Example: bankruptcy

Novosti koje donosi novi Zakon o porezu na dohodak Aktualno

3712/16 Aktualno Novosti koje donosi novi Zakon o porezu na dohodakMilivoj Friganovi , mag. lanku pi emo detaljnije o o ekivanim novinama koje e donijeti novi Zakon o porezu na sustav oporezivanja dohotka u RH-a, koji stupa na snagu od 1. sije nja 2017., ima sva obilje ja dvojnog ili dualnog dohotka pre-ma ko-jem je ukupan dohodak podijeljen na dva dijela. Prvi dio je nazvan godi njim dohotkom kojim se smatra ukupni dohodak od ne-samostalnog rada, samostalne djelatnosti (to su dohoci ostvareni od nesamostalnog i samostalnog rada) koji se oporezuju progresivnim stopama (24% i 36%) i koji se obra unava na temelju godi nje pore-zne prijave ili u posebnom postupku utvr ivanja godi njeg poreza na dohodak , dok je drugi dio nazvan kona nim dohotkom kojim se sma-tra svaki ispla eni pojedina ni iznos dohotka od imovine i imovinskih prava, kapitala i osiguranja i drugog dohotka koji se smatra kona -nim (tu spadaju svi oblici drugog dohotka osim drugog dohotka po osnovi povrata doprinosa i drugi dohodak po osnovi razlike vrijedno-sti imovine i visine sredstava kojima je ste ena)

37 12/16 Aktualno Novosti koje donosi novi Zakon o porezu na dohodak Milivoj Friganović, mag. oec. U članku pišemo detaljnije o očekivanim novinama koje će donijeti novi Zakon o porezu na dohodak.

Tags:

  Porezu, O porezu na

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Novosti koje donosi novi Zakon o porezu na dohodak Aktualno

1 3712/16 Aktualno Novosti koje donosi novi Zakon o porezu na dohodakMilivoj Friganovi , mag. lanku pi emo detaljnije o o ekivanim novinama koje e donijeti novi Zakon o porezu na sustav oporezivanja dohotka u RH-a, koji stupa na snagu od 1. sije nja 2017., ima sva obilje ja dvojnog ili dualnog dohotka pre-ma ko-jem je ukupan dohodak podijeljen na dva dijela. Prvi dio je nazvan godi njim dohotkom kojim se smatra ukupni dohodak od ne-samostalnog rada, samostalne djelatnosti (to su dohoci ostvareni od nesamostalnog i samostalnog rada) koji se oporezuju progresivnim stopama (24% i 36%) i koji se obra unava na temelju godi nje pore-zne prijave ili u posebnom postupku utvr ivanja godi njeg poreza na dohodak , dok je drugi dio nazvan kona nim dohotkom kojim se sma-tra svaki ispla eni pojedina ni iznos dohotka od imovine i imovinskih prava, kapitala i osiguranja i drugog dohotka koji se smatra kona -nim (tu spadaju svi oblici drugog dohotka osim drugog dohotka po osnovi povrata doprinosa i drugi dohodak po osnovi razlike vrijedno-sti imovine i visine sredstava kojima je ste ena)

2 Koji se oporezuju po proporcijalnim stopama (12%, 24% i 36%) i za koje porezni obveznik ne mo e podnijeti godi nju poreznu prijavu niti za te dohotke Porezna uprava provodi poseban postupak utvr ivanja godi njeg poreza na dohodak a niti se mogu priznati osobni osnovni osobni odbitak u iznosu ,00 kuna mjese -no primjenjuje se za sve primitke od nesamostalnog rada (pla a, mirovine i sl.) kao i progresivne stope 24% (do ,00 kuna mjese ne porezne osnovice) i 36% (za mjese nu poreznu osnovicu iznad ,00). Za umirovljenike i porezne obveznike koji imaju prebivali te i borave u potpomognutim podru jima I. skupine i Grada Vukovara tako obra unati predujam poreza na dohodak se umanjuje za 50%.Osnovni osobni odbitak i osobni odbici za uzdr avanu djecu i uz-dr avane lanove u e obitelji je znatno su en ali e se te odredbe po eti primjenjivati od 1.

