Example: tourism industry

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

, dn.. imi , nazwisko i adres konsumenta .. nazwa i adres przedsi biorstwa O WIADCZENIE O ODST PIENIU OD. UMOWY . ZAWARTEJ NA ODLEG O . O wiadczam, e zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odst puj od UMOWY nr .. zawartej dnia .. dotycz cej zakupu towaru/us ugi .. podpis konsumenta

....., dn. ..... ..... ..... imię, nazwisko i adres konsumenta

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

1 , dn.. imi , nazwisko i adres konsumenta .. nazwa i adres przedsi biorstwa O WIADCZENIE O ODST PIENIU OD. UMOWY . ZAWARTEJ NA ODLEG O . O wiadczam, e zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odst puj od UMOWY nr .. zawartej dnia .. dotycz cej zakupu towaru/us ugi .. podpis konsumenta


Related search queries