Example: barber

NORSK PEFC SKOGSTANDARD - pefcnorge.org

PEFC N 02. NORSK PEFC SKOGSTANDARD Sporbarhet og Organisasjon Skogsertifisering Logobruk PEFC N 01 PEFC ST 2002:2013 Chain of Vedtekter for PEFC Norge NORSK PEFC sertifiseringssystem Custody for forest based for b rekraftig skogbruk products - requirements PEFC N 06. PEFC N 02 PEFC ST 2003:2012 Certification Prosedyrer for utvikling og Body Requirements - Chain of revisjon av NORSK PEFC NORSK PEFC SKOGSTANDARD Custody sertifiseringssystem PEFC N 07 PEFC N 03 PEFC ST 2001:2008. Veiledning for notifisering av Krav ved gruppesertifisering Logo usage rules sertifiseringsorganer PEFC N 04. Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorgan PEFC N 05. Ordliste og definisjoner Forord: Revisjon av PEFC Norges skogsertifiseringssystem PEFC skogsertifiseringssystemet skal revideres hvert 5. r og PEFC Norge startet revisjonsprosessen 2013 med pen invitasjon for innspill til prosessen og deltakelse i en arbeidskomite. Arbeidskomiteen har i perioden oktober 2013 til januar 2015 revidert NORSK PEFC SKOGSTANDARD og vrige standarder som inng r i systemet.

1 Norsk PEFC Skogstandard Norsk PEFC Skogstandard for bærekraftig norsk skogbruk har 27 kravpunkter. Kravpunktene Hvert kravpunkt har …

Tags:

  Norsk

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of NORSK PEFC SKOGSTANDARD - pefcnorge.org

1 PEFC N 02. NORSK PEFC SKOGSTANDARD Sporbarhet og Organisasjon Skogsertifisering Logobruk PEFC N 01 PEFC ST 2002:2013 Chain of Vedtekter for PEFC Norge NORSK PEFC sertifiseringssystem Custody for forest based for b rekraftig skogbruk products - requirements PEFC N 06. PEFC N 02 PEFC ST 2003:2012 Certification Prosedyrer for utvikling og Body Requirements - Chain of revisjon av NORSK PEFC NORSK PEFC SKOGSTANDARD Custody sertifiseringssystem PEFC N 07 PEFC N 03 PEFC ST 2001:2008. Veiledning for notifisering av Krav ved gruppesertifisering Logo usage rules sertifiseringsorganer PEFC N 04. Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorgan PEFC N 05. Ordliste og definisjoner Forord: Revisjon av PEFC Norges skogsertifiseringssystem PEFC skogsertifiseringssystemet skal revideres hvert 5. r og PEFC Norge startet revisjonsprosessen 2013 med pen invitasjon for innspill til prosessen og deltakelse i en arbeidskomite. Arbeidskomiteen har i perioden oktober 2013 til januar 2015 revidert NORSK PEFC SKOGSTANDARD og vrige standarder som inng r i systemet.

2 Arbeidskomiteen har best tt av representanter fra f lgende organisasjoner: Fellesforbundet Friluftsr denes Landsforbund Maskinentrepren renes Forbund Norges Skogeierforbund NORSKOG. Statskog SF. Treforedlingsindustriens Bransjeforening Treindustrien I tillegg har Milj direktoratet og Landbruksdirektoratet v rt representert med observat rer i arbeidskomiteen. Oslo, 2015. Copyright notice PEFC Norge 2015. Dette dokument er copyright beskyttet av PEFC Norge. Dokumentet er fritt tilgjengelig p PEFC Norge's hjemmeside eller ved henvendelse til PEFC Norge. Det er ikke tillatt gj re endringer eller tilf yelser i dokumentet, og det er heller ikke tillatt reprodusere eller kopiere dokumentet for kommersiell bruk uten tillatelse fra PEFC Norge. Den offisielle versjonen av dokumentet er NORSK , men er ogs oversatt til engelsk. I tvilstilfeller er det den norske versjonen som er gjeldende. Dokumentets tittel: NORSK PEFC SKOGSTANDARD Dokument nummer: PEFC N 02. Godkjent av: PEFC Norge Dato: Godkjent av: PEFC Council Dato: Publisert: , med endringer og Overgangsperiode: 1 r fra standarden er offisielt godkjent av PEFC Council Innhold Forord.

