Example: bankruptcy

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

*Y netmelik (Resm Gazete): 08/06/2004-25486. *Y netmelik De i ikli i (1)-( ): 20/02/2006-26086. *Y netmelik De i ikli i (2)-( ): 09/06/2007-26547. *Y netmelik De i ikli i (3)-( ): 27/10/2007-26683. *Y netmelik De i ikli i (4)-( ): 06/09/2008-26989. *Y netmelik De i ikli i (5)-( ): 31/07/2009-27305. *Y netmelik De i ikli i (6)-( ): 29/08/2009-27334. Mill E itim Bakanl ndan: Okul ncesi E itim Kurumlar Y netmeli i B R NC KISIM. Genel H k mler B R NC B L M. Ama , Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Ama . Madde 1- Bu Y netmeli in amac ; Mill E itim Bakanl na ba l resm ve zel okul ncesi e itim kurumlar n n kurulu , y netim, e itim, g rev ve i leyi i ile ilgili usul ve esaslar . d zenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Y netmelik, Mill E itim Bakanl na ba l resm ve zel okul ncesi e itim kurumlar n n kurulu , y netim, e itim, g rev ve i leyi i ile ilgili esaslar kapsar. Dayanak Madde 3- (De i ik:06/09/2008-26989 ) Bu Y netmelik; 1739 say l Mill E itim Temel Kanunu, 222 say l lk retim ve E itim Kanunu, 3797 say l Mill E itim Bakanl n n Te kil t ve G revleri Hakk nda Kanun, 5580 say l zel retim Kurumlar Kanunu ile 573.

3 t) Zümre Öğretmenler Kurulu: Okul öncesi eğitim kurumlarında aynı yaĢ grubu çocukların eğitiminden sorumlu öğretmenlerden oluĢan kurulu,

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

1 *Y netmelik (Resm Gazete): 08/06/2004-25486. *Y netmelik De i ikli i (1)-( ): 20/02/2006-26086. *Y netmelik De i ikli i (2)-( ): 09/06/2007-26547. *Y netmelik De i ikli i (3)-( ): 27/10/2007-26683. *Y netmelik De i ikli i (4)-( ): 06/09/2008-26989. *Y netmelik De i ikli i (5)-( ): 31/07/2009-27305. *Y netmelik De i ikli i (6)-( ): 29/08/2009-27334. Mill E itim Bakanl ndan: Okul ncesi E itim Kurumlar Y netmeli i B R NC KISIM. Genel H k mler B R NC B L M. Ama , Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Ama . Madde 1- Bu Y netmeli in amac ; Mill E itim Bakanl na ba l resm ve zel okul ncesi e itim kurumlar n n kurulu , y netim, e itim, g rev ve i leyi i ile ilgili usul ve esaslar . d zenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Y netmelik, Mill E itim Bakanl na ba l resm ve zel okul ncesi e itim kurumlar n n kurulu , y netim, e itim, g rev ve i leyi i ile ilgili esaslar kapsar. Dayanak Madde 3- (De i ik:06/09/2008-26989 ) Bu Y netmelik; 1739 say l Mill E itim Temel Kanunu, 222 say l lk retim ve E itim Kanunu, 3797 say l Mill E itim Bakanl n n Te kil t ve G revleri Hakk nda Kanun, 5580 say l zel retim Kurumlar Kanunu ile 573.

