Example: biology

NORMATIVA REGULADORA DEL DOCTORAT A LA …

Ltima actualitzaci :04/05/2018. NORMATIVA REGULADORA DEL DOCTORAT A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (Aprovada pel CdG en sessi de 16 de mar de 2012 i modificada pel CdG de data 9 de maig i 19 de juliol de 2012, 29 de maig i 3 d'octubre de 2013, 17 de juliol de 2014, 16 de juliol de 2015, 15 de juny i 21 de novembre de 2016, 5 de desembre de 2017 i 4 de maig de 2018) NDEX PRE MBUL T TOL I. DISPOSICIONS COMUNES T TOL II. ORGANITZACI DEL DOCTORAT Secci 1a. L'Escola de DOCTORAT Secci 2a. Les comissions acad miques dels programes de DOCTORAT T TOL III. ELABORACI , APROVACI , VERIFICACI , IMPLANTACI I PUBLICITAT DELS PROGRAMES DE DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA Secci 1a. Aprovaci dels programes de DOCTORAT Secci 2a. Programaci dels programes de DOCTORAT Secci 3a. Acreditaci dels programes de DOCTORAT Secci 4a. Modificaci dels programes de DOCTORAT Secci 5a. Publicitat dels programes de DOCTORAT Secci 6a. Control de qualitat intern dels programes de DOCTORAT T TOL IV.

Pàgina 1 de 51 Última actualització:04/05/2018 NORMATIVA REGULADORA DEL DOCTORAT A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (Aprovada pel CdG en sessió de 16 de març de 2012 i modificada pel CdG de data 9 de maig i 19

Tags:

  Reguladora

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of NORMATIVA REGULADORA DEL DOCTORAT A LA …

1 Ltima actualitzaci :04/05/2018. NORMATIVA REGULADORA DEL DOCTORAT A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (Aprovada pel CdG en sessi de 16 de mar de 2012 i modificada pel CdG de data 9 de maig i 19 de juliol de 2012, 29 de maig i 3 d'octubre de 2013, 17 de juliol de 2014, 16 de juliol de 2015, 15 de juny i 21 de novembre de 2016, 5 de desembre de 2017 i 4 de maig de 2018) NDEX PRE MBUL T TOL I. DISPOSICIONS COMUNES T TOL II. ORGANITZACI DEL DOCTORAT Secci 1a. L'Escola de DOCTORAT Secci 2a. Les comissions acad miques dels programes de DOCTORAT T TOL III. ELABORACI , APROVACI , VERIFICACI , IMPLANTACI I PUBLICITAT DELS PROGRAMES DE DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA Secci 1a. Aprovaci dels programes de DOCTORAT Secci 2a. Programaci dels programes de DOCTORAT Secci 3a. Acreditaci dels programes de DOCTORAT Secci 4a. Modificaci dels programes de DOCTORAT Secci 5a. Publicitat dels programes de DOCTORAT Secci 6a. Control de qualitat intern dels programes de DOCTORAT T TOL IV.

2 ELS PROGRAMES DE DOCTORAT Secci 1a. Tipus de programes de DOCTORAT desenvolupats a l'empara de convenis Secci 2a. Acc s als programes de DOCTORAT Secci 3a. Admissi als programes de DOCTORAT Secci 4a. Matr cula als programes de DOCTORAT P gina 1 de 51 ltima actualitzaci :04/05/2018. Secci 5a. R gim de perman ncia en els estudis de DOCTORAT T TOL V. LA TESI DOCTORAL Secci 1a. Tutoria i direcci Secci 2a. Supervisi i seguiment de doctorand Secci 3a. Dip sit de la tesi doctoral Secci 4a. Autoritzaci de la defensa de la tesi Secci 5a. Avaluaci i defensa de la tesi doctoral Secci 6a. Arxivament i publicaci de la tesi doctoral T TOL VI. EXPEDICI DE T TOLS OFICIALS DE DOCTOR T TOL VII. CONCESSI DE PREMIS EXTRAORDINARIS DE DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA T TOL VIII. PROCEDIMENT D'ESTABLIMENT DE COTUTELA DE TESIS DOCTORALS ENTRE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I UNA UNIVERSITAT EUROPEA T TOL IX. R GIM DE RECURSOS I C MPUT DE TERMINIS Disposici addicional primera.

