Example: stock market

PENGURUSAN RISIKO SEKTOR AWAM - …

OVERVIEWPENGURUSAN RISIKO SEKTOR AWAMKANDUNGAN1234 PUNCA KUASALATAR BELAKANGKOMPONEN MANUALPENETAPAN KONTEKS6789 PENILAIAN RISIKOPENETAPAN STRATEGI KAWALAN RISIKODOKUMENTASIOBJEKTIF PENGURUSAN RISIKO5 PENGENALAN PENGURUSAN RISIKO10 PERANTAIAN KE HADAPANPUNCA KUASAS urat Arahan Ketua Setiausaha Negara 9 Mac 2007 Memastikan wujudnya proses dan amalan PENGURUSAN RISIKO yang bersesuaianMenganalisis dan membuat penyemakan yang berterusan terhadap pendekatan PENGURUSAN RISIKO yang sedang dilaksanakanMemastikan pihak PENGURUSAN turut terlibat secara aktif dalam PENGURUSAN RISIKO agensiPUNCA KUASAA rahan YAB Perdana Menteri Tahun 2009: Gerakan Pemantapan Keutuhan Sistem PENGURUSAN Pentadbiran Kerajaan Malaysia,20 November 2009 Kementerian, jabatandanagensihendaklahmengamalkantekn ik-teknikpengurusanrisikosebelummelaksan akansesuatuprojekatauprogramterutamanyay ang berisikotinggiuntukmeminimakanrisikosema sapelaksanaannyaTiada panduan yang jelas untuk dijadikan panduan PENGURUSAN RISIKO

Tiada panduan yang jelas untuk dijadikan panduan pengurusan risiko Generasi baru DIY Perlaksanaan pemodenan dan kerajaan dan agensi negeri melalui

Tags:

  Stroke, Pengurusan, Awam, Risiko, Pengurusan risiko sektor awam, Pengurusan risiko

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of PENGURUSAN RISIKO SEKTOR AWAM - …

1 OVERVIEWPENGURUSAN RISIKO SEKTOR AWAMKANDUNGAN1234 PUNCA KUASALATAR BELAKANGKOMPONEN MANUALPENETAPAN KONTEKS6789 PENILAIAN RISIKOPENETAPAN STRATEGI KAWALAN RISIKODOKUMENTASIOBJEKTIF PENGURUSAN RISIKO5 PENGENALAN PENGURUSAN RISIKO10 PERANTAIAN KE HADAPANPUNCA KUASAS urat Arahan Ketua Setiausaha Negara 9 Mac 2007 Memastikan wujudnya proses dan amalan PENGURUSAN RISIKO yang bersesuaianMenganalisis dan membuat penyemakan yang berterusan terhadap pendekatan PENGURUSAN RISIKO yang sedang dilaksanakanMemastikan pihak PENGURUSAN turut terlibat secara aktif dalam PENGURUSAN RISIKO agensiPUNCA KUASAA rahan YAB Perdana Menteri Tahun 2009: Gerakan Pemantapan Keutuhan Sistem PENGURUSAN Pentadbiran Kerajaan Malaysia,20 November 2009 Kementerian, jabatandanagensihendaklahmengamalkantekn ik-teknikpengurusanrisikosebelummelaksan akansesuatuprojekatauprogramterutamanyay ang berisikotinggiuntukmeminimakanrisikosema sapelaksanaannyaTiada panduan yang jelas untuk dijadikan panduan PENGURUSAN risikoGenerasi baruDIYP erlaksanaan pemodenan dan kerajaan dan agensi negeri melalui SUK/SUP 740 agensi awam .