3 Sije nja an je prag do kojeg fizi ke osobe, koje obavljaju od samo-stalne djelatnosti, mogu pla ati porez na dohodak u pau alnom izno-su (u 2017. taj prag iznosi ,00 kuna a od 1. sije nja 2018. e biti ,00 kuna). Pau alno oporezivanje je omogu eno i tr-govcima i ugostiteljima to e sve biti propisano novim Pravilnikom o pau alnom oporezivanju samostalnih primici po osnovi drugog dohotka (drugi dohodak op enito npr. po osnovi ugovora o djelu koji ostvaruju umirovljenici, autorske naknade i naknade umjetnika) podlijegati e pla anju doprinosa i to po sni enim stopama, od 10% za mirovinsko osiguranje (odnosno 7,5% za I. stup i 2,5% za II. stup za osiguranike II. stupa) iz osnovice i 7,5% za zdravstveno osiguranje na osnovicu.

4 Dakle, uvo enjem ob-veze pla anja doprinosa na drugi dohodak pove ati e se ukupno porezno optere enje drugog dohotka. Jedino e se ukupni tro ak za isplatitelja za drugi dohodak op enito (po osnovi ugovora o djelu, primici po osnovi djelatnosti lanova skup tina i nadzornih odbora trgova kih dru tava, upravnih odbora, upravnih vije a i drugih njima odgovaraju ih tijela drugih pravnih osoba, lanova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu, primici po osnovi djelatnosti trgova kih putnika, agenata, akvizitera, portskih sudaca i delegata, tuma a, prevodi-telja, turisti kih djelatnika, konzultanata, sudskih vje taka te druge sli ne djelatnosti, primici po osnovi djelatnosti sporta a i sl.)

5 Koji je i prije podlijegao pla anju doprinose i to 20% za mirovinsko osi-guranje odnosno 15% za I. stup i 5% za drugi stup za osiguranike II. stupa i 15% za zdravstveno osiguranje, smanjiti a neto iznos pri-matelja drugog dohotka pove ati (naravno, to sve ovisi o dogovoru isplatitelja i primatelja drugog dohotka).O navedenom i mnogim drugim novostima pi emo u nastavku u nadi da Kona ni Prijedlog Zakona o porezu na dohodak ne e do ivjeti neke bitne promjene ( to u dosada njoj praksi nije bio obi aj) do njegovog kona nog prihva anja od strane Hrvatskog sabora. 1. Koncepcija novog sustava oporezivanja dohotka od 1. sije nja 2017. Temeljne odredbe U odnosu na dosada nje odredbe Zakona o porezu na dohodak koncepcijske izmjene novog sustava oporezivanja dohotka, koje se predla u u Kona nom prijedlogu Zakona o porezu na dohodak (u 3812/16 Novosti koje donosi novi Zakon o porezu na dohodakMilivoj Friganovi , mag.)

6 Tekstu: Prijedlog zakona), su bitne pa ih iznosimo u nastav-ku. lancima 1. do 12. Prijedloga zakona obuhva ene su temeljne odredbe odnosno sljede a poglavlja: op e odredbe, definicija pojma poreznog obveznika, izvori dohotka, opseg porezne obveze, porezno razdoblje, primici koji se ne smatraju dohotkom, primici na koje se ne pla a porez na dohodak , osobna oslobo enja, op e odredbe o utvr ivanju dohotka su neznatno izmijenjene (ponekad samo nomo-tehni ki pobolj ane) ili su dodani propisani, potpuno novi lanci ili pojedine to ke pojedinog lanka, to u nastavku iznosimo: u poglavlju o pojmu poreznog obveznika ( lanak 2. st. 3. Prijedloga zakona) propisano je da se predujam poreza na dohodak odnosno porez na dohodak nasljedniku utvr uje po istom izvoru dohotka koji se utvr ivao ostavitelju (ovaj stav je i prije bio prihva en u praksi Porezne uprave sukladno njenim mi ljenjima), dodano je novo poglavlje Opseg porezne obveze ( lanak 6.

