Example: air traffic controller

Organisasi dan Sumber Manusia - bnm.gov.my

Organisasi dan Sumber Manusia 248-251 Pembangunan Organisasi Gambaran Keseluruhan 251-254 Pengurusan Risiko di Bank Negara Malaysia 255-255 Struktur Organisasi Organisasi dan Sumber Manusia PEMBANGUNAN Organisasi GAMBARAN dan pemilihan seperti temuduga berstruktur, KESELURUHAN kemahiran komunikasi bertulis dan ujian psikometrik juga telah diperluaskan bagi menentukan calon-calon Bank Negara Malaysia telah melancarkan agenda yang benar-benar layak dan mempunyai ciri-ciri yang Organisasi berasaskan pengetahuan (KBO) pada tahun akan menyumbang ke arah pertumbuhan jangka 2000. Usaha ini menandakan satu peralihan panjang Organisasi . paradigma yang nyata bagaimana Bank akan melangkah maju ke hadapan sebagai sebuah Salah satu inisiatif untuk mengekal dan membangun Organisasi dan juga dalam penggunaan kemahiran kakitangan melibatkan program mentoring yang dan ilmu pengetahuan baru oleh kakitangannya.

249 Organisasi dan Sumber Manusia pengurusan masa dan keperluan individu, konsep keseimbangan di antara kerja dan kehidupan (work- life balance) telah siap untuk pelaksanaan. . Inisiatif

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Organisasi dan Sumber Manusia - bnm.gov.my

1 Organisasi dan Sumber Manusia 248-251 Pembangunan Organisasi Gambaran Keseluruhan 251-254 Pengurusan Risiko di Bank Negara Malaysia 255-255 Struktur Organisasi Organisasi dan Sumber Manusia PEMBANGUNAN Organisasi GAMBARAN dan pemilihan seperti temuduga berstruktur, KESELURUHAN kemahiran komunikasi bertulis dan ujian psikometrik juga telah diperluaskan bagi menentukan calon-calon Bank Negara Malaysia telah melancarkan agenda yang benar-benar layak dan mempunyai ciri-ciri yang Organisasi berasaskan pengetahuan (KBO) pada tahun akan menyumbang ke arah pertumbuhan jangka 2000. Usaha ini menandakan satu peralihan panjang Organisasi . paradigma yang nyata bagaimana Bank akan melangkah maju ke hadapan sebagai sebuah Salah satu inisiatif untuk mengekal dan membangun Organisasi dan juga dalam penggunaan kemahiran kakitangan melibatkan program mentoring yang dan ilmu pengetahuan baru oleh kakitangannya.

2 Memberi tumpuan kepada asuhan dan Dengan mengamalkan budaya kerja yang pembangunan kakitangan yang berterusan di setiap berpandukan pengetahuan, sasaran Bank adalah peringkat kerjaya mereka bagi memaksimumkan untuk meningkatkan keupayaannya untuk bertindak sumbangan mereka kepada Organisasi . Seiring secara lebih efektif bagi memenuhi permintaan dengan program Induksi yang dikendalikan oleh ekonomi yang dinamik dan berteraskan ilmu. Dengan Pusat Pembangunan Sumber Manusia , program inisiatif KBO ini, infrastruktur, proses dan peralatan mentoring tahun 2002 telah membantu baru telah diwujudkan bagi menambah keupayaan mengekalkan tahap motivasi dan komitmen yang Bank menjana pembelajaran individu dan Organisasi . tinggi di kalangan kakitangan serta menanamkan sikap orientasi pencapaian di dalam kerjaya dan Pada tahun 2002, pelbagai usaha utama telah pembangunan kendiri.

