Example: air traffic controller

National Education - Destek Hizmetleri Genel …

National Education g z/autumn 2009 y l/year 38 say /number 184. E itim ve Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Education and Social Sciences Ayda Bir Yay mlan r/Published Quarterly Hakemli Bir Dergidir/A Refereed Journal ISSN-1302-5600. Mill E itim Bakanl Ad na Sahibi/The Publisher by Ministry of National Education Nimet UBUK U. Yay n Y netmeni/General Director Aziz ZEREN. Yay mlar Dairesi Ba kan /Director Proxy of Publication Department Yaz leri M d r /Editor in Chief Selami YAL IN. ube M d r /Department Manager Yay n Kurulu/Editorial Board Prof. Dr. Ramazan KAPLAN. Prof. Dr. Ahmet NAM. Prof. Dr. Y ksel KAVAK. Do . Dr. Derya RS. Yrd. Do . Dr. M. Kayahan ZG L. n nceleme Kurulu/Pre-evaluation Committee aban Z DO RU.

Prof. Dr. Ahmet GÜRSES • Atatürk Ünv./Erzurum Prof. Dr. Ahmet N‹fiANCI • 19 May›s Ünv./Samsun Prof. Dr. Ali BALCI • Ankara Ünv./Ankara

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of National Education - Destek Hizmetleri Genel …

1 National Education g z/autumn 2009 y l/year 38 say /number 184. E itim ve Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Education and Social Sciences Ayda Bir Yay mlan r/Published Quarterly Hakemli Bir Dergidir/A Refereed Journal ISSN-1302-5600. Mill E itim Bakanl Ad na Sahibi/The Publisher by Ministry of National Education Nimet UBUK U. Yay n Y netmeni/General Director Aziz ZEREN. Yay mlar Dairesi Ba kan /Director Proxy of Publication Department Yaz leri M d r /Editor in Chief Selami YAL IN. ube M d r /Department Manager Yay n Kurulu/Editorial Board Prof. Dr. Ramazan KAPLAN. Prof. Dr. Ahmet NAM. Prof. Dr. Y ksel KAVAK. Do . Dr. Derya RS. Yrd. Do . Dr. M. Kayahan ZG L. n nceleme Kurulu/Pre-evaluation Committee aban Z DO RU.

2 Macit BALIK. Din er E TG N. Redaksiyon-D zelti/Redaction-Correction aban Z DO RU. Aysun LDEN Z. a r G REL. Macit BALIK. ngilizce Dan man /English Adviser Faruk NOR ENL . Haberle me ve Koordinasyon/Communication aban Z DO RU Kapak Tasar m / Graphics-Design Banu DAVUN. Dizgi/Composition Devlet Kitaplar D ner Sermaye letmesi M d rl . Adres/Address MEB Yay mlar Dairesi Ba kanl Teknikokullar / ANKARA. e-mail: web: Tel/Phone: (0 312) 212 81 45 - 4154-4152 Fax: (0 312) 212 81 48. Mill E itim Bakanl Yay nlar /Ministry of National Education Publications : 4736. S reli Yay nlar Dizisi/Periodicals Series : 256. Mill E itim Bakanl Yay mlar Dairesi Ba kanl n n 22/12/2005 tarih ve 6089 say l oluru ile adet bas lm t r. The journal was printed pieces with the date of 22/12/2005 and the number of 6089 of Publication Department Office of Ministry of National Education .

3 Hakem Kurulu/Advisory Board Prof. Dr. Ahmet G RSES Atat rk Prof. Dr. Mustafa ZKAN stanbul stanbul Prof. Dr. Ahmet N ANCI 19 May s Prof. Dr. Nezihe ENT RK Gazi nv. /Ankara Prof. Dr. Ali BALCI Ankara Prof. Dr. Oya G lendam ERSEVER Hacettepe nv. /Ankara Prof. Dr. Ali B R NC TTK/Ankara Prof. Dr. zcan DEM REL Hacettepe Prof. Dr. Ali G LER Abant zzet Baysal Prof. Dr. Saim SAKAO LU Sel uk Prof. Dr. Ayla OKTAY Marmara stanbul Prof. Dr. Servet ZDEM R Gazi nv. /Ankara Prof. Dr. Ay eg l ATAMAN Gazi nv. /Ankara Prof. Dr. Sevda ALI KAN ODT /Ankara Prof. Dr. Cahit KAVCAR Ankara nv. /Ankara Prof. Dr. afak VURAL stanbul stanbul Prof. Dr. Dursun YILDIRIM Hacettepe nv. /Ankara Prof. Dr. kr Haluk AKALIN TDK/Ankara Prof. Dr. Erdo an BA ER 19 May s Prof.

