FİNANSMAN VERGİ - …

1 M LL E T M BAKANLI I MUHASEBE VE F NANSMAN VERG ANKARA, 2011 Bu mod l, mesleki ve teknik e itim okul/kurumlar nda uygulanan er eve retim Programlar nda yer alan yeterlikleri kazand rmaya y nelik olarak rencilere rehberlik etmek amac yla haz rlanm bireysel renme materyalidir. Mill E itim Bakanl nca cretsiz olarak verilmi tir. PARA LE SATILMAZ. i A IKLAMALAR .. iii G R .. 1 RENME FAAL YET 1 .. 3 1. VERG .. 3 Tan m ve nemi .. 3 Konusu .. 4 lkeleri .. 6 Vergide Adalet lkesi .. 6 Vergide Kesinlik lkesi .. 7 Vergide Ekonomiklik lkesi .. 8 Vergide Uygunluk 8 Verginin Kanunili i (Yasll ) lkesi .. 8 S n fland r lmas .. 9 Dolayl ve Dolays z Vergiler (Vas tal -Vas tas z Vergiler) .. 9 Spesifik-Ad Valorem Vergiler .. 10 ahsi Vergiler-Gayri ahsi Vergiler (Ki isel-Ki isel Olmayan Vergiler).

2 10 Taraflar .. 11 Matrah .. 12 Tarifesi .. 12 Tarh .. 15 Tebli i .. 17 Tahakkuku .. 17 denmesi .. 18 Vergi Hukuku .. 19 UYGULAMA FAAL YET .. 21 L ME VE DE ERLEND RME .. 22 RENME FAAL YET 2 .. 24 2. VERG T RLER VE YARGI S REC .. 24 Gelir zerinden Al nan Vergiler .. 25 Gelir Vergisi .. 25 Kurumlar Vergisi .. 28 Servet zerinden Al nan Vergiler .. 30 Motorlu Ta tlar Vergisi .. 30 Veraset ve ntikal Vergisi .. 33 Emlak Vergisi .. 35 Gider ve Hizmet zerinden Al nan Vergiler .. 37 Katma De er Vergisi (KDV) .. 37 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) .. 39 Har lar .. 40 Damga Vergisi .. 41 Vergi Uyu mazl klar .. 44 tiraz .. 45 Uzla ma .. 46 UYGULAMA FAAL YET .. 47 L ME VE DE ERLEND RME .. 48 NDEK LER ii MOD L DE ERLEND RME .. 49 CEVAP ANAHTARLARI .. 52 KAYNAK A .. 53 iii A IKLAMALAR KOD 344MV0056 ALAN MUHASEBE Finansman DAL/MESLEK Finans Hizmetleri Eleman MOD L N ADI Vergi MOD L N TANIMI Vergi ve vergi e itleri ile ilgili bilgi ve becerinin kazand r ld renme materyalidir.

3 S RE 40/32 N KO UL YETERL K Vergi deme i lemlerini yapmak MOD L N AMACI Genel Ama Bu mod l ile deyece iniz vergileri ay rt ederek i letmenin vergilerini deyebileceksiniz. Ama lar 1. Vergi kavramlar n ve verginin taraflar n tespit edebileceksiniz. 2. Vergi t rlerini ve vergide yarg s recini tespit edebileceksiniz. E T M RET M ORTAMLARI VE DONANIMLARI S n f at lye: Sinevizyon, perde, tahta, defter, kalem Bireysel renme: nternet, k t phane, evre, kitaplar, rnek b t e, form belgeler, yaz c . letme (sekt r): B t n kamu kurum ve kurulu lar L ME VE DE ERLEND RME Her faaliyet sonras nda o faaliyetle ilgili de erlendirme sorular ile kendi kendinizi de erlendireceksiniz. Mod l sonunda kazand n z bilgi ve becerileri belirlemek amac yla retmeniniz taraf ndan haz rlanan l me arac yla de erlendirileceksiniz. A IKLAMALAR iv 1 G R Sevgili renci, Toplumsal ihtiya lar m z n giderilmesi i in devletin yapaca kamu hizmetleri ancak kamu gelirleri ile m mk nd r.

