Example: bankruptcy

PANDUAN MENGENAI KUMPULAN INOVATIF DAN …

5 PANDUAN MENGENAI KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK)Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)Jabatan Perdana MenteriPanduan MENGENAI KUMPULAN INOVATIF Dan Kreatif (KIK)(Lampiran KepadaSurat Ketua Pengarah MAMPU)Rujukan MAMPU : MAMPU. (13)Tarikh : 1 November 20097 PANDUAN MENGENAIKUMPULAN INOVATIF DANKREATIF (KIK)9 PERKARAMUKA SURATP engenalan11. Konsep KIK22. Pelaksanaan KIK73. Proses KIK134. Persembahan Pengurusan225. Teknik-Teknik Penyelesaian Masalah/Penambahbaikan246. Teknik Penjanaan Idea Kreatif267.

5 PANDUAN MENGENAI KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK) Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) Jabatan Perdana Menteri

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of PANDUAN MENGENAI KUMPULAN INOVATIF DAN …

1 5 PANDUAN MENGENAI KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF (KIK)Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)Jabatan Perdana MenteriPanduan MENGENAI KUMPULAN INOVATIF Dan Kreatif (KIK)(Lampiran KepadaSurat Ketua Pengarah MAMPU)Rujukan MAMPU : MAMPU. (13)Tarikh : 1 November 20097 PANDUAN MENGENAIKUMPULAN INOVATIF DANKREATIF (KIK)9 PERKARAMUKA SURATP engenalan11. Konsep KIK22. Pelaksanaan KIK73. Proses KIK134. Persembahan Pengurusan225. Teknik-Teknik Penyelesaian Masalah/Penambahbaikan246. Teknik Penjanaan Idea Kreatif267.

2 Teknik Penyelesaian Masalah328. Alat Kawalan Kualiti339. Alat Kawalan Kualiti Tambahan4710. Strategi Penambahbaikan Proses5911. Penutup62 KANDUNGAN1 PENGENALANK erajaan sentiasa memberi perhatian terhadap usaha-usaha memperkenalkan inovasi dan membuat penambahbaikan terhadap perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan. Sesuai dengan keperluan semasa dan perubahan di dalam dan luar negara, Kerajaan telah mengkaji semula peranan dan kaedah yang digunakan oleh KUMPULAN Meningkat Mutu Kerja (KMK) dalam penyelesaian masalah organisasi. Ia bertujuan untuk menggalakkan budaya INOVATIF dan kreatif serta memberi peluang kepada anggota Perkhidmatan Awam untuk menggilap kebolehan dan meningkatkan kompetensi diri.

3 Ikutan daripada itu, KMK telah ditukar nama kepada KUMPULAN INOVATIF dan Kreatif (KIK).Berbeza dengan KMK, keahlian KIK tidak hanya terhad di kalangan anggota KUMPULAN sokongan dalam satu bahagian sahaja tetapi ia meliputi semua peringkat anggota dan boleh merentasi pelbagai bahagian dalam organisasi berkenaan. Program KIK bukan sahaja menyediakan teknik-teknik untuk menyelesaikan masalah yang wujud dalam organisasi, tetapi juga merangkumi kaedah untuk membolehkan ahli-ahli KIK bertindak secara kreatif dan INOVATIF bagi menghasilkan sesuatu yang baru atau dalam bentuk yang baru melalui kemahiran imaginasi yang membawa kepada peningkatan sistem penyampaian perkhidmatan kepada merupakan mekanisme pengurusan yang berkesan untuk membina modal insan dalam Perkhidmatan Awam yang berketerampilan tinggi bagi merealisasikan aspirasi Kerajaan untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan agensi-agensi Kerajaan dalam menyampaikan

4 Perkhidmatan kepada rakyat. Di samping itu, KIK juga mempunyai prinsip asas yang mengiktiraf pekerja sebagai sumber paling bernilai dalam organisasi dan menyediakan forum kepada mereka untuk melibatkan diri dalam proses membuat keputusan dan seterusnya melaksanakan tindakan yang diputuskan secara KIKR ingkasan TopikKonsep KIK Menerangkan: Definisi Inovasi Definisi Kreativiti Prasyarat Kreativiti Prinsip dan Kaedah KIK Perbezaan KIK dengan KMK Falsafah KIK Objektif KIK Faedah kepada Organisasi Faedah kepada Perkhidmatan Awam Faedah kepada PekerjaInovasi ialah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan.