2 Terdapat ruang & peluang untuk penambahbaikanKewujudan pelbagai pelan di dalam pelbagai versi yang berlainan (tidak seragam)Khidmatrundingberdasarkanpermoho nanagensi(Reaktif) LATAR BELAKANGK eperluanpenyediaanPelanPengurusanRisikoS ektorAwamsejajardenganISO 31000:2010 OBJEKTIF PELAKSANAAN PENGURUSAN kukuhuntukmembuatperancangandankeputusan MengurangkankemungkinankerugianMengukuhk ankeupayaandayatahanorganisasi(Adaptasid aripadaMS ISO 31000:2010 Risk Management -Principles and Guidelines)KOMPONEN PENGURUSAN RISIKO SEKTOR AWAM8 PENGENALAN PENGURUSAN RISIKODEFINISI RISIKO DAN PENGURUSAN RISIKOSTRUKTUR TADBIT URUSMODEL PENGURUSAN RISIKOPROSES PENGURUSAN RISIKOR isiko9 KEJADIAN/PERISTIWA YANG MEMBERI IMPAK KEPADA PENCAPAIAN ATAU OBJEKTIF SESEBUAH AGENSIKOMBINASI KEBARANGKALIAN BERLAKUNYA KEROSAKAN, KECEDERAAN, KERUGIAN ATAU KEJADIAN NEGATIF DAN IMPAK(AdaptasidaripadaMS ISO 31000:2010 Risk Management -Principles and Guidelines)DEFINISI RISIKO DAN PENGURUSAN RISIKO10(AdaptasidaripadaMS ISO 31000.)

3 2010 Risk Management -Principles and Guidelines)PengurusanRisikoPENYELARASAN AKTIVITI ORGANISASI SECARA BERSEPADU MELALUI PENETAPAN HALA TUJU DAN KAWALAN DALAM MENGHADAPI RISIKODEFINISI RISIKO DAN PENGURUSAN RISIKO11 STRUKTUR TADBIR URUS PENGURUSAN RISIKOMODEL PENGURUSANRISIKO SEKTOR awam (AdaptasidaripadaMS ISO 31000:2010 Risk Management -Principles and Guidelines)PENYEDIAAN KERANGKA MODEL PENGURUSAN RISIKOMELAKSANAKAN PROGRAM PENGURUSAN RISIKOPEMANTAUAN DAN PENILAIAN KERANGKA PENGURUSAN RISIKOPENAMBAHBAIKAN BERTERUSANMENDAPAT PERSETUJUAN PENGURUSAN TERTINGGIPROSES PENGURUSAN RISIKOPROSES PENGURUSAN RISIKO (AdaptasidaripadaMS ISO 31000:2010 Risk Management -Principles and Guidelines)14 PENETAPAN KONTEKS15 INDEKS KEBARANGKALIANK adarsesuatukejadianrisikoituberlakudi sesebuahagensiINDEKS IMPAKK esandaripadasesuatukejadianrisikoHAD PENERIMAAN RISIKOT ahap RISIKO di mana sesebuah agensi bersedia untuk terimaINDEKS KEBARANGKALIAN,INDEKS IMPAK DAN HAD PENERIMA RISKONOSKALA PENARAFANKETERANGAN5 HAMPIR PASTIKEJADIAN YANG KERAP(sebulansekali)4 KEMUNGKINAN TINGGIKEJADIAN YANG BESAR(6 bulansekali)3 ADA KEMUNGKINANKEJADIANMUNGKIN BERLAKU(sekalisetahun)2 KEMUNGKINAN RENDAHKEJADIANRENDAH MUNGKIN BERLAKU(3tahunsekali)1 JARANGKEJADIAN JARANGBERLAKU(lebih3 tahunsekali)

4 INDEKS KEBARANGKALIANRISIKOINDEKS IMPAK RISIKODIMENSISKALA RISIKOT ahap RISIKO E H M L Tahap Ekstrem Tahap Tinggi Tahap Sederhana Tahap Rendah RSTEJADUAL MATRIKS KEBARANGKALIAN DAN IMPAK RISIKOTAHAP RISIKOSKALA TAHAP RISIKOPENERANGAN TAHAP RISIKOEKSTREM13-25 RISIKO SANGAT TINGGI, PELAN TINDAKAN TERPERINCI DIPERLUKANTINGGI8-12 RISIKO TINGGI, DIBERI PERHATIAN OLEH PENGURUSAN ATASAN AGENSISEDERHANA4-7 RISIKO SEDERHANA, DIURUS DAN DIBERI PERHATIAN OLEH PIHAK YANG DIPERTANGGUNGJAWABKANRENDAH1-3 RISIKO RENDAH, DIURUSKAN MENGIKUT PROSEDUR SEDIA HAD PENERIMAAN RISIKOPENILAIAN RISIKO20 PENILAIAN RISIKOMENGENALPASTI RISIKO 21 TERAS STRATEGIK AGENSITERAS 1 FAKTOR PENGHALANGTERAS 2 FAKTOR PENGHALANGTERAS 3 FAKTOR PENGHALANGKENALPASTI RISIKO22 Analisis RISIKO memberi fokus kepada penilaian ke atas: kebarangkalian sesuatu peristiwa atau kejadian itu berlaku kesan atau impak daripada sesuatu peristiwa atau kejadianPENILAIAN RISIKO : MenganalisisRisikoMENGANALISIS RISIKO : ANALISIS BOW TIE2324 PENILAIAN RISIKO .