4 Daha nceki mod llerde de g rd n z gibi kamu gelirleri devletin birtak m faaliyetlerinden ve uygulamalar ndan elde edilmektedir. Devletin gelir kaynaklar ndan bir tanesi de vergidir. Hatta vergiler kamu gelirleri i erisinde en b y k paya sahiptirler. Vergiler lkenin ekonomik yap s na ve de i ikliklere ba l olarak d zenlenmekte ve b t n bireylerden al nmaktad r. Vergi, yap s itibariyle di er gelir kaynaklar ndan farkl olarak d zenlenmekte ve uygulanmaktad r. Devlet gelirleri i erisindeki nemi nedeniyle verginin hesaplanmas , toplanmas ve denetimi titizlikle yap lmaktad r. steklerimizin ve ihtiya lar m z n kar lanabilmesi i in vergi ile ilgili sorumluluklar m z yerine getirmemiz ve bu konuda di er bireylere rnek olmam z gerekmektedir. Toplumun rahatl ve huzuru yine toplumu olu turan bireylerin devlete kar g revlerini yerine getirmesi ile m mk nd r.

5 Sevgili renci, bu mod l ile verginin ne oldu unu renerek nemini kavrayacaks n. Vergi ile ilgili sorumluluklar n yerine getirerek hem kendinin hem de i inde bulundu un lke vatanda lar n n daha rahat ya amas na katk da bulunacaks n. G R 2 3 RENME FAAL YET 1 Sevgili renci, bu renme faaliyeti ile verginin kavramlar n ve verginin taraflar n tespit edebileceksiniz. Bu faaliyete ba lamadan nce yapman z gereken ara t rmalar unlard r: Herhangi bir kamu kurulu una giderek ge mi y l b t elerini isteyiniz. Temin etti iniz b t ede vergilerin pay n inceleyiniz. Yapt n z al veri lerin kar l nda ald n z kasa fi lerini inceleyiniz, demi oldu unuz vergilerin nas l adland r ld na ve oranlar na dikkat ediniz. 1. VERG Tan m ve nemi Vergi, devlet ve di er kamu kurulu lar n n, kamu hizmetlerinin finansman n kar lamak zere ki ilerden zorla ald klar paralard r.

6 Nk vergi anayasam zda yer alan ve herkesin deme g c ne g re demekle y k ml oldu u bir g revdir. Anayasada yer almas nedeniyle yerine getirilmesi zorunlu ve ok nemli bir devdir. Verginin zorla al nmas anayasada yer almas ndan ve vatanda l k g revi olmas ndan kaynaklanmakt r. Dolay s yla kimsenin vergi dememe gibi ya da deme konusunda direnme gibi bir tercihi s z konusu olamaz. Anayasam z n 73. maddesinde vergi ile ilgili tan mlama ve bu konu ile yetkili organlar a k a ifade edilmektedir. Vergileme yetkisi devletindir ve egemenlik g c ne dayanarak devlet ki ilerden vergi al r. Kamusal hizmetlerin yerine getirilebilmesi i in yap lacak harcamalarda vergiler, ok nemli bir mali kaynak olu turmaktad r. Vergiler sadece kaynak olmakla kalmay p ayn zamanda devlete sosyal, ekonomik ve politik ama lar na ula abilmesi i in de yard mc olmaktad r.

