Example: air traffic controller

PA2 Ansøgningsskema - nyidanmark.dk

PA2 Udl ndingestyrelsen Ryesgade 53 2100 K benhavn Tlf.: 35 36 66 00 Ans gningsskema PA2_da_150217 Ans gning om forl nget gyldighed af pas til udl nding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ans gningsskema til at s ge om forl nget gyldighed af dit: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas. S dan g r du For at s ge om forl nget gyldighed af dit pas beder vi dig: 1. Udfylde dette skema. 2. Vedl gge det pas, som du s ger om at f forl nget gyldigheden af. 3. Aflevere skemaet personligt i Udl ndingestyrelsens Borgerservice. Bor du uden for Stork benhavn, kan skemaet ogs afleveres p de politistationer, som optager biometri. Se liste over politistationer p Levering af dit pas Det forl ngede pas sendes til dig p den adresse, som du er registreret med i Det Centrale Personregister (CPR).

Det forlængede pas sendes til dig på den adresse, som du er registreret med i Det Centrale Personregister (CPR).

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of PA2 Ansøgningsskema - nyidanmark.dk

1 PA2 Udl ndingestyrelsen Ryesgade 53 2100 K benhavn Tlf.: 35 36 66 00 Ans gningsskema PA2_da_150217 Ans gning om forl nget gyldighed af pas til udl nding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ans gningsskema til at s ge om forl nget gyldighed af dit: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas. S dan g r du For at s ge om forl nget gyldighed af dit pas beder vi dig: 1. Udfylde dette skema. 2. Vedl gge det pas, som du s ger om at f forl nget gyldigheden af. 3. Aflevere skemaet personligt i Udl ndingestyrelsens Borgerservice. Bor du uden for Stork benhavn, kan skemaet ogs afleveres p de politistationer, som optager biometri. Se liste over politistationer p Levering af dit pas Det forl ngede pas sendes til dig p den adresse, som du er registreret med i Det Centrale Personregister (CPR).

2 Yderligere vejledning Du kan f yderligere oplysninger og vejledning p eller ved at kontakte Udl ndingestyrelsen. Du finder vores kontaktoplysninger p 1. Oplysninger om ans ger UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Person ID / K n mand kvinde Efternavn Evt. tidligere efternavn Fornavn(e) Nationalitet Evt. tidligere nationalitet F dselsdato (dag, m ned, r) CPR-nr. F dested (by) F deland Adresse i Danmark (gade/vej og nr.) Bor hos (navn) Postnr. og by Telefonnr. (dagtimerne) E-mail-adresse 2. Oplysninger om nationalitetspas Har du et gyldigt nationalitetspas? Ja Nej Hvis ja, medbring venligst passet, n r du afleverer din ans gning.

3 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Person ID / PA2 Udl ndingestyrelsen Ryesgade 53 2100 K benhavn Tlf.: 35 36 66 00 2/3 3. Ans gere under 18 r Hvis ans ger er under 18 r, og begge for ldre har del i for ldremyndigheden, skal de begge give deres samtykke ved at udfylde og underskrive erkl ringen nedenfor. Hvis den ene for ldre har den fulde for ldremyndighed over barnet, er det kun n dvendigt, at denne for lder giver sit samtykke ved at udfylde og underskrive erkl ringen nedenfor. Samtykkeerkl ring til ans gning om pas til b rn under 18 r Jeg giver ved min underskrift samtykke til, at mit barn f r udstedt et pas. Samtidig erkl rer jeg p tro og love, at de oplysninger, som jeg har givet nedenfor, er sande. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande, kan jeg blive straffet med b de eller f ngsel i op til 2 r (straffelovens 161, jf.)

4 Udl ndingelovens 40). For ldremyndighedsindehaver 1 For ldremyndighedsindehaver 2 (s t kryds) Jeg har del i for ldremyndigheden over barnet Jeg har den fulde for ldremyndighed over barnet (s t kryds) Jeg har del i for ldremyndigheden over barnet Efternavn og fornavne Efternavn og fornavne CPR-nr. CPR-nr. Adresse (Gade/vej og nr.) Adresse (Gade/vej og nr.) Postnr. og by Postnr. og by Dato Dato Underskrift Underskrift 4. Erkl ringer A. Erkl ring p tro og love om, at de oplysninger, jeg har givet, er korrekte Jeg erkl rer p tro og love, at jeg har givet sande oplysninger i dette ans gningsskema. Hvis det senere viser sig, at oplysningerne ikke var sande, kan jeg blive straffet med b de eller f ngsel i op til 2 r (straffelovens 161, jf.

