Example: bankruptcy

MUHASEBE YETKİLİSİ İŞLEMLERİ MEVZUATI

MUHASEBE YETK L S LEMLER MEVZUATI E T M VE RAPOR DA RES BA KANLI I Kanun Y netmelik Usul ve Esaslar Ankara - 2012 MUHASEBE YETK L S LEMLER MEVZUATI Kanun 5018 SAYILI KAMU MAL Y NET M VE KONTROL KANUNU MUHASEBE hizmeti ve MUHASEBE yetkilisinin yetki ve sorumluluklar (1) Madde 61-(De i ik birinci f kra: 22/12/2005-5436/10 md.) MUHASEBE hizmeti; gelirlerin ve alacaklar n tahsili, giderlerin hak sahiplerine denmesi, para ve parayla ifade edilebilen de erler ile emanetlerin al nmas , saklanmas , ilgililere verilmesi, g nderilmesi ve di er t m mal i lemlerin kay tlar n n yap lmas ve raporlanmas i lemleridir. Bu i lemleri y r tenler MUHASEBE yetkilisidir. Memuriyet kadro ve unvanlar n n MUHASEBE yetkilisi niteli ine etkisi yoktur. MUHASEBE yetkilisi, bu hizmetlerin yap lmas ndan ve MUHASEBE kay tlar n n usul ne uygun, saydam ve eri ilebilir ekilde tutulmas ndan sorumludur.

MUHASEBE YETKİLİSİ İŞLEMLERİ MEVZUATI "Muhasebe mutemetlerinin" ibaresi, "Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin" olarak değitirilmi ve metne ilenmitir.

Tags:

  Muhasebe

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of MUHASEBE YETKİLİSİ İŞLEMLERİ MEVZUATI

1 MUHASEBE YETK L S LEMLER MEVZUATI E T M VE RAPOR DA RES BA KANLI I Kanun Y netmelik Usul ve Esaslar Ankara - 2012 MUHASEBE YETK L S LEMLER MEVZUATI Kanun 5018 SAYILI KAMU MAL Y NET M VE KONTROL KANUNU MUHASEBE hizmeti ve MUHASEBE yetkilisinin yetki ve sorumluluklar (1) Madde 61-(De i ik birinci f kra: 22/12/2005-5436/10 md.) MUHASEBE hizmeti; gelirlerin ve alacaklar n tahsili, giderlerin hak sahiplerine denmesi, para ve parayla ifade edilebilen de erler ile emanetlerin al nmas , saklanmas , ilgililere verilmesi, g nderilmesi ve di er t m mal i lemlerin kay tlar n n yap lmas ve raporlanmas i lemleridir. Bu i lemleri y r tenler MUHASEBE yetkilisidir. Memuriyet kadro ve unvanlar n n MUHASEBE yetkilisi niteli ine etkisi yoktur. MUHASEBE yetkilisi, bu hizmetlerin yap lmas ndan ve MUHASEBE kay tlar n n usul ne uygun, saydam ve eri ilebilir ekilde tutulmas ndan sorumludur.

2 Tarihli ve 4059 say l Kanun h k mleri sakl kalmak kayd yla, genel b t e kapsam ndaki kamu idarelerinin MUHASEBE hizmetleri Maliye Bakanl nca y r t l r. MUHASEBE yetkilileri gerekli bilgi ve raporlar d zenli olarak kamu idarelerine verirler. MUHASEBE yetkilileri deme a amas nda, deme emri belgesi ve eki belgeler zerinde; a) Yetkililerin imzas n , b) demeye ili kin ilgili mevzuat nda say lan belgelerin tamam olmas n , c) Maddi hata bulunup bulunmad n , d) Hak sahibinin kimli ine ili kin bilgileri, Kontrol etmekle y k ml d r. MUHASEBE yetkilileri, ilgili mevzuat nda d zenlenmi belgeler d nda belge arayamaz. Yukar da say lan konulara ili kin hata veya eksiklik bulunmas halinde deme yapamaz. Belgesi eksik veya hatal olan deme emri belgeleri, d zeltilmek veya tamamlanmak zere en ge bir i g n i inde gerek eleriyle birlikte harcama yetkilisine yaz l olarak g nderilir.

3 Hatalar n d zeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde deme i lemi ger ekle tirilir.(2) MUHASEBE yetkilileri i lemlerine ili kin defter, kay t ve belgeleri muhafaza eder ve denetime haz r bulundurur. (1) Bu madde ba l MUHASEBE hizmetleri iken, 22/12/2005 tarihli ve 5436 say l Kanunun 10 uncu maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (2) 22/12/2005 tarihli ve 5436 say l Kanunun 10 uncu maddesiyle, d rd nc f krada yer alan "Mal kontrol yetkilisine de bildirilmek art yla, belgesi eksik veya hatal " ibaresi, "Belgesi eksik veya hatal "; yedinci f kras nda yer alan " MUHASEBE mutemedidir." ibaresi, " MUHASEBE yetkilisi mutemedidir."; " MUHASEBE mutemetleri" ibaresi, " MUHASEBE yetkilisi mutemetleri", MUHASEBE YETK L S LEMLER MEVZUATI " MUHASEBE mutemetlerinin" ibaresi, " MUHASEBE yetkilisi mutemetlerinin" olarak de i tirilmi ve metne i lenmi tir.

