Example: confidence

Ontwerpvoorschrift OBI - obiwijzigingen.nl

Assetxxxxxxx Ontwerpvoorschrift OBI. Centraal bedrijfsvoeringsysteem OBI. Deel: Wijzigingenproces bekende objecten Beherende instantie: AM Architectuur en Techniek Inhoud verantwoordelijke: Manager xxxxxxxxxxx Status: Dit deel: voorlopig definitief Datum van kracht: Versie: Documentnummer: xx-04/10-xxxx OVSxxxxx 2014 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit 2014 Apart from the exceptions in or by virtue of the 1912 copyright law no part deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of this document may be reproduced or published by print, photocopying, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van microfilm or any other means without written permission from the author.

De belangrijkste verandering bij de overgang naar het OBI is, dat het nieuwe PSI-systeem een lande-lijk systeem is, terwijl in de voormalige situatie 4 stand alone systemen in het land stonden (de 4 Scha-

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Ontwerpvoorschrift OBI - obiwijzigingen.nl

1 Assetxxxxxxx Ontwerpvoorschrift OBI. Centraal bedrijfsvoeringsysteem OBI. Deel: Wijzigingenproces bekende objecten Beherende instantie: AM Architectuur en Techniek Inhoud verantwoordelijke: Manager xxxxxxxxxxx Status: Dit deel: voorlopig definitief Datum van kracht: Versie: Documentnummer: xx-04/10-xxxx OVSxxxxx 2014 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit 2014 Apart from the exceptions in or by virtue of the 1912 copyright law no part deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of this document may be reproduced or published by print, photocopying, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van microfilm or any other means without written permission from the author.

2 De auteur. model versie 2010. OVSxxxxx Centraal bedrijfsvoeringsysteem OBI - Deel: Wijzigingenproces bekende objecten INHOUD. 1 4. 2 5. Scope ..5. Van kracht verklaarde voorschriften ..5. Doel ..6. Doelgroep ..6. Toepassingsgebied ..6. Status van het document ..6. Lijst met functionarissen ..7. Leeswijzer ..7. Redactie ..7. Definities en 3 Wijzigingenproces bekende objecten .. 9. Inleiding ..9. Infrawijzigingsvoorstel ..14. Accordering infrawijzigingsvoorstel door IV'er of vakspecialist ..14. Aanvraag wijziging PSI Control minor ..15. Accordering Aanvraag wijziging PSI Control minor' door FB.

3 15. Aanbesteding project ..16. Overleg onderhanden werk ..16. Reservering toezicht onderhoudsaannemer bij aanpassen lokaal systeem ..17. Offertevraag wijziging PSI-systeem en evt. lokaal systeem naar Movares (team cab) ..17. Offerte wijziging PSI-systeem en evt. lokaal systeem naar Opdracht wijziging PSI-systeem en evt. lokaal systeem naar Movares (team cab) ..19. Wijziging schakelschema dwg-bestand ..19. Omzetting schakelschema naar pxf-bestand ..20. Aanmelding wijziging PSI-systeem op OBI naar vakbaas OBI ..20. Accordering aanmelding wijziging PSI-systeem op OBI door vakbaas OBI.

4 21. Voorbereiding wijziging PSI-systeem en evt. lokaal systeem ..21. Doorvoeren wijzigingen PSI-systeem: actualiseren op alle werkstations ..22. Doorvoeren wijzigingen lokaal systeem ..23. Test installatie met Operator PSI-systeem ..24. Accordering PSI-systeem door Operator ..25. Test installatie met Operator accordering lokaal systeem ..26. Accordering lokaal systeem door Operator ..27. Besluit I terugbouw uitgangssituatie door technische wachtdienst ..28. Direct herstel foutieve wijzigingen Besluit II terugbouw uitgangssituatie door technische wachtdienst.