3 Pihak Bank juga akan dilaksanakan untuk membantu Bank menjadi sebuah menubuhkan sebuah Unit Pengurusan Kerjaya Organisasi berasaskan pengetahuan. Di antara untuk melaksanakan program pengurusan kerjaya program-program yang telah dilaksanakan di yang akan menambah peluang dan kesedaran di peringkat Organisasi termasuklah mengkaji semula kalangan kakitangan supaya membangunkan diri pendekatan dalam pengurusan Sumber Manusia , masing-masing. latihan dan pembelajaran, pengurusan pengetahuan, budaya korporat, nilai-nilai bersama Bank serta Pada tahun 2002, sistem pengurusan prestasi Bank peningkatan dalam penggunaan teknologi. yang juga dikenali sebagai PRIME telah berusaha untuk memperseimbangkan penilaian prestasi kerja Pengurusan Sumber Manusia dengan pembangunan ciri-ciri utama kakitangan dan Pada tahun 2002, jumlah keseluruhan kakitangan penambahan pengetahuan demi pembangunan Bank telah meningkat sebanyak kepada 2,214 kerjaya.

4 PRIME telah digunakan untuk menjajar orang, iaitu penambahan seramai 220 orang. ganjaran dan prestasi dengan lebih hampir, di Peningkatan bilangan kakitangan ini adalah perlu samping menggalakkan proses mengurus kakitangan untuk membantu Bank memenuhi secara berterusan bagi membantu kakitangan tanggungjawabnya yang semakin meningkat dalam mencapai potensi mereka dengan sepenuhnya. memajukan objektif ekonomi negara serta menggalakkan sistem kewangan yang kukuh dan Pada bulan Mac 2002, pihak Bank telah melancarkan progresif. Kadar pusing ganti (turnover rate) Pelan Flex Bank Negara Malaysia yang memberi kakitangan kekal rendah pada 2%. Permohonan fleksibiliti dan pilihan kepada kakitangan dalam untuk jawatan-jawatan dalam Bank Negara Malaysia mengurus faedah-faedah yang disediakan oleh Bank masih kompetitif dengan purata satu pengambilan kepada mereka.

5 Pelan Flex ini memberikan pilihan bagi setiap 23 pemohonan yang diterima. ganjaran yang pelbagai kepada kakitangan mengikut keperluan individu dan keluarga. Pelan Flex ini nyata Di sepanjang tahun 2002, proses pengambilan dan sekali mendapat sokongan padu kakitangan penempatan kakitangan juga telah dipertingkatkan. memandangkan sebahagian besar kakitangan telah Ini termasuklah menghalusi rangka kerja dan memilih untuk menyertainya. metodologi menapis, menilai dan memilih kakitangan yang berbakat untuk tugas-tugas yang Dalam usaha menambah fleksibiliti dan memberi tertentu. Penggunaan kaedah-kaedah pengambilan pilihan kepada kakitangan dalam mengimbangi 248. Organisasi dan Sumber Manusia pengurusan masa dan keperluan individu, konsep bagi program latihan dan belanjawan untuk keseimbangan di antara kerja dan kehidupan (work- setiap tahun hadapan diketengahkan.)

6 Pada life balance) telah siap untuk pelaksanaan. Inisiatif ini tahun 2002, proses TNA yang telah dirangka untuk memberi fleksibiliti kepada dikemaskinikan telah dapat memaparkan isu kakitangan untuk menjalani gaya hidup yang lebih dan matlamat Bank yang terkini dan juga pada sihat, termasuk waktu kerja yang lebih fleksibel, masa hadapan dengan lebih jitu. Program- program-program kesihatan peribadi, peluang cuti program latihan yang lebih proaktif dan sabatikal dan kemudahan penjagaan kanak-kanak. strategik akan dirangka untuk program latihan tahun 2003. Latihan Kakitangan Latihan kakitangan memainkan peranan yang Proses pemformalan kursus oleh PPSM ke penting dalam memastikan tahap prestasi individu dalam operasi rutinnya untuk memastikan dan keberkesanan Organisasi , mengekalkan kursus-kursus dan program-program yang pertumbuhan Organisasi dan perubahan dari masa ke ditawarkan sentiasa dipertingkatkan dan semasa serta menyediakan lebih banyak peluang kursus-kursus baru dirangka untuk memenuhi kepada kakitangan dalam pencapaian hasrat kendiri keperluan pembelajaran kakitangan yang dan profesional.

