Example: bankruptcy

PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - …

KERAJAAN MALAYSIA. PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 36 TAHUN 2013. PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM. GRED 1 HINGGA GRED 54 DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA. JABATAN PERKHIDMATAN AWAM. MALAYSIA. KANDUNGAN. Bil. Perkara Muka Surat 1. KANDUNGAN i 2. SENARAI LAMPIRAN ii 3. TUJUAN 1. 4. LATAR BELAKANG 1. 5. PELAKSANAAN 2. PENAMBAHBAIKAN Struktur JGMM 2. Pegawai Yang Layak 4. Pegawai Yang Tidak Layak 4. Kaedah Pemindahan Gaji 5. Pergerakan Gaji Tahunan 6. Tarikh Pergerakan Gaji 6. Elaun Dan Kemudahan 6. 6. TARIKH KUAT KUASA 6. 7. PEMAKAIAN 7. 8. PEMBATALAN 7. i SENARAI LAMPIRAN. Bil. Perkara Muka Surat 1. Indeks JADUAL Gaji MINIMUM - Maksimum Perkhidmatan 8. Awam Malaysia 2. JADUAL Gaji MINIMUM - Maksimum Skim Perkhidmatan 10.

kerajaan malaysia pekeliling perkhidmatan bilangan 36 tahun 2013 penambahbaikan jadual gaji minimum - maksimum gred 1 hingga gred 54 di bawah sistem saraan malaysia

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - …

1 KERAJAAN MALAYSIA. PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 36 TAHUN 2013. PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM. GRED 1 HINGGA GRED 54 DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA. JABATAN PERKHIDMATAN AWAM. MALAYSIA. KANDUNGAN. Bil. Perkara Muka Surat 1. KANDUNGAN i 2. SENARAI LAMPIRAN ii 3. TUJUAN 1. 4. LATAR BELAKANG 1. 5. PELAKSANAAN 2. PENAMBAHBAIKAN Struktur JGMM 2. Pegawai Yang Layak 4. Pegawai Yang Tidak Layak 4. Kaedah Pemindahan Gaji 5. Pergerakan Gaji Tahunan 6. Tarikh Pergerakan Gaji 6. Elaun Dan Kemudahan 6. 6. TARIKH KUAT KUASA 6. 7. PEMAKAIAN 7. 8. PEMBATALAN 7. i SENARAI LAMPIRAN. Bil. Perkara Muka Surat 1. Indeks JADUAL Gaji MINIMUM - Maksimum Perkhidmatan 8. Awam Malaysia 2. JADUAL Gaji MINIMUM - Maksimum Skim Perkhidmatan 10.

2 Berkuat Kuasa 3. Indeks JADUAL Gaji MINIMUM - Maksimum Perkhidmatan 63. Awam Malaysia (Khas Untuk Penyandang). 4. JADUAL Gaji MINIMUM - Maksimum (Khas Untuk 64. Penyandang). 5. Borang Senarai Pegawai Yang Kekal Berada Di Gaji 77. Khas Untuk Penyandang 6. Contoh Kaedah Pemindahan Gaji 78. ii JPA(BG. GE)223/5/44-3 No. Sirri : KERAJA LAYSIA. AAN MAL. PEKELIILING PE MATAN BILANGAN. ERKHIDM N 36 TAH. HUN 2013. PENAMBBAHBAIK. KAN JADU UAL GAJ. JI MINIMU. UM - MAK. KSIMUM. M. GR. RED 1 HIN. NGGA GR. RED 54 DI BAWAH SISTEM SARAANN MALAY. YSIA. AN. TUJUA. 1. Pekeliling perkhidm matan ini bertujuan n melaksan nakan kepputusan Kerajaan K. mengennai penambbahbaikan struktur Jaadual Gaji MINIMUM - Maksim mum (JGMM.)

