Example: confidence

NIP 8 01. 018 - mf.gov.pl

POLA JASNE WYPE NIA SK ADAJ CY, POLA CIEMNE WYPE NIA URZ D SKARBOWY. WYPE NIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R CZNIE DU YMI, CRP KEP DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Numer dokumentu 3. Status . NIP-8 ZG OSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZG OSZENIE AKTUALIZACYJNE. W ZAKRESIE DANYCH UZUPE NIAJ CYCH 1). Formularz przeznaczony dla podmiot w wpisanych do Krajowego Rejestru S dowego w zakresie: - rejestru przedsi biorc w, - rejestru stowarzysze , innych organizacji spo ecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zak ad w opieki zdrowotnej. Formularz s u y zg aszaniu i aktualizacji danych nieobj tych wpisem do Krajowego Rejestru S dowego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 pa dziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnik w i p atnik w (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z 2013 r. poz. 2 oraz z 2014 r. poz. 1161), zwana dalej ustaw , ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.

crp kep pola jasne wypeŁnia skŁadajĄcy, pola ciemne wypeŁnia urzĄd skarbowy. wypeŁniaĆ na maszynie, komputerowo lub rĘcznie duŻymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of NIP 8 01. 018 - mf.gov.pl

1 POLA JASNE WYPE NIA SK ADAJ CY, POLA CIEMNE WYPE NIA URZ D SKARBOWY. WYPE NIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R CZNIE DU YMI, CRP KEP DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Numer dokumentu 3. Status . NIP-8 ZG OSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZG OSZENIE AKTUALIZACYJNE. W ZAKRESIE DANYCH UZUPE NIAJ CYCH 1). Formularz przeznaczony dla podmiot w wpisanych do Krajowego Rejestru S dowego w zakresie: - rejestru przedsi biorc w, - rejestru stowarzysze , innych organizacji spo ecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zak ad w opieki zdrowotnej. Formularz s u y zg aszaniu i aktualizacji danych nieobj tych wpisem do Krajowego Rejestru S dowego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 pa dziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnik w i p atnik w (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314, z 2013 r. poz. 2 oraz z 2014 r. poz. 1161), zwana dalej ustaw , ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.

2 U. z 2012 r. poz. 591, z p n. zm.), ustawa z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spo ecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z p n. zm.). Termin sk adania: Zgodnie z art. 5 ust. 2c i 9 ust. 1 ustawy oraz art. 43 ust. 5c ustawy o systemie ubezpiecze spo ecznych. Miejsce sk adania: Zg oszenie sk ada si do naczelnika urz du skarbowego w a ciwego w rozumieniu art. 4 ustawy. A. CEL I MIEJSCE Z O ENIA ZG OSZENIA. Podmioty, dla kt rych przeznaczony jest formularz dokonuj zg oszenia i aktualizacji danych uzupe niaj cych, o kt rych mowa w ustawie oraz okre lonych w: ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustawie z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spo ecznych. W poz. 4 zaznaczy w a ciwy kwadrat: kwadrat nr 1 - gdy formularz jest sk adany jako zg oszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupe niaj cych, kwadrat nr 2 - gdy formularz jest sk adany jako zg oszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupe niaj cych.

3 Zg oszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupe niaj cych jest sk adane w przypadku zmiany danych obj tych zg oszeniem, tzn. zmiany danych sk adaj cego lub zmiany naczelnika urz du skarbowego w a ciwego w sprawach ewidencji, lub zaistnienia nowych okoliczno ci. Zg oszenie wype ni w spos b kompletny. Wszystkie nazwy poda w dok adnym brzmieniu. 4. Przeznaczenie formularza (zaznaczy w a ciwy kwadrat): 1. zg oszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupe niaj cych 2. zg oszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupe niaj cych 5. Naczelnik urz du skarbowego, do kt rego jest adresowane zg oszenie B. DANE SK ADAJ CEGO. DANE IDENTYFIKACYJNE. 6. Nazwa pe na 7. Nazwa skr cona 8. Numer podmiotu w Krajowym Rejestrze S dowym 9. Numer identyfikacyjny REGON. INFORMACJA O NUMERACH IDENTYFIKACYJNYCH UZYSKANYCH W INNYCH KRAJACH. Wype ni tylko w wczas, gdy sk adaj cy uzyska numery s u ce identyfikacji dla cel w podatkowych lub ubezpiecze spo ecznych w innych krajach.

