Example: bankruptcy

PAGRINDINĖS FORMULĖS - egzaminai.lt

2005 m. FIZIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO U DUOTIS 1 PAGRINDIN S FORMUL S Mechanika ,1, , 2,2 , ,/2200 TRvaTRvtatvstvvatsvxxx===+= == f,, ==gmFamF ,,, ),(221 RmmGFkxFNFagmP=== = ,,, = = =vmtFvmpVgFsk ,,2,22211022011mghEmvEvmvmvmvmPK==+=+ ,cos,22 ==FsAkxEP %.100 ,,,,2112 == = ==vnPPKKAAFlMEEAEEAtAN Molekulin fizika ,0 ArNmM= ,ANMmN= , Vm= ,VNn= ,3120vnmp= ,23kTEk= ,273+=tT ,RTMmpV= %,100 %10000==pp , tlF = ,2rgh = |,|0 = E ,00ll = ,SF= ,23 RTMmU= , tmcQ= ,mQ = ,mLQ= ,mqQ= , 'VpA= ,QAU+= , 121maxTTT = .||' 1QA= Elektrodinamika ,221 RqqkF= ,qFE = , dUE= ,qEdA= ,UqC= , 0dSC= ,22 CUW= ,..21 NCCCC+++= , +++= ,0EE= ,tqI= ,RUI= ,SlR =,qAEpa =,rREI+= ,21 III==,, 2121 RRRUUU+=+= ,111, ,212121 RRRUUUIII+===+= ,sin, , , = ===BIlFtkImtAPIUtA ,2,,cos, ,sin20 LIWtEBSBBqvBF= = = = =.

2005 m. FIZIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 2 I dalis Kiekvienas teisingai atsakytas I dalies klausimas vertinamas 1 tašku. Į kiekvieną klausimą yra tik po vieną teisingą atsakymą.Pažymėkite teisingą atsakymą apvesdami prieš jį …

Tags:

  Egzaminai

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of PAGRINDINĖS FORMULĖS - egzaminai.lt

1 2005 m. FIZIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO U DUOTIS 1 PAGRINDIN S FORMUL S Mechanika ,1, , 2,2 , ,/2200 TRvaTRvtatvstvvatsvxxx===+= == f,, ==gmFamF ,,, ),(221 RmmGFkxFNFagmP=== = ,,, = = =vmtFvmpVgFsk ,,2,22211022011mghEmvEvmvmvmvmPK==+=+ ,cos,22 ==FsAkxEP %.100 ,,,,2112 == = ==vnPPKKAAFlMEEAEEAtAN Molekulin fizika ,0 ArNmM= ,ANMmN= , Vm= ,VNn= ,3120vnmp= ,23kTEk= ,273+=tT ,RTMmpV= %,100 %10000==pp , tlF = ,2rgh = |,|0 = E ,00ll = ,SF= ,23 RTMmU= , tmcQ= ,mQ = ,mLQ= ,mqQ= , 'VpA= ,QAU+= , 121maxTTT = .||' 1QA= Elektrodinamika ,221 RqqkF= ,qFE = , dUE= ,qEdA= ,UqC= , 0dSC= ,22 CUW= ,..21 NCCCC+++= , +++= ,0EE= ,tqI= ,RUI= ,SlR =,qAEpa =,rREI+= ,21 III==,, 2121 RRRUUU+=+= ,111, ,212121 RRRUUUIII+===+= ,sin, , , = ===BIlFtkImtAPIUtA ,2,,cos, ,sin20 LIWtEBSBBqvBF= = = = =.