2 Say l zel E itim Hakk nda Kanun H km nde Kararnameye dayan larak haz rlanm t r. Tan mlar Madde 4- Bu Y netmelikte ge en;. a) Bakanl k: Mill E itim Bakanl n , b) Bakan: Mill E itim Bakan n , c) Mill E itim M d rl : Okulun ba l bulundu u l/ l e Mill E itim M d rl n , d) Okul ncesi E itim Kurumu: Okul ncesi a ocuklar na e itim veren resm ve zel okul ncesi e itim kurumunu, 1. e) Okul: Anaokulu ile b nyesinde uygulama s n f ve ana s n f bulunan her derece ve t rdeki okulu, f) Anaokulu: 36-72 ay ocuklar n n e itimi amac yla a lan okulu, g) Ana s n f : 60-72 ay ocuklar n n e itimi amac yla rg n e itim kurumlar b nyesinde a lan s n f , h) (De i ik: 20/02/2006-26086 ) Uygulama S n f : 36-72 ayl k ocuklar n e itimi amac yla Mill E itim Bakanl na ba l okul ncesi e itimle ilgili program uygulayan e itim- retim kurumlar b nyesinde a lan s n f , . ) E itim Y l : E itimin ba lad tarihten, sonraki e itim y l n n ba lad tarihe kadar ge en s reyi, j) (De i ik: 20/02/2006-26086 ) Tam G n E itim: Anaokullar ile uygulama s n flar nda ayn ocuk grubuna y nelik olarak g n n sabah ve leden sonraki b l mlerini kapsayacak ve retmenlerin g nl k al ma saati s resini a mayacak bi imde okul m d rl nce d zenlenen zaman izelgesine g re yap lan e itimi, k) (De i ik: 20/02/2006-26086 ) Yar m G n E itim: Okul ncesi e itim kurumlar nda g nde 6 al ma saati s resini a mayacak ekilde sabah veya leden sonra yap lan e itimi.

3 L) kili E itim : Okul ncesi e itim kurumlar nda, her grupta bir retmen olmak ve g nde 6 al ma saati s resini a mamak kayd yla sabah ve leden sonra yap lan e itimi, m) (De i ik: 20/02/2006-26086 ) al ma Saati S resi: Okul ncesi e itim kurumlar nda g revli retmenlerin g nl k al ma saatleri ile ayl k ve ek ders cretlerinin hesaplanmas na esas olan 50 dakikal k s reyi, . n) M d r: Anaokulu m d r ile ana s n f ve uygulama s n flar n n ba l bulundu u okulun m d r n , o) M d r Yard mc s : Anaokulu m d r yard mc s ile ana s n f ve uygulama s n flar n n ba l bulundu u okulun m d r yard mc s n , p) B l m efi: Uygulama s n f y neticisini, r) (De i ik: 31/07/2009-27305 ) retmen: Okul ncesi e itim kurumlar nda g revli okul ncesi e itimi retmenini, . s) Usta retici: Mill E itim Bakanl Kurumlar nda S zle meli veya Ek Ders G revi ile G revlendirilecek Uzman ve Usta reticiler Hakk nda Y netmelik h k mlerine uygun olarak g revlendirilen ki iyi, ) retmenler Kurulu: Okul ncesi e itim kurumlar nda g revli y netici ve retmenlerden meydana gelen kurulu, 2.

4 T) Z mre retmenler Kurulu: Okul ncesi e itim kurumlar nda ayn ya grubu ocuklar n e itiminden sorumlu retmenlerden olu an kurulu, u) Veli : ocu un ana veya babas n , vasisini ya da yasal sorumlulu unu stlenen ki iyi ) (De i ik:06/09/2008-26989 ) e-okul: Mill E itim Bakanl okul y netim bilgi sistemi olup okullara ait her t rl i ve i lemlerin elektronik ortamda y r t ld ve bilgilerin sakland sistemi". v) (De i ik: 31/07/2009-27305 ) Normal e itim: Ana s n flar nda sabah ve leden sonray kapsayacak ekilde g nde 6 e itim saati s reyle yap lan e itimi, . ifade eder. K NC B L M. Kurulu , Ama lar, ilkeler ve al ma Kurallar . Kurulu . Madde 5- (De i ik: 20/02/2006-26086 ) Mecbur ilk retim a na girmemi . ocuklar n e itimini kapsayan ve iste e ba l olan okul ncesi e itim kurumlar , T rk Mill . E itiminin genel ama ve temel ilkelerine uygun olarak; ilgili Y netmelikler do rultusunda il mill e itim m d rl n n teklifi ile Valilik e a l r ve ayn usulle kapat l r.. Okul ncesi E itimin Ama lar . Madde 6- Okul ncesi e itiminin ama lar , T rk Mill E itiminin genel ama lar na ve temel ilkelerine uygun olarak.

