Example: biology

NEW YORK CITY DEPARTMENT OF EDUCATION …

NEW YORK CITY DEPARTMENT OF EDUCATION . R gleman Chanselye a Kategori : EL V YO Nimewo : A-663. Osij : FOUYE & SEZI Paj : 1-1. Pibliye : 13 SEP 2005. REZIME MODIFIKASYON. R gleman sa a ranplase A-432 ki date 5 Septanm 2000. Li defini estanda ak pwosedi pou yo fouye el v endividy lman e av k detekt metal. Modifikasyon: Yo mete ajou enf masyon pou kontak yo. T&I-1298 (Haitian creole ). NEW YORK CITY DEPARTMENT OF EDUCATION . R gleman Chanselye a Kategori : EL V YO Nimewo : A-663. Osij : FOUYE & SEZI Paj : 1-6. Pibliye : 13 SEP 2005. REZIME. R gleman sa a ranplase R gleman Chanselye A-432 a ki date 5. septanm 2000. El v gen yon dwa konstitisyon l pou yo pa soum t yo a fouy ak sezi ki pa rezonab. Yo kapab fouye k yon el v ak sa li posede yo si responsab lek l yo gen bon rezon pou yo sisp k fouy la pral founi pr v el v lan te vyole oubyen ap vyole lalwa oubyen r g ak r gleman lek l yo oswa toude.

NEW YORK CITY DEPARTMENT OF EDUCATION Règleman Chanselye a Kategori : ELÈV YO Nimewo : A-663 Osijè : FOUYE & SEZI Paj : 2 - 6 Pibliye : 13 SEP 2005 T&I-1298 (Haitian Creole) 4

Tags:

  Creole

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of NEW YORK CITY DEPARTMENT OF EDUCATION …

1 NEW YORK CITY DEPARTMENT OF EDUCATION . R gleman Chanselye a Kategori : EL V YO Nimewo : A-663. Osij : FOUYE & SEZI Paj : 1-1. Pibliye : 13 SEP 2005. REZIME MODIFIKASYON. R gleman sa a ranplase A-432 ki date 5 Septanm 2000. Li defini estanda ak pwosedi pou yo fouye el v endividy lman e av k detekt metal. Modifikasyon: Yo mete ajou enf masyon pou kontak yo. T&I-1298 (Haitian creole ). NEW YORK CITY DEPARTMENT OF EDUCATION . R gleman Chanselye a Kategori : EL V YO Nimewo : A-663. Osij : FOUYE & SEZI Paj : 1-6. Pibliye : 13 SEP 2005. REZIME. R gleman sa a ranplase R gleman Chanselye A-432 a ki date 5. septanm 2000. El v gen yon dwa konstitisyon l pou yo pa soum t yo a fouy ak sezi ki pa rezonab. Yo kapab fouye k yon el v ak sa li posede yo si responsab lek l yo gen bon rezon pou yo sisp k fouy la pral founi pr v el v lan te vyole oubyen ap vyole lalwa oubyen r g ak r gleman lek l yo oswa toude.

2 Etandi ak p te fouy lan dwe gen rap rezonab av k objektif fouy lan e yo pa dwe pouse yo tw . lwen parap a laj ak s ks el v lan e kalite fot li kom t la. Fouy yo dwe f t av k resp pou vi prive moun lan ak konsiderasyon pou diyite l. Sa ki ekri pi ba a defini pwosedi yo dwe swiv l y ap fouye el v yo, byen yo oubyen amwa yo oswa toude. I. FOUY. Fouy ki f t sou k el v yo, sou byen yo ak amwa yo ak sa ki f t ak detekt . metal, se Ajan sekrite lek l yo School Safety Agent (SSA) ki dwe f yo sou demann direkt a oubyen yon moun ki deziyen jan li ekri pi ba a: A. Fouy El v ak Byen yo (tankou sak lek l, rad). 1. Si gen yon sispisyon valab ki ta f kw yon el v te vyole oubyen ap vyole lalwa oubyen r g ak r gleman lek l yo, yo dwe av ti direkt a oswa moun li deziyen an. Si yo det mine yon fouy jistifye, direkt a oswa moun li deziyen an ap bay SSA a l d pou li kondwi el v la yon kote direkt a oswa moun li deziyen an endike.