5 MengkategoriRisikoMenentukantahaprisikoR isikobolehditerima/ tidakbolehditerimaRisikoyang tidakbolehditerimaperluada StrategiKawalan 25 PENETAPAN STRATEGI KAWALAN RISIKO26 MENGELAK RISIKOMEMINDAH RISIKOMENGURANG RISIKOMENERIMA RISIKOSTRATEGI KAWALAN RISIKOMELAKSANAKAN PELAN YANG DIBANGUNKANMEMASTIKAN PIHAK BERKEPENTINGAN MEMPUNYAI RASA PEMILIKAN DAN KOMITMEN KEPADA PROSES PENGURUSAN RISIKO MENDOKUMENTASIKAN SEMUA MESYUARAT DAN PERBINCANGANMENGKOMUNIKASIKAN PELAN PENGURUSAN RISIKO KEPADA ORGANISASIMEMBUDAYAKAN PENGURUSAN RISIKO DALAM ORGANISASIMENYALURKAN MAKLUMAT BERHUBUNG PELAN PENGURUSAN RISIKO KOMUNIKASI DAN PERUNDINGAN ADALAH PENTING DALAM PROSES PENGURUSAN RISIKO BAGI MEMASTIKAN PELAKSANAAN YANG BERKESANKOMUNIKASI DAN RUNDINGAN28 Memastikan langkah-langkah strategi kawalanyang dipilih dalam PENGURUSAN RISIKO perkhidmatan utama bagi sesuatu insiden itu adalah tepatMenilai semula sama ada strategi kawalan RISIKO yang dipilih sebelum ini masih relevanMemastikan program atau langkah dalam dokumen PENGURUSAN RISIKO agensi dilaksanakan mengikut ketetapan yang terkandung dalam dokumen tersebutMenilai tahap RISIKO yang mungkin berubah dalam persekitaran organisasi mengikut keadaan semasaMemastikan strategi komunikasi telah dilaksanakan dengan menyeluruh dan komprehensifMemastikan sumber

6 Mencukupi dalam organisasi bagi menangani RISIKO Memaklumkan status terkini PENGURUSAN RISIKO kepada stakeholdersPEMANTAUANDAN KAJIAN SEMULA RISIKO Kementerian/ PENGURUSAN RISIKO Perkhidmatan Utama Kementerian/Jabatan/Agensi perlu memasukkan Polisi PENGURUSAN RISIKO yang mengandungi perkara-perkara berikut:-Definisi RISIKO dan PENGURUSAN RISIKO dalam Konteks Agensi Senarai Stakeholdersdan PelangganStruktur Tadbir Urus PENGURUSAN RisikoIndeks Kebarangkalian, Indeks Impak dan Had Penerimaan RisikoPenilaian RISIKO , Mengenal pasti RISIKO , Menganalisis RISIKO , dan Mengkategorikan RISIKO Senarai insiden RISIKO pada tahap melebihi had penerimaan RISIKO dan strategi kawalanPenerangan berkaitan kaedah yang akan digunakan dalam fasa Komunikasi dan Konsultansi Menyatakan kaedah pemantauan serta masa yang dicadangkan untuk kajian semulaKelulusan daripada jawatankuasa PENGURUSAN RISIKO terhadap pelan baharu atau semakan semulaDOKUMENTASIPELAKSANAAN AgensimelaksanakanPengurusanRisikoselepa sPengurusanStrategikdilaksanakanPEMANTAU AN & KAJIAN SEMULA AgensimelaksanakanPemantauansecaraberter usandansistematik KajianSemulaPERANTAIAN KE HADAPAN32


Related search queries