Example: confidence

İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu-v1

MZALAMA ARACI. Kullan m K lavuzu Nisan 2016. mzalama Arac Kullan m K lavuzu ANKARA Nisan 2016. Versiyon : 1/15. GEL R DARES BA KANLI I. Denetim ve Uyum Y netimi Daire Ba kanl (I). mzalama Arac Kullan m K lavuzu Nisan 2016. Versiyon : 2/15. NDEK LER. 1 Giri .. 5. 2 mzalama Arac Hakk nda .. 5. Genel .. 5. Gerekli Programlar ve 5. 3 mzalama Arac Kullan m .. 7. mzalama Arac n n al t r lmas .. 7. nternet Taray c Ayarlar .. 8. Internet Exlporer .. 8. Google Chrome .. 11. Mozilla 13. mzalama Arac n n Kapat lmas .. 15. mzalama Arac Kullan m K lavuzu Nisan 2016. Versiyon : 3/15. Versiyon Yay mTarihi Eklenen/Silinen/De i en A klama B l m -- K lavuzun ilk yay m tarihi mzalama Arac Kullan m K lavuzu Nisan 2016. Versiyon : 4/15. 1. Giri . Bu k lavuz Gelir daresi Ba kanl nca y r t len e-Fatura, e-Defter, e-Ar iv ve e- Bilet projelerinde, sisteme giri , ba vuru ve fatura onaylama a amalar nda kullan lacak olan imzalama arac yaz l m n n kullan m ile ilgili hususlarda kullan c lar n ihtiya.

İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 5/15 1. Giriş Bu kılavuz Gelir İdaresi Başkanlığınca yürütülen e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve e-

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu-v1

1 MZALAMA ARACI. Kullan m K lavuzu Nisan 2016. mzalama Arac Kullan m K lavuzu ANKARA Nisan 2016. Versiyon : 1/15. GEL R DARES BA KANLI I. Denetim ve Uyum Y netimi Daire Ba kanl (I). mzalama Arac Kullan m K lavuzu Nisan 2016. Versiyon : 2/15. NDEK LER. 1 Giri .. 5. 2 mzalama Arac Hakk nda .. 5. Genel .. 5. Gerekli Programlar ve 5. 3 mzalama Arac Kullan m .. 7. mzalama Arac n n al t r lmas .. 7. nternet Taray c Ayarlar .. 8. Internet Exlporer .. 8. Google Chrome .. 11. Mozilla 13. mzalama Arac n n Kapat lmas .. 15. mzalama Arac Kullan m K lavuzu Nisan 2016. Versiyon : 3/15. Versiyon Yay mTarihi Eklenen/Silinen/De i en A klama B l m -- K lavuzun ilk yay m tarihi mzalama Arac Kullan m K lavuzu Nisan 2016. Versiyon : 4/15. 1. Giri . Bu k lavuz Gelir daresi Ba kanl nca y r t len e-Fatura, e-Defter, e-Ar iv ve e- Bilet projelerinde, sisteme giri , ba vuru ve fatura onaylama a amalar nda kullan lacak olan imzalama arac yaz l m n n kullan m ile ilgili hususlarda kullan c lar n ihtiya.

2 Duyaca temel bilgileri vermek amac yla haz rlanm t r. 2. mzalama Arac Hakk nda Genel mzalama arac , internet taray c lar n n Java deste ini ekmesinden ve ekecek olmas ndan dolay geli tirilmi tir. Bu y zden ileriki d nemlerde imzalama arac kullan lmadan fatura imzalamak, e-Fatura portaline giri . yapmak, ba vuru yapmak ve Ba kanl n geli tirdi i mali m h r gerektiren di er i lemleri yapmak m mk n olmayabilir. Gerekli Programlar ve Ayarlar mzalama arac n n al mas i in bilgisayar n zda Java'n n (JRE) en az 32 Bit versiyonunun kurulu olmas gerekmektedir. Kullan c lar n a a daki ayarlar yapmas gerekebilir. 1. Bilgisayar n z n Ba lat men s alt nda yer alan Denetim Masas (Control Panel). ( ) dizinine ula l r. 2. Denetim Masas i erisinde yer alan Java ikonuna ( ) ift t klanarak Java Kontrol Paneli a l r. 3. Java kontrol paneli zerinde Java Sekmesi se ilir ve View butonuna t klan r.

3 Mzalama Arac Kullan m K lavuzu Nisan 2016. Versiyon : 5/15. 4. A lan pencerede yer alan Runtime Parameters alan na de eri yaz larak OK butonuna t klan r. B ylelikle Parametre ayar tamamlanm olur. mzalama Arac Kullan m K lavuzu Nisan 2016. Versiyon : 6/15. 3. mzalama Arac Kullan m . mzalama Arac n n al t r lmas . Bir nceki b l mde anlat lan ayarlar tamamland ktan sonra imzalama arac n al t rmak i in ncelikle ba lant s ndan dosyas indirilmelidir. ndirilen dosyaya ift t klan p al t r lmal d r. E er herhangi bir onay ekran gelirse gerekli izinler ve yetkiler Run( al t r) diyerek verilmelidir. Gerekli yetki ve izinler verildikten sonra mzalama arac a a daki gibi al maya ba layacakt r. Uygulama imza yap labilmesi i in kapat lmamal d r. mzalama Arac Kullan m K lavuzu Nisan 2016. Versiyon : 7/15. Bu a amadan sonra, son ad m olarak kullan lan nternet taray c s nda gerekli ayarlar yap lmal d r.

