Example: air traffic controller

MUKA 3 MUKA PIPOC persidangan sawit terbesar ... …

Oleh Kuala LumpurMPOB International Palm Oil Congress and Exhibiti-on ( PIPOC 2017) merupakan persidangan sawit terbesar dunia yang meliputi penganjuran lima persidangan serentak, menghimpun 2,126 peserta dari 50 negara, mem-babitkan 120 pembentangan oral, 250 poster teknikal dan 360 ruang pameran yang dikunjungi seramai 5,164 pelawat sepanjang tiga hari berlangsung di Kuala Lumpur Con-vention Centre (KLCC), di 2017 adalah forum strate-gik untuk interaksi dan perbincan-gan mengenai inovasi dan perkem-bangan terkini industri sawit global. Menteri Perusahaan Perladan-gan dan Komoditi, Datuk Seri Mah Siew Keong ketika menyampaikan ucaptama pada PIPOC 2017 berkata, pemilihan tema Treasuring the Past, Charting the Future adalah tepat dan selaras dengan peranan penting industri sawit yang telah menyum-bang kepada pembangunan sosi-oekonomi negara seabad lalu dan menjadi inspirasi bagi menghadapi masa depan yang lebih mencabar.

Oleh FadzilGhazali afadzilg@mpob.gov.my ̌ Kuala Lumpur M POB International Palm Oil Congress and Exhibiti-on (PIPOC 2017) merupakan persidangan sawit terbesar dunia

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of MUKA 3 MUKA PIPOC persidangan sawit terbesar ... …

1 Oleh Kuala LumpurMPOB International Palm Oil Congress and Exhibiti-on ( PIPOC 2017) merupakan persidangan sawit terbesar dunia yang meliputi penganjuran lima persidangan serentak, menghimpun 2,126 peserta dari 50 negara, mem-babitkan 120 pembentangan oral, 250 poster teknikal dan 360 ruang pameran yang dikunjungi seramai 5,164 pelawat sepanjang tiga hari berlangsung di Kuala Lumpur Con-vention Centre (KLCC), di 2017 adalah forum strate-gik untuk interaksi dan perbincan-gan mengenai inovasi dan perkem-bangan terkini industri sawit global. Menteri Perusahaan Perladan-gan dan Komoditi, Datuk Seri Mah Siew Keong ketika menyampaikan ucaptama pada PIPOC 2017 berkata, pemilihan tema Treasuring the Past, Charting the Future adalah tepat dan selaras dengan peranan penting industri sawit yang telah menyum-bang kepada pembangunan sosi-oekonomi negara seabad lalu dan menjadi inspirasi bagi menghadapi masa depan yang lebih mencabar.

2 Tema ini turut menekankan agar kita memanfaatkan penga-laman masa lalu untuk membina industri sawit yang lebih mampan pada masa akan ucaptamanya, beliau turut menyangkal dakwaan badan bukan kerajaan (NGO) bahawa industri sawit adalah ancaman kepada hutan hujan tropika serta kehidu-pan Orang Utan. Kita didorong oleh prinsip yang kukuh bahawa pembangunan mesti disertai dengan usaha pemu-liharaan. Ia adalah pembangunan seimbang yang mana Malaysia mempamerkan bahawa kita mampu mengecapi kebaikan dan memberi manfaat kepada semua pihak iaitu manusia dan alam sekitar. Yang turut hadir pada kongres tiga hari itu ialah Pengerusi MPOB, Datuk Seri Ahmad Hamzah; Ketua Setiausaha Kementerian Perusa-haan Perladangan dan Komoditi, Datuk K. Yogeesvaran dan Ketua Pengarah MPOB, Datuk Dr Ahmad Kushairi Din. Industri sawit dikawal rapiMah menekankan bahawa indus-tri sawit negara adalah satu sektor yang dikawal rapi dengan pelbagai peraturan dan undang-undang.