4 W przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych informacji sporz dzi list tych informacji odpowiednio, zgodnie z zakresem danych okre lonych w cz ci (poz. 10-12). Formularz sk adany za pomoc rodk w komunikacji elektronicznej obejmuje list . 10. Kraj 11. Numer 12. Pow d zg oszenia (zaznaczy w a ciwy kwadrat): 1. numer aktualny 2. numer nieaktualny DANE KONTAKTOWE Wpisane ni ej dane w cz ci i aktualizuj poprzedni stan danych. Informacje podane w poz. 14-16 i 90 podlegaj udost pnieniu z rejestru REGON za zgod sk adaj cego wyra on w poz. 13. 13. Zgoda na udost pnienie danych z rejestru REGON 14. Telefon 1. tak 2. nie . 15. Fax 16. E-mail ADRES ELEKTRONICZNY - adres w systemie teleinformatycznym wykorzystywany odpowiednio przez organy podleg e Ministrowi Finans w lub przez niego nadzorowane. Do dor cze pism za pomoc rodk w komunikacji elektronicznej mo e mie zastosowanie adres elektroniczny na portalu podatkowym (znany Administracji Podatkowej) lub w systemie ePUAP, w przypadku, je eli wniesiono o zastosowanie takiego sposobu dor czania albo wyra ono na to zgod (art.)

5 144a 1 pkt 2 lub art. 144a 1 pkt 3 w zwi zku z art. 3e 1 ustawy - Ordynacja podatkowa). Adres elektroniczny w systemie ePUAP mo e mie r wnie zastosowanie do dor cze pism w analogicznych przypadkach 1 1 1. okre lonych w art. 39 1 pkt 2 lub art. 39 1 pkt 3 w zwi zku z art. 39 1a ustawy Kodeks post powania administracyjnego. W poz. 18. mo na zaznaczy rezygnacj ze wskazania adresu elektronicznego. 17. Adres elekroniczny 18. Rezygnacja z adresu elektronicznego . ADRES DO KORESPONDENCJI. 19. Kraj 20. Wojew dztwo 21. Powiat 22. Gmina 23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu 26. Miejscowo 27. Kod pocztowy 28. Poczta 1). Niniejszy formularz mo e by sk adany w charakterze zg oszenia identyfikacyjnego w zakresie danych uzupe niaj cych albo zg oszenia aktualizacyjnego w zakresie danych uzupe niaj cych. NIP-8 (1). 1/4. POLA JASNE WYPE NIA SK ADAJ CY, POLA CIEMNE WYPE NIA URZ D SKARBOWY. WYPE NIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R CZNIE DU YMI, CRP KEP DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

6 ADRESY MIEJSC PROWADZENIA DZIA ALNO CI. W zg oszeniu identyfikacyjnym w zakresie danych uzupe niaj cych nale y poda adresy wszystkich miejsc prowadzenia dzia alno ci (r wnie . hurtowni, magazyn w, sk ad w), a w zg oszeniu aktualizacyjnym w zakresie danych uzupe niaj cych stosownie do okoliczno ci i zmian. W przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych adres w sporz dzi list adres w tych miejsc odpowiednio, zgodnie z zakresem cz ci (poz. 29-40). Formularz sk adany za pomoc rodk w komunikacji elektronicznej obejmuje list . W przypadku adresu nietypowego (np. sklep w przej ciu podziemnym, dzia alno na terenie kraju) dane adresowe poda z mo liw dok adno ci . 29. Pow d zg oszenia adresu (zaznaczy w a ciwy kwadrat): 1. prowadzenie dzia alno ci pod tym adresem 2. zako czenie dzia alno ci pod tym adresem 30. Kraj 31. Wojew dztwo 32. Powiat 33. Gmina 34. Ulica 35. Nr domu 36. Nr lokalu 37. Miejscowo 38. Kod pocztowy 39. Poczta 40. Okre lenie opisowe adresu nietypowego ADRES MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI RACHUNKOWEJ.

7 41. Kraj 42. Wojew dztwo 43. Powiat 44. Gmina 45. Ulica 46. Nr domu 47. Nr lokalu 48. Miejscowo 49. Kod pocztowy 50. Poczta C. INFORMACJE DOTYCZ CE RACHUNK W. Kraj siedziby banku (oddzia u) poda , gdy rachunek jest prowadzony za granic . RACHUNKI ZWI ZANE Z PROWADZON DZIA ALNO CI . W przypadku braku miejsca na wpisanie wszystkich rachunk w nale y sporz dzi list tych rachunk w odpowiednio, zgodnie z zakresem danych okre lonych w cz ci (poz. 56-60). Formularz sk adany za pomoc rodk w komunikacji elektronicznej obejmuje list . RACHUNEK DO ZWROTU PODATKU LUB NADP ATY W przypadku gdy nast puje zmiana rachunku do zwrotu podatku lub nadp aty, w poz. 55 poda numer rachunku poprzednio wskazanego do zwrotu podatku lub nadp aty. 51. Kraj siedziby banku (oddzia u) 52. Pe na nazwa banku (oddzia u) / SKOK. 53. Posiadacz rachunku 54. Pe ny numer rachunku (w przypadku rachunku zagranicznego numer rachunku powinien zawiera kod SWIFT). Numer IBAN: Kod SWIFT: 55. Numer rachunku poprzednio wskazanego do zwrotu podatku lub nadp aty (w przypadku rachunku zagranicznego numer rachunku powinien zawiera kod SWIFT).