7 Devlet vergiyi baz RENME FAAL YET 1 AMA ARA TIRMA 4 durumlarda zendirici bir ara olarak kullanmaktad r. rne in, ihracat te vik amac yla ihracat lara vergi indirimi ya da vergi iadesi y ntemlerini kullanarak ihracat miktar n art rabilmektedir. Yine birtak m sa l k sorunu olanlar n ya da z rl grubunda bulunanlar n vergi d nda tutulmas , faaliyet gelirlerinin bir k sm n n vergi gelir vergisinden muaf tutulmas ekonomik ve sosyal ama lar n yerine getirilmesinde verginin nemini a klamaktad r. Vergiler devletin kamu hizmetlerinin finansman n sa larken ayn zamanda devletin sosyal, ekonomik ve politik hayata m dahale etmesini de sa layan bir ara t r. Konusu Verginin konusu, zerine vergi konulan ve bu nedenle do rudan ya da dolayl bir ekilde verginin kayna n olu turan ekonomik unsurdur. Vergi borcunun do umuna neden olan ekonomik unsurlar verginin konusunu olu turmaktad r.

8 Verginin konusu genel ve soyut bir kavramd r. Vergi kanunlar genellikle vergi kavramlar n tan mlamaktad r. Ancak verginin konusunu belirleyen genel bir tan m getirilmemi tir. Kanun koyucu her vergi i in konuyu belirtmeyi uygun bulmu tur. B ylece her vergi kanunun genellikle ilk maddelerinde o verginin konusu belirtilmi tir. Verginin konusu verginin temel elerindendir. Konusu belli olmayan bir verginin konulmas ve al nmas m mk n de ildir. Verginin kanunili i ilkesi gere i verginin konusunun belirtilmesi artt r. Vergi kanunlar genellikle konular na uygun adlar ta maktad rlar. rne in, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Motorlu Ta tlar Vergisi Kanunu, Katma De er Vergisi Kanunu, Veraset ve ntikal Vergisi Kanunu. Bu kanunlar n genellikle l. Maddelerinde verginin konusu a k a ifade edilmektedir.

9 Vergiyi do uran olay Vergi Usul Kanununun 19. maddesinde u ekilde tan mlanmaktad r. Vergi alaca vergi kanunlar n n vergiyi ba lad klar olay n vukuu veya hukuki durumun tekemm l ile do ar. Vergiler ki ilerin ekonomik g lerine ba l olarak al nmaktad r. Vergi deme g c eklinde de ifade edilen bu g ki inin kendi gelir ve servetiyle orant l olarak deyebilece i vergi miktar d r. Ba ka bir ifade ile vergi deme g c , ki inin kendisinin ve ailesinin ge imini sa lamaya yetecek kadar olan gelirinin st ndeki gelirdir. Yani asgari ge im d zeyinin st ndeki gelirler ve servetler ki inin vergi deme g c n g sterir. Bir ki inin kamu hizmetlerinden faydalanma miktar artt k a o ki inin gelir ve servetinde de art g r l r ve bu durumda da deyece i vergi miktar ve t r de de i mektedir. Verginin konusu verginin neyin zerinden hesapland n ve al nd n ifade 5 eder.

10 Vergilerin al nd yerlere g re vergi konusu ba l kta kar m za kmaktad r: Gelir Servet T ketim (harcama) Gelir, ki inin al mas kar l nda ve al ma d nda elde etti i her t rl kazan lar d r. Ki inin geliri, o ki inin vergi deme g c n g steren en nemli g stergesidir. Geliri y ksek olan bir ki inin deme g c geliri d k olan ki iye g re daha fazlad r. Gelir ki ilerin harcama ve servetlerinde de etkilidir. Gelir artt k a ki ilerin harcama g leri ve servetleri de artmaktad r. Her ne kadar gelir, vergi deme g c n belirlemede ok nemli bir unsur olsa da gelirlerin tamam n n vergilendirilmesi m mk n de ildir. Gelir kaynaklar n n yap lar n n birbirinden farkl olmas , ki ilerin ve aile yap lar n n farkl l , farkl t rde gelir unsurlar ndan olu mas vb. nedenlerde sadece gelirlerin vergilendirilmesi yeterli olmamaktad r. Vergiyi do uran olaylardan bir di eri de servettir.


Related search queries