Example: biology

OBRAZEC ZA PORO^ANJE O NAJEMNEM …

STRAN 1/2. OBRAZEC ZA PORO^ANJE O NAJEMNEM pravnem POSLU. OBRAZEC je namenjen poro anju fizi nih oseb v evidenco trga nepremi nin, o sklenjenih najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb ali njihovimi deli, o dodatkih k najemnim pogodbam zaradi spremembe najemnine ali trajanja najema in o prekinitvah najemnih pogodb. Izpolnjen in podpisan OBRAZEC po ljite po po ti na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, ali (skeniran) po elektronski po ti na naslov: Navodila za izpolnjevanje: Na prvi strani obrazca ozna ite ali poro ate o sklenitvi najemne pogodbe ali dodatka k najemni pogodbi ali prekinitvi najemne pogodbe. Vpi ite podatke o pogodbenih strankah in druge splo ne podatke o NAJEMNEM pravnem poslu: vrsto najemnega pravnega posla, datum sklenitve pogodbe ali dodatka k pogodbi ali pred asne prekinitve pogodbe, ali je pri sklenitvi posla posredovala nepremi ninska agencija, datum za etka najema, datum prenehanja najema, skupno mese no najemnino vseh oddanih povr in in ali najemnina vklju uje obratovalne stro

OBRAZEC ZA PORO^ANJE O NAJEMNEM PRAVNEM POSLU NAJEMODAJALEC Ime in priimek Naslov EM[O Dr`avljanstvo NAJEMOJEMALEC Ime in priimek / …

Tags:

  Pravnem

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of OBRAZEC ZA PORO^ANJE O NAJEMNEM …

1 STRAN 1/2. OBRAZEC ZA PORO^ANJE O NAJEMNEM pravnem POSLU. OBRAZEC je namenjen poro anju fizi nih oseb v evidenco trga nepremi nin, o sklenjenih najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb ali njihovimi deli, o dodatkih k najemnim pogodbam zaradi spremembe najemnine ali trajanja najema in o prekinitvah najemnih pogodb. Izpolnjen in podpisan OBRAZEC po ljite po po ti na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, ali (skeniran) po elektronski po ti na naslov: Navodila za izpolnjevanje: Na prvi strani obrazca ozna ite ali poro ate o sklenitvi najemne pogodbe ali dodatka k najemni pogodbi ali prekinitvi najemne pogodbe. Vpi ite podatke o pogodbenih strankah in druge splo ne podatke o NAJEMNEM pravnem poslu: vrsto najemnega pravnega posla, datum sklenitve pogodbe ali dodatka k pogodbi ali pred asne prekinitve pogodbe, ali je pri sklenitvi posla posredovala nepremi ninska agencija, datum za etka najema, datum prenehanja najema, skupno mese no najemnino vseh oddanih povr in in ali najemnina vklju uje obratovalne stro ke ( e najemnina vsaj deloma vklju uje obratovalne stro ke, ozna ite: da).

2 E je najemodajalcev ali najemojemalcev ve , izpolnite ustrezno tevilo dodatnih strani priloge 1 PODATKI OSTALIH POGODBENIH STRANK. e tevilo vrstic za izpolnitev podatkov o oddanih povr inah, ki so predmet posla, ne zado a, izpolnite ustrezno tevilo dodatnih strani priloge 2 PODATKI O DODATNIH ODDANIH. POVR INAH. PORO^AM O: Sklenitvi najemne pogodbe Dodatku k najemni pogodbi Prekinitvi najemne pogodbe POGODBENE STRANKE. NAJEMODAJALEC NAJEMOJEMALEC. Ime in priimek Ime in priimek / ime pravne osebe Naslov Naslov EM[O EM[O / mati~na {tevilka Dr`avljanstvo Dr`avljanstvo / dr`ava sede`a Vrsta pogodbene stranke (obkro`i): 01 Fizi~na oseba 04 Dr avni organ 02 Samostojni podjetnik 05 Samoupravna lokalna skupnost 03 Gospodarska dru ba 06 Drugo SPLO[NI PODATKI.]]]}