2 TILE = Svyravimai ir bangos ,2,2 ,,cos kmTglTttxxm = = = = ,sin,2,cos,2tiiLCTtqqfmm = = = = ,2,cosmmIItuu= = ,2mUU= , 1 CXC= ,LXL = ,2121 UUNNK== ,fv = , = kd ,2)12( += kd ,sin = kd .111,, sin sin122112fdFDnnvvnn+==== Modernioji fizika ,,2,,2,22min2mcEmveUAhfmvAhfhfESi i ===+== ,NZA+= ,||hEEfnk = .2,)(/022 TtbnprNNcMNmZmMcE = += = 2005 m. FIZIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO U DUOTIS 2 I dalis Kiekvienas teisingai atsakytas I dalies klausimas vertinamas 1 ta ku. kiekvien klausim yra tik po vien teising atsakym . Pa ym kite teising atsakym apvesdami prie j esan i raid . 1. Du rutuliukai, kuri mas s yra m ir 2m, sujungiami spyruokle1 ir atitraukiami. Kurie dyd iai yra vienodi abiem rutuliukams bet kuriuo laiko momentu?

3 A Rutuliuk grei iai. B Rutuliuk pagrei iai. C Rutuliukus veikian ios j gos. D Keliai, kuriuos nu jo rutuliukai per vienod laik . 2. Rutuliukas, kurio mas 2m, juda grei iu v. Kok j gos impuls 2 gavo rutuliukas, jei jis prad jo jud ti grei iu 3v prie ing pus ? A 4 mv. B 6 mv. C 8 mv. D 10 mv. 3. 1 kg mas s rutuliukas, be pradinio grei io prad j s ried ti i auk io H = 1 m, rieda per kalnel , kurio auk tis h = 0,75 m. Kokia rutuliuko kinetin energija ant kalnelio? energijos nuostolius judant rutuliukui neatsi velkite. Laisvojo kritimo pagreitis 10 m/s2. A 10 J. B 7,5 J.

4 C 2,5 J. D 12,5 J. 4. K no grei io v priklausomyb nuo laiko t pavaizduota paveiksle. Kuris grafikas vaizduoja k n veikian ios j gos F priklausomyb nuo laiko t? 5. Prie si lo pritvirtintas pasvaras juda pastovaus modulio grei iu apskritimu horizontalioje plok tumoje, kaip pavaizduota paveiksle. Kokia yra pasvaro pagrei io kryptis? A 1. B 2. C 3. D 4. 1 spyruokl пружина spr yna 2 j gos impulsas импульс силы p d (ilo ) si y t 0 v 1 2 34 H h F t 0 t 0 F t 0FA B C Dt 0 FNEPAMIR KITE pasirinktus atsakymus ymin ias raides ra yti lentel je, esan ioje paskutiniame io s siuvinio puslapyje.

5 2005 m. FIZIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO U DUOTIS 3 6. 1 kg mas s ta elis, nors ir veikiamas horizontalios j gos F = 0,1 N, guli nejud damas ant horizontalaus ledo pavir iaus. i med iag slydimo trinties1 koeficientas yra 0,05. Kam lygus rimties trinties2 j gos modulis? Laisvojo kritimo pagreitis 10 m/s2. A 0,05 N. B 0,1 N. C 0,5 N. D 1 N. 7. Norint padidinti nuo ulniosios plok tumos3 naudingumo koeficient reikia: A naudoti didesn j g ; B suma inti trint ; C kelti ma esn s mas s k n ; D kelti didesn s mas s k n . 8. U darame inde esan i duj molekuli vidutinis kvadratinis greitis4 padid jo 10 procent.

6 Kaip pasikeit duj sl gis? A Suma jo 1,21 karto. B Padid jo 1,21 karto. C Suma jo 1,1 karto. D Padid jo 1,1 karto. 9. Kapiliariniame vamzdelyje dr kinantis5 skystis pakilo auk t H. kok auk t pakils tas pats skystis du kartus ma esnio skersmens6 vamzdelyje? A H/4. B H/2. C 2H. D 4H. 10. ilumin ma ina per vien cikl i ildytuvo gauna 100 J ilumos, o au intuvui atiduoda 60 J ilumos. Koks yra ilumin s ma inos naudingumo koeficientas? A 40 proc. B 60 proc. C 80 proc. D 25 proc. 11. Dviej vienodos mas s kiet j k n temperat ros priklausomyb s nuo laiko grafikai pavaizduoti paveiksle.

