Example: biology

Personeelskosten van ondernemingen en grote …

Personeelskosten van ondernemingen en grote P 309340 Afgiftekantoor 9000 Gent X Tweewekelijks Verschijnt niet in juli verenigingen : boekhoudkundige aspecten 1. Personeelskosten in de boekhouding loon van de werknemer (voor arbeiders op 108 % van het brutoloon). Onder Personeelskosten wordt verstaan de bezoldigingen, De bijdragen worden door de RSZ verdeeld aan de ver- sociale lasten en pensioenen met betrekking tot de werk- schillende takken van de sociale zekerheid. De werkge- nemers ingeschreven in het personeelsregister en verbon- ver houdt momenteel 13,07 % persoonlijke bijdragen in den met de onderneming door een arbeidsovereenkomst op het brutoloon van de werknemer (voor arbeiders op of een stageovereenkomst (art.))

PACIOLI NR. 296 BIBF-IPCF 3 26 APRIL – 9 MEI 2010 sociale schulden op hun plaats op de balans en niet in de handelsschulden. 2.3. Vakantiegeld 2.3.1. Aard van

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Personeelskosten van ondernemingen en grote …

1 Personeelskosten van ondernemingen en grote P 309340 Afgiftekantoor 9000 Gent X Tweewekelijks Verschijnt niet in juli verenigingen : boekhoudkundige aspecten 1. Personeelskosten in de boekhouding loon van de werknemer (voor arbeiders op 108 % van het brutoloon). Onder Personeelskosten wordt verstaan de bezoldigingen, De bijdragen worden door de RSZ verdeeld aan de ver- sociale lasten en pensioenen met betrekking tot de werk- schillende takken van de sociale zekerheid. De werkge- nemers ingeschreven in het personeelsregister en verbon- ver houdt momenteel 13,07 % persoonlijke bijdragen in den met de onderneming door een arbeidsovereenkomst op het brutoloon van de werknemer (voor arbeiders op of een stageovereenkomst (art.))

2 91 A. XII en 94 A. VI, 108 % van het brutoloon), min de werkbonus voor koninklijk besluit van 30 januari 2001). De inschrijving lage lonen toegepast op de persoonlijke RSZ-bijdragen. in het personeelsregister is voor de meeste werknemers vervangen door de DIMONA-aangifte en bovenstