Example: bankruptcy

PASAPORT KANUNU (1) - mevzuat.gov.tr

2361 PASAPORT KANUNU (1) Kanun Numaras : 5682 Kabul Tarihi : 15/7/1950 Yay mland : Tarih : 24/7/1950 Say : 7564 Yay mland D stur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 2243 Giri - k kap lar Madde 1 (De i ik: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/1 md.) T rk vatanda lar ve yabanc lar Cumhurba kan nca tayin olunan yolcu giri - k kap lar ndan T rkiye'ye girip kabilirler. (2) G mr k kap lar n n a l nda i leri Bakanl n n g r al n r. PASAPORT veya PASAPORT yerine ge erli vesika zorunlu u: Madde 2 (De i ik: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/2 md.) T rk vatanda lar ile yabanc lar T rkiye'ye girebilmek ve T rkiye'den kabilmek i in yolcu giri - k kap lar ndaki polis makamlar na usul ne uygun ve muteber PASAPORT veya PASAPORT yerine ge erli bir vesika ibraz etmeye mecburdurlar. G mr k ve di er i lemlerin yap labilmesi i in polis makamlar nca giri veya k i lemlerinin bitirilmesi artt r.

2364-1 (Değişik: 25/2/1981 - 2418/1 md.) Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, eşlerine dahi diplomatik pasaport verilmesi veya bunların eşlerinin pasaportlarının refakat

Tags:

  Pasaport, Diplomatik pasaport, Diplomatik

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of PASAPORT KANUNU (1) - mevzuat.gov.tr

1 2361 PASAPORT KANUNU (1) Kanun Numaras : 5682 Kabul Tarihi : 15/7/1950 Yay mland : Tarih : 24/7/1950 Say : 7564 Yay mland D stur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 2243 Giri - k kap lar Madde 1 (De i ik: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/1 md.) T rk vatanda lar ve yabanc lar Cumhurba kan nca tayin olunan yolcu giri - k kap lar ndan T rkiye'ye girip kabilirler. (2) G mr k kap lar n n a l nda i leri Bakanl n n g r al n r. PASAPORT veya PASAPORT yerine ge erli vesika zorunlu u: Madde 2 (De i ik: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/2 md.) T rk vatanda lar ile yabanc lar T rkiye'ye girebilmek ve T rkiye'den kabilmek i in yolcu giri - k kap lar ndaki polis makamlar na usul ne uygun ve muteber PASAPORT veya PASAPORT yerine ge erli bir vesika ibraz etmeye mecburdurlar. G mr k ve di er i lemlerin yap labilmesi i in polis makamlar nca giri veya k i lemlerinin bitirilmesi artt r.

2 Kanunlar ve milletleraras anla malarla tespit edilenlerden ba ka, T rk vatanda lar ile yabanc lar i in, ne gibi belgelerin PASAPORT yerine ge erli kabul edilebilece i hususunda i leri ve D i leri bakanl klar m tereken karar almaya yetkilidirler. PASAPORT veya vesikas z gelen T rk vatanda lar : Madde 3 Pasaportsuz veya vesikas z, usul ne uygun veya muteber olm yan PASAPORT veya vesikalarla T rkiye s n rlar na gelerek T rk vatanda l n iddia edenler: A) T rkiye Cumhuriyeti n fus h viyet c zdanlar n veya h viyet varakalar n ibraz ettikleri ve bunlar n kendilerine ait bulundu u tahakkuk eyledi i takdirde; (1) (a) Bu Kanun h k mleri, 6/6/1985 tarih ve 3218 say l Serbest B lgeler Kanununun 12 nci maddesi gere ince an lan Kanunun uyguland yerlerde uygulanmaz. (b) Bu Kanunun har larla ilgili h k mleri, 25/2/1952 tarih ve 5887 say l Kanunun 126 nc maddesiyle y r rl kten kald r lm ve bu Kanun kapsam i inde yer alan har lar 17/7/1964 tarih ve 492 say l Kanunla d zenlenmi tir.

3 (2) 2/7/2018 tarihli ve 700 say l KHK nin 23 nc maddesiyle, bu f krada yer alan i leri Bakanl n n teklifi zerine Bakanlar Kurulunca ibaresi Cumhurba kan nca eklinde de i tirilmi tir. 2362 B) N fus h viyet varakas ndan ba ka vesika veya delil g sterenler ise, bu vesika veya delillerin k ymeti polis e takdir edilerek T rk vatanda olduklar na kanaat getirilmesi halinde T rkiye'ye kabul olunurlar. Yukardaki (B) f kras nda bahis mevzuu kimseler vatanda l klar en seri vas ta ile usul ve hile sabit oluncaya kadar icabederse en yak n idare merkezine g nderilerek mahalli m lkiye amirinin g sterece i yerde oturtulabilirler. T rk vatanda l sabit olm yanlar geri evrilirler. Pasaportsuz veya vesikas z gelen yabanc lar: Madde 4 (M lga: 4/4/2013-6458/124 md.) Giri vizesi mecburiyeti: Madde 5 (M lga birinci f kra: 4/4/2013-6458/124 md.) (M lga ikinci f kra: 4/4/2013-6458/124 md.) T rk vatanda lar T rkiye'ye gelmek i in vize almak mecburiyetine tabi de ildirler.

