Example: biology

OFERTA USŁUG TRANSPORTOWYCH - bp …

OFERTA US UG TRANSPORTOWYCH . Piotr Oleksi ski, ul. Parkowa 8, R U D A. gm. D be Wielkie, istniej ca od 1999r. pragnie zaoferowa Pa stwu swoje us ugi transportowe : transport krajowy i mi dzynarodowy;. ubezpieczenie OCP oraz ADR;. Do Pa stwa dyspozycji s ci ar wki o nast puj cej adowno ci i pojemno ci: 1. MAN TGX zestaw 25t. 38 palet d .15,72m (7,86+7,86) wys. za . 3m+. 3,10m-120m3. 2. MAN TGX zestaw 25t. 38 palet d .15,72m (7,86+7,86) wys. za . 3m+. 3,10m-120m3. 3. MAN TGA zestaw 25t. 38 palet - d .15,72m (7,86+7,86) wys. za . 3m+. 3,10m- 120m3.

OFERTA USŁUG TRANSPORTOWYCH F.U.H. „B.P.TRANS” Piotr Oleksiński, ul. Parkowa 8, R U D A gm. Dębe Wielkie, istniejąca …

Tags:

  Ofertas

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of OFERTA USŁUG TRANSPORTOWYCH - bp …

1 OFERTA US UG TRANSPORTOWYCH . Piotr Oleksi ski, ul. Parkowa 8, R U D A. gm. D be Wielkie, istniej ca od 1999r. pragnie zaoferowa Pa stwu swoje us ugi transportowe : transport krajowy i mi dzynarodowy;. ubezpieczenie OCP oraz ADR;. Do Pa stwa dyspozycji s ci ar wki o nast puj cej adowno ci i pojemno ci: 1. MAN TGX zestaw 25t. 38 palet d .15,72m (7,86+7,86) wys. za . 3m+. 3,10m-120m3. 2. MAN TGX zestaw 25t. 38 palet d .15,72m (7,86+7,86) wys. za . 3m+. 3,10m-120m3. 3. MAN TGA zestaw 25t. 38 palet - d .15,72m (7,86+7,86) wys. za . 3m+. 3,10m- 120m3.

2 4. MAN TGM zestaw 15t. 38 palet -d .15,72m (7,86+7,86) wys. za . 2,9m+. 3,10m- 120m3. 5. MAN TGL solo 6,5t. 20 palet - d .8,03m, wys. za . 3,05m -62m3. 6. MAN TGL solo 6,5t. 20 palet d .8,03m, wys. za . 3,05m - 62m3. 7. MAN TGL solo 6,0t. 19 palet d .7,86m, wys. za . 3,05m- 60m3. 8. IVECO DAILY 1,1t 10 palet d .5,4m, wys. za . 2,5m- 30m3. 9. MERCEDES solo 3,3t 15 palet d .6,2m, .2,3m- 32m3. Dysponujemy nowoczesnymi autami, kt re utrzymywane s w pe nej sprawno ci i nienagannej czysto ci. D ugoletnia praktyka w a ciciela firmy w transporcie mi dzynarodowym oraz do wiadczona za oga gwarantuje, e zlecona naszej firmie us uga zostanie wykonana fachowo i terminowo.

3 Mamy nadziej , e nasza OFERTA spotka si z Pa stwa zainteresowaniem i przyczyni si do nawi zania wsp pracy z korzy ci dla obu stron. Przy kontraktach d ugoterminowych oferujemy mo liwo reklamy Pa stwa firmy na naszych samochodach - gratis! Kontakt: Piotr Oleksi ski Tel. 608 338 996. Fax. 25-7599222. TW J ADUNEK B DZIE W DOBRYCH R KACH! Z powa aniem


Related search queries