5 29. Direct herstel foutieve wijzigingen lokaal systeem ..30. Terugbouw uitgangssituatie ..31. Aftekening indienststellingsformulier / Acceptatieprotocol door Afronding administratie ..32. 4 Formats .. 33. Toegepaste formats ..33. 5 Werkinstructies .. 34. Ontwerpvoorschrift OBI versie pag. 2/44. OVSxxxxx Centraal bedrijfsvoeringsysteem OBI - Deel: Wijzigingenproces bekende objecten Werkinstructie 1: Omzetting schakelschema naar Werkinstructie 2: Voorbereiding wijziging PSI-systeem ..35. Werkinstructie 3: Wijzigingen actualiseren in PSI-systeem ..38.

6 Werkinstructie 4: Testen wijzigingen in PSI-systeem ..40. Werkinstructie 5: Direct herstel foutieve wijzigingen in PSI-systeem ..42. Werkinstructie 6: Terugzetten voorgaande versie in PSI-systeem ..43. 6 Bijlagen .. 44. Bijlage 1: Mijlpalen ..44. Ontwerpvoorschrift OBI versie pag. 3/44. OVSxxxxx Centraal bedrijfsvoeringsysteem OBI - Deel: Wijzigingenproces bekende objecten 1 Revisiegegevens Datum Versie Hoofdstuk/ Wijziging paragraaf 15-04- Alle Overgezet in format ProRail 2014. 17-09- Alle Commentaar reviews verwerkt; nieuwe uitgave. 2014. Ontwerpvoorschrift OBI versie pag.

7 4/44. OVSxxxxx Centraal bedrijfsvoeringsysteem OBI - Deel: Wijzigingenproces bekende objecten 2 Algemeen In april 2014 is een deel van het Operationeel Besturingscentrum Infra (OBI) in Utrecht in dienst ge- gaan. Vanaf dat moment vindt de besturing en bewaking van de elektrische infra-installaties in het gebied ProRail OBI Zuid (de ProRailregio's Randstad Zuid en Zuid) door middel van het centraal be- drijfsvoeringsysteem op het OBI plaats. Dit centraal bedrijfsvoeringsysteem is geleverd door het bedrijf PSI in Aschaffenburg, Duitsland, en wordt verder in dit document als PSI-systeem aangeduid.

8 Vanaf het moment dat het PSI-systeem op het OBI (gedeeltelijk) in dienst is gegaan, worden alle in- frawijzigingen die in het gebied ProRail OBI Zuid plaatsvinden, in een in werking zijnd PSI-systeem doorgevoerd. De wijzigingen die in het PSI-systeem op het OBI in Utrecht moeten worden doorge- voerd, zijn het gevolg van railinfraprojecten die veranderingen in de railinfrastructuur van ProRail tot gevolg hebben. De belangrijkste verandering bij de overgang naar het OBI is, dat het nieuwe PSI-systeem een lande- lijk systeem is, terwijl in de voormalige situatie 4 stand alone systemen in het land stonden (de 4 Scha- kel- en Meldcentra (SMC's)).

9 Voor het doorvoeren van infrawijzigingen in het PSI-systeem betekent dit dat alle infrawijzigingen op een centrale plaats in het land moeten worden ingevoerd. Voor de voorma- lige / huidige SMC's werden infrawijzigingen in een kantooromgeving voorbereid en op de indienststel- lingsdag in het centrale systeem op n van de SMC's ingevoerd. Voor het PSI-systeem moeten ook de voorbereidingen van de wijzigingen plaats gaan vinden in het landelijk PSI-systeem op de locatie OBI in Utrecht. Voor het PSI-systeem zullen de wijzigingen binnen gaan komen op een centraal account, omdat de diverse projecten meer afhankelijk van elkaar worden voor wat betreft het doorvoeren van infrawijzi- gingen in het PSI-systeem.

10 Hierdoor zullen projecten in een eerder stadium nadrukkelijk rekening moe- ten houden met de wijzigingen in het PSI-systeem. Dit document beschrijft de procedure voor het wijzigingenproces van bekende objecten in het PSI- systeem op het OBI. Scope Vaste paragraaf. In de scope wordt de fysieke grens van het systeem zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Tevens wor- den de raakvlakken met andere systemen expliciet beschreven. Hierbij moet zoveel mogelijk verwezen worden naar de specificaties van die systemen. Om de scope duidelijk te maken kan een beschrijving van de opbouw van het systeem (uit welke com- ponenten bestaat het) worden gegeven.


Related search queries