3 M) bagi Gred 1 hingga Grred 54 di bawah Sisteem Saraan Malaysia (SSM). (. AR BELAK. LATA KANG. 2. Seiring deengan transformasi P. Perkhidmattan Awam m yang meemberi pen nekanan kepadaa mendayaakan kom mpetensi ddan produk ktiviti pen njawat aw wam, mereekayasa organissasi, merakkyatkan Peerkhidmataan Awam dalam d keteerangkuman an memperrluaskan jaringaan kerja serta s mew wujudkan nilai berssama dan integriti, maka Kerajaan K. mendappati skim--skim perk khidmatan yang berrkuat kuassa dan lanndasan keemajuan kerjayaa pegawai beserta struktur JGM. MM di baawah SSM wajar dikkaji dan diitambah baik. 1. 3. Kajian dan PENAMBAHBAIKAN ini secara keseluruhannya adalah bagi memastikan: perolehan modal insan yang menepati keperluan negara dan perkhidmatan melalui syarat-syarat kelayakan yang diiktiraf dalam melaksanakan skop fungsi tugas jawatan yang ditetapkan.

4 Pembentukan kepegawaian yang berkualiti dari segi kemahiran, pengetahuan dan sikap melalui landasan kerjaya yang terancang. penggajian yang berlandaskan prinsip kadar upah mengikut kerja dan kelayakan yang diperlukan, serta prinsip relativiti dan pariti dalam menarik dan mengekalkan bakat-bakat terbaik. 4. Justeru, di atas keperluan-keperluan yang dijelaskan di perenggan 3, maka Kerajaan bersetuju struktur JGMM bagi Gred 1 hingga Gred 54 di bawah SSM. ditambah baik. PELAKSANAAN. PENAMBAHBAIKAN Struktur JGMM. 5. Struktur JGMM bagi Gred 1 hingga Gred 40 dalam Kumpulan Pelaksana serta Gred 41 hingga Gred 54 dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional ditambah baik berdasarkan prinsip berikut: PENAMBAHBAIKAN struktur gaji mengikut prinsip kadar upah mengikut kerja dan kelayakan masuk yang diperlukan, serta prinsip relativiti dan pariti.

5 2. gaji maksimum tertentu dalam JGMM diperkemas bagi menampung prinsip penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat. Seterusnya, gaji maksimum ditambah sebanyak dua (2) Kenaikan Gaji Tahunan (KGT). bagi membolehkan pegawai menikmati Pergerakan Gaji Tahunan (PGT). amaun gaji MINIMUM dan maksimum dalam JGMM dibundarkan. 6. PENAMBAHBAIKAN JGMM ini juga melibatkan: penyeragaman kod gaji A bagi skim perkhidmatan Pemandu Lokomotif menggantikan kod gaji AA. penyeragaman kod gaji DG bagi skim perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Bersepadu) menggantikan kod gaji DGA. pewujudan kod gaji DUF bagi skim perkhidmatan Pensyarah Farmasi. pewujudan kod gaji H bagi Klasifikasi Perkhidmatan Kemahiran menggantikan kod gaji R bagi Klasifikasi Perkhidmatan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir.

6 7. JGMM bagi pegawai yang berada dalam skim perkhidmatan yang berkuat kuasa adalah seperti di Lampiran A. 8. Dalam keadaan menampung pegawai yang berada dalam skim perkhidmatan tertentu yang telah dijumudkan, JGMM adalah seperti di Lampiran B. 9. JGMM yang tidak terdapat dalam Lampiran A dan Lampiran B, Ketua Jabatan hendaklah memohon JGMM daripada Bahagian Saraan, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dengan mengemukakan salinan kenyataan perkhidmatan yang telah dikemas kini dan disahkan bagi pegawai terlibat. 3. Pegawai Yang Layak 10. PENAMBAHBAIKAN struktur JGMM ini melibatkan pegawai di bawah SSM. bertaraf tetap, sementara dan kontrak (Contract of Service) yang sedang berkhidmat di bawah SSM pada atau selepas 1 November 2013 termasuk pegawai yang ditukar sementara atau dipinjam ke agensi Kerajaan, pertubuhan antarabangsa atau sektor swasta serta pegawai yang cuti bergaji penuh, cuti separuh gaji dan cuti tanpa gaji.