3 2. NORSK PEFC SKOGSTANDARD .. 1. Forvalteransvar og planlegging .. 2. Kravpunkt 1. Forvalteransvar og skogsertifiseringsavtale .. 2. Kravpunkt 2. Arbeidskraft og sikkerhet .. 3. Kravpunkt 3. Planlegging i skogbruket .. 3. Kravpunkt 4. Skogsveger .. 6. Kravpunkt 5. 6. Kravpunkt 6. Samiske rettigheter .. 7. Kravpunkt 7. Bevaring av skogarealet .. 7. Kravpunkt 8. Genbevaring skogstr r .. 8. Kravpunkt 9. penhet om milj informasjon .. 8. Hogst og skogbrukstiltak .. 9. Kravpunkt 10. Hogst .. 9. Kravpunkt 11. Avfall og forurensning .. 10. Kravpunkt 12. Livl pstr r og d de tr r .. 10. Kravpunkt 13. 11. Kravpunkt 14. Langsiktig virkesproduksjon .. 12. Kravpunkt 15. Markberedning .. 13. Kravpunkt 16. Treslagsfordeling .. 14. Kravpunkt 17. Bruk av plantevernmidler .. 14. Kravpunkt 18. Gj dsling og n ringsbalanse .. 14. Kravpunkt 19: Bruk av utenlandske 15. Kravpunkt 20. Skogreising og treslagsskifte .. 15. S rskilte milj 17. Kravpunkt 21. N kkelbiotoper .. 17. Kravpunkt 22: Hensyn til rovfugler og 19.

4 Kravpunkt 23. Hensyn til tiurleik .. 20. Kravpunkt 24. Vannbeskyttelse .. 20. Kravpunkt 25. Myr og sumpskog .. 22. Kravpunkt 26. Brannp virket skog .. 23. Kravpunkt 27. Kulturminner og kulturmilj er .. 23. Forklaringer .. 24. NORSK PEFC SKOGSTANDARD NORSK PEFC SKOGSTANDARD for b rekraftig NORSK skogbruk har 27 kravpunkter. Kravpunktene Hvert kravpunkt har en kort beskrivelse av hva man nsker oppn . Videre har kravpunktene beskrivelser av konkrete krav. Kravpunktene er beskrivelse av hva skogeier m oppfylle for n . m lene om b rekraftig forvaltning. Krav kan v re presisering av lovp lagte plikter knyttet til forvaltning av skogeiendommen generelt. Det kan ogs v re krav til planlegging eller dokumentasjon p eiendomsniv og konkrete krav som skal f lges ved gjennomf ring av hogst og skogbehandling. Kravene gjelder for hele skogeiendommen det er inng tt sertifiseringsavtale for. Gjennomgang av kravpunktene Kravpunktene presenteres under disse hovedtemaene: Forvalteransvar og planlegging Gjennomf ringen av b rekraftig skogbruk etter kravpunkter i NORSK PEFC SKOGSTANDARD skjer best n r man har en godt oppdatert skogbruksplan og gode planrutiner.

5 Stadig f rre skogeiere gjennomf rer de praktiske tiltakene p eiendommen selv like fullt har skogeier ansvaret for at tiltakene blir utf rt p best mulig m te, b de for skogeier selv og for storsamfunnet. Kravpunktene knyttet til forvalteransvar og planlegging har fokus p ansvar og planlegging som gjelder langsiktig forvaltning av skogeiendommen. Hogst og skogbrukstiltak Alle tiltak knyttet til hogst og stell av skogen krever et bevisst forhold til gjennomf ring og hensyn til andre interesser. Kravpunktene knyttet til hogst og skogbrukstiltak er knyttet til planlegging og gjennomf ring der arbeidet skal gj res. S rskilte milj verdier Samtidig som man gjennom skogbehandlingen sikrer at framtidsskogen er i god hevd, skal man ivareta hensyn til biologisk mangfold, kulturhistoriske verdier og verdier knyttet til friluftsliv og opplevelse. Det er for sent tenke seg om n r et tre eller ett helt bestand er hogd! I mange tilfeller m man kjenne konsekvenser av tiltak ut over selve driftsomr det.

6 Kravpunktene knyttet til s rskilte milj verdier skal ivareta at skogeier planlegger og tar hensyn der en etter dagens kunnskap vet at det har st rst effekt. I tillegg til selve kravpunktene er det i vedlegg til selve skogstandarden, gitt noen forklaringer for . unng uklarhet og feilaktig tolkning av kravpunktene. 1. Forvalteransvar og planlegging Kravpunkt 1. Forvalteransvar og skogsertifiseringsavtale Kravpunktet skal sikre at skogeier planlegger og gjennomf rer skogbrukstiltak i samsvar med lovverket og at salg av t mmer til PEFC sertifisert t mmerkj per gjennomf res i samsvar med undertegnet avtale. Krav: Forvalteransvar Skogen skal forvaltes b rekraftig, slik at den gir konomisk avkastning til skogeier, lokal og nasjonal verdiskaping og et positivt klimabidrag, samtidig som hensynet til friluftsliv og milj verdier ivaretas. Skogeier som etter Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) har eiendomsrett til skogen er ansvarlig for at planlegging og gjennomf ring av skogbrukstiltak skjer i samsvar med lover og forskrifter som regulerer skogbruk og NORSK PEFC SKOGSTANDARD .

