Example: dental hygienist

PASAPORT KANUNU (1) : 5682 Kabul Tarihi : 15/7/1950 ...

2361 PASAPORT KANUNU (1) Kanun Numaras : 5682 Kabul Tarihi : 15/7/1950 Yay mland : Tarih : 24/7/1950 Say : 7564 Yay mland D stur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 2243 Giri - k kap lar Madde 1 (De i ik: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen Kabul : 7/11/1984 - 3073/1 md.) T rk vatanda lar ve yabanc lar i leri Bakanl n n teklifi zerine Bakanlar Kurulunca tayin olunan yolcu giri - k kap lar ndan T rkiye'ye girip kabilirler.

2364-1 (Değişik: 25/2/1981 - 2418/1 md.) Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, eşlerine dahi diplomatik pasaport verilmesi veya bunların eşlerinin pasaportlarının refakat

Tags:

  Pasaport, Diplomatik pasaport, Diplomatik

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of PASAPORT KANUNU (1) : 5682 Kabul Tarihi : 15/7/1950 ...

1 2361 PASAPORT KANUNU (1) Kanun Numaras : 5682 Kabul Tarihi : 15/7/1950 Yay mland : Tarih : 24/7/1950 Say : 7564 Yay mland D stur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 2243 Giri - k kap lar Madde 1 (De i ik: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen Kabul : 7/11/1984 - 3073/1 md.) T rk vatanda lar ve yabanc lar i leri Bakanl n n teklifi zerine Bakanlar Kurulunca tayin olunan yolcu giri - k kap lar ndan T rkiye'ye girip kabilirler.

2 G mr k kap lar n n a l nda i leri Bakanl n n g r al n r. PASAPORT veya PASAPORT yerine ge erli vesika zorunlu u: Madde 2 (De i ik: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen Kabul : 7/11/1984 - 3073/2 md.) T rk vatanda lar ile yabanc lar T rkiye'ye girebilmek ve T rkiye'den kabilmek i in yolcu giri - k kap lar ndaki polis makamlar na usul ne uygun ve muteber PASAPORT veya PASAPORT yerine ge erli bir vesika ibraz etmeye mecburdurlar. G mr k ve di er i lemlerin yap labilmesi i in polis makamlar nca giri veya k i lemlerinin bitirilmesi artt r.

3 Kanunlar ve milletleraras anla malarla tespit edilenlerden ba ka, T rk vatanda lar ile yabanc lar i in, ne gibi belgelerin PASAPORT yerine ge erli Kabul edilebilece i hususunda i leri ve D i leri bakanl klar m tereken karar almaya yetkilidirler. PASAPORT veya vesikas z gelen T rk vatanda lar : Madde 3 Pasaportsuz veya vesikas z, usul ne uygun veya muteber olm yan PASAPORT veya vesikalarla T rkiye s n rlar na gelerek T rk vatanda l n iddia edenler: A) T rkiye Cumhuriyeti n fus h viyet c zdanlar n veya h viyet varakalar n ibraz ettikleri ve bunlar n kendilerine ait bulundu u tahakkuk eyledi i takdirde.

4 (1) (a) Bu Kanun h k mleri, 6/6/1985 tarih ve 3218 say l Serbest B lgeler Kanununun 12 nci maddesi gere ince an lan Kanunun uyguland yerlerde uygulanmaz. (b) Bu Kanunun har larla ilgili h k mleri, 25/2/1952 tarih ve 5887 say l Kanunun 126 nc maddesiyle y r rl kten kald r lm ve bu Kanun kapsam i inde yer alan har lar 17/7/1964 tarih ve 492 say l Kanunla d zenlenmi tir. 2362 B) N fus h viyet varakas ndan ba ka vesika veya delil g sterenler ise, bu vesika veya delillerin k ymeti polis e takdir edilerek T rk vatanda olduklar na kanaat getirilmesi halinde T rkiye'ye Kabul olunurlar.

5 Yukardaki (B) f kras nda bahis mevzuu kimseler vatanda l klar en seri vas ta ile usul ve hile sabit oluncaya kadar icabederse en yak n idare merkezine g nderilerek mahalli m lkiye amirinin g sterece i yerde oturtulabilirler. T rk vatanda l sabit olm yanlar geri evrilirler. Pasaportsuz veya vesikas z gelen yabanc lar: Madde 4 Pasaportsuz, vesikas z veya usul ne uygun veya muteber olm yan PASAPORT veya vesikalarla T rkiye s n rlar na gelen yabanc lar geri evrilirler. Bunlardan, PASAPORT veya vesikalar n yolda kaybettiklerini iddia edenlerin, i leri Bakanl nca yap lacak soru turma sonuna kadar, icabederse, en yak n idare merkezine g nderilerek haklar nda verilecek kararlara g re i lem yap lmak zere mahalli m lkiye amirinin g sterece i yerde oturtulabilmek kaydiyle kabulleri caizdir.