4 MUHASEBE yetkilileri, 34 nc maddenin ikinci f kras ndaki demeye ili kin h k mler ile bu maddenin nc f kras nda belirtilen demeye ili kin kontrol y k ml l klerinden dolay sorumludur. MUHASEBE yetkililerinin bu Kanuna g re yapacaklar kontrollere ili kin sorumluluklar , g revleri gere i incelemeleri gereken belgelerle s n rl d r. (Ek c mle: 22/12/2005-5436/10 md.; De i ik: 24/7/2008-5793/35 md.) MUHASEBE yetkililerinin g rev ve yetkilerinin yard mc lar na devredilmesine, MUHASEBE yetkililerinin herhangi bir nedenle g revlerinden ayr lmalar nda MUHASEBE hizmetlerinin y r t lmesine ili kin d zenleme yapmaya ve sertifika s navlar na girmeye hak kazan lmas bak m ndan MUHASEBE yetkilisi yard mc s e iti g revleri belirlemeye Maliye Bakanl yetkilidir. (1) MUHASEBE yetkilisi ad na ve hesab na para ve parayla ifade edilebilen de erleri ge ici olarak almaya, vermeye ve g ndermeye yetkili olanlar MUHASEBE yetkilisi mutemedidir.

5 MUHASEBE yetkilisi mutemetleri do rudan MUHASEBE yetkilisine kar sorumludur. MUHASEBE yetkilisi mutemetlerinin g revlendirilmeleri, yetkileri, denetimi, tutacaklar defter ve belgeler ve di er hususlara ili kin usul ve esaslar Maliye Bakanl nca kar lacak y netmelikle d zenlenir. MUHASEBE yetkilisinin nitelikleri ve atanmas Madde 62 -(De i ik: 22/12/2005-5436/8 md.) MUHASEBE yetkilisi g revini y r tmek zere atanacaklar n, 657 say l Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenler ile a a daki artlar ta mas gerekir: a) En az d rt y ll k y ksek renim g rm olmak. b) Kamu idarelerinin MUHASEBE hizmetlerinde en az d rt y l al m olmak ko uluyla bu idarelerde MUHASEBE yetkilisi yard mc s veya e iti g revlerde bulunmak. c) MUHASEBE yetkilisi sertifikas alm olmak. d) Son y l i erisinde olumsuz sicil almam olmak. (1) 24/7/2008 tarihli ve 5793 say l Kanunun 35 inci maddesiyle bu f krada yer alan "birinci" ibaresi "ikinci" eklinde de i tirilmi ve metne i lenmi tir.

6 E) Ayl ktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulmas cezas almam olmak. f) G revin gerektirdi i bilgi ve temsil yetene ine sahip olmak. Ancak, belde ve n fusu 'in alt nda olan il e belediyeleri ile mahalli idare birliklerinde MUHASEBE yetkilisi g revini y r tmek zere atanacaklar n, yukar daki f kran n (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen artlar ta malar kayd yla, en az lise mezunu olmalar ve kamu idarelerinin MUHASEBE hizmetlerinde en az d rt y l al m olmalar yeterlidir. MUHASEBE YETK L S LEMLER MEVZUATI tarihli ve 4059 say l Kanun h k mleri sakl kalmak kayd yla genel b t e kapsam ndaki kamu idarelerinde MUHASEBE yetkilisi Maliye Bakanl nca, di er kamu idarelerinde ise st y neticiler taraf ndan atan r. MUHASEBE yetkilisi olacak g revliler, Maliye Bakanl nca g revin niteli i dikkate al narak meslek konularda e itime t bi tutulur ve bu e itimi ba ar yla tamamlayanlara sertifika verilir.