5 Udl ndingelovens 40). B. Erkl ring om samtykke til, at myndighederne skaffer de n dvendige oplysninger Jeg giver samtykke til, at de danske udl ndingemyndigheder kan videregive og indhente oplysninger om mine private forhold, hvis det er n dvendigt for at kunne behandle denne ans gning (forvaltningslovens 29 og persondatalovens 6-8 og 27). Oplysningerne kan videregives til og indhentes fra andre danske eller udenlandske myndigheder, herunder politimyndigheder. Det g lder fx oplysninger om: Evt. straffesager mod mig. De dokumenter, som jeg har vedlagt min ans gning, herunder oplysninger om dokumenternes gthed. C. Information om, at de danske myndigheder har registreret oplysninger om dig og dine forhold De oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med din ans gning om pas, vil blive registreret i udl ndingemyndighedernes registre.

6 Det samme g lder oplysninger, som du senere giver i forbindelse med ans gninger om fortsat ophold i Danmark. I forbindelse med at du blev meddelt opholdstilladelse i Danmark, blev du registreret i Det Centrale Personregister. Det Centrale Personregister er et edb-register, som det danske konomi- og Indenrigsministerium er ansvarligt for. Du vil fortsat v re registreret i Det Centrale Personregister. Oplysningerne i udl ndingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister vil blive brugt i forbindelse med behandling af sp rgsm l vedr rende dit ophold i Danmark (persondatalovens 6-8). Politiet (sagsoplysning eller kontrol) samt Udl ndingen vnet (klagebehandling) vil have adgang til de oplysninger, der er registreret i udl ndingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister om dig. Herudover kan andre myndigheder og private organisationer have adgang til disse oplysninger (udl ndingelovens 44 a).

7 PA2 Udl ndingestyrelsen Ryesgade 53 2100 K benhavn Tlf.: 35 36 66 00 3/3 Du har pligt til at meddele de oplysninger, som er n dvendige til bed mmelse af din ans gning (udl ndingelovens 40). Hvis du ikke meddeler disse oplysninger, risikerer du at blive straffet med b de eller f ngsel i indtil 1 r (udl ndingelovens 60). Du har ret til at f indsigt i de oplysninger, der registreres om dig i udl ndingemyndighedernes registre og Det Centrale Personregister. Henvendelse herom kan ske til Udl ndingestyrelsen, Ryesgade 53, 2100 K benhavn . Oplysningerne, som du har afgivet i forbindelse med din ans gning om pas, registreres endvidere i Det Centrale Pasregister, der indeholder oplysninger om personer med pas udstedt af danske myndigheder. Oplysningerne, der er n dvendige for pasproduktion, produktionskontrol og lagerstyring, behandles desuden i registret for pasproduktion.

8 Rigspolitichefen er dataansvarlig for de to registre. Hvis du nsker indsigt i de oplysninger, der er registreret om dig i Det Centrale Pasregister, kan du rette henvendelse til Rigspolitiet. 5. Underskrift ans ger Jeg bekr fter ved min underskrift at have l st, forst et og accepteret indholdet af pkt. 4. Dato og sted Underskrift Underskrift for lder Hvis ans ger er under 15 r, er det kun n dvendigt, at en af for ldrene underskriver ans gningen. Jeg bekr fter ved min underskrift at have l st, forst et og accepteret indholdet af pkt. 4. Dato og sted Underskrift Har du husket det hele? Det er meget vigtigt, at du - inden skemaet afleveres - kontrollerer, at skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt de n dvendige dokumenter.

9 P den m de kan du selv bidrage til, at der kan tr ffes en afg relse hurtigere. Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder inden, du afleverer ans gningen. Tjekliste Inden du afleverer din ans gning, er det meget vigtigt, at du medbringer f lgende (s t gerne kryds): Passet som du s ger om at f forl nget gyldigheden af. Det er ogs vigtigt, at du har besvaret alle sp rgsm lene, og underskrevet og dateret ans gningen under pkt. 5 og eventuelt har underskrevet samtykkeerkl ringen til ans gning om pas til b rn under 18 r under pkt. 3. Forbeholdt myndighederne: Bem rkninger og fremsendelsesp tegninger Navn er i overensstemmelse med forevist legitimation. Der vedl gges: Pas eller anden rejselegitimation. Andet. HUSK OGS AT UDFYLDE NAVN OG DATO FOR MODTAGELSE P SIDE 1


Related search queries