4 Bu ayarlar bir sonraki b l mde anlat lm t r. nternet Taray c Ayarlar . e- mza kullan lmas gereken ekranlarda kullan lan taray c " mza socket sunucusuna eri ilemedi. L tfen imza socket yaz l m n al t r p sayfay yenileyiniz.". eklinde hata verebilir. Bunun iki sebebi olabilir. Birincisi, b l m nde tarif edildi i ekilde imzalama arac yaz l m al t r lmam olabilir, ikincisi ise kulland n z taray c (Chrome, ), imzalama arac yaz l m na eri emiyor olabilir. Taray c lar n imzalama arac na eri ebilmesi i in baz ayarlar n yap lmas . gerekmektedir. mzalama arac https://localhost:8543 adresi zerinden mali m h r kullan lan ekranlarla ileti imini sa lad i in bu adresin taray c ya g venli bir site olarak tan t lmas gerekir. Pop ler kullan lan taray c larda bu i lemin nas l yap laca bir sonraki b l mde anlat lm t r. Gerekli ayarlar yap ld ktan sonra mali m h r kullan lan ekranlar yeniden a lmal.

5 Veya sayfa yenilenmeli yukarda belirtilen hatan n al nmad ndan emin olunmal d r. Internet Explorer mzalama arac n Internet Explorer arac l yla kullanabilmek i in , Internet Explorer s r m 10 ve zeri olmal d r. 1. nternet Explorer' n ayarlar b l m a l r. Security(G venlik) sekmesine gelinir. Local Intranet(Yerel Intranet) se ilip Sites(Siteler)'e t klan r. Gelen men deki varsa se ili t m se imler kald r l p OK'e bas l p ayarlar mzalama Arac Kullan m K lavuzu Nisan 2016. Versiyon : 8/15. kaydedilir. 2. Internet Explorer' n ayarlar b l m a l r. Content( erik) sekmesine gelinir. Certificates(Sertifikalar) t klan r. Gelen men den Trusted Root Certification Authorities(G venilen K k Sertifika Yetkilileri) b l m ne gelinir. Ard nan mport (Al) t klan r. 3. kan ekranda Next( leri) t klan r. Tekrar Next( leri) t klan r.

6 Adresinden indirilen dosyas Browse(G zat) butonu ile se ilip Next( leri). mzalama Arac Kullan m K lavuzu Nisan 2016. Versiyon : 9/15. t klan r. Son olarak kan uyar mesaj Yes(Evet) denilerek kabul edilir ve i lem bitirilir. 4. Bu i lemlerin ard ndan. Taray c n n adres sat r na https://localhost:8543 yaz l r ve bu adrese gidilir. kan uyar mesaj nda ikinci se enek olan Continue to this website(not recommended) (Bu web sitesine devam et ( nerilmez)) . se ilip i lem tamamlan r. mzalama Arac Kullan m K lavuzu Nisan 2016. Versiyon : 10/15. 5. Son olarak a a daki ekran gelmelidir. Bu ekran imzalama arac n n Internet Explorer ile ba ar l ekilde ileti im kurdu unu g sterir. Google Chrome mzalama arac n Google Chrome arac l yla kullanabilmek i in , Google Chrome s r m 47 ve zeri olmal d r. 1. Taray c n n adres sat r na https://localhost:8543 yaz l r ve bu adrese gidilir.

7 2. Taray c a a daki uyar y verirse. Geli mi bilgileri g ster se ilip localhost sitesine ilerle (g venli de il) se ene i se ilir. mzalama Arac Kullan m K lavuzu Nisan 2016. Versiyon : 11/15. 3. Son olarak a a daki ekran gelmelidir. Bu ekran imzalama arac n n Google Chrome ile ba ar l ekilde ileti im kurdu unu g sterir. Mozilla Firefox mzalama Arac Kullan m K lavuzu Nisan 2016. Versiyon : 12/15. mzalama arac n Mozilla Firefox arac l yla kullanabilmek i in , Mozilla Firefox s r m . 44 ve zeri olmal d r. 1. Taray c n n adres sat r na https://localhost:8543 yaz l r ve bu adrese gidilir. 2. Taray c a a daki uyar y verirse. Tehlikenin fark nday m se ene i se ilip. Ayr cal k tan butonuna t klan r. 3. A lan ekrandan G venlik ayr cal n do rula se ilir. mzalama Arac Kullan m K lavuzu Nisan 2016. Versiyon : 13/15. 4.

8 Son olarak a a daki ekran gelmelidir. Bu ekran imzalama arac n n Mozilla Firefox ile ile ba ar l ekilde ileti im kurdu unu g sterir. mzalama Arac Kullan m K lavuzu Nisan 2016. Versiyon : 14/15. mzalama Arac n n Kapat lmas . mzalama arac yaz l m istenildi i takdirde pencere kapatma tu undan veya Men ->Kapat kullan larak kapat labilir. Mevcut al an bir imzalama arac varsa ikinci bir program tekrar al t r lamaz. A k olan imzalama arac kapat l p; yeni bir tanesi a labilir. mzalama Arac Kullan m K lavuzu Nisan 2016. Versiyon : 15/15.


Related search queries