7 (De i ik son f kra: 24/7/2008-5793/36 md.) MUHASEBE yetkilisi sertifika program na ba vuru artlar , adaylar n e itimi, e itim s resi, sertifika s nav , sertifika verilmesi, bu i lemlerin genel y netim kapsam ndaki kamu idareleri itibar yla ayr ayr veya birlikte yap lmas ile MUHASEBE yetkililerinin al ma usul ve esaslar , Maliye Bakanl nca haz rlanan ve Bakanlar Kurulu taraf ndan y r rl e konulan y netmelikle d zenlenir. Ge ici Madde 5- (De i ik: 22/12/2005-5436/9 md.) tarihi itibar yla; a) Maliye Bakanl kadrolar nda B t e Dairesi Ba kan , MUHASEBE M d r , Gelir Saymanl k M d r , Malm d r , Saymanl k M d r , Vergi Dairesi M d r , Vergi M d r , Askeri Defterdar, Devlet MUHASEBE Uzman ve MUHASEBE Denetmeni olarak g rev yapanlar ile daha nce en az be y l bu g revlerde bulunanlar, kamu idarelerinde MUHASEBE Yetkilisi; (Devlet MUHASEBE Uzman Yard mc lar ile MUHASEBE Denetmen Yard mc lar hari ) bunlar n yard mc lar ile kadro unvan sayman olanlar ise MUHASEBE Yetkilisi Yard mc s , b) zel b t eli idareler, mahall idareler ve sosyal g venlik kurumlar n n MUHASEBE birimlerinde, birinci derecede sorumlu olarak al anlar ile daha nce bu g revi en az be y l yapm olanlarla bu idarelerde b t e dairesi ba kan , gelir ve gider dairesi ba kan , MUHASEBE daire ba kan , gelir m d r , b t e m d r ve MUHASEBE m d r olanlar an lan idarelerde MUHASEBE Yetkilisi, c)

8 Say tay Denet isi, Ba bakanl k M fetti i, Y ksek Denetleme Kurulu Denet isi, Maliye M fetti i, Hesap Uzman , B t e Kontrol r , Muhasebat Kontrol r , Gelirler Kontrol r , Mill Emlak Kontrol r , Tasfiye leri ve D ner Sermaye letmeleri Kontrol r , Hazine Kontrol r kadrolar nda al makta olanlar ile daha nce en az be y l bu g revlerde bulunanlar, kamu idarelerinde Denet i, d) Bakanl k, M ste arl k, Ba kanl k ve Genel M d rl klerde M fetti veya Kontrol r olanlar ile daha nce en az be y l bu g revlerde bulunanlar, kendi idarelerinde, zel b t eli idarelerde, mahall idarelerde ve sosyal g venlik kurumlar nda Denet i, e) MUHASEBE , Mill Emlak ve Vergi Denetmenleri ile bu g revlerde daha nce en az be y l bulunanlar, zel b t eli idareler ile mahall idarelerde; Belediye M fetti i ve Hesap leri Murak b olanlar ile bu g revlerde daha nce en az be y l bulunanlar, mahall idarelerde Denet i, Olarak tarihine kadar atanabilirler.

9 MUHASEBE YETK L S LEMLER MEVZUATI _____ (1) Bu maddede yer alan ibareleri, 22/12/2005 tarihli ve 5436 say l Kanunun 10 uncu maddesiyle olarak de i tirilmi ve metne i lenmi tir tarihi itibar yla kamu idarelerinin MUHASEBE hizmetlerini birinci derece sorumlu olarak y r tmekte olanlar, bulunduklar kamu idarelerinin MUHASEBE yetkilili i g revini tarihinden itibaren sertifikal MUHASEBE yetkilisi atan ncaya kadar y r t rler. Bu ki iler, sertifika alamamalar halinde kadrolar na uygun bir g reve atan rlar. Ancak, bu maddenin y r rl e girdi i tarihten nce saymanl k hizmetleri Maliye Bakanl taraf ndan y r t len idarelerde MUHASEBE yetkilisi atan ncaya kadar MUHASEBE hizmetleri Maliye Bakanl n n belirleyece i ki ilerce y r t l r. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen MUHASEBE yetkilisi g revini y r tmek zere atanacak olanlar n Maliye Bakanl nca verilecek meslek e itimden ge meleri ve yap lacak s navda ba ar g stererek sertifika almalar artt r.

10 Ancak, (a) ve (b) bentlerinde say lanlardan s navla bu kadrolara atanm olanlar n MUHASEBE yetkilisi olarak atanmalar nda s nav art aranmaz. (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen g revlere atananlar bu Kanunun ng rd sistemin uygulanmas na y nelik e itime t bi tutulurlar. Atamalarda ilgilinin ve idaresinin muvafakati al n r. (Ek f kra: 24/7/2008-5793/37 md.) Kamu idarelerinde MUHASEBE yetkilisi g revini y r tmek zere nc f kraya g re sertifika alm olanlar aras ndan MUHASEBE yetkilisi atanmas esast r. Bu ekilde sertifika alm olanlardan atama yap lamamas halinde, Maliye Bakanl nca sertifika alm MUHASEBE yetkilisi atama zorunlulu u getirilinceye kadar, Maliye Bakanl nca belirlenen usul ve esaslara g re genel b t e kapsam ndaki kamu idarelerinde Maliye Bakanl , di er kamu idarelerinde st y neticiler taraf ndan belirlenen ki iler MUHASEBE hizmetlerini yapmak zere g revlendirilir.


Related search queries