6 H k metin m saadesiyle gelen g menler ellerinde T rk konsolosluklar n n veya g men sevk i in yabanc memleketlere H k met e g nderilen memur veya heyetler taraf ndan verilmi bir vesika bulunmak artiyle pasaportsuz da olsalar T rkiye'ye Kabul olunurlar. Umumiyetle m ltecilerin ve iskan hakk ndaki mevzuat d nda olarak yurt tutmak maksadiyle gelen yabanc lar n, pasaportlar olsun olmas n T rkiye'ye kabulleri i leri Bakanl n n karar na ba l d r. Giri vizesi mecburiyeti: Madde 5 Bu kanunda derpi edilen istisnalar d nda yabanc lar n T rkiye s n rlar ndan i eriye girebilmek i in yetkili T rk makamlar ndan vize almalar mecburidir.

7 Vizesiz olarak T rkiye s n rlar na gelenlerin memlekete Kabul ilgili emniyet makamlar n n m saadesine ba l d r. On sekizinci maddede yaz l pasaportlar n (A) nev'inden olanlar giri vizesine tabi de ildir. T rk vatanda lar T rkiye'ye gelmek i in vize almak mecburiyetine tabi de ildirler. Vize muafiyeti: Madde 6 Ba ka memleketlere gitmek zere yola km olan veya s rf turizm veya tenezz h maksadiyle m nferit veya m terek pasaportlarla seyahat eden yabanc lar vizesiz olarak T rk liman ve hava istasyonlar ehirlerine mahalli emniyet makamlar n n m saadesi ile inip gezebilirler ve oralarda geceliyebilirler.

8 Hava yoluyla T rkiye'den, T rk hava liman ndan ayr lm ya l zum kalm yacak ekilde transit ge ecek yabanc lar i in vize mecburiyeti yoktur. Bir u akla gelerek di er bir u a a aktarma olacak yolcular n geldikleri u a n var ve gidecekleri ilk u a n hareketi aras ndaki zaman zarf nda vizesiz olarak hava alan ehrine kmalar na m saade olunabilir. k vizesi: Madde 7 T rkiye'den k vizeye tabi de ildir. Ancak, on sekizinci madde gere ince ita olunan pasaportlardan (B) nev inden olanlar n hamilleri bu pasaportu verili tarihinden itibaren bir ay zarf nda T rkiye'den k suretiyle kullanmad klar takdirde k vizesi alacaklard r.

9 2363 ( nc ve d rd nc f kralar m lga: 28/5/1988 - 3463/5 md.) T rkiye'ye girmeleri memnu kimseler: Madde 8 1. Serseriler ve dilenciler; 2. Delilikle veya bula k hastal kla mal l olanlar (Bu gibilerden umumi s hhati ve asayi i tehlikeye sokm yacak halde olup kendi vas talariyle veya kanuni veli veya vasilerinin maddi himayeleri alt nda olarak tedavi veya hava de i tirme i in gelenler bu h k mden istisna edilebilirler); 3. T rkiye Cumhuriyetinin taraf bulundu u, m crimlerin iadesine m taallik anla ma veya andla malarla iadeye esas olarak Kabul edilen su lardan birinden san k veya h k ml bulunanlar; 4.

10 T rkiye'den s n r d edilmi olupta avdetine m saade edilmemi bulunanlar; 5. T rkiye Cumhuriyetinin emniyetini ve umumi nizam n bozmak niyetiyle veya bozmak istiyenlere ve bozanlara i tirak veya yard m etmek maksadiyle geldikleri sezilenler; 6. Fahi eler ve kad nlar fuhu a sevkederek ge inmeyi meslek edinenlerle beyaz kad n ticareti yapanlar ve her nevi ka ak lar; 7. T rkiye'de kalacaklar n beyan ettikleri m ddet e ya amalar na ve tekrar gitmelerine yeti ecek paralar bulunmay p T rkiye'de kendilerini himaye edecek kimseleri bulundu unu veya T rkiye'de yabanc lara kanunla menedilmemi i lerden birini tutacaklar n ispat edemiyenler.


Related search queries