5 A) ocuklar n; Atat rk, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, mill ve manev de erlere ba l , kendine g venen, evresiyle iyi ileti im kurabilen, d r st, ilkeli, a da . d nceli, hak ve sorumluluklar n bilen, sayg l ve k lt rel e itlilik i inde ho g r l bireyler olarak yeti melerine temel haz rlamak amac yla aba g stermek, b) ocuklar n beden, zihin ve duygu geli mesini ve iyi al kanl klar kazanmas n . sa lamak, c) ocuklar n T rk e'yi do ru ve g zel konu malar n sa lamak, d) ocuklara sevgi, sayg , i birli i, sorumluluk, ho g r , yard mla ma, dayan ma ve payla ma gibi davran lar kazand rmak, e) ocuklara hayal g lerini, yarat c ve ele tirel d nme becerilerini, ileti im kurma ve duygular n anlatabilme davran lar n kazand rmak, f) ocuklar ilk retime haz rlamakt r. Okul ncesi E itimin lkeleri Madde 7- (De i ik: 31/07/2009-27305 ). Okul ncesi e itimde; . 3. a) ocuklar n bedensel, bili sel, duygusal, sosyal, k lt rel, dil ve hareket gibi ok y nl . geli imlerini destekleyecek e itim ortam haz rlan r.

6 B) E itim etkinlikleri d zenlenirken; ocuklar n ya lar , geli im zellikleri, renme h zlar , ilgileri, gereksinimleri ile okulun ve evrenin imk nlar dikkate al n r. c) ocuklar n; beslenme, uyku, z bak m becerileri, do ru ve sa l kl temel al kanl klar kazanmalar n n yan nda do a sevgisiyle evreye duyarl olmalar da sa lan r. d) E itim etkinlikleri; ocuklar n, sevgi, sayg , i birli i, kat l mc l k, sorumluluk, yard mla ma ve payla ma duygular n geli tirici nitelikte olur. e) E itim, sevgi ve efkat anlay i inde y r t l r. ocuklara e it davran l r ve bireysel zellikler g z n nde bulundurulur. ocuklar n z g venlerini kazanmalar i in ceza, bask . uygulanmaz ve k s tlamalara yer verilmez. f) E itim etkinliklerinin de erlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne l de ula ld . tespit edilir. Pl nlama yap l rken bu sonu lar dikkate al n r. g) ocuklar n kendilerini ifade ederken; T rk e'yi do ru ve g zel konu malar na ncelikle nem verilir. h) artlar elveri siz evrelerden ve ailelerden gelen ocuklar i in ortak bir yeti me ortam haz rlanmas i in aba g sterilir.

7 Oyun, ocuklar i in en uygun renme y ntemi olarak uygulan r. j) E itim program haz rlan rken ailelerin ve i inde bulunulan evrenin zellikleri dikkate al n r, ailenin e itime etkin kat l m sa lan r. k) ocu un geli imi ve okul ncesi e itim program d zenli olarak de erlendirilir. Temel al ma Kurallar . Madde 8-(De i ik: 09/06/2007-26547 ) Okul ncesi e itim kurumlar nda e itim y l s resinin 180 i g n nden az olmamas esast r. Ancak, 180 inci i g n n n haftan n ilk i . g n ne rastlamas durumunda, e itim y l bitim tarihi, bir nceki haftan n son i g n ne al narak k salt labilir. Kurumlar n e itim- retim y l i inde e itime a lmas ve zorunlu olarak e itime ara verilmesi durumlar nda bu s re aranmaz.. (De i ik: 27/10/2007-26683 ) Bir gruptaki ocuk say s n n 10 dan az, 20 den fazla olmamas esast r. ocuk say s fazla oldu u takdirde ikinci grup olu turulur. Ancak, her bir grubun azam ocuk say s dolmadan yeni grup olu turulamaz. Tek ana s n flar nda ve uygulama s n flar nda ise s n f kapasitesi dikkate al narak ocuk say s 25 e kadar kar labilir.