3 Associats m dics 1. Disposici addicional segona. Menci industrial al t tol de doctor 2. Disposici addicional tercera. Professors catedr tics d'INEFC i professors titulars d'INEFC amb r gim de dedicaci a temps complet Disposici transit ria primera. Doctorands matriculats en programes de DOCTORAT a l'empara del Reial decret 778/1998, de 30 d'abril Disposici transit ria segona. Doctorands matriculats en programes de DOCTORAT a l'empara del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre Disposici transit ria tercera. Programes de DOCTORAT verificats amb anterioritat 1. Incorporaci a la NORMATIVA pel que s'estableix en la Disposici Final Tercera de l'RD 195/2016, de 13 de maig, i entrada en vigor el 4 de juny de 2016 2. Incorporaci aprovada pel Consell de Govern de data 21 de novembre de 2016 P gina 2 de 51 ltima actualitzaci :04/05/2018. Disposici transit ria quarta. Comissions d'autoritzaci de la defensa de la tesi Disposici transit ria cinquena. Acc s a programes de DOCTORAT amb un t tol oficial espanyol de graduat, la duraci del qual, de conformitat amb les normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 cr dits ECTS (medicina, farm cia, arquitectura, odontologia i veterin ria) 3.

4 Disposici transit ria sisena. Equival ncia en cr dits ECTS de titulacions espanyoles obtingudes conforme a ordenacions anteriors a l'Espai Europeu d'Educaci Superior (EEES) que no hagin obtingut la correspond ncia a Nivell 3 del Marc de qualificacions per a l'Educaci Superior (MECES), d'acord amb el procediment establert a l'RD 967/2014, de 21 de novembre Disposici transit ria setena. Doctorands matriculats durant el curs acad mic 2014 2015 en programes de DOCTORAT en extinci que no han defensat la seva tesi doctoral amb anterioritat a la data l mit d'11 de febrer de 2016 4. Disposici transit ria vuitena. Doctorands matriculats durant el curs acad mic 2016 2017 en programes de DOCTORAT en extinci que no han defensat la seva tesi doctoral amb anterioritat a la data l mit de 30 de setembre de 2017 Disposici derogat ria Disposici final primera. Habilitaci Disposici final segona. Entrada en vigor Annex 1. Mem ria Annex 2. Document de comprom s Annex 3.

5 Document de comprom s de confidencialitat 3. Incorporaci aprovada pel Consell de Govern de data 15 de juny de 2016 4. Incorporaci aprovada pel Consell de Govern de data 15 de juny de 2016 P gina 3 de 51 ltima actualitzaci :04/05/2018. PRE MBUL El Reial decret 99/2011, pel qual es regula l'ensenyament oficial de DOCTORAT , representa un pas endavant respecte de la intersecci entre l'espai europeu d'educaci superior (EEES) i l'espai europeu de recerca (EER) que reverteix en la nova estructura d'aquests ensenyaments. En aquesta nova regulaci els doctorands es consideren investigadors en formaci en la societat del coneixement, i es preveu que els doctors tinguin una forta incid ncia en totes les institucions implicades en la innovaci i la recerca, a la vegada que es preveu una col laboraci amb altres organismes, ens i institucions de tipus molt diversos tant estatals com estrangers. L'Escola de DOCTORAT de la Universitat de Barcelona (EDUB) es concep com la nova organitzaci que desenvolupa la formaci doctoral, d'acord amb l'estrat gia de recerca de la mateixa universitat, i que ha de permetre una projecci important de la Universitat que obeeix a la seva estrat gia de recerca.

6 Aix mateix, mant una connexi important amb altres iniciatives, com ara les dels campus d'excel l ncia internacionals, el Barcelona Knowledge Campus (BKC) i Health Universitat de Barcelona Campus (HUBc), o els instituts de recerca participats, entre d'altres. Aquesta NORMATIVA incorpora les novetats en mat ria de doctorats, introdu des per la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ci ncia, la tecnologia i la informaci ; el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els ensenyaments oficials de DOCTORAT ; les directrius de la Direcci General d'Universitats aprovades per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, i altres normatives vigents. T TOL I. DISPOSICIONS COMUNES Article 1. Objecte i mbit d'aplicaci 1. Aquesta NORMATIVA t per objecte regular l'organitzaci dels ensenyaments de DOCTORAT corresponents al tercer cicle dels ensenyaments universitaris oficials que condueixen a obtenir el t tol de doctor de la Universitat de Barcelona, que t car cter oficial i validesa en tot l'Estat espanyol.