3 Anka ta gen ijans, refere w a paragraf 2. Yon fwa el v lan rive nan kote sa a, direkt a oswa moun li deziyen an ap avize el v lan direkt a oswa moun li deziyen an gen bon rezon pou l panse el v la te vyole oubyen ap vyole lalwa oubyen r g ak r gleman lek l yo. 3. Direkt a oswa moun li deziyen an f t pou li prezan pandan fouy el v la ap f t, s f si yo nan sitiyasyon yo dekri nan paragraf pi ba a. T&I-1298 (Haitian creole ). NEW YORK CITY DEPARTMENT OF EDUCATION . R gleman Chanselye a Kategori : EL V YO Nimewo : A-663. Osij : FOUYE & SEZI Paj : 2-6. Pibliye : 13 SEP 2005. 4. Anvan yo f yon fouy, direkt a oswa moun li deziyen an ap mande el v la si el v la gen nan men l yon bagay li pa gen dwa genyen anndan lek l lan. Si el v la rekon t li posede atik pwoyibe, direkt a oswa moun li deziyen an ap mande el v la retire atik sa yo sou li oubyen nan sa li pote av k li yo.

4 5. Si el v la refize retire atik la oubyen li deklare li pa gen atik pwoyibe sou li, direkt a ap pase SSA a l d pou l fouye el v la. Otank posib, si fouy la mande kontak ak el v la, se yon SSA menm s ks ak el v la ki pou f . fouy la. 6. Si SSA k ap f fouy la jwenn yon obj li panse ki ka yon pr v el v la vyole yon lwa oubyen yon r g oswa yon r gleman lek l la, SSA a ap mande el v la retire obj a. Si el v la refize retire obj a, SSA a ap retire l. 7. Si ta gen yon ijans ki mande yon ent vansyon imedya pou pwoteje sekirite kominote anndan lek l la oubyen sekirite nenp t endividi, SSA a kapab fouye el v la akondisyon SSA a gen bon rezon pou li sisp k el v la te vyole oubyen ap vyole lalwa oubyen r g ak r gleman lek l yo. Yon fwa yo metrize sitiyasyon ijans lan, SSA a ap mennen el v la imedyatman bay direkt a oubyen moun ki deziyen an e l ap pote rap.

5 Bay direkt a oubyen moun ki deziyen an sou sitiyasyon an. 8. Kelkeswa sikonstans yo, yo pa gen dwa dezabiye el v la pou yo fouye l. B. Fouy Amwa 1. Amwa lek l yo se pwopriyete Depatman Edikasyon, menm l yo asiyen yo bay el v yo. Yo kapab fouye amwa yo si gen bon rezon pou yo sisp k amwa yo gen pr v ladan yo el v la te vyole oubyen ap vyole lalwa oubyen r g ak r gleman lek l la oswa toude. 2. Si gen bon rezon pou sisp k amwa yon el v gen atik pwoyibe, direkt a oubyen moun ki deziyen an f t pou l av ti. Si direkt a oswa moun ki deziyen an det mine fouy la jistifye, l ap pase SSA a oubyen yon l t anplwaye apwopriye l d pou l fouye amwa a. 3. Direkt a oswa moun ki deziyen an dwe prezan pandan fouy amwa a ap f t, s f si se nan kondisyon yo endike nan paragraf pi ba a. T&I-1298 (Haitian creole ). NEW YORK CITY DEPARTMENT OF EDUCATION .

6 R gleman Chanselye a Kategori : EL V YO Nimewo : A-663. Osij : FOUYE & SEZI Paj : 3-6. Pibliye : 13 SEP 2005. 4. Anka yon ijans ki ta mande yon ent vansyon imedya pou pwoteje sekirite kominote anndan lek l la oubyen sa nenp t endividi, SSA a kapab fouye amwa el v la akondisyon SSA a gen bon rezon pou li sisp k amwa el v la gen pr v el v la te vyole oubyen ap vyole lalwa oubyen r g ak r gleman lek l yo. Yon fwa yo metrize sitiyasyon an, SSA a ap pote rap . sou sitiyasyon an bay direkt a oubyen moun ki deziyen an imedyatman. II FOUY AK DETEKT METAL. A. Jeneralite 1. Objektif yon pasaj nan detekt metal se anpeche zam oswa l t atik pwoyibe antre anndan lek l yo. Nan toutan, degre ak nati fouy lan pa dwe depase sa ki neses pou p m t p son l la libere responsabilite l. 2. Direkt a oswa moun ki deziyen an dwe la pou obs ve pasaj el v yo nan detekt a.

