Example: stock market

Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt …

Nystart f r byggstandardiseringengenom st rkt samverkanDELBET NKANDE AVSOU 2017:106 SOU 2017:106 Delbet nkande av Kommitt n f r modernare byggreglerStockholm 2017 Nystart f r byggstandardiseringen genom st rkt samverkan SOU och Ds kan k pas fr n Wolters Kluwers llningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 StockholmOrdertelefon: 08-598 191 90E-post: r remissuts ndningar av SOU och Ds svarar Wolters Kluwer Sverige AB p uppdrag av Regeringskansliets f p remiss hur och varf r Statsr dsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02).

SOU 2017:106 Delbetänkande av Kommittén för modernare byggregler Stockholm 2017 Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt …

1 Nystart f r byggstandardiseringengenom st rkt samverkanDELBET NKANDE AVSOU 2017:106 SOU 2017:106 Delbet nkande av Kommitt n f r modernare byggreglerStockholm 2017 Nystart f r byggstandardiseringen genom st rkt samverkan SOU och Ds kan k pas fr n Wolters Kluwers llningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 StockholmOrdertelefon: 08-598 191 90E-post: r remissuts ndningar av SOU och Ds svarar Wolters Kluwer Sverige AB p uppdrag av Regeringskansliets f p remiss hur och varf r Statsr dsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02).

2 En kort handledning f r dem som ska svara p remiss. H ftet r gratis och kan laddas ner som pdf fr n eller best llas p : Kommitt service, RegeringskanslietOmslag: Elanders Sverige ABFotografer: Mattias Ahlm och Frisco, bildbyr FolioTryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2017 ISBN 978-91-38-24729-7 ISSN 0375-250 XTill statsr det Peter Eriksson Regeringen beslutade den 23 februari 2017 att tills tta en kommitt f r att genomf ra en genomgripande versyn av Boverkets byggreg-ler med mera. Syftet med versynen r att modernisera regelverket och d rmed gynna kad konkurrens och kat byggande.

3 Samma dag f rordnades Kurt Eliasson till ordf rande och Anna Sander till leda-mot i kommitt n. Kommitt n har antagit namnet Kommitt n f r modernare byggregler. De sakkunniga och experter som har medverkat i arbetet anges nedan. Kommitt n kommer att l mna tre bet nkanden, varav detta r det f rsta och fokuserar p standardisering. De personer som har an-st llts i kansliet f r att arbeta med detta bet nkande r Johanna Ode som huvudsekreterare och kanslichef fr n och med den 13 mars, Caroline Bernelius Cronsioe som sekreterare fr n och med den 8 maj, Anna-Maria Engqvist som kommunikat r fr n och med den 15 maj, sa Johansson som jurist fr n och med den 10 juli och Jonas Hammarlund som ekonom fr n och med den 23 oktober.

4 Kommitt n f r modernare byggregler verl mnar h rmed del-bet nkandet Nystart f r byggstandardiseringen genom st rkt samverkan (SOU 2017:106). Stockholm i december 2017 Kurt Eliasson Anna Sander / Johanna Ode Caroline Bernelius Cronsioe Anna-Maria Engqvist sa Johansson Jonas Hammarlund F rteckning ver sakkunniga och experter Om inte annat anges har f rordnandet g llt fr n och med den 10 maj 2017. Sakkunniga Kanslir d Sophie Ahlstrand, N ringsdepartementet. Departementssekreterare Helena Strig rd, Finansdepartementet till och med den 8 juni 2017.

5 Departementssekreterare Helena Lund, Finansdepartementet fr n och med den 9 juni 2017. Experter Handl ggare Anna-Bi e Agerberg, Sveriges Kommuner och Landsting. Arkitekt SAR/MSA, teknisk dr. Jonas Andersson, Myndigheten f r delaktighet. Senior r dgivare Tomas Berggren, Energimyndigheten. Konkurrenssakkunnig Anders Gerde, Konkurrensverket. Utredare Erik Gravenfors, Kemikalieinspektionen. Enhetschef Ingrid Hernsell Norling, Boverket. Stadsbyggnadsdirekt r Christer Larsson, Malm kommun. Enhetschef Patrik Perbeck, Myndigheten f r samh llsskydd och beredskap.

6 Arkitekt MSA Ulla Rosenius, Arbetsmilj verket. Teknisk dr. Kaisa Svennberg, Research Institutes of Sweden. 5 Inneh ll Ordlista .. 9 Sammanfattning .. 13 Summary .. 17 1 Uppdraget .. 23 Kommitt ns direktiv .. 23 Aktuella studier .. 24 Avgr nsningar av uppdraget .. 26 Centrala begrepp .. 28 Metod ett ut triktat arbetss tt .. 30 Bet nkandets disposition .. 34 2 Bakgrund om standarder och standardisering .. 37 Standarder och deras funktion .. 37 Standarders samh llsnytta och roll i regelverk .. 40 Standardisering ett internationellt system.

7 43 Omfattande process f r ny standard .. 51 Svenska akt rers m jligheter att p verka internationella standarder .. 53 Inneh ll SOU 2017:106 6 3 System f r standardisering i j mf rbara l nder .. 55 Urval av l nder .. 55 Forskning .. 56 Enk ter och urval av fr gor .. 57 58 Finland .. 63 Norge .. 65 Skottland .. 69 Tyskland .. 71 Kommitt ns analys och slutsatser .. 75 4 Statens roll i standardiseringen .. 79 Regeringens verksamhet g llande byggstandardiseringsfr gor .. 79 Regeringens villkor f r medfinansiering av standardiseringsorganisationerna.

8 80 Myndigheters standardiseringsarbete .. 83 Kommitt ns analys och slutsatser .. 90 5 Branschens konkurrensf ruts ttningar och deltagande i standardiseringen .. 93 Beskrivning av branschen .. 93 Standarderiseringens och standarders p verkan p konkurrensen i byggbranschen .. 99 Samh llsbyggnadsbranschens deltagande i byggstandardisering .. 104 Kommitt ns analys och slutsatser .. 112 SOU 2017:106 Inneh ll 7 6 Bristande samverkan skapar flera sv righeter .. 117 Flera akt rer upplever sv righeter.

9 117 Sv righeterna beror inte p standardiseringssystemet .. 119 Grundproblemet r bristande samverkan .. 120 7 Kommitt ns f 123 Utg ngspunkter f r kommitt ns f rslag .. 123 M len f r kommitt ns f rslag .. 125 En s rskild nationell samordnare f r byggstandardisering .. 127 Ett nationellt myndighetsr d f r byggstandardisering .. 132 Tydligare villkor f r regeringens medfinansiering av byggstandardiseringen inom SIS .. 136 8 Konsekvensanalys .. 139 Konsekvensanalysens inneh ll och syfte .. 139 Grundproblemet r bristande samverkan.

10 140 Ber rda akt rer .. 141 Effekter om f rslagen inte genomf rs .. 141 F rslag 1: S rskild nationell samordnare f r byggstandardisering .. 142 F rslag 2: Ett nationellt myndighetsr d f r byggstandardiseringsfr gor .. 148 F rslag 3: Tydligare villkor f r regeringens medfinansiering av byggstandardisering inom SIS .. 153 Bed mningar som g ller alla f rslagen .. 156 Samh llsekonomisk bed mning av f rslagen .. 157 Finansiering .. 159 Inneh ll SOU 2017:106 8 Referenser .. 161 Bilagor Bilaga 1 Kommitt direktiv 2017:22.


Related search queries