4 Vize muafiyeti: Madde 6 (M lga: 4/4/2013-6458/124 md.) k vizesi: Madde 7 (M lga: 4/4/2013-6458/124 md.) T rkiye'ye girmeleri memnu kimseler: Madde 8 (M lga: 4/4/2013-6458/124 md.) Mukabelei bilmisil: Madde 9 (M lga: 4/4/2013-6458/124 md.) stisnai PASAPORT ve vize kolayl klar : Madde 10 (M lga: 4/4/2013-6458/124 md.) Harbde ve fevkalade hallerde istisnai tedbirler: Madde 11 (M lga: 4/4/2013-6458/124 md.) Pasaportlar n ve vesikalar n nevileri, har lar ve bunlar vermeye yetkili makamlar: Madde 12 T rkiye Cumhuriyeti nam na verilecek PASAPORT ve bunlar n yerini tutmaya mahsus vesikalar unlard r: A) Pasaportlar: I - diplomatik pasaportlar; II- Hususi damgal pasaportlar; III - Hizmet damgal pasaportlar; IV - Umuma mahsus pasaportlar (M nferit veya m terek olur); V - Yabanc lara mahsus pasaportlar. B) (De i ik: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/3 md.) PASAPORT yerine ge erli vesikalar: I. Pasavanlar, idari mektuplar ve hudut ge i belgeleri, II.

5 Gemiadam c zdanlar , demiryolu ve hava ula m ara lar memur ve m rettebat na verilen vesikalar, III. Seyahat belgesi ve benzeri belgeler. 2363 diplomatik pasaportlar: (1)(2) Madde 13 diplomatik pasaportlar, D i leri Bakanl ile yabanc memleketlerde T rkiye Cumhuriyeti B y k El ilik ve el ilikleri taraf ndan verilir. diplomatik pasaportlar, muvakkat g rev veya seyahat i in gidenlere g revlerinin veya seyahatlerinin mahiyetine g re, bir seyahate mahsus olmak zere veya azami iki sene i in, daimi g revle gidenlere de D i leri Bakanl nca tespit edilecek s rede ge erli olmak zere verilir. (De i ik: 28/5/1988 - 3463/1 md.) diplomatik pasaportlar; T rkiye B y k Millet Meclisi yelerine, Cumhurba kan yard mc lar ve bakanlara, Anayasa Mahkemesi Ba kan ve yeleri ile Yarg tay, Dan tay, Askeri Yarg tay, Askeri Y ksek dare Mahkemesi, Uyu mazl k Mahkemesi, Say tay, Genel Kurmay birinci ve ikinci ba kanlar na, Cumhuriyet Ba savc s na, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurba kanlar na, yasama meclisleri eski ba kanlar na,eski ba bakanlar, eski cumhurba kan yard mc lar ve eski bakanlara, T rkiye B y k Millet Meclisi eski yelerine, (.)

6 (9) T rkiye B y k Millet Meclisi Ba kanl Genel Sekreterine, Bakan yard mc lar ile Diyanet leri Ba kan na, Valilere, B y k ehir Belediye ba kanlar na, B y kel i unvan n alm olanlar ile D i leri Bakanl meslek mensuplar na, Yurtd T rkler ve Akraba Topluluklar Ba kan na, T rk birli i ve Koordinasyon Ajans Ba kan na ve bu Ba kanl n yurtd ndaki Program Koordinasyon Ofisi sorumlusuna, Cumhurba kanl st d zey g revlilerine, T rkiye Cumhuriyeti d temsilcilikleri nezdinde memur edilen m avirlere, ata elere ve muavinlerine, din hizmetleri koordinat rlerine, H k met ad na milletleraras resmi m zakereler yap lmas , mukavelenameler akdi i in veya milletleraras toplant larla kongre ve konferanslara kat lmak zere g nderilenlere ve yabanc devletler veya millletleraras te ekk ller nezdinde daimi veya ge ici g rev yapmak zere g nderilenlere, siyasi kuryelere verilir. (3)(4)(5)(6)(7)(8)(9) (1) 23/7/2010 tarihli ve 6009 say l Kanunun 58 inci maddesiyle, bu maddenin ikinci f kras nda yer alan azami d rt sene i in muteber olmak zere verilip icab nda ayn m ddetler i in defa temdit olunur.