7 Si gen plis pase yon sit pou pasaj nan detekt , direkt ap plase moun ki deziyen yo pou asire yo gen yon kow dinasyon k r k pwosedi pasaj nan detekt ak l t aktivite ki swiv yo. 3. Yo pral refere moun ki ta refize kowopere nan pasaj nan detekt a, bay direkt a oswa moun ki deziyen an pou aksyon apwopriye. K lkeswa sikonstans yo, yo pa dwe refize adm t yon el v ki refize kowopere oubyen voye l tounen lakay li. 4. Si yon el v ki ansent oubyen ki pa dwe pase nan detekt a pou rezon medikal pa vle pase nan detekt metal la, yo dwe voye l nan biwo direkt . a. L sa a direkt a ap avize SSA a sou k man pou l pwosede. 5. Pa gen anyen nan pwosedi ki defini pi ba yo ki kapab limite otorite yon direkt oswa moun li deziyen an oubyen yon SSA pou li fouye yon endividi oubyen sa ki an posesyon endividi a l gen bon rezon pou yo panse yon endividi an patikilye an posesyon yon zam oswa nenp t l t atik pwoyibe.

8 B. Itilizasyon Detekt Many l 1. Yo kapab pase nenp t el v ki antre nan bilding lek l lan nan detekt . Sepandan, l sa neses , direkt a kapab deside pa pase tout moun nan detekt . Nan ka sa yo, direkt a, an konsiltasyon ak yon sip viz SSA, ap defini pwop syon moun pou yo pase nan detekt o aza. T&I-1298 (Haitian creole ). NEW YORK CITY DEPARTMENT OF EDUCATION . R gleman Chanselye a Kategori : EL V YO Nimewo : A-663. Osij : FOUYE & SEZI Paj : 4-6. Pibliye : 13 SEP 2005. 2. K lkeswa siskonstans yo, responsab lek l yo oubyen SSA yo pa dwe seleksyone youn oswa plizy endividi an patikilye pou yo pase nan detekt s f si ta gen bon rezon pou sisp k endividi sa a oubyen sa yo an posesyon yon zam oubyen yon atik pwoyibe oswa toude. 3. Direkt a oswa moun ki deziyen an, dwe make tout chanjman nan rasyo moun yo pase nan detekt a ak eksepsyon nan rasyo ki tabli a.

9 Antre sa a nan liv lan, dwe endike moun ki otorize chanjman an oubyen eksepsyon an ansanm ak dat la, l a ak rezon pou chanjman an. 4. Otank posib SSA ki menm s ks ak endividi ki bezwen antre nan bilding lan dwe pase yon moun nan detekt pou chache zam la, 5. Yo dwe f ef rezonab nan premye etap pwosesis pasaj nan detekt a pou evite kontak fizik SSA a oubyen ekipman deteksyon an av k endividi k ap pase ladann lan. 6. SSA k ap kondwi pasaj nan detekt a ap salye endividi ki gen pou l pase ladann lan, eksplike l byen pwosesis la, reponn kesyon epi bay enstriksyon apwopriye. 7. Anvan pasaj nan detekt a, SSA a pral mande endividi yo retire obj . metalik nan p ch yo e pou yo mete yo nan yon plato. Plato sa a ap rete la pou tout moun w l e y ap rem t sa ki ladann lan touswit apre yo fini ak pwosesis lan. 8. SSA a pral pwosede jan nou make li la a: a.

10 SSA a ap kanpe adwat endividi yo pral pase nan detekt a. Deteksyon an ap k manse nan z n zep l dwat la pou l desann nan b g ch lan ale nan pye. b. SSA a ap pase d y endividi a e l ap pase detekt a sou b dwat la soti nan pye ale nan t t. c. Apre sa, SSA a ap pase detekt a sou do endividi a soti nan t t ale nan pye. d. Pandan SSA a ap vire sou b g ch la, SSA a ap pase detekt a soti nan pye ale nan t t e l ap pase l sou t t li l l soti nan do a. T&I-1298 (Haitian creole ). NEW YORK CITY DEPARTMENT OF EDUCATION . R gleman Chanselye a Kategori : EL V YO Nimewo : A-663. Osij : FOUYE & SEZI Paj : 5-6. Pibliye : 13 SEP 2005. e. Apre sa, SSA a ap pase detekt a sou b g ch endividi a soti nan b g ch pwatrin li ale nan pye. f. Y ap pase tout pake oswa sak nan detekt many l oubyen nan apar y deteksyon pou pake ki s vi ak reyon x.


Related search queries