Example: marketing

PERINTAH-PERINTAH AM BAB C (CUTI)TAHUN 1974

BAB C ( cuti )TAHUN 1974P E R I N T A H - P E R I N T A H A M BAB C ( cuti )TAHUN 1974 PENGURUSAN KEMUDAHANP E G A W A I PERKHIDMATAN AWAMCUTIS U M B E R D A S A R D A N P E R A T U R A N K E M U D A H A N C U T IPerintah perintah Am Bab C ( cuti ) Tahun 1974 Pekeliling Perkhidmatan (PP)12 Surat Pekeliling Perkhidmatan (SPP) Surat Edaran34 Keistimewaan yang boleh ditarik balik pada bila-bila masa, jika didapati yang layakPRINSIP PEMBERIAN Perenggan 57 dlm PP BIL. 9/1991 Berasaskan kepada kriteria-kriteria : Kebajikan peningkatan kepada perkhidmatan; dan status anggota perkhidmatan awam. PEMBERIAN KEMUDAHANTAKRIFAN sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira CUTIdan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja.

CUTI BERSALIN Perintah Am (P.A) 25 & 26 Bab C, PP 2/1998, SPP 5/2009, PP 14/2010, PP 15/2007, SPP 14/2007 300 hari Cuti Bersalin Bergaji Penuh <90 hari Baki 0 hari Baki Baki Cuti Bersalin 1 Bergaji Penuh Bagi Pegawai kecuali guru ATAU Mulai tarikh bersalin *Dikehendaki memenuhi minimum 60 hari Cuti Rehat berkelayakan Cuti

Tags:

  Cuti, Bersalin, Cuti bersalin

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of PERINTAH-PERINTAH AM BAB C (CUTI)TAHUN 1974

1 BAB C ( cuti )TAHUN 1974P E R I N T A H - P E R I N T A H A M BAB C ( cuti )TAHUN 1974 PENGURUSAN KEMUDAHANP E G A W A I PERKHIDMATAN AWAMCUTIS U M B E R D A S A R D A N P E R A T U R A N K E M U D A H A N C U T IPerintah perintah Am Bab C ( cuti ) Tahun 1974 Pekeliling Perkhidmatan (PP)12 Surat Pekeliling Perkhidmatan (SPP) Surat Edaran34 Keistimewaan yang boleh ditarik balik pada bila-bila masa, jika didapati yang layakPRINSIP PEMBERIAN Perenggan 57 dlm PP BIL. 9/1991 Berasaskan kepada kriteria-kriteria : Kebajikan peningkatan kepada perkhidmatan; dan status anggota perkhidmatan awam. PEMBERIAN KEMUDAHANTAKRIFAN sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira CUTIdan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja.

2 CUTIP erintah Am 1 (i) Bab CCUTI YANG DIBERI KERANA PERKHIDMATANCUTI- cuti LAINCUTI TIDAK BEREKODCUTI- cuti ATAS SEBAB PERUBATANKATEGORI/ JENIS CUTIPERKHIDMATANPERUBATAN cuti Rehat cuti Separuh Gaji cuti Tanpa Gaji cuti Rehat Khas (Guru) cuti Penggal (Guru) cuti Sakit cuti Sakit Lanjutan cuti Kerantina cuti Kecederaan cuti Tibi, Kusta &Barah cuti BersalinContoh: cuti Gantian cuti Latihan PasukanSukarela cuti Isteri bersalin cuti Urusan KematianAhli Keluarga TerdekatContoh: cuti Menjaga Anak cuti Haji cuti Rehat SelepasBerkursus Lebih 12 Bulan Kebenaran TidakHadir Kerja AtasSebab MusababKecemasan Am KERANA PERKHIDMATANJ eniscuti-cutikeranaperkhidmatanyangmelay akkan:Jeniscuti-cutikeranaperkhidmatanya ngmelayakkan:i.

