Example: confidence

nadanie szkole imienia-scenariusz[1] 1 - zs34.torun.pl

SCENARIUSZ UROCZYSTO CI. NADANIA IMIENIA I PO WI CENIA SZTANDARU. szkole PODSTAWOWEJ NR 34 I GIMNAZJUM NR 34. W TORUNIU. Cel uroczysto ci: Ucze : dba o wizerunek w asnej szko y, ch tnie reprezentuje szko na zewn trz i uwa a to za zaszczyt, docenia rol szko y w jego przysz ym yciu. Spodziewane efekty: wykszta cenie wi zi ze swoj szko . Planowany przebieg: 1000- uroczysta Msza wi ta z po wi ceniem sztandaru 1215- rozpocz cie uroczysto ci na terenie Zespo u Szk nr 34 w Toruniu 1430- zako czenie uroczysto ci. 1. PROWADZ CY Dorota Lepak Witamy serdecznie wszystkich go ci przyby ych na uroczysto nadania imienia szkole Podstawowej nr 34 i Gimnazjum nr 34 w Toruniu i wr czenia sztandaru PROWADZ CY Aldona Kopinke Dzie 29 lutego 2008 roku zapisze si w historii naszej szko y jako jeden z najwa niejszych.

1 scenariusz uroczystoŚci nadania imienia i poŚwiĘcenia sztandaru szkole podstawowej nr 34 i gimnazjum nr 34 w toruniu

Tags:

  Szkole

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of nadanie szkole imienia-scenariusz[1] 1 - zs34.torun.pl

1 SCENARIUSZ UROCZYSTO CI. NADANIA IMIENIA I PO WI CENIA SZTANDARU. szkole PODSTAWOWEJ NR 34 I GIMNAZJUM NR 34. W TORUNIU. Cel uroczysto ci: Ucze : dba o wizerunek w asnej szko y, ch tnie reprezentuje szko na zewn trz i uwa a to za zaszczyt, docenia rol szko y w jego przysz ym yciu. Spodziewane efekty: wykszta cenie wi zi ze swoj szko . Planowany przebieg: 1000- uroczysta Msza wi ta z po wi ceniem sztandaru 1215- rozpocz cie uroczysto ci na terenie Zespo u Szk nr 34 w Toruniu 1430- zako czenie uroczysto ci. 1. PROWADZ CY Dorota Lepak Witamy serdecznie wszystkich go ci przyby ych na uroczysto nadania imienia szkole Podstawowej nr 34 i Gimnazjum nr 34 w Toruniu i wr czenia sztandaru PROWADZ CY Aldona Kopinke Dzie 29 lutego 2008 roku zapisze si w historii naszej szko y jako jeden z najwa niejszych.

2 W a nie dzisiaj nast pi oficjalne nadanie szkole imienia Tony`ego Halika. Dlatego te jest nam niezmiernie mi o, e w tej historycznej uroczysto ci bierze udzia poczet sztandarowy II Spo ecznego Liceum Og lnokszta c cego im. Toniego Halika w Ostro ce szko y, kt ra jako pierwsza, a by o to 31 maja 1996. roku, otrzyma a imi znanego podr nika oraz poczet sztandarowy Gimnazjum nr 21. im. Tony`ego Halika w Toruniu. PROWADZ CY Dorota Lepak Prosz wszystkich o powstanie. Baczno ! Poczty sztandarowe II Spo ecznego Liceum Og lnokszta c cego im. Toniego Halika w Ostro ce i Gimnazjum nr 21 im.

3 Tony`ego Halika w Toruniu wprowadzi ! ( wej cie pocztu sztandarowego). Do hymnu pa stwowego! - (rozpoczyna ch r). Po hymnie! PROWADZ CY Dorota Lepak i Aldona Kopinke Chcia yby my powita teraz naszych wyj tkowych go ci: - Witamy bardzo serdecznie Pani El biet Dzikowsk go cia honorowego, on naszego patrona Tony'ego Halika. - Witamy Pana Franciszka Dorszewskiego Kujawsko-Pomorskiego Wicekuratora O wiaty ze wsp pracownikami. - Witamy Pana Micha a Zaleskiego Prezydenta Miasta Torunia. - Jest w r d nas Pan Waldemar Przybyszewski Przewodnicz cy Rady Miasta Torunia. Witamy serdecznie.

4 - Powitajmy Pana Janusza Pleskota Zast pc Dyrektora Wydzia u Edukacji ze wsp pracownikami. - Witamy Radnych Radny Miasta Torunia. - Jest w r d nas ks. Dziekan Leon Ulatowski. Witamy serdecznie. - Witamy serdecznie Pani Mariann Laurentowicz Przewodnicz c . Rady Okr gu nr 4 w Toruniu Czerniewicach 2. - Niezmiernie mi o nam go ci Spo eczny Komitet Budowy Szko y z przewodnicz c Pani Krystyn Mike. - Go cimy dzisiaj Pani Magdalen Nierzwick kustosza Muzeum Podr nik w im. Tony'ego Halika w Toruniu. Witamy Pani . - Witamy przedstawicieli zwi zk w zawodowych dzia aj cych w o wiacie.

