Example: bachelor of science

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO …

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruod io 30 d. sakymu Nr. V-2558 PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIM PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRA AS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. PAGRINDINIO UGDYMO pasiekim PATIKRINIMO organizavimo ir vykdymo tvarkos apra as (toliau Apra as) reglamentuoja asmens, siekian io gyti pagrindin i silavinim , PAGRINDINIO UGDYMO programos dalyk pasiekim PATIKRINIMO organizavim , vykdym , vertinim ir prie i r . 2. Apra e vartojamos s vokos atitinka Lietuvos Respublikos vietimo statyme ( in.,1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) vartojamas s vokas. II. PASIRENGIMAS PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIM PATIKRINIMUI 3.

PATVIRTINTA . Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro . 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2558 . PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO

Tags:

  Pagrindinio

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO …

1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruod io 30 d. sakymu Nr. V-2558 PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIM PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRA AS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. PAGRINDINIO UGDYMO pasiekim PATIKRINIMO organizavimo ir vykdymo tvarkos apra as (toliau Apra as) reglamentuoja asmens, siekian io gyti pagrindin i silavinim , PAGRINDINIO UGDYMO programos dalyk pasiekim PATIKRINIMO organizavim , vykdym , vertinim ir prie i r . 2. Apra e vartojamos s vokos atitinka Lietuvos Respublikos vietimo statyme ( in.,1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) vartojamas s vokas. II. PASIRENGIMAS PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIM PATIKRINIMUI 3.

2 Organizuojami privalomieji lietuvi kalbos (gimtosios), lietuvi kalbos (valstybin s), matematikos ir pasirenkamieji gimtosios kalbos (baltarusi , lenk , rus , vokie i ) PAGRINDINIO UGDYMO pasiekim patikrinimai (toliau pasiekim patikrinimas). 4. Pasiekim patikrinime dalyvauja PAGRINDINIO (i skyrus besimokant pagal PAGRINDINIO UGDYMO individualizuot program ) UGDYMO programos baigiamosios klas s mokinys (toliau mokinys) ir asmuo, turintis mokymosi pasiekim pa ym jim ar kit atitinkam dokument , patvirtinant mokym si PAGRINDINIO UGDYMO programos baigiamojoje klas je, bet ne gij s PAGRINDINIO i silavinimo (toliau buv s mokinys). 5. Buv s mokinys pra ym d l galimyb s dalyvauti pasiekim patikrinime iki einam j met vasario 7 dienos teikia mokyklos, i davusios mokymosi pasiekim pa ym jim ar kit atitinkam dokument , patvirtinant mokym si PAGRINDINIO UGDYMO programos baigiamojoje klas je, vadovui.

3 Nepilnametis mokinys, turintis t v (glob j , r pintoj ) ra ti k sutikim , pra ym savo mokyklos vadovui iki einam j met vasario 10 dienos teikia tik tuo atveju, jei negali dalyvauti pasiekim patikrinime d l prie asties, kuri pateisina mokyklos vadovas. 6. Mokinys pasiekim patikrinime dalyvauja savo mokykloje, o buv s mokinys mokykloje, kurioje mok si PAGRINDINIO UGDYMO programos baigiamojoje klas je ir iki einam j met vasario 7 dienos mokyklos vadovui yra pateik s pra ym dalyvauti pasiekim patikrinime. 7. Namie mokyt mokini , negalin i atvykti mokykl , pasiekim patikrinimas vykdomas namie. 8. Mokinys ar buv s mokinys, baigiantys ar baig lietuvi kalbos (gimtosios) PAGRINDINIO UGDYMO program , dalyvauja lietuvi kalbos (gimtosios) pasiekim patikrinime, baigiantys ar baig lietuvi kalbos (valstybin s) PAGRINDINIO UGDYMO program lietuvi kalbos (valstybin s) pasiekim patikrinime.