8 Okul ncesi e itim kurumlar nda ocuklar i in d zenlenen e itim etkinliklerinin aral ks z olmas esast r. Bir al ma saati s resi 50 dakikad r. Tam g n e itim yap lan ba ms z anaokulu ve uygulama s n flar nda le yeme i i in 60 dakika ara verilir.. Tam g n e itim yap lan okullarda haftan n sal , ar amba ve per embe g nlerinde g nl k al ma saati s resi sona eren retmenlerin g rev yerlerinden ayr lmalar h linde, velilerin 4. ocuklar teslim almalar sa lan taraf ndan teslim al nmayan ocuklara bu saatlerde okul m d rl nce yap lacak pl nlamaya uygun olarak; anaokulu m d r / b l m efi, varsa anaokulu m d r yard mc s , n bet i retmenler taraf ndan nezaret edilir ve velilerine teslim edilir. Zorunlu h llerde, okulda g revli s zle meli personelin yukar da belirtilen sorumlulara yard mc olmalar sa lanabilir. Bu kurumlarda binan n fizik durumu, kapasitesi, personel say s , evre artlar , velilerin istekleri ve ocuk say s g z n nde bulundurularak;. a) Anaokullar ve uygulama s n flar nda tam g n e itim ile ikili e itimden biri veya her iki e itim ekline bir g nl k e itim s reci i inde yer verilebilir.

9 B) (De i ik: 27/10/2007-26683 ) Ana s n flar nda ikili e itim yap lmas esast r. Ancak, normal retim yap lan ve ikinci grup olu turacak say da ocuk bulunmayan okullarda okulun retim ekline uygun olarak da e itim yap labilir.. c) (De i ik:06/09/2008-26989 ) Okul ncesi e itim kurumlar nda retmenlerin al ma saatleri, Mill E itim Bakanl Y netici ve retmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine li kin Karar ile Okul ncesi E itim Program na uygun olarak; tam g n e itimde bir g nde en ok 9, haftada 42 al ma saati s resini, ikili ve yar m g n e itimde ise bir g nde 6, haftada 30. al ma saati s resini ge meyecek ekilde okul y netimince d zenlenir. d) (De i ik: 31/07/2009-27305 ) Okul ncesi e itimi yayg nla t rmak ve geli tirmek, al an anne-baban n taleplerini kar lamak i in bu maddenin ikinci f kras nda belirtilen say da her ya grubundan ba vurunun olmas h linde; okul m d rl nce Okul ncesi E itim Program do rultusunda, ocuklar i in nem ve ncelik arz eden konular kapsayan ve valiliklerce onaylanacak program er evesinde iki ay ge memek zere yaz aylar nda da e itim yap aylar nda yap lan e itimde, okul ncesi e itimden yararlanamayan 60-72 ayl k ocuklara ncelik tan n r.

10 Yaz e itimine kat lm olmalar bu ocuklara yeni e itim y l i in kay tta ncelik hakk sa lamaz. Yaz e itimi d neminde yap lan e itim al malar n n sonu lar , de erlendirildikten sonra rapor h linde il mill e itim m d rl klerince Eyl l ay . i erisinde elektronik ortamda Bakanl a bildirilir.. K NC KISIM. Kay t- Kabul ve Devam-Devams zl k Kay t Zaman . "MADDE 9 (De i ik: 31/07/2009-27305 ) Okul ncesi e itim kurumuna kay tlar, ilk retim kurumlar kay tlar ile birlikte Haziran ay nda ba lar ve al ma takviminde belirtilen zamanlarda e-okul sistemi zerinden aday kay t b l m ne yap l r. Kay t i lemi s ras nda ocu un, 5490 say l N fus Hizmetleri Kanunu h k mlerince olu turulan Ulusal Adres Veri Taban ndaki bilgileri kontrol edilir. Aday kay tlar , Eyl l ay n n sonuna kadar kesin kayda d n t r l r ve ocuklara okul numaras verilir. ocukla ilgili i lemler e-okul sisteminde okul numaras yla da takip edilebilir. Bu numara, ocu un okuldan ili kisi kesilinceye kadar ba ka bir ocu a verilmez.. 5. Okula Kay t Madde 10- Kay t-kabul a a daki esaslara g re yap l r: a) Anaokulu ve uygulama s n flar na, kay tlar n yap ld y l n eyl l ay sonuna kadar 36.


Related search queries