7 Lebih meluas. Di sepanjang tahun 2002, Pusat Pembangunan Sebuah program untuk mempromosikan Sumber Manusia (PPSM) telah memperkenalkan kemahiran pemikiran kreatif (creative thinking). satu siri inisiatif yang direka bentuk untuk di dalam Bank telah diperkenalkan. PPSM juga mempertingkatkan peranan latihan kakitangan ke telah mengendalikan satu siri program dan tahap lebih strategik. Ini termasuklah: latihan untuk pemikiran kreatif. Ini adalah selaras dengan pandangan Bank bahawa Memperolehi sokongan Bank untuk merangka pemikiran kreatif merupakan satu kemahiran latihan dengan menggunakan pendekatan yang amat diperlukan oleh setiap kakitangan universiti korporat . Sebagai sebahagian Bank untuk berjaya di dalam persekitaran yang daripada usaha yang berterusan untuk menjadi semakin dinamik pada masa kini. sebuah universiti korporat, PPSM akan memastikan ia terus terlibat dalam perubahan Untuk memastikan pembangunan profesional dan aktiviti-aktiviti latihan.

8 Struktur Organisasi dan kerjaya kakitangan yang berterusan, PPSM telah proses-proses utama yang baru dan berkaitan mempergiatkan kursus-kursus yang berkaitan dengan latihan telah diwujudkan, khususnya, dengan kompetensi teras di kalangan kakitangan untuk melengkapkan kakitangan PPSM dengan dan ini termasuklah bidang pengurusan, set kemahiran baru di mana fungsi mereka pembangunan Organisasi dan teknologi maklumat. lebih menjurus sebagai seorang pakar Dalam usaha ini, PPSM telah bekerjasama dengan pembelajaran atau perunding pembelajaran, jabatan-jabatan yang berkenaan untuk mereka dan bukannya sebagai penyelaras latihan. bentuk program-program yang disesuaikan khusus untuk memenuhi keperluan pembelajaran Memperkenalkan Polisi Latihan dan kakitangan di setiap jabatan. Pembelajaran melalui buku panduan rasmi dan satu siri program kesedaran polisi.

9 Buku Jumlah pelaburan latihan Bank adalah sebanyak panduan polisi ini, berfungsi sebagai wahana di juta pada tahun 2002 berbanding mana semua kakitangan akan memperolehi juta pada tahun 2001, peningkatan sebanyak 40%. gambaran dan pemahaman yang sama Secara puratanya, pihak Bank telah membelanjakan mengenai peranan pembelajaran di Bank. RM2,500 bagi setiap kakitangan setahun, iaitu pertambahan sebanyak 19% berbanding tahun Menerima pakai proses tugasan yang lebih 2001. Purata hari latihan (training man days) setiap strategik dalam mengendalikan analisa kakitangan pada tahun 2002 ialah 11 hari, keperluan latihan atau TNA. TNA merupakan berbanding 6 hari latihan pada tahun 2001. proses yang diamalkan pada setiap tahun di Daripada jumlah keseluruhan pelaburan latihan ini, Bank dan ianya melibatkan kerjasama semua sebanyak juta telah diperuntukkan oleh pihak di peringkat tertinggi.

10 Hasil daripada PPSM untuk menganjur sebanyak 156 sesi latihan proses TNA tahunan membolehkan cadangan yang meliputi 77 jenis kursus. 249. Teknologi Maklumat dan Komunikasi memperkukuhkan sistem sokongan keselamatan Pada tahun 2002, pembangunan khidmat dan maklumat untuk menguruskan risiko-risiko berkaitan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi kebolehpercayaan dan kerahsiaan maklumat. Pihak (ICT) telah dijuruskan untuk menyokong pelbagai Bank akan terus mempertingkatkan tahap inisiatif KBO. Bilik Perbincangan Maya (Virtual kebolehsediaan sistem (systems availability) melalui Discussion Room) telah menjadi peralatan penting Operasi Pusat Data yang cekap dan juga pengujian dalam mempermudahkan perbincangan di antara keupayaan kemudahan yang berterusan di Pusat kakitangan, terutamanya di kalangan ahli kumpulan Pemulihan Data (Recovery Centre).


Related search queries