7 Skogeier er ogs ansvarlig for at den som utf rer arbeid i skogen har kunnskap om skogens kjente milj verdier. Ogs der det er meldeplikt eller s knadsplikt for hogst eller skogbrukstiltak skal skogeier planlegge tiltakene slik at de er i samsvar med kravene i NORSK PEFC SKOGSTANDARD . Gjennomf ringen av tiltakene skal i tillegg v re i tr d med eventuelle krav satt av skogbruksmyndighetene ved behandlingen av meldingen/s knaden. Der det ikke er meldeplikt for hogst eller skogbrukstiltak har skogeier plikt til ha oversikt over milj verdier og ta hensyn, om n dvendig ved avst fra hogst. Skogeiers ansvar og kunnskapsplikt gjelder uavhengig av egen kompetanse. Har ikke skogeier tilstrekkelig kompetanse, m slik kompetanse skaffes til veie. Skogeiers ansvar er begrenset til de opplysningene som er tilgjengelige i offentlige registre eller er av en slik art at det er naturlig at skogeier er kjent med opplysningene. Gjennom skogforvaltningen skal en s rge for tilstrekkelig beskyttelse av skogen mot ulovlig hogst, ulovlig arealbruk, ulovlig initierte branner og andre ulovlige aktiviteter.

8 Skogeier skal forvalte skogen ut i fra relevante vitenskapelige forskningsresultater og der det er hensiktsmessig bruke lokal kunnskap og erfaring om skogbruk og skogbehandling. Skogeier har plikt til bidra til finansiering av fellestiltak for kunnskapsutvikling i skogbruket, jf. gjeldende FoU-avgift. Skogsertifiseringsavtale F r salg av t mmer kan skje, skal det ved gruppesertifisering foreligge underskrevet skogsertifiseringsavtale som regulerer plikter og ansvar knyttet til etterlevelse av NORSK PEFC. SKOGSTANDARD . 2. Kravpunkt 2. Arbeidskraft og sikkerhet Kravpunktet skal sikre at skogbrukstiltak i skogeiers egen regi og som bestilling utf res iht. gjeldende lover og forskrifter om arbeidsmilj og sikkerhetsbestemmelser. Krav Skogeier som utf rer hogst eller andre skogbrukstiltak i egen skog skal ha relevant kunnskap om arbeidsteknikk, sikker bruk av anvendt utstyr og offentlige bestemmelser om vern av helse, milj og sikkerhet. Skogeier skal p se at skogbrukstiltak utf rt som bestilling dokumenteres i forhold til offentlige bestemmelser om vern av helse, milj og sikkerhet og i samsvar med inng tte avtaler og tariffbestemmelser for norske l nns- og arbeidsvilk r.

9 Avtale om skogbrukstiltak skal normalt skje skriftlig mellom partene. Skogeier er ansvarlig for at de som utf rer hogst og skogbrukstiltak har tilstrekkelig kompetanse. Kompetansen hos egne ansatte og innleid arbeidskraft skal fortrinnsvis v re p niv med relevante kompetansem l for det aktuelle arbeidsfeltet i fag- og yrkesutdanningen for skogfaget. For praktiske oppgaver vil Aktivt Skogbruks-kurs eller tilsvarende v re dekkende. Kravpunkt 3. Planlegging i skogbruket Kravpunktet skal sikre at b de den langsiktige og operative planleggingen i skogbruket ivaretar de krav som er stilt til b rekraftig forvaltning av skogressursene. Krav M l for planleggingen Planleggingen skal sikre at eiendommen p kort og lang sikt forvaltes i tr d med de krav som er satt i NORSK PEFC SKOGSTANDARD . Planlegging og gjennomf ring av skogbruksaktivitet p eiendommen skal v re basert p et m l om . drive et langsiktig og b rekraftig skogbruk som ivaretar hensynene til: skogeiers konomiske avkastning langsiktig skogproduksjon framtidige avvirkningsmuligheter skogens bidrag til opptak og lagring av karbon biologisk mangfold friluftsliv kulturminner erosjon- og rasfare vannressurser Gjennom planleggingen skal skogeier avklare om det er spesielle langsiktige m l for skogeiendommen utover dette.

10 3. Langsiktig, strategisk planlegging Skogeier skal ha en skogbruksplan eller tilsvarende tilpasset eiendommens st rrelse og bruk av skogarealet. Dette inneb rer: Sammenhengende teiger over dekar produktiv skog skal ha landskapsplan, som skal revideres hvert 10. r Mindre eiendommer skal enten ha: - en skogbruksplan med milj registreringer, jf. kravene i forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging, som revideres fortl pende eller hvert 15-20 r, eller - en milj plan, jf. kravpunkt 21, som sammen med kontinuerlig oppdaterte data fra ulike databaser legges til grunn for den langsiktige planleggingen av eiendommen. Krav om revisjon av milj planen f lger av kravpunkt 21. F lgende skal v re tilgjengelig for den langsiktige, strategiske planleggingen i skogbruket: Kart som viser eiendomsgrenser, topografi, veinett i skogen, bonitet og treslag. Opplysninger om alder og st ende volum. Opplysninger om omr der med spesielle restriksjoner (vernskog, prioriterte arter, utvalgte naturtyper, naturreservatet ).


Related search queries