5 - Witamy Dyrektor w Szk i Przedszkola im. Tony'ego Halika. - Witamy te dyrektor w szk , przedszkoli oraz instytucji i plac wek kulturalno-o wiatowych. - Serdecznie witamy Pani Jolant Downer Przewodnicz c Rady Rodzic w oraz przedstawicieli Rodzic w. - Cieszymy si z obecno ci wszystkich przyjaci , sympatyk w oraz sponsor w. Witamy. - Witamy emerytowanych nauczycieli oraz wszystkich pracownik w zatrudnionych w Zespole Szk nr 34. - Cieszymy si , e s w r d nas przedstawiciele medi w regionalnych i lokalnych. Witamy. - Wyj tkowo serdecznie witamy uczni w Szko y Podstawowej nr 34 i Gimnazjum nr 34 w Toruniu.

6 PROWADZ CY Dorota Lepak Zar wno w yciu pojedynczych os b jak i r nych spo eczno ci bywaj takie chwile, kt re na d ugo pozostaj w sercach. Taka chwila staje si dzi naszym udzia em. Teraz nast pi uroczysty moment nadania imienia naszej szkole . Prosz o odczytanie Uchwa y Rady Miasta Torunia o nadaniu imienia szkole Podstawowej nr 34 i Gimnazjum nr 34 w Toruniu Przewodnicz cego Rady Miasta Pana Waldemara Przybyszewskiego. PROWADZ CY Aldona Kopinke Prosz o zabranie g osu dyrektora Zespo u Szk nr 34 w Toruniu pani Beat . J drzejewsk . PROWADZ CY Aldona Kopinke Za chwil przedstawiciele Rady Rodzic w wr cz sztandar Dyrektorowi Szko y Podstawowej nr 34 i Gimnazjum nr 34, kt ry nast pnie zostanie przekazany Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu.

7 3. PROWADZ CY Dorota Lepak Prosz przedstawicieli Rady Rodzic w o przekazanie sztandaru szko y. Prosz Pa stwa o powstanie. Poczet rodzic w do przekazania sztandaru wyst p! -rodzic Pan Wojciech Chachu a Pani Dyrektor, w imieniu rodzic w przekazuj ten sztandar Szko y Podstawowej nr 34 i Gimnazjum nr 34 im. Tony`ego Halika jako symbol najwy szej warto ci, honoru i tradycji, jako zobowi zanie do godnego wype niania obowi zk w wobec Ojczyzny. Chlubne tradycje tej szko y s powodem do zas u onej dumy, ale te zobowi zaniem do patriotycznej postawy i wzorowej nauki.. -Pani Dyrektor Beata J drzejewska Przyjmuj c sztandar wyra am serdeczne podzi kowanie za tak cenny dar.

8 Pragn . zapewni , ze jest on symbolem systemu warto ci, kt re s i b d fundamentem pracy wychowawczej naszej szko y.. PROWADZ CY Aldona Kopinke Teraz nast pi przekazanie sztandaru uczniom. PROWADZ CY Dorota Lepak Baczno ! Poczet sztandarowy Szko y Podstawowej nr 34 i Gimnazjum nr 34 imienia Tony`ego Halika w Toruniu do przyj cia sztandaru wyst p! Pani Dyrektor Beata J drzejewska Przekazuj sztandar w Wasze r ce. Niech prowadzi Was ku lepszej przysz o ci. Nigdy nie rezygnujcie z poznawania samych siebie, doskonalcie si poprzez odkrywanie prawdy i pi kna otaczaj cej Was rzeczywisto ci.

9 Ucze Jakub Zi ba Przyjmujemy sztandar szko y, obiecujemy dba o niego, sumiennie wype nia swoje obowi zki i godnie reprezentowa Szko Podstawow nr 34 i Gimnazjum nr 34. w Toruniu . 4. PROWADZ CY Aldona Kopinke (prezentacja sztandaru). Sztandar szko y ma kszta t kwadratu. Rewers jest bia o-czerwony. Na tym tle umieszczone jest god o pa stwowe w czerwonej tarczy. God em jest orze bia y z g ow ozdobion z ot koron zwr con w prawo. Dzi b i szpony r wnie maj . z ot barw . Rozpostarte skrzyd a symbolizuj d enie do najwy szego lotu, gotowo do pokonywania przeszk d i trudno ci. Awers jest w kolorze niebieskim jak niebo nad Polsk , jak b kit m rz i ocean w wiata.

10 W rodkowej cz ci znajduje si kompas wyszyty srebn nici . Centraln cz ci kompasu jest logo naszej szko y. W g rnej cz ci znajduje si . nazwa szko y: Szko a Podstawowa nr 34 i Gimnazjum nr 34. Pod kompasem widnieje napis imienia Tony`ego Halika w Toruniu . Sztandar ma wymiary 95 na 95 cm. i obszyty jest z otymi fr dzlami, drzewiec o wysoko ci 2 metr w 20 centymetr w zako czony jest okuciem z metalowym or em. Wygl d sztandaru nawi zuje do podr y, kt re s r d em wiedzy o mieszka cach Ziemi, o zwyczajach i tradycjach ludzi na ca ym wiecie. Sztandar dla spo eczno ci szkolnej jest symbolem Polski-Narodu i Ziemi, symbolem Ma ej Ojczyzny jak jest szko a i jej najbli sze otoczenie.


Related search queries