Example: bankruptcy

PASAPORT KANUNU (1) - mevzuat.gov.tr

2361 PASAPORT KANUNU (1) Kanun Numaras : 5682 Kabul Tarihi : 15/7/1950 Yay mland : Tarih : 24/7/1950 Say : 7564 Yay mland D stur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 2243 Giri - k kap lar Madde 1 (De i ik: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/1 md.) T rk vatanda lar ve yabanc lar Cumhurba kan nca tayin olunan yolcu giri - k kap lar ndan T rkiye'ye girip kabilirler. (2) G mr k kap lar n n a l nda i leri Bakanl n n g r al n r. PASAPORT veya PASAPORT yerine ge erli vesika zorunlu u: Madde 2 (De i ik: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/2 md.) T rk vatanda lar ile yabanc lar T rkiye'ye girebilmek ve T rkiye'den kabilmek i in yolcu giri - k kap lar ndaki polis makamlar na usul ne uygun ve muteber PASAPORT veya PASAPORT yerine ge erli bir vesika ibraz etmeye mecburdurlar.

2363 Diplomatik pasaportlar: (1)(2) Madde 13 – Diplomatik pasaportlar, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçilik ve elçilikleri tarafından verilir.

Tags:

  Mevzuat, Kanunu, Pasaport kanunu, Pasaport

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of PASAPORT KANUNU (1) - mevzuat.gov.tr

1 2361 PASAPORT KANUNU (1) Kanun Numaras : 5682 Kabul Tarihi : 15/7/1950 Yay mland : Tarih : 24/7/1950 Say : 7564 Yay mland D stur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 2243 Giri - k kap lar Madde 1 (De i ik: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/1 md.) T rk vatanda lar ve yabanc lar Cumhurba kan nca tayin olunan yolcu giri - k kap lar ndan T rkiye'ye girip kabilirler. (2) G mr k kap lar n n a l nda i leri Bakanl n n g r al n r. PASAPORT veya PASAPORT yerine ge erli vesika zorunlu u: Madde 2 (De i ik: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/2 md.) T rk vatanda lar ile yabanc lar T rkiye'ye girebilmek ve T rkiye'den kabilmek i in yolcu giri - k kap lar ndaki polis makamlar na usul ne uygun ve muteber PASAPORT veya PASAPORT yerine ge erli bir vesika ibraz etmeye mecburdurlar.

2 G mr k ve di er i lemlerin yap labilmesi i in polis makamlar nca giri veya k i lemlerinin bitirilmesi artt r. Kanunlar ve milletleraras anla malarla tespit edilenlerden ba ka, T rk vatanda lar ile yabanc lar i in, ne gibi belgelerin PASAPORT yerine ge erli kabul edilebilece i hususunda i leri ve D i leri bakanl klar m tereken karar almaya yetkilidirler. PASAPORT veya vesikas z gelen T rk vatanda lar : Madde 3 Pasaportsuz veya vesikas z, usul ne uygun veya muteber olm yan PASAPORT veya vesikalarla T rkiye s n rlar na gelerek T rk vatanda l n iddia edenler: A) T rkiye Cumhuriyeti n fus h viyet c zdanlar n veya h viyet varakalar n ibraz ettikleri ve bunlar n kendilerine ait bulundu u tahakkuk eyledi i takdirde; (1) (a) Bu Kanun h k mleri, 6/6/1985 tarih ve 3218 say l Serbest B lgeler Kanununun 12 nci maddesi gere ince an lan Kanunun uyguland yerlerde uygulanmaz.

3 (b) Bu Kanunun har larla ilgili h k mleri, 25/2/1952 tarih ve 5887 say l Kanunun 126 nc maddesiyle y r rl kten kald r lm ve bu Kanun kapsam i inde yer alan har lar 17/7/1964 tarih ve 492 say l Kanunla d zenlenmi tir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 700 say l KHK nin 23 nc maddesiyle, bu f krada yer alan i leri Bakanl n n teklifi zerine Bakanlar Kurulunca ibaresi Cumhurba kan nca eklinde de i tirilmi tir. 2362 B) N fus h viyet varakas ndan ba ka vesika veya delil g sterenler ise, bu vesika veya delillerin k ymeti polis e takdir edilerek T rk vatanda olduklar na kanaat getirilmesi halinde T rkiye'ye kabul olunurlar. Yukardaki (B) f kras nda bahis mevzuu kimseler vatanda l klar en seri vas ta ile usul ve hile sabit oluncaya kadar icabederse en yak n idare merkezine g nderilerek mahalli m lkiye amirinin g sterece i yerde oturtulabilirler.