8 Numer IBAN: Kod SWIFT: POZOSTA E RACHUNKI ZWI ZANE Z PROWADZON DZIA ALNO CI . 56. Kraj siedziby banku (oddzia u) 57. Pe na nazwa banku (oddzia u) / SKOK. 58. Posiadacz rachunku 59. Pe ny numer rachunku (w przypadku rachunku zagranicznego numer rachunku powinien zawiera kod SWIFT) 60. Likwidacja rachunku Numer IBAN: Kod SWIFT: . INNE RACHUNKI. RACHUNEK W A CIWY DO PRZEKAZANIA 1% PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI PO YTKU PUBLICZNEGO. Podanie informacji o rachunku (poz. 61-64) stanowi realizacj obowi zku, o kt rym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie. 61. Kraj siedziby banku (oddzia u) 62. Pe na nazwa banku (oddzia u) / SKOK. 63. Posiadacz rachunku 64. Pe ny numer rachunku Numer IBAN: Kod SWIFT: D. FORMA ORGANIZACYJNA, POWI ZANE PODMIOTY I DODATKOWE INFORMACJE. 65. Forma organizacyjna (zaznaczy w a ciwy kwadrat). 1. podmiot maj cy wyodr bnione jednostki wewn trzne podlegaj ce obowi zkowi 2. wyodr bniona jednostka wewn trzna podlegaj ca 3.

9 Podmiot nieb d cy wyodr bnion . jednostk wewn trzn i niemaj cy ewidencyjnemu - jednostka macierzysta obowi zkowi ewidencyjnemu takich jednostek NIP-8 (1). 2/4. POLA JASNE WYPE NIA SK ADAJ CY, POLA CIEMNE WYPE NIA URZ D SKARBOWY. WYPE NIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R CZNIE DU YMI, CRP KEP DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. DANE JEDNOSTKI MACIERZYSTEJ. Wype nia tylko wyodr bniona jednostka wewn trzna (zaznaczony w poz. 65 kwadrat nr 2). Poz. 66-68 wype ni tylko w przypadku sk adania informacji o jednostce macierzystej w celu uzupe niania jej identyfikatora podatkowego NIP. 66. Identyfikator podatkowy NIP 67. Numer identyfikacyjny REGON.. 68. Nazwa pe na DANE WYODR BNIONEJ JEDNOSTKI WEWN TRZNEJ. Wype nia tylko jednostka macierzysta (zaznaczony w poz. 65 kwadrat nr 1). Poz. 69-71 wype ni tylko w przypadku sk adania informacji o jednostce wewn trznej w celu uzupe niania jej identyfikatora podatkowego NIP. W przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych informacji nale y sporz dzi list tych informacji odpowiednio, zgodnie z zakresem danych okre lonych w cz ci (poz.)

10 69-71). Formularz sk adany za pomoc rodk w komunikacji elektronicznej obejmuje list . 69. Identyfikator podatkowy NIP 70. Numer identyfikacyjny REGON.. 71. Nazwa pe na DANE WSP LNIKA. Wype ni tylko w przypadku sk adania informacji o wsp lniku w celu uzupe niania jego identyfikatora podatkowego NIP. W przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych informacji nale y sporz dzi list tych informacji odpowiednio, zgodnie z zakresem danych okre lonych w cz ci (poz. 72-75). Formularz sk adany za pomoc rodk w komunikacji elektronicznej obejmuje list . * - dotyczy podmiotu nieb d cego osob fizyczn ** - dotyczy wsp lnika b d cego osob fizyczn . 72. Rodzaj podmiotu (zaznaczy w a ciwy kwadrat): 1. wsp lnik nieb d cy osob fizyczn 2. osoba fizyczna 73. Nazwa pe na * / Nazwisko, pierwsze imi , data urodzenia **. 1. 74. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skre li ) 75. Numer identyfikacyjny REGON *.. 76. Rodzaj podmiotu (zaznaczy w a ciwy kwadrat): 1.


Related search queries