7 11. Pegawai yang meninggal dunia pada atau selepas 1 November 2013 juga terlibat dalam PENAMBAHBAIKAN JGMM ini. Ketua Jabatan terakhir di mana pegawai ditempatkan adalah bertanggungjawab terhadap pemindahan gaji bagi pegawai tersebut. Pegawai Yang Tidak Layak 12. PENAMBAHBAIKAN struktur JGMM ini tidak melibatkan: pegawai di bawah saraan Laporan Gaji Jawatankuasa Kabinet (JKK). 1976 atau Sistem Saraan Baru (SSB) yang masih berkhidmat. pegawai yang berada dalam sistem saraan agensi diasingkan saraannya. pegawai yang dikenakan tindakan tatatertib dengan hukuman buang kerja yang berkuat kuasa pada atau sebelum 1 November 2013. pegawai yang bersara pada atau sebelum 1 November 2013. pegawai yang meninggal dunia sebelum 1 November 2013.

8 4. Kaedah Pemindahan Gaji 13. Bagi maksud pemindahan gaji, amaun gaji pegawai pada 31 Oktober 2013. hendaklah dipindahkan kepada amaun gaji yang sama dalam JGMM baru pada 1 November 2013. Kaedah pemindahan gaji yang sama adalah juga terpakai bagi pegawai yang berada dalam keadaan seperti berikut: pegawai yang dipinjam atau ditukar sementara ke agensi Kerajaan, amaun gaji hakiki pegawai hendaklah dipindahkan ke JGMM baru oleh Ketua Jabatan asal. Manakala, gaji jawatan peminjaman atau jawatan pertukaran sementara hendaklah dipindahkan ke JGMM baru oleh Ketua Jabatan di agensi peminjam. pegawai yang dipinjamkan ke pertubuhan antarabangsa atau sektor swasta, amaun gaji hakiki pegawai hendaklah dipindahkan ke JGMM.

9 Baru oleh Ketua Jabatan asal. pegawai yang cuti bergaji penuh, amaun gaji hakiki pegawai hendaklah dipindahkan ke JGMM baru. pegawai yang cuti separuh gaji, amaun gaji hakiki pegawai hendaklah dipindahkan ke JGMM baru serta dibayar separuh daripada gaji baru. pegawai yang cuti tanpa gaji, amaun gaji hakiki pegawai hendaklah dipindahkan ke JGMM baru. Pegawai akan dibayar gaji baru apabila kembali bertugas. 14. Bagi pegawai yang diluluskan gaji Khas Untuk Penyandang (KUP) oleh Bahagian Saraan, JPA dan amaun gajinya berada dalam lingkungan JGMM yang baru maka pegawai tidak lagi diperuntukkan gaji KUP. 5. 15. Bagi pegawai yang diluluskan gaji KUP oleh Bahagian Saraan, JPA dan amaun gajinya tidak dapat ditampung oleh gaji maksimum dalam JGMM baru, maka pegawai masih kekal diperuntukkan gaji KUP.

10 Bagi maksud ini, Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan senarai pegawai yang kekal berada di gaji KUP mulai 1 November 2013 menggunakan borang di Lampiran C kepada Bahagian Saraan, JPA untuk pengesahan dan rekod. 16. Contoh kaedah pemindahan gaji adalah seperti di Lampiran D. Pergerakan Gaji Tahunan 17. Bagi maksud PGT mulai tahun 2014 dan seterusnya, pegawai adalah layak dipertimbangkan PGT terhad kepada gaji maksimum dalam JGMM, tertakluk kepada syarat dan peraturan yang berkuat kuasa. Tarikh Pergerakan Gaji 18. PENAMBAHBAIKAN JGMM ini tidak mengubah Tarikh Pergerakan Gaji (TPG). pegawai. Elaun Dan Kemudahan 19. PENAMBAHBAIKAN struktur JGMM ini tidak mengubah kadar elaun dan kemudahan yang berkuat kuasa.


Related search queries