5 Ia adalah hasil cetusan idea-idea yang kreatif dan INOVATIF dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi. Idea-idea ini boleh merangkumi apa-apa perubahan dalam bentuk sistem dan prosedur, kaedah dan cara bekerja mahupun pengenalan Inovasi: Sistem Penempatan Pelajar Praktikum Secara Atas Talian (OPSP) oleh Universiti Utara Malaysia (UUM), iaitu: Mengembangkan pangkalan data yang berstatus Intra-Net kepada Extra-Net bagi mempercepatkan proses penempatan pelajar secara atas talian dan meminimumkan penggunaan kertas (paperless) yang menjimatkan masa dan kos.

6 Defi nisi KreativitiKreativiti ialah kebolehan atau keupayaan untuk mencipta, mewu jud dan menghasilkan sesuatu yang baru atau dalam bentuk baru melalui kemahiran imaginasi. Ia melibatkan: Keupayaan berfikir yang dapat melahirkan idea baru yang unik dan menarik Keupayaan berfikir secara kritikal dan membuat penilaian secara analitikal terhadap idea dan seterusnya mengemukakan cadangan penyelesaian Keupayaan berfikir secara praktikal yang dapat menterjemahkan idea dan teori kepada bentuk aplikasiContoh Kreativiti: Perkakas untuk Memasang dan Membuka Bunting atau Bendera Pada Tiang Lampu dan seumpamanya oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ), iaitu.

7 Mencipta alat baru bagi memudah dan mempercepatkan proses memasang dan membuka bunting atau bendera pada tiang-tiang lampu tanpa menggunakan kaedah konvensional seperti tangga atau skylift .Defi nisi Inovasi13 Ringkasan TopikKonsep KIK Menerangkan: Definisi Inovasi Definisi Kreativiti Prasyarat Kreativiti Prinsip dan Kaedah KIK Perbezaan KIK dengan KMK Falsafah KIK Objektif KIK Faedah Kepada Organisasi Faedah Kepada Perkhidmatan Awam Faedah Kepada PekerjaPrasyarat KreativitiAntara prasyarat yang perlu ada bagi membolehkan kreativiti wujud di kalangan pekerja sesebuah organisasi ialah.

8 Mempunyai daya imiginasi yang tinggi untuk melihat sesuatu secara berlainan Berfikiran terbuka atau berfikir di luar kotak (think out of the box), analitikal, kritikal dan praktikal Melihat sesuatu perkara itu sebagai peluang yang boleh mencetuskan idea baru Mempunyai komitmen yang tinggi, iaitu bersabar terhadap kompleksiti dan isu-isu yang timbul serta tenang dan tabah menghadapi cabaran dengan berusaha menangani masalah dan halangan yang dihadapi Berupaya mengenal pasti masalah dengan mengemukakan soalan yang menjurus kepada penemuan isu dan jawapan serta jalan penyelesaian Menggunakan minda yang kreatif untuk menemui perspektif baru Bersedia menghadapi risiko dan berupaya menerima kega galan serta belajar daripada kegagalan tersebut Bersedia dikritik dan mengenepikan ego serta mendapatkan nasihat

9 Daripada rakan dan mencuba ideanya Mempunyai motivasi dalaman, iaitu rasa gembira, berpuas hati dan menjadikan kerja sebagai cabaran untuk mencapai kejayaanPrinsip dan Kaedah KIKA ntara prinsip dan kaedah pelaksanaan KIK ialah: KIK adalah sepasukan pekerja (4-10 orang) yang mewakili tempat kerja yang sama atau bersilang fungsi KIK bermesyuarat secara tetap untuk menyelesaikan masalah kerja atau membuat penambahbaikan ke atas standard yang sedia ada atau menghasilkan cara kerja atau sistem perkhidmatan yang baru Pasukan ini mengenal pasti, memilih.

10 Menganalisa dan seterusnya mencetuskan idea yang kreatif dan INOVATIF MENGENAI sesuatu isu atau perkara berkaitan dengan kerja atau organisasi Pasukan ini mengemukakan cadangan-cadangan kepada pihak pengurusan untuk pertimbangan dan keputusan KIK melaksanakan keputusan yang telah dipersetujui KIK membuat pemantauan dan penilaian pelaksanaan projek KIK mengambil tindakan membuat penyeragaman dan meluaskan pelaksanaan projek4 Ringkasan TopikKonsep KIK Menerangkan: Defi nisi Inovasi Defi nisi Kreativiti Prasyarat Kreativiti Prinsip dan Kaedah KIK Perbezaan KIK dengan KMK Falsafah KIK Objektif KIK Faedah Kepada Organisasi Faedah Kepada Perkhidmatan Awam Faedah Kepada PekerjaKIKKMK Keahlian terbuka atau merentasi semua bahagian Terdiri daripada pekerja di pelbagai peringkat jawatan Penekanan kepada aspek inovasi dan kreativiti.


Related search queries