7 2. Aquesta NORMATIVA s aplicable als programes de DOCTORAT de la Universitat de Barcelona i als doctorands matriculats per realitzar la tesi doctoral a la Universitat de Barcelona. Article 2. Conceptes A l'efecte d'aquesta NORMATIVA es defineixen els conceptes seg ents: P gina 4 de 51 ltima actualitzaci :04/05/2018. 1. T la consideraci de doctorand de la Universitat de Barcelona qui, despr s de l'autoritzaci dels requisits establerts en el Reial decret 99/2011, s'hagi adm s en un programa de DOCTORAT i formalitzi la matr cula a la UB pel concepte de tutela acad mica cada curs acad mic, des de l'admissi al programa fins a la sol licitud del dip sit de la tesi doctoral. Els doctorands s'han de sotmetre al r gim jur dic, si escau contractual, que resulti de la legislaci espec fica que els sigui aplicable. A l'hora de participar en els rgans de representaci i govern de la Universitat, tenen la consideraci de personal docent i investigador si reuneixen els requisits exigits pels Estatuts de la Universitat de Barcelona.

8 2. Els programes de DOCTORAT inclouen aspectes organitzats de formaci investigadora que no requereixen l'estructuraci en cr dits ECTS, comprenen tant formaci transversal com espec fica de l' mbit de cada programa i s'anomenen activitats formatives. L'Escola de DOCTORAT pot determinar els diferents formats en qu es poden desenvolupar aquestes activitats i pot organitzar, coordinar i certificar activitats formatives transversals adre ades a un programa de DOCTORAT o m s. 3. S'entenen per complements de formaci els complements o activitats que cal desenvolupar, que es consideren imprescindibles com a requisit d'admissi en un programa de DOCTORAT determinat. El per ode de temps que es requereix per dur los a terme no es comptabilitza a l'efecte del l mit establert de durada dels estudis de DOCTORAT . 4. S'ent n per pla de recerca el document que ha d'elaborar el doctorand abans de finalitzar el primer curs acad mic en qu s'ha adm s al programa i que, com a m nim, ha d'incloure el t tol provisional de la tesi, els objectius que pret n assolir, la metodologia que emprar , i tamb els mitjans i el cronograma.

9 Els aven os d'aquest pla de recerca els han d'informar el director i el tutor i els ha d'avaluar la Comissi Acad mica del programa de DOCTORAT . 5. El tutor s el responsable de l'adequaci de la formaci i de l'activitat investigadora, d'acord amb el que s'especifiqui en aquesta NORMATIVA , i ha d'estar vinculat al programa de DOCTORAT i pert nyer a la Universitat de Barcelona, en el termes regulats en aquesta NORMATIVA . 6. S'ent n per matr cula l'acte administratiu mitjan ant el qual el doctorand estableix un vincle amb la Universitat de Barcelona durant un curs acad mic. L'Escola de DOCTORAT de la Universitat de Barcelona s responsable de les matr cules efectuades en tots els programes de DOCTORAT . 7. S'ent n per l nia de recerca l'acci articulada generada per un grup de recerca o m s amb l'objectiu de generar coneixement sobre un tema determinat. Els programes de DOCTORAT s'estructuren en l nies de recerca que hagin produ t evid ncies acceptades per la comunitat cient fica mitjan ant els mitjans propis de l' mbit de coneixement P gina 5 de 51 ltima actualitzaci :04/05/2018.

10 8. S'ent n per document de comprom s el document mitjan ant el qual es t const ncia de les funcions de supervisi dels doctorands, i que s'ha de signar simult niament al procediment d'admissi al programa. Aquest document ha d'incloure els elements necessaris per garantir el procediment de resoluci de conflictes i ha de preveure els aspectes relatius als drets de propietat intel lectual o industrial que es puguin generar en l' mbit de programes de DOCTORAT . La Universitat estableix el model de document que han de signar el doctorand, els directors, el tutor i la Comissi Acad mica del programa de DOCTORAT . 9. S'ent n per experi ncia investigadora acreditada el compliment d'alguna de les condicions seg ents: a. Tenir un tram de recerca viu o sis trams. b. Tenir reconegudes 810 hores de recerca en el pla de dedicaci acad mica de la Universitat de Barcelona. T TOL II. ORGANITZACI DEL DOCTORAT Secci 1a. L'Escola de DOCTORAT Article 3. L'Escola de DOCTORAT 1.


Related search queries