3 Adalah menjadi kepentingan Malaysia untuk memastikan alam sekitar negara dijaga dan ini boleh dilihat betapa luasnya hutan asli di Malaysia pada masa ini. Malaysia adalah antara negara utama dalam perbincangan perubahan ikIim global. Di Copenhagen dan Paris, kita adalah antara suara membina dalam hal perubahan iklim dan kita bersetuju secara sukarela untuk mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau. Sehingga kini, kita telah mengurangkan 33 peratus, tambah berkata, litupan hutan negara pada masa ini adalah pada tahap peratus dan ini adalah lebih tinggi daripada sasaran yang ditetapkan ketika Sidang Kemuncak Rio pada 1992. Oleh kerana itu adalah penting untuk kita terus melakarkan masa depan industri ini dengan kemam-panan jangka masa panjang sebagai pendorong. Ini akan memastikan laluan pasaran berterusan untuk minyak sawit Malaysia dan pada masa sama memastikan minyak sawit sentiasa ada tempat di pasa-ran minyak dan lelemak dunia, tambah berkata, industri sawit negara mesti sentiasa mendahului trend semasa dan kehendak serta syarat pengimport dan penggu-na, terutama dalam isu berkaitan dengan komitedMalaysia komited dalam memas-tikan pengeluaran minyak sawit secara mampan melalui pelaksa-naan skim pensijilan Minyak sawit Mampan Malaysia (MSPO).

4 Malah, penubuhan skim pensiji-lan MSPO adalah antara gerak balas terhadap permintaan global yang mahu satu kerangka teguh dalam industri sawit sebagai usaha untuk melindungi alam sekitar. Adalah amat mustahak untuk kita mempercepatkan pelaksanaan pensijilan MSPO. Skim pensijilan MSPO menepati kehendak amalan pertanian baik yang merupakan unsur penting dalam pertanian mampan, pengeluaran produk berkualiti tinggi dan peningkatan hasil melalui penggunaan teknologi canggih, kata 2017 adalah perjumpaan terbesar industri minyak sawit . Untuk tahun ini, PIPOC men-gambil tema, Menghargai Masa Silam, Melakar Masa Hadapan (Treasuring the Past, Charting the F utu re). Ia bertepatan dalam mem-bayangkan peranan industri minyak sawit dalm pembangunan sosioekonomi negara selama 100 tahun. Tema ini juga menekankan keperluan untuk mengambil ikhti-bar daripada pengalaman lampau sebagai usaha untuk memban-gunkan industri minyak sawit yang mampan dan MENJANA PERUBAHAN INDUSTRI sawit SABTU 2 DISEMBER 2017 Terbit pada Sabtu minggu pertama setiap bulanICOPM3 iktiraf inovasi perladangan sawit MUKA 3 Tanam semula, MSPO jamin produktiviti MUKA 4 PIPOC persidangan sawit terbesar dunia120 pembentanganoral pada PIPOC 20175,164 pengunjungke pameran selama tiga hari2,216 pesertaterbabit persidangan5 persidanganserentak dianjurkan50 negarapeserta persidangan dan pameran Pengeluaran sawit mampan untuk kebaikan industri jangka panjangDatuk Seri Mah Siew Keong merasmikan PIPOC 2017.

5 Yang turut hadir Datuk Seri Ahmad Hamzah, Datuk K Yogeesvaran dan Datuk Dr Ahmad Kushairi nomborPIPOC 2017 Datuk Seri Mah Siew Keong melancarkan bukuterbitan MPOB yang turut dihadiri Datuk Seri AhmadHamzah, (dua dari kiri) K Yogeesvaran (kiri) dan Ketua Pengarah MPOB, Datuk Dr Ahmad Kushairi Din (kanan)di Kuala Lumpur, baru-baru buku pengisahan industrisawit negara dilancarThe Oil PalmSaga, Monograph:Oil Palm GeneticResources rakamp erkembanganindustri sawitnegara, maklumatsumber genetikpokok sawitMPOB International Congress and Exhibition( PIPOC ) 2017 yang berlangsung di Kuala Lum-pur pada 14 16 November lalu adalah per-sidangan sawit dunia terbesar anjuran LembagaMinyak sawit Malaysia (MPOB).Bertemakan Treasuring the Past, Charting the Fu-t u r e PIPOC 2017 menyedia forum yang memberitumpuan kepada pencapaian industri sawit , kemajuaninovasi penyelidikan dan perkembangan pasaran mi-nyak dan lemak ulang tahun ke 100 industri sawit negara,pemilihan tema PIPOC 2017 adalah bertepatan bagimenyingkap pencapaian dan sumbangan penting da-lam tempoh seabad lalu dan menjadi inspirasi bagimelakar perancangan masa depan yang lebih men-c a b a 2017 melibatkan penganjuran lima persi-dangan serentak dan pameran teknologi serta per-dagangan.