3 Vrsta najemnega pravnega posla (obkro ite): 01 Oddaja na prostem trgu 02 Oddaja med dru inskimi ~lani ali povezanimi fizi~nimi in pravnimi osebami 03 Neprofitna oddaja denacionaliziranih nepremi~nin 04 Drugo neprofitno oddajanje Datum sklenitve pogodbe / dodatka k najemni pogodbi / prekinitve pogodbe: Dan Mesec Leto Pri sklenitvi najemne pogodbe je posredovala nepremi~ninska agencija (obkro ite): DA NE. Datum za~etka najema: Dan Mesec Leto Datum prenehanja najema (pustite prazno pri najemu za nedolo~en ~as): Dan Mesec Leto Mese~na najemnina vseh oddanih povr{in zna{a: . Najemnina vklju~uje obratovalne stro{ke (obkro ite): DA NE. OPOMBE: STRAN 2/2. PODATKI O ODDANIH POVR[INAH. Navodila za izpolnjevanje: Vpi ite lokacijske podatke stavbe, v kateri so oddane povr ine, ki so predmet posla (kraj, ulica, hi na tevilka, ob ina in ifra ali ime katastrske ob ine).]}}}

4 Po ifrantu: VRSTA ODDANE POVR INE vpi ite vrste oddanih povr in, ki so predmet posla. Za vsako oddano povr ino navedite identifikacijsko oznako dela stavbe ( tevilka stavbe in tevilka dela stavbe iz geodetskih evidenc), v katerem je oddana povr ina, in njeno velikost v kvadratnih metrih. e je bilo z istim poslom oddanih ve razli nih vrst povr in, vpi ite mese no najemnino za posamezne oddane povr ine, e je ta znana. Ozna ite, e je posamezna oddana povr ina opremljena. Opremljena je, e omogo a takoj njo normalno uporabo. Kraj Ulica Hi{na {tevilka Ob~ina [ifra katastrske ob~ine Ime katastrske ob~ine Zap. Vrsta oddane [tevilka [tev. dela Oddana Mese~na Oddana {t. povr{ine stavbe stavbe povr{ina najemnina za povr{ina oddano povr{ino je opremljena {ifrant (m2) ( ) obkro ite DA NE.]]]}}}}}}}}

5 DA NE. DA NE. [IFRANT. Vrsta oddane povr{ine 01 Stanovanjska hi{a prostostoje~a, eno- ali dvostanovanjska, dvoj~ek, vrstna 02 Stanovanje v hi{i, bloku, stolpnici in podobno 03 Parkirni prostor parkirni prostor v stavbi 04 Gara a v stavbi ali samostoje~a 05 Pisarni{ki prostori pisarne 06 Prostori za poslovanje s strankami po{ta, banka, javna uprava in podobno 07 Prostori za zdravstveno dejavnost ordinacija, ambulanta, dispanzer in podobno 08 Trgovski ali storitveni lokal trgovina, prodajalna, salon, lekarna, optika, pralnica in podobno 09 Gostinski lokal bife, gostilna, restavracija, to~ilnica, bar, diskoteka in podobno 10 Prostori za {port, kulturo ali izobra evanje dvorana, predavalnica in podobno 11 Industrijski prostori tovarna, delavnica, skladi{~e in podobno 12 Turisti~ni nastanitveni objekt hotel, gosti{~e, apartma, bungalov, po~itni{ki dom, planinski dom in podobno 13 Kmetijski objekt gospodarsko poslopje, hlev, zidanica, kozolec in podobno 14 Tehni~ni ali pomo ni prostori klet, drvarnica, kolesarnica, stopni{~e, podstre{je, priro~no skladi{~e in podobno 15 Drugo bencinski servis, elektrarna in drugo 16 Soba ali ve~ sob v stanovanju ali hi{i Obrazcu za poro~anje o NAJEMNEM pravnem poslu pripada listov priloge 1 in listov priloge 2.]}}}}}}}}}}}}}