4 Dr. Tayyip DUMAN Gazi nv. /Ankara Prof. Dr. Ersoy TA DEM RC Erciyes Prof. Dr. Teoman DURAL stanbul stanbul Prof. Dr. F sun AKK K ODT /Ankara Prof. Dr. Turan KO Erciyes Prof. Dr. Hilal D CLE Marmara stanbul Prof. Dr. lker AKKUTAY Gazi nv. /Ankara Prof. Dr. H seyin KORKUT Akdeniz Prof. Dr. st n D KMEN Ankara nv. /Ankara Prof. Dr. lber ORTAYLI Marmara stanbul Prof. Dr. Yahya AKY Z Ankara nv. /Ankara Prof. Dr. onna KU URAD ODT /Ankara Prof. Dr. Ya ar AKBIYIK Abant zzet Baysal Prof. Dr. smail PARLATIR Ankara Prof. Dr. Yekta SARA stanbul stanbul Prof. Dr. K z m YET stanbul stanbul Prof. Dr. Yusuf HALA O LU Gazi Prof. Dr. Muhammed Nur DO AN stanbul stanbul Prof. Dr. Zuhal CAFO LU Gazi nv. /Ankara Prof. Dr. Mustafa ERG N Kocatepe Bu Say n n Hakemleri/Guest Advisory Board Prof.

5 Dr. Abide DO AN Do . Dr. Abdurrahman KILI . Prof. Dr. Ahmet G RSES Do . Dr. Ersin ZARSLAN. Prof. Dr. Birol DO AN Do . Dr. Fatih T REMEN. Prof. Dr. Halil KOCA Do . Dr. G nseli ORAL. Prof. Dr. Hasan AKG ND Z Do . Dr. Hasan AKIR. Prof. Dr. brahim ATALAY Do . Dr. M. Bahattin ACAT. Prof. Dr. Kurtman ERSANLI Do . Dr. Niyazi CAN. Prof. Dr. Kurtulu KAYALI Do . Dr. Nurta CANPOLAT. Prof. Dr. Leyla K KAHMET Do . Dr. Ramazan ALTINAY. Prof. Dr. Mehmet G NAY Yrd. Do . Dr. Ali AKSU. Prof. Dr. Mualla B LG N AKSU Yrd. Do . Dr. Celal ASLAN. Prof. Dr. Musa G RSEL Yrd. Do . Dr. Celal G L EN. Prof. Dr. Nuri K ST KL Yrd. Do . Dr. Dilber BAH EC . Prof. Dr. zcan DEM REL Yrd. Do . Dr. Fikri K KSAL. Prof. Dr. Ramazan ZBAY Yrd. Do . Dr. Hamdi PEPE.

6 Prof. Dr. Ramazan TEZCAN Yrd. Do . Dr. Kenan ZD L. Prof. Dr. Selahattin TURAN Yrd. Do . Dr. Mete ALIM. Prof. Dr. S rr AKBABA Yrd. Do . Dr. Sevilay AH N. Prof. Dr. Yakup EL K Yrd. Do . Dr. aziye YAMAN. Prof. Dr. Yusuf AVCI. Abonelik Ko ullar . Derginin y ll k abone bedeli 20 Abonelik i in y ll k abone bedelinin Devlet Kitaplar D ner Sermaye letmesi M d rl ad na Ziraat Bankas Elmada ubesi 2016676/5016 no'lu hesab na yat r larak makbuzun ve a k adresinizin Mill E itim Bakanl Devlet Kitaplar D ner Sermaye letmesi M d rl Bah elievler Mah. Mira Cad. Hasano lan-Elmada /ANKARA adresine g nderilmesi gerekmektedir. Abone-da t m Fikri NAYIR (0312) 866 22 01/246. Edit r'den . 184. say yine a rl kl olarak e itim bilimlerinin farkl alanlar n ilgilendiren makale- lerden olu uyor.

7 U ur Ak n' n haz rlad ve T rkiye'de E itim B t esi ba l n ta yan yaz da;. 1995-2007 d nemi esas al nm t r. Veriler Mill E itim Bakanl B t e Biriminin haz rlad . B t e Kesin Hesaplar na dayand r lm t r. Makalede, okul ncesi e itim, ilk retim, orta - retim ve y ksek retim b t elerine ili ki rakamlar ayr ayr ele al narak y llar aras ndaki d ve y kseli ler zerinde durulmu tur. Bunun yan nda halk n e itime do rudan katk lar . da incelemeye d hil edilmi tir. Di er iki yaz , ilk retim rencilerini ele al yor. Selim elik ve Zekeriya Akt rk, kla- sik s n f ortam nda rencilerin oturma d zeninin rencilerin ba ar lar na ve dev yapma al kanl klar na etkisini inceliyorlar. Sad k Kartal ise lk retimde Liderlik E itimi ni konu edinerek ilk retim m fredat nda rencilere kazand r lmaya al lan liderlik davran lar n.

8 Tespite al yor. Burhanettin D nmez ile Niyazi zer, e itim fak ltesi rencilerinin niversi- te y netimine ili kin bilgi d zeylerini ara t r yorlar. Hakan evki Ayvac ve Salih Aky ld z, e itimimizdeki yeni bir geli meyi ele al yorlar;. Topluma Hizmet Uygulamalar Dersi . T rkiye'deki baz niversitelerin y ksekokul ve fak l- telerinde zorunlu veya se meli ders olarak okutulmakta iken bu dersin 2006 y l ndan itiba- ren zorunlu ders haline getirildi i ifade edilen yaz da dersin bireye ve topluma kazand rd k- lar ve toplumun beklentileri ayr nt l olarak ele al n yor. Mustafa G nd z' n 100. Y l nda II. Me rutiyet'in Entelekt el Miras ba l kl yaz s , bu konudaki al malar de erlendiren literat r taramas niteli inde. H lya Bayrak Aky ld z, Tanp nar' n romanlar n r ya ve m zik a s ndan ele al rken; H seyin Do ramac o lu, Turan Oflazo lu'nun tiyatro oyunlar n n Tarih etimine Katk s n ara t r yor.

9 Sevda zdin er Arslan ve Sevim Sava er, e itim ve retimde zorbal k konusunu ele alarak al nabilecek tedbirler hususunda nerilerde bulunuyorlar. Dergide yer alan di er yaz lar konular na ve ilgili bran lara g re grupland r ld . lgiyle okunaca n mit ediyoruz. Bir sonraki say da bulu mak dile iyle . Editorial Dear readers;. Our 184th issue mostly consists of articles about educational sciences. The study of U ur Ak n Educational Budget of Turkey is about 1995-2007. The budget numbers were received from Budget Definite Accounts prepared by The Ministry of National Education . In this article the increase and decrease budget figures of preschool, elementary, secondary, and higher Education were separately discussed. Furthermore, com- munity contribution was examined.

10 The other two articles deal with primary school Selim elik and Zekeriya Akt rk, analayses the effects of seating position on students' achievement and habit of doing Sad k Kartal with his study Leadership Education at Primary Education . tries to confirm the leadership behaviours in primary school Burhanettin D nmez and Niyazi zer are analaysing the knowledge levels of the college students'. regarding university governance. Hakan evki Ayvac and Salih Aky ld z are analysing a new improvement in our edu- cation; The Community Service Course , Community service course had been conducted in some of the universities of Turkey as in elected or compulsory. In 2006 Higher Education Counsel placed this course in all faculty of Education curriculum as a compulsory course.


Related search queries