4 T rk vatanda l sabit olm yanlar geri evrilirler. Pasaportsuz veya vesikas z gelen yabanc lar: Madde 4 (M lga: 4/4/2013-6458/124 md.) Giri vizesi mecburiyeti: Madde 5 (M lga birinci f kra: 4/4/2013-6458/124 md.) (M lga ikinci f kra: 4/4/2013-6458/124 md.) T rk vatanda lar T rkiye'ye gelmek i in vize almak mecburiyetine tabi de ildirler. Vize muafiyeti: Madde 6 (M lga: 4/4/2013-6458/124 md.) k vizesi: Madde 7 (M lga: 4/4/2013-6458/124 md.) T rkiye'ye girmeleri memnu kimseler: Madde 8 (M lga: 4/4/2013-6458/124 md.) Mukabelei bilmisil: Madde 9 (M lga: 4/4/2013-6458/124 md.) stisnai PASAPORT ve vize kolayl klar : Madde 10 (M lga: 4/4/2013-6458/124 md.) Harbde ve fevkalade hallerde istisnai tedbirler: Madde 11 (M lga: 4/4/2013-6458/124 md.)

5 Pasaportlar n ve vesikalar n nevileri, har lar ve bunlar vermeye yetkili makamlar: Madde 12 T rkiye Cumhuriyeti nam na verilecek PASAPORT ve bunlar n yerini tutmaya mahsus vesikalar unlard r: A) Pasaportlar: I - Diplomatik pasaportlar; II- Hususi damgal pasaportlar; III - Hizmet damgal pasaportlar; IV - Umuma mahsus pasaportlar (M nferit veya m terek olur); V - Yabanc lara mahsus pasaportlar. B) (De i ik: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/3 md.) PASAPORT yerine ge erli vesikalar: I. Pasavanlar, idari mektuplar ve hudut ge i belgeleri, II. Gemiadam c zdanlar , demiryolu ve hava ula m ara lar memur ve m rettebat na verilen vesikalar, III. Seyahat belgesi ve benzeri belgeler. 2363 Diplomatik pasaportlar: (1)(2) Madde 13 Diplomatik pasaportlar, D i leri Bakanl ile yabanc memleketlerde T rkiye Cumhuriyeti B y k El ilik ve el ilikleri taraf ndan verilir.

6 Diplomatik pasaportlar, muvakkat g rev veya seyahat i in gidenlere g revlerinin veya seyahatlerinin mahiyetine g re, bir seyahate mahsus olmak zere veya azami iki sene i in, daimi g revle gidenlere de D i leri Bakanl nca tespit edilecek s rede ge erli olmak zere verilir. (De i ik: 28/5/1988 - 3463/1 md.) Diplomatik pasaportlar; T rkiye B y k Millet Meclisi yelerine, Cumhurba kan yard mc lar ve bakanlara, Anayasa Mahkemesi Ba kan ve yeleri ile Yarg tay, Dan tay, Askeri Yarg tay, Askeri Y ksek dare Mahkemesi, Uyu mazl k Mahkemesi, Say tay, Genel Kurmay birinci ve ikinci ba kanlar na, Cumhuriyet Ba savc s na, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurba kanlar na, yasama meclisleri eski ba kanlar na,eski ba bakanlar, eski cumhurba kan yard mc lar ve eski bakanlara, T rkiye B y k Millet Meclisi eski yelerine, (.)

7 (9) T rkiye B y k Millet Meclisi Ba kanl Genel Sekreterine, Bakan yard mc lar ile Diyanet leri Ba kan na, Valilere, B y k ehir Belediye ba kanlar na, B y kel i unvan n alm olanlar ile D i leri Bakanl meslek mensuplar na, Yurtd T rkler ve Akraba Topluluklar Ba kan na, T rk birli i ve Koordinasyon Ajans Ba kan na ve bu Ba kanl n yurtd ndaki Program Koordinasyon Ofisi sorumlusuna, Cumhurba kanl st d zey g revlilerine, T rkiye Cumhuriyeti d temsilcilikleri nezdinde memur edilen m avirlere, ata elere ve muavinlerine, din hizmetleri koordinat rlerine, H k met ad na milletleraras resmi m zakereler yap lmas , mukavelenameler akdi i in veya milletleraras toplant larla kongre ve konferanslara kat lmak zere g nderilenlere ve yabanc devletler veya millletleraras te ekk ller nezdinde daimi veya ge ici g rev yapmak zere g nderilenlere, siyasi kuryelere verilir.

8 (3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) (1) 23/7/2010 tarihli ve 6009 say l Kanunun 58 inci maddesiyle, bu maddenin ikinci f kras nda yer alan azami d rt sene i in muteber olmak zere verilip icab nda ayn m ddetler i in defa temdit olunur. ibaresi D i leri Bakanl nca tespit edilecek s rede ge erli olmak zere verilir. eklinde; ayn maddenin nc f kras nda yer alan B y kel ilik unvan ta yan Ba bakan ba m avirleri ile Ba bakan d i leri dan manlar na, ibaresi B y kel i unvan n alm olanlar ile eklinde de i tirilmi ve metne i lenmi tir. (2) 30/3/2011 tarihli ve 6216 say l Kanunun 75 inci maddesiyle, bu maddede yer alan Anayasa Mahkemesi, ibaresi Anayasa Mahkemesi Ba kan ve yeleri ile olarak de i tirilmi ve metne i lenmi tir.

9 (3) 24/3/2010 tarihli ve 5978 say l Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu f kraya D i leri Bakanl meslek mensuplar na, ibaresinden sonra gelmek zere Yurtd T rkler ve Akraba Topluluklar Ba kan na, ibaresi eklenmi ve metne i lenmi tir. (4) 24/10/2011 tarihli ve 656 say l KHK n n 20 nci maddesiyle bu f krada yer alan Yurtd T rkler ve Akraba Topluluklar Ba kan na, ibaresinden sonra gelmek zere T rk birli i ve Koordinasyon Ajans Ba kan na ve bu Ba kanl n yurtd ndaki Program Koordinasyon Ofisi sorumlusuna, ibaresi eklenmi tir. BU SAYFADA YER ALAN D PNOTLARIN DEVAMI N 2464 NUMARALI SAYFAYA (5) 1/12/2011 tarihli ve 6253 say l Kanunun 41 inci maddesiyle, bu f krada yer alan Cumhurba kanl Genel Sekreterine, ibaresinden sonra gelmek zere T rkiye B y k Millet Meclisi Ba kanl Genel Sekreterine, ibaresi eklenmi ve metne i lenmi tir.

10 (6) 12/11/2012 tarihli ve 6360 say l Kanunun 31 inci maddesiyle, bu f krada yer alan Diyanet leri Ba kan na, ibaresinden sonra gelmek zere Valilere, B y k ehir Belediye ba kanlar na, ibaresi eklenmi tir. (7) 10/9/2014 tarihli ve 6552 say l Kanunun 85 inci maddesiyle, bu f krada yer alan ata elere ve muavinlerine, ibaresinden sonra gelmek zere din hizmetleri koordinat rlerine, ibaresi eklenmi tir. (8) 21/3/2018 tarihli ve 7103 say l Kanunun 1 inci maddesiyle, bu f krada yer alan d i leri eski bakanlar na, ibaresi eski bakanlara, T rkiye B y k Millet Meclisi eski yelerine, eklinde de i tirilmi tir. (9) 2/7/2018 tarihli ve 700 say l KHK nin 23 nc maddesiyle, bu f krada yer alan T rkiye B y k Millet Meclisi yesi olmayan bakanlara ibaresi Cumhurba kan yard mc lar ve bakanlara eklinde de i tirilmi , eski ba bakanlar ibaresinden sonra gelmek zere , eski cumhurba kan yard mc lar ibaresi eklenmi , Cumhurba kanl Genel Sekreterine, ibaresi madde metninden kar lm , Ba bakanl k ve bakanl k m ste arlar ibaresi Bakan yard mc lar eklinde de i tirilmi ve Genel Sekreterli i st d zey g revlilerinden resmi bir g revle g nderilenlere ibaresi st d zey g revlilerine eklinde de i tirilmi tir.


Related search queries