7 K nus kaitina vienodos galios ildytuvai. Palyginkite k n savit sias lydymosi ilumas7. A 1 > 2. B 1 = 2. C 1 < 2. D Remiantis kokybiniu grafiku palyginti negalima. 1 slydimo trinties трения скольжения tarcia po lizgowego 2 rimties trinties трения покоя tarcie statycznego 3 nuo ulniosios plok tumos наклонной плоскости r wni pochy ej 4 vidutinis kvadratinis greitis средняя квадратичная скорость rednia pr dko kwadratowa 5 dr kinantis смачивающая zwil aj cy 6 skersmens диаметра rednicy 7 savit sias lydymosi ilumas удельные температуры плавления ciep a w a ciwe topnienia Frt, C 12t, minNEPAMIR KITE pasirinktus atsakymus ymin ias raides ra yti lentel je, esan ioje paskutiniame io s siuvinio puslapyje.

8 2005 m. FIZIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO U DUOTIS 4 12. Du vienodi teigiamu kr viu q elektrinti ma i rutuliukai neteko po N elektron kiekvienas. Kiek kart pakito elektrin s s veikos j ga tarp rutuliuk ? e elementaraus kr vio vert . A (Ne / q)2. B (q Ne)2 / q2. C (q + Ne)2 / q2. D (q / Ne)2. 13. Apskai iuokite paveiksle pateiktos grandin s var , jei vis rezistori var os vienodos ir lygios 12 . A 24 . B 36 . C 20 . D 8 . 14. Metaliniam spindulio r rutuliukui suteiktas kr vis q. Kokio stiprio elektrinis laukas1 rutuliuko centre? A kq / r. B kq / r2. C kq2 / r2. D 0. 15. Vienos kondensatoriaus plok t s kr vis yra 2 C, kitos +2 C.

9 Kokio dyd io tampa tarp plok i , jei kondensatoriaus elektrin talpa 1 F? A 0 V. B 0,25 V. C 2 V. D 4 V. 16. Kuriuo atveju erdv je aptinkamas magnetinis laukas? A Apie magnetintus k nus. B alia laidinink , kuriais teka srov . C Erdv je, kurioje kinta elektrinis laukas. D Visais i vardytais atvejais. 17. Tiesus 1 m ilgio laidininkas, kuriuo teka 2 A stiprio elektros srov , yra magnetiniame lauke, kurio magnetin indukcija 0,1 T, i ilgai2 magnetini linij . Kokio dyd io j ga magnetinis laukas veikia laidinink ? A 20 N. B 2 N. C 0,2 N. D 0. 1 stiprio elektrinis laukas сила электрического поля nat enie pola elektrycznego 2 i ilgai вдоль wzd u NEPAMIR KITE pasirinktus atsakymus ymin ias raides ra yti lentel je, esan ioje paskutiniame io s siuvinio puslapyje.

10 2005 m. FIZIKOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO U DUOTIS 5 18. Virpesi kont ro da nis suma jo 2 kartus. Kaip pakito virpesi kont ro kondensatoriaus plok teli plotas? A Padid jo 2 kartus. B Padid jo 4 kartus. C Suma jo 2 kartus. D Suma jo 4 kartus. 19. Idealaus eminan iojo transformatoriaus tampa pirmin je grandin je yra 220 V, galia 12 W, transformacijos koeficientas 10. Kokia tampa ir galia yra antrin je grandin je? A 22 V, 12 W. B 22 V, 120 W. C 220 V, 12 W. D 2200 V, 120 W. 20. Paveiksle pavaizduota virv , kuria sklinda banga. Rodykl rodo bangos sklidimo krypt . Kur nukreiptas ta ko B greitis? A Auk tyn. B emyn. C kair.