3 cuti Rehatii. cuti Separuh Gajiiii. cuti Tanpa GajiPerintah Am 6 Bab CT A K R I F A NPERKHIDMATAN YANG MELAYAKKANP erintah Am 1 (ix) Bab CPERKHIDMATAN YANG MELAYAKANi-Masa-masa bertugas;ii- cuti Rehat;daniii-CutiSakitiii-CutiSakitPERKH IDMATAN YANG TIDAK MELAYAKANi- cuti Separuh Gaji; ii- cuti Tanpa Gaji; iii- cuti Haji; iv- cuti Tibi, Kusta Dan Barah; danv- cuti Belajar T A K R I F A NCUTI REHAT (CR)Perintah Am ( ) 1 (ii) Bab C cutibergajipenuhyang diberikerana cutibergajipenuhyang diberikeranaperkhidmatanyang melayakkandalamsesuatutahun, dari bulan Januari hingga Disember .TarikhLantikanPertama/ BaharuKurang 10 TahunPerkhidmatanyang MelayakkanGenap 10 TahunPerkhidmatanyang MelayakkanGred1-20 Gred21-30 Gred31-54 PengurusanTertinggiGred1-20 Gred21-30 Gred31-54 PengurusanTertinggiSebelum20 2530 30 25 30 35 35 KADAR KELAYAKAN cuti REHAT TAHUNAN (PP 11/2015) MULAI 1 JANUARI 2016 9 Sebelum1 September 2005 20 hari25hari30 hari30 hari25 hari30 hari35 hari35 hariMulai1 September 2005 hingga31 Disember 200820 hari25 hari30 hari30 hari25 hari30 hari30 hari30hariMulai1 Januari 2009 20 hari25 hari25 hari25 hari25 hari25 hari25 hari25 hariTempoh Perkhidmatan Yang Melayakkan365 HARIXK elayakan Kadar CR TahunanContoh Pengiraan Kelayakan Kadar CR.

4 PENGIRAAN KELAYAKAN cuti REHAT JanDisAprilSeptCuti Tanpa Gaji(Mei - Ogos)=123 hariKelayakanKelayakan CRCR bagibagi tahun tahun iniini ==242242365365XX 2525 harihari==1717harihariPERKHIDMATAN TIDAK MELAYAKKAN : cuti TANPA 9 (a) Bab C: Berdasarkan SYARATCUTI REHAT (CR) 7 Bab 7 Bab C: Diluluskan oleh 11 Bab C &pindaanmelaluiPP 9/1991:Baki CR tahunpertamabolehdibawa perkhidmatan yang melayakkan (dikira ke setengah hari berhampiran).Bolehdiambilpadabila-bilama sadalamsesuatu oleh Ketua Pertama 2006 Tahun Kedua 2007 Tahun Ketiga 2008 Baki CR tahun 2006bolehdibawasehingga tahun 2008,luputjikatidakdigunakan pada 8 (b) Bab C: 2 keadaan yang mengubah CR: Dinaikan pangkat Genap 10 tahun Perkhidmatan*tertakluk kepada kadar CR dalam jadual 5, PP Bil.

5 11/2015 PERATURANPERATURANCUTI REHAT (CR) 9(c) Bab C: 9(c) Bab C: Hari kelepasan mingguan dan hari cuti am tidak akan diambil kira sebagaicuti rehatCR yang tidak dapat dihabiskan demi kepentingan perkhidmatan: PEMBERIAN GANTIAN cuti REHAT (GCR).PP 18/ 2008: Maksimum 150 hari 7/ 2003: CR tahun semasa 7/ 2003: daripada kelayakan CR tahun semasa ataumaksimum15 hari dalam setahun(mengikut mana yang kurang).Diberikan atas sebab-sebab kesihatan sanak saudara yang SEPARUH GAJIP erintah Am ( ) 13, 51(b) Bab C PP 9/1991, SPP 4/2009 TAFSIRAN SANAK-SAUDARAP erintah Am 1 (x) Bab C adik-beradik, ibu bapa dan saudara mara lain yang rapat kepada pegawai .SPP 5/1985 termasuk keluarga pegawai sendiri, adik-beradik, ibu dan bapa mentua, datuk dan nenek.

6 Lawatan sambil belajar ke seberang laut yang diluluskan oleh KSU Kementerian Pendidikan Malaysia (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan sahaja) 30 haribagi setiapgenap satu tahun perkhidmatan. Had maksimum: 180 SEPARUH GAJIP erintah Am ( ) 13 Bab C PP 9/1991, SPP 4/2009 Berdasarkan perkhidmatan yang melayakkan. Diluluskan olehKetua Jabatanbagi tempoh yang tidakmelebihi 14 hari dalam satu tahun. Diluluskan olehKSU bagi tempoh yang 30 haribagi setiapgenap satu tahun perkhidmatan. Had maksimum: 360 Am ( ) 14 Bab C PP 9/1991, SPP 4/2009 cuti TANPA GAJI (CTG)Diberikan atas sebab-sebab persendirian yang Syarat minimum layak memohon CTG: 6 bulanperkhidmatan yang melayakkan. Telahmenghabiskan semua cuti Rehat yang berkelayakan.