6 Izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v obrazcu, resni~ni. Kontaktni podatki najemodajalca (tel. {tevilka, elektronski naslov): Datum: Podpis najemodajalca: PRILOGA 1. PRILOGA 1 PODATKI OSTALIH POGODBENIH STRANK. NAJEMODAJALEC NAJEMOJEMALEC. Ime in priimek Ime in priimek / ime pravne osebe Naslov Naslov EM[O EM[O / mati~na {tevilka Dr`avljanstvo Dr`avljanstvo / dr`ava sede`a Vrsta pogodbene stranke (obkro`i): 01 Fizi~na oseba 04 Dr avni organ 02 Samostojni podjetnik 05 Samoupravna lokalna skupnost 03 Gospodarska dru ba 06 Drugo NAJEMODAJALEC NAJEMOJEMALEC. Ime in priimek Ime in priimek / ime pravne osebe Naslov Naslov EM[O EM[O / mati~na {tevilka Dr`avljanstvo Dr`avljanstvo / dr`ava sede`a Vrsta pogodbene stranke (obkro`i): 01 Fizi~na oseba 04 Dr avni organ 02 Samostojni podjetnik 05 Samoupravna lokalna skupnost 03 Gospodarska dru ba 06 Drugo NAJEMODAJALEC NAJEMOJEMALEC.]]]]}}}

7 Ime in priimek Ime in priimek / ime pravne osebe Naslov Naslov EM[O EM[O / mati~na {tevilka Dr`avljanstvo Dr`avljanstvo / dr`ava sede`a Vrsta pogodbene stranke (obkro`i): 01 Fizi~na oseba 04 Dr avni organ 02 Samostojni podjetnik 05 Samoupravna lokalna skupnost 03 Gospodarska dru ba 06 Drugo PRILOGA 2. PRILOGA 2 PODATKI O DODATNIH ODDANIH POVR INAH. Navodila za izpolnjevanje: Vpi ite lokacijske podatke stavbe, v kateri so oddane povr ine, ki so predmet posla (kraj, ulica, hi na tevilka, ob ina in ifra ali ime katastrske ob ine). Po ifrantu: VRSTA ODDANE POVR INE vpi ite vrste oddanih povr in, ki so predmet posla. Za vsako oddano povr ino navedite identifikacijsko oznako dela stavbe ( tevilka stavbe in tevilka dela stavbe iz geodetskih evidenc), v katerem je oddana povr ina, in njeno velikost v kvadratnih metrih.]]}

8 E je bilo z istim poslom oddanih ve razli nih vrst povr in, vpi ite mese no najemnino za posamezne oddane povr ine, e je ta znana. Ozna ite, e je posamezna oddana povr ina opremljena. Opremljena je, e omogo a takoj njo normalno uporabo. Kraj Ulica Hi{na {tevilka Ob~ina [ifra katastrske ob~ine Ime katastrske ob~ine Zap. Vrsta oddane [tevilka [tev. dela Oddana Mese~na Oddana {t. povr{ine stavbe stavbe povr{ina najemnina za povr{ina oddano povr{ino je opremljena {ifrant (m2) ( ) obkro ite DA NE. DA NE. DA NE. DA NE. DA NE. [IFRANT. Vrsta oddane povr{ine 01 Stanovanjska hi{a prostostoje~a, eno- ali dvostanovanjska, dvoj~ek, vrstna 02 Stanovanje v hi{i, bloku, stolpnici in podobno 03 Parkirni prostor parkirni prostor v stavbi 04 Gara a v stavbi ali samostoje~a 05 Pisarni{ki prostori pisarne 06 Prostori za poslovanje s strankami po{ta, banka, javna uprava in podobno 07 Prostori za zdravstveno dejavnost ordinacija, ambulanta, dispanzer in podobno 08 Trgovski ali storitveni lokal trgovina, prodajalna, salon, lekarna, optika, pralnica in podobno 09 Gostinski lokal bife, gostilna, restavracija, to~ilnica, bar, diskoteka in podobno 10 Prostori za {port, kulturo ali izobra evanje dvorana.]]]]}}}}}}}}}}}}}}

9 Predavalnica in podobno 11 Industrijski prostori tovarna, delavnica, skladi{~e in podobno 12 Turisti~ni nastanitveni objekt hotel, gosti{~e, apartma, bungalov, po~itni{ki dom, planinski dom in podobno 13 Kmetijski objekt gospodarsko poslopje, hlev, zidanica, kozolec in podobno 14 Tehni~ni ali pomo ni prostori klet, drvarnica, kolesarnica, stopni{~e, podstre{je, priro~no skladi{~e in podobno 15 Drugo bencinski servis, elektrarna in drugo 16 Soba ali ve~ sob v stanovanju ali hi{i}}}}}}}


Related search queries