6 Dengan penglibatan 223 organisasi dan 360ruang pameran, ia merupakan medan yang strategikuntuk interaksi dan perbincangan perkembangan ter-kini industri sawit tiga hari menghimpun 2,126 peserta dari50 negara, 120 pembentangan oral dan 250 posterteknikal oleh pakar dalam industri sawit serta saintisyang berkongsi penemuanterbaharu hasil penyelidikanserta idea untuk menjana ke-majuan industri sawit PIPOC 2017 di-sempurnakan Menteri Peru-sahaan Perladangan dan Ko-moditi, Datuk Seri Mah SiewKeong menyaksikan pelanca-ran dua buku terbaharu ter-bitan MPOB yang menying-kap perjalanan, cabaran danpencapaian yang dilalui olehindustri sawit The Oil Palm Saga me -rakamkan perjalanan pan-jang, perkembangan dan pen-capaian industri sawit dalamsetiap dekad bermula tahun1917 hingga 2017, manakalabuku Monograph: Oil Palm Ge-netic Resources pulamenyorot kepentingan genep o ol sebagai sumber menghasilkan bahan tanaman sawityang Oil Palm Sagaadalah kompilasi komprehensifperistiwa penting dalam sektor komoditi sawit .

7 Pe-nerbitan buku mengenai pencapaian dalam pengum-pulan dan penghasilan benih sawit juga merakamsejarah, kronologi dan perkembangannya yang mem-bentuk industri sawit sebagai tunggak ekonomi ne-g a ra .Buku bergambar setebal 200 halaman ini merakamperjalanan epik industri sawit negara. Buku ini jugamemuatkan petikan ungkapan tokoh-tokoh dalam in-dustri sawit mengikut zaman bagi rujukan perkem-bangan industri sawit Monograph: Oil Palm Genetic Resourcesme -nampilkan pengalaman tiga penyelidik MPOB dalambidang biak baka. Pengalaman penyelidik mengembarake hutan tebal di Afrika dan Amerika Selatan akhirnyamembuahkan hasil dengan pelbagai penemuan pen-ting genetik sawit hingga tertubuhnya pusat koleksigermplasma terbesar di dunia baka Elaeis guineensisdan Elaeis oleifera. Kesedaran mengenai asas genetikdan perlunya pelbagai variasi genetik untuk penam-bahbaikan masa depan mendorong kepada penero-kaan germplasma sawit secara sistematik pada awaltahun penting pengumpulan baka sawit dido-kumenkan dalam Monograph: Oil Palm Genetic Resourcesyang disusun secara komprehensif berkaitan kaedahpengumpulan, persampelan, penilaian, penggunaandan pemuliharaan.