7 Baki CTG boleh digunakan selagi tidak mencapai had maksimum. Dicatatkan dalam Kenyataan Perkhidmatan & KenyataanCuti. Had maksimum: 360 ATAS SEBAB PERUBATANCUTI ATAS SEBAB PERUBATAN .. cuti - cuti atas sebab perubatan adalahdiberiolehKetuaJabatanatauKuasaTer tentuPerintah Am ( ) 15 Bab CdiberiolehKetuaJabatanatauKuasaTertentu bila seseorang pegawai itudisahkan olehseseorang Pegawai Perubatan atau olehsebuah Lembaga Perubatan atau olehseorang ahli Panel KADAR90 hari pertama diluluskan oleh Ketua hari tambahan diluluskan oleh kepada pegawai yang telah disahkan sebagai tidak sihat untuk bertugas oleh Pegawai Perubatan supaya pegawai boleh berehat di rumah atau hospital untuk memulihkan SAKITP erintah Am ( ) 17 Bab CKADARSYARAT Pegawai disahkan tidak sihat untuk bertugas oleh Pegawai Perubatan/ Lembaga Perubatan/ Panel Doktor.

8 Pengesahan dibuat di atas sijil sakit. Mengemukakan sijil sakit kepada Ketua Jabatan/ KSU untuk kelulusan. Semua cuti Sakit hendaklah dihabiskan di hospital @ rumah hari tambahan diluluskan oleh KSU. =180 hari dalam sesuatu tahun melebihi15 haridalamsesuatutahunkalendarSIJIL SAKIT SWASTAPP 2/2006 RAWATAN PESAKIT LUARRAWATAN PESAKIT DALAM tidak melebihi180 haridalamsesuatutahunkalendarTANPA SOKONGAN PEGAWAI PERUBATAN dalamsesuatutahunkalendardalamsesuatutah unkalendarPANEL DOKTOR180 hari 90 hari ( cuti Separuh Gaji). 90 hari berikutnya ( cuti Tanpa Gaji + Elaun Bantuan TUJUANBagi membolehkan pegawai pulih atau sihat semula. Pegawai diperakukan oleh Lembaga Perubatan sebagai tidak sihat untuk bertugas tetapi ada harapan untuk sihat semula bagi perkhidmatan SAKIT LANJUTANP erintah Am ( ) 22 Bab CKADARSYARAT Telah menghabiskan cuti Sakit bergaji penuh selama 180 hari.)

9 Telah menghabiskan cuti Rehat yang berkelayakan. Mengemukakan laporan dan perakuan Lembaga Perubatan. 90 hari berikutnya ( cuti Tanpa Gaji + Elaun Bantuan bersamaan Separuh Gaji). cuti Sakit Lanjutan boleh diulangi dalam tahun kedua. Belum sembuh, boleh dibersarakan dengan perakuan LembagaPerubatan (PP 10/1995) cuti SAKITGaji PenuhKELAYAKAN CS DAN CSL DALAM SATU TAHUN KALENDARKATEGORIPROSEDUR PEMBERIAN CS DAN CSL90 hariTEMPOHK etua JabatanKUASA MELULUSCATATAN- cuti SAKITGajiPenuh90 hariKSULPGajiPenuhLPDITUBUHKANCUTI REHATGaji PenuhMengikutKelayakanKetua JabatanCUTI SAKITLANJUTANS eparuh Gaji90 hariKSUD enganPerakuan LPCUTI SAKITLANJUTANT anpa Gaji + Elaun Bantuan90 hariKSUD enganPerakuan LPTUJUANM enghalang berlakunya wabak penyakit daripada KERANTINAP erintah Am ( ) 24 Bab CKADARSYARATP egawai ditahan di mana-mana stesen kerantina.

10 Pintu Masuk Negara Hospital/ Klinik/ Rumah Sepanjang tempoh penahanan (Bergaji Penuh) Jika pegawai sakit - dikira sebagai cuti SakitTUJUAND iberi kepada pegawai wanita untuk pulih daripada melahirkan anak (termasuk pegawai yang melahirkan anak selepas 22 minggu mengandung, sama ada bayi itu hidup atau meninggal dunia). cuti BERSALINP erintah Am ( ) 25 & 26 Bab C, PP 2/1998, SPP 5/2009, PP 14/2010 KADARSYARAT Pegawai boleh memilih menggunakan cuti bersalin sama ada:I. bermula pada tarikh bersalin ; atauII. pada bila-bila masa dalam tempoh 14 hari dari tarikh dijangkabersalin. dokumen sokongan (surat akuan tarikh bersalin / dokumen mengesahkantarikh dijangka bersalin ) bersama-sama borang permohonan CB. Tidak boleh meminda tempoh CB yang telah diluluskan oleh KJ.


Related search queries