Example: quiz answers

Oświadczenie LV - DHL

O wiadczenie LV. Szanowny Kliencie Obowi zuj ce przepisy celne umo liwiaj dokonanie zg oszenia celnego zbiorczo na jednym dokumencie SAD. Zg oszenie dotyczy obj cia procedur wywozu przesy ek kurierskich niepodlegaj cych nale no ciom celnym wywozowym, kt rych czna warto w jednej przesy ce nie przekracza r wnowarto ci 1000 euro (jedna przesy ka o warto ci do 1000 euro lub jedna przesy ka sk adaj ca si z wielu paczek o cznej warto ci do 1000 euro). Waga pojedynczej przesy ki nie mo e przekracza 1000 kg. Powy sza mo liwo usprawnia proces obs ugi zg osze celnych przesy ek niskiej warto ci, co redukuje liczb formalno ci celnych w procedurze wywozu. Polecana jest ona szczeg lnie, gdy towary wywo one s nieodp atnie np. wzory, pr bki, materia y reklamowe.

Oświadczenie LV Szanowny Kliencie . Obowiązujące przepisy celne umożliwiają dokonanie zgłoszenia celnego . zbiorczo na jednym dokumencie SAD.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Oświadczenie LV - DHL

1 O wiadczenie LV. Szanowny Kliencie Obowi zuj ce przepisy celne umo liwiaj dokonanie zg oszenia celnego zbiorczo na jednym dokumencie SAD. Zg oszenie dotyczy obj cia procedur wywozu przesy ek kurierskich niepodlegaj cych nale no ciom celnym wywozowym, kt rych czna warto w jednej przesy ce nie przekracza r wnowarto ci 1000 euro (jedna przesy ka o warto ci do 1000 euro lub jedna przesy ka sk adaj ca si z wielu paczek o cznej warto ci do 1000 euro). Waga pojedynczej przesy ki nie mo e przekracza 1000 kg. Powy sza mo liwo usprawnia proces obs ugi zg osze celnych przesy ek niskiej warto ci, co redukuje liczb formalno ci celnych w procedurze wywozu. Polecana jest ona szczeg lnie, gdy towary wywo one s nieodp atnie np. wzory, pr bki, materia y reklamowe.

2 W przypadku zbiorczej odprawy celnej w eksporcie komunikat IE599, uprawniaj cy do naliczania 0% stawki podatku VAT w eksporcie, nie jest wysy any. Je li wymagane jest wystawienia komunikatu IE599 to taki towar podlega indywidualnej odprawie celnej. Prosimy w wczas o zaznaczenie w polu poni ej tej formy odprawy. Odprawa indywidualna (wymagane wystawienie komunikatu IE599, zastosowanie 0 % stawki VAT. w eksporcie). Op ata zgodna z obowi zuj cym cennikiem. W zwi zku z powy szym zapisem, wiadomy odpowiedzialno ci o wiadczam, co nast puje: O WIADCZENIE. Wysy any/zg aszany towar pod nazw : .. za numerem listu przewozowego DHL HAWB .. 1. Nie podlega ograniczeniom w obrocie na mocy ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranic towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa (tekst jednolity z Obwieszczenia Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012.)

3 R.) (Dz. U. z dnia 11 lutego 2013 r. poz. 194, z p n. zm.). Nie wyst puje 1. w wykazie towar w podw jnego zastosowania, okre lonym w Rozporz dzeniu Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiaj ce wsp lnotowy system kontroli wywozu, transferu, po rednictwa i tranzytu w odniesieniu do produkt w podw jnego zastosowania (Dz. U. UE z 2009 r. L 134/1, z p n. zm.). Nie wyst puje 1. w wykazie uzbrojenia, o kt rym mowa w Rozporz dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obr t kt rym jest wymagane zezwolenie ( z 2017 r. poz. 1156). ze wzgl du na cechy techniczne i u ytkowe odbiegaj ce od szczeg owych warunk w kwalifikacyjnych okre lonych w w/w wykazach.. (miejscowo , data) (imi i nazwisko o wiadczaj cego)2.

4 (piecz tka firmy oraz podpis)2. 1/ W przypadku, gdy towar podlega ograniczeniom w obrocie, na jego wyw z trzeba uzyska pozwolenie z Ministerstwa Rozwoju. Dla towar w z listy podw jnego zastosowania i listy uzbrojenia pozwolenie musi uzyska eksporter. 2/ Imi i Nazwisko o wiadczaj cego/ych oraz podpis musi by z o ony przez osob /y uprawnion /e do reprezentowania podmiotu sk adaj cego niniejsze o wiadczenie. O wiadczenie LV . Obowi zuje od: Nr/wersja: Wydane przez: Operacje Mi dzynarodow


Related search queries