4 9. Su mokyklos taryba suderint sprendim d l mokymosi kalbos (baltarusi , lenk , rus , vokie i ), kurios buvo mokoma pagal gimtosios kalbos program , pasiekim PATIKRINIMO privalomumo mokyklos vadovas priima iki einam j met sausio 10 dienos. Mokyklos vadovui pri mus sprendim , kad mokymosi kalbos (baltarusi , lenk , rus , vokie i ), kurios buvo mokoma pagal gimtosios kalbos (baltarusi , lenk , rus , vokie i ) program , pasiekim patikrinimas neprivalomas, jame dalyvauti ketinantys mokiniai ir buv mokiniai iki vasario 7 dienos pateikia pra ymus savo mokyklos vadovui. 10. Asmuo pagrindin i silavinim gyja baig s PAGRINDINIO UGDYMO program ir pasitikrin s lietuvi kalbos (gimtosios) ar lietuvi kalbos (valstybin s) ir matematikos pasiekim patikrinime (i skyrus atvejus, kai asmuo vietimo ir mokslo ministro nustatytais atvejais nuo pasiekim PATIKRINIMO yra atleistas).

5 11. Mokinys ir buv s mokinys supa indinami pasira ytinai: su Apra o nuostatomis, pasiekim PATIKRINIMO tvarkara iu iki einam j met vasario 1 dienos; su gimtosios kalbos (baltarusi , lenk , rus , vokie i ), lietuvi kalbos (gimtosios), lietuvi kalbos (valstybin s) ir matematikos pasiekim PATIKRINIMO vykdymo instrukcijomis iki einam j met vasario 10 dienos. 12. Mokinys ir buv s mokinys, vietimo ir mokslo ministro patvirtintame pasiekim PATIKRINIMO tvarkara tyje nustatytomis dienomis nedalyvav pasiekim patikrinime d l pateisintos prie asties, mokyklos vadovui sakymu leidus ir iki bir elio 7 dienos atsakingam u duomen perdavim Nacionaliniame egzamin centre (toliau NEC) asmeniui registravus duomen perdavimo sistemoje KELTAS (toliau sistema KELTAS), gali dalyvauti per pakartotin pasiekim patikrinim.

6 2 13. Jei iki einam j met bir elio 7 dienos sistemoje KELTAS bus registruot mokini ir buvusi mokini pra ym , kurie d l mokyklos vadovo pateisintos prie asties negal jo dalyvauti pasiekim patikrinime vietimo ir mokslo ministro patvirtintame pasiekim PATIKRINIMO tvarkara tyje nustatytomis dienomis, pakartotinai lietuvi kalbos (gimtosios) ir gimt j kalb (baltarusi , lenk , rus , vokie i ) ra tu, lietuvi kalbos (valstybin s) ir matematikos pasiekim patikrinimas vykdomas einam j met bir elio 12 liepos 12 dienomis. Pakartotinio pasiekim PATIKRINIMO konkre ias datas savo sakymu nustato ir iki bir elio 11 dienos sistemoje KELTAS bei NEC tinklalapyje adresu paskelbia NEC direktorius.

7 14. Mokinys ir buv s mokinys, be pateisintos prie asties nustatytu laiku nedalyvav pasiekim patikrinime, gali dalyvauti tik kitais metais. III. PASIEKIM PATIKRINIMO TVARKARA TIS IR U DUO I , VYKDYMO, VERTINIMO INSTRUKCIJ RENGIMAS 15. Pasiekim PATIKRINIMO tvarkara t tvirtina vietimo ir mokslo ministras. 16. NEC direktorius tvirtina: pasiekim PATIKRINIMO u duotis; pasiekim PATIKRINIMO vykdymo instrukcijas iki einam j met sausio 15 dienos; pasiekim PATIKRINIMO vertinimo norm rinkin atliktai pasiekim PATIKRINIMO u duo iai vertinti nustatytu ta k skai iumi (toliau vertinimo instrukcija); gimt j kalb (baltarusi , lenk , rus , vokie i ) ir lietuvi kalbos (gimtosios) dalies od iu potemes; pakartotinai vykdomo, jei bus registruota sistemoje KELTAS pra ym , gimt j kalb (baltarusi , lenk , rus , vokie i ) ra tu, lietuvi kalbos (gimtosios) ra tu, lietuvi kalbos (valstybin s) ( od iu, ra tu) ir matematikos pasiekim PATIKRINIMO konkre ias vykdymo datas.