7 Prijedloga zakona) koji po sadr aju nije nov ve je samo sa-dr ajno premje ten radi preglednosti u temeljne odredbe. To su op e poznate odredbe prema kojima oporezivi dohodak rezidenta ini dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala, dohodak od osiguranja i drugi do-hodak iz lanka 5. Zakona, koji rezident ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu (na elo svjetskog dohotka), dok oporezivi dohodak nerezidenta ini oporezivi dohodak (iz lanka 5. Pri-jedloga zakona), koji nerezident ostvari u tuzemstvu (na elo tuzemnog dohotka). u poglavlju o primicima koji se ne smatraju dohotkom ( la-nak 8. Prijedloga zakona) propisuje se da se primicima koji se ne smatraju dohotkom, smatraju i.

8 Invalidnine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema zakonu kojim se ure uje mirovinsko osiguranje i zakonu kojim se ure uju prava hrvatskih branitelja iz Do-movinskog rata i lanova njihovih obitelji, jednokratni nov ani dodaci koji se ispla uju uz miro-vine na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske ili na temelju posebnog propisa, pomo i i potpore koje neprofitne organizacije ispla u-ju svim svojim lanovima pod istim uvjetima iz sredstava prikupljenih lanarinama koja nisu ostvarena obavljanjem djelatnosti koja podlije e obvezi pla anja poreza na dobit, a temeljem statuta i odluka nadle nih tijela neprofitnih or-ganizacija, uz uvjet da se za ispla ene primitke ne tra i niti ne daje protu inidba odnosno da se ne radi o primicima iz lanka 5.

9 Prijedloga zakona. u poglavlju o primicima na koje se ne pla a porez na do-hodak ( lanak 9. Prijedloga zakona) propisuje se da se primicima na koje se ne pla a porez na dohodak smatraju i: primici biv ih radnika i nasljednika biv ih radnika po osno-vi naknada, potpora i nagrada koje ispla uje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno pla e, a koje su dospjele na isplatu za vrijeme trajanja radnog odnosa ili je pravo na isplatu nastalo za vrijeme trajanja radnog odnosa do propi-sanih iznosa, potpore djetetu za kolovanje do 15. godine ivota od-nosno do zavr etka osnovno kolskog obrazovanja, koju poslodavac ispla uje djetetu umrlog radnika ili djetetu biv- eg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti, uz uvjet da biv i radnik ne ostvaruje primitke iz lanka 21.

10 Ovoga Zakona, ukupno do propisanog iznosa, u poglavlju op e odredbe o utvr ivanju dohotka ( lanak 11. Prijedloga zakona) propisuje se da: ako se porezni obveznik iz osobnih razloga odrekne tra bine po osnovi prodane robe ili obavljenih usluga koja bi u poreznomu razdoblju u kojemu se odrekao tra bine ili kasnijim poreznim razdobljima dovela do primitaka, tada se iznos tra bine utvr uje kao primitak u godini u kojoj je donesena odluka o odricanju od tra bine. Po osnovi tra -bina koja su se pokazala nenaplativima nakon provedenog sudskog postupka ili drugog postupka sukladno posebnim propisima, ne utvr uje se primitak. ako se porezni obveznik odrekne tra bine za naknadu iz koje se predujam poreza pla a po odbitku (naknade po osnovi rada, djelatnosti, usluga i drugog), u korist neke druge osobe (fizi ke ili pravne), smatra se da je primitak ostvaren u trenutku kada je donio odluku o odricanju, pa isplatitelji primitka imaju obvezu, ovisno o izvorima toga primitka, obra unati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak na na in propisan ovim Zakonom.


Related search queries