8 Penerbitan buku ini akan me-ningkatkan bahan rujukan dalam bidang biak baka danmemudahkan pengurusan sumber buku terbaharu MPOB boleh diperolehimelalui PalmShoppe Malaysia, Ibu Pejabat MPOB ataulangganan melalui email .kushairi@mp Noor AsmawatiAbd Samadwatie@mp LumpurDua buku yang masing-masingmengisahkan pencapaian da-lam industri sawit dilancar-kan Menteri Perusahaan Perlada-ngan dan Komoditi, Datuk Seri MahSiew Keong sempena Kongres danPameran Antarabangsa Minyak sawit ( PIPOC ) 2017, di sini, baru-baru buku berkenaan yang diter-bitkan Lembaga Minyak sawit Ma-laysia ialah The Oil Palm Sagaya n gmerakamkan perjalanan panjang,perkembangan dan kemajuan indus-tri sawit negara dalam tempoh se-abad dan buku Monograph: Oil PalmGenetic Resourcesyang menyingkapmaklumat praktikal dalam pengu-rusan sumber genetik tanaman The Oil Palm Sagad i te rb i t ka nbagi meraikan pencapaian dan per-kembangan industri sawit dari awalpenanamannya hingga masa ini.

9 Bu-ku ini menggariskan peranan indus-tri sawit membantu meningkatkanekonomi dan mengubah taraf sosialpenduduk tanaman sawitD i ge l a r The Oil Palm Saga,buku inimengulangi sejarah tanaman sawitsecara kronologi dan bagaimana per-kembangannya membentuk industrisawit untuk menjadi tunggak utamaekonomi Pengarah MPOB, Datuk DrAhmad Kushairi Din berkata, bukuini adalah kompilasi komprehensifperistiwa penting dalam sektor ko-moditi sawit . Ia juga mengungkap visi pemainutama industri sawit dan adalah ba-han rujukan berguna mengenai in-dustri sawit Malaysia. 12 bab buku ini akan membawapembaca melalui perjalanan epik in-dustri dengan teks dan gambar , petikan ungkapan dan ka-ta-kata tokoh industri pada masa laluhingga kini mengenai industri sawitturut diselitkan dalam buku ini un-tuk tatapan itu, buku Monograph:Oil Palm Genetic Resourcesadalah sa-lah satu bentuk dokumentasi aktivitimendapatkan sumber genetik pokoksawit berdasarkan pengalaman tigapakar biak baka MPOB selama lebih50 Datuk Dr Kushairi ber-sama penyelidik, Dr N Rajanaidu danDr Mohd Din Amiruddin yang me-ngembara ke hutan tebal di Afrikadan Amerika Selatan akhirnya mem-buahkan hasil dengan penubuhanpusat koleksi germplasma terbesar didunia baka Elaeis guineensisdan Elae-iso l e i fe r a.

10 Kesedaran mengenai asas genetikyang sempit dan perlunya pelbagaivariasi genetik untuk penambahbai-kan masa depan mendorong kepadapenerokaan germplasma sawit seca-ra sistematik pada awal berhargaMaklumat berharga ini disusun men-jadi monograf yang komprehensifberkaitan kaedah pengumpulan, per-sampelan, penilaian, penggunaandan pemuliharaan yang didokumen-kan mengikut bab yang ini turut memberi perhatianterhadap kepentingan mematuhi ke-perluan pengimportan dan kuaran-tin untuk memastikan perosak yangberpotensi berbahaya tidak diperke-nalkan ke negara penerima yang bo-leh menjejaskan industri sawit telah memanfaatkan sum-ber genetik ini untuk membangun-kan genotip dengan atribut unik,yang dikenali sebagai Palm Series Buku ini menyediakan maklumatkomprehensif dalam mengendali-kan sumber-sumber genetik sawitdan diharap usaha ini akan me-mudahkan pengurusan sumber ge-netik pada masa buku yang diadakansempena perasmian PIPOC 2017 tu-rut dihadiri Pengerusi MPOB, DatukSeri Ahmad Hamzah, Ketua Setia-usaha Kementerian Perusahaan Per-ladangan dan Komoditi, Datuk K Yo-geesvaran dan Ketua PengarahMPOB, Datuk Dr Ahmad China, AladdinStreetmeterai perjanjian e-DagangOleh Insyirah MohamadShahinsyirah@mp LumpurInstitut Perkhidmatan Tekni-kal dan Penyelidikan MinyakSawit (PORTSIM China) di ba-wah Lembaga Minyak sawit Ma-laysia (MPOB) memeterai memo-randum persefahaman (MoU)


Related search queries