8 17. Pasiekim PATIKRINIMO u duotys, i skyrus gimt j kalb (baltarusi , lenk , rus , vokie i ), rengiamos lietuvi kalba. Matematikos pasiekim PATIKRINIMO u duotys rengiamos lietuvi ir ver iamos kit mokyklos mokom j kalb (baltarusi , lenk , rus , vokie i ). Gimtosios kalbos (baltarusi , lenk , rus , vokie i ) u duotys rengiamos ta kalba, kurios pasiekim patikrinimas vykdomas. 18. Mokyklos vadovui ra tu pateikus pra ym NEC direktoriui dalis matematikos pasiekim PATIKRINIMO u duo i gali b ti pateikiamos ir lietuvi , ir mokyklos mokom ja kalba (baltarusi , lenk , rus ir vokie i ). IV. PRITAIKYMAI 19. Mokiniui ir buvusiam mokiniui, turin iam speciali j ugdymosi poreiki , ra tu (nepilname iui, turint t v (glob j , r pintoj ) ra ti k sutikim ) pageidavus ir atsi velgus jo sveikatos sutrikimus, pasiekim PATIKRINIMO u duoties forma, vykdymo ir vertinimo instrukcija gali b ti pritaikytos vietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

9 Kurtiesiems ir neprigirdintiesiems (vidutinis, ymus, labai ymus, gilus klausos sutrikimas, atlikta kochlearinio implanto operacija) lietuvi kalbos ir matematikos PAGRINDINIO UGDYMO pasiekim patikrinimas organizuojamas pagal vietimo ir mokslo ministro patvirtintas programas. 20. Mokiniui ir buvusiam mokiniui, turintiems sveikatos sutrikim , patvirtint gydytoj konsultacin s komisijos pa yma ir jai rekomendavus, pasiekim PATIKRINIMO vykdymo s lygos, vykdymo instrukcija pritaikoma atsi velgus mokinio sveikatos sutrikimus. Pra ym kartu su gydytoj konsultacin s komisijos pa yma mokinys pateikia mokyklos vadovui. 21. Mokyklos vadovas, remdamasis pateiktais dokumentais, atsi velg s sveikatos sutrikimus, j turintiems mokiniams ir buvusiems mokiniams priima sprendim : d l pasiekim PATIKRINIMO vykdymo instrukcijos pritaikymo; d l pasiekim PATIKRINIMO u duoties pritaikymo; d l pasiekim PATIKRINIMO vertinimo instrukcijos pritaikymo.

10 V. PASIEKIM PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KOORDINAVIMAS 22. Pasiekim patikrinimui organizuoti ir jo vykdymui koordinuoti savivaldyb s administracijos vietimo padalinyje iki einam j met sausio 10 dienos skiriamas atsakingas specialistas. Paskyrimo metu is asmuo pasira ytinai supa indinamas su Apra u ir su Lietuvos Respublikos asmens duomen teisin s apsaugos statymo ( in., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) reikalavimais. 23. Iki einam j met sausio 15 dienos mokyklos vadovo sakymu atsakingu u darb su slapta od iu apsaugota NEC duomen perdavimo sistema KELTAS skiriamas asmuo (toliau atsakingas asmuo). Paskyrimo 3 metu atsakingas asmuo pasira ytinai supa indinamas su Apra u ir su Lietuvos Respublikos asmens duomen teisin s apsaugos statymo reikalavimais ir NEC informacin s sistemos saugos nuostatais.


Related search queries