7 Ibaresi D i leri Bakanl nca tespit edilecek s rede ge erli olmak zere verilir. eklinde; ayn maddenin nc f kras nda yer alan B y kel ilik unvan ta yan Ba bakan ba m avirleri ile Ba bakan d i leri dan manlar na, ibaresi B y kel i unvan n alm olanlar ile eklinde de i tirilmi ve metne i lenmi tir. (2) 30/3/2011 tarihli ve 6216 say l Kanunun 75 inci maddesiyle, bu maddede yer alan Anayasa Mahkemesi, ibaresi Anayasa Mahkemesi Ba kan ve yeleri ile olarak de i tirilmi ve metne i lenmi tir. (3) 24/3/2010 tarihli ve 5978 say l Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu f kraya D i leri Bakanl meslek mensuplar na, ibaresinden sonra gelmek zere Yurtd T rkler ve Akraba Topluluklar Ba kan na, ibaresi eklenmi ve metne i lenmi tir. (4) 24/10/2011 tarihli ve 656 say l KHK n n 20 nci maddesiyle bu f krada yer alan Yurtd T rkler ve Akraba Topluluklar Ba kan na, ibaresinden sonra gelmek zere T rk birli i ve Koordinasyon Ajans Ba kan na ve bu Ba kanl n yurtd ndaki Program Koordinasyon Ofisi sorumlusuna, ibaresi eklenmi tir.

8 BU SAYFADA YER ALAN D PNOTLARIN DEVAMI N 2464 NUMARALI SAYFAYA (5) 1/12/2011 tarihli ve 6253 say l Kanunun 41 inci maddesiyle, bu f krada yer alan Cumhurba kanl Genel Sekreterine, ibaresinden sonra gelmek zere T rkiye B y k Millet Meclisi Ba kanl Genel Sekreterine, ibaresi eklenmi ve metne i lenmi tir. (6) 12/11/2012 tarihli ve 6360 say l Kanunun 31 inci maddesiyle, bu f krada yer alan Diyanet leri Ba kan na, ibaresinden sonra gelmek zere Valilere, B y k ehir Belediye ba kanlar na, ibaresi eklenmi tir. (7) 10/9/2014 tarihli ve 6552 say l Kanunun 85 inci maddesiyle, bu f krada yer alan ata elere ve muavinlerine, ibaresinden sonra gelmek zere din hizmetleri koordinat rlerine, ibaresi eklenmi tir. (8) 21/3/2018 tarihli ve 7103 say l Kanunun 1 inci maddesiyle, bu f krada yer alan d i leri eski bakanlar na, ibaresi eski bakanlara, T rkiye B y k Millet Meclisi eski yelerine, eklinde de i tirilmi tir. (9) 2/7/2018 tarihli ve 700 say l KHK nin 23 nc maddesiyle, bu f krada yer alan T rkiye B y k Millet Meclisi yesi olmayan bakanlara ibaresi Cumhurba kan yard mc lar ve bakanlara eklinde de i tirilmi , eski ba bakanlar ibaresinden sonra gelmek zere , eski cumhurba kan yard mc lar ibaresi eklenmi , Cumhurba kanl Genel Sekreterine, ibaresi madde metninden kar lm , Ba bakanl k ve bakanl k m ste arlar ibaresi Bakan yard mc lar eklinde de i tirilmi ve Genel Sekreterli i st d zey g revlilerinden resmi bir g revle g nderilenlere ibaresi st d zey g revlilerine eklinde de i tirilmi tir.

9 2364-1 (De i ik: 25/2/1981 - 2418/1 md.) diplomatik PASAPORT alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin s fat veya vazifeleri devam etti i m ddet e, e lerine dahi diplomatik PASAPORT verilmesi veya bunlar n e lerinin pasaportlar n n refakat hanesine kay t edilmesi m mk nd r. (De i ik be inci f kra: 23/7/2010-6009/58 md.) diplomatik PASAPORT alan kimselerin s fat ve vazifeleri devam etti i m ddet e, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlar nda ya ay p evli bulunmayan ve i sahibi olmayan renimi devam eden ocuklar na 25 ya n n ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlar nda ya ay p evli bulunmayan ve i sahibi olmayan ayn zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az biri nedeniyle s rekli bak ma muhta durumda oldu u resmi sa l k kurumlar n n d zenledi i sa l k kurulu raporu ile belgelenen ocuklar na da hak sahibi ki inin pasaportu ile ayn s re ge erli diplomatik PASAPORT verilir. (1) diplomatik pasaportlar n, sahiplerinin veya varsa refakat hanesinde kay tl bulunanlar n birer k ta foto rafisini ihtiva eylemeleri laz md r.

10 diplomatik pasaportlar hi bir har veya resme tabi de ildir.(3) Madde 14 A) (De i ik: 28/5/1988 - 3463/2 md.) Hususi damgal pasaportlar; (De i ik birinci f kra: 22/8/1989 - KHK - 378/1 md.) (..)(3) birinci, ikinci ve nc derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar kar l k g sterilmek veya Emekli Sand ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle s zle meli olarak al t r lan Devlet memurlar ve di er kamu g revlileri ile birinci derece kadro ile emeklili e hak kazanm olan belediye ba kanlar na; diplomatik PASAPORT verilmesini gerektiren vazifelerden ba ka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplar na yabanc lkelere gittikleri zaman verilir. (Ek c mle: 19/10/2005 - 5411/168 md.) Bankac l k D zenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu Kurulu yeleri i in, Emekli Sand ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi art aranmaz.(2) (3) Bunlardan emeklilik veya ekilme sebepleri ile vazifelerinden ayr lm olanlara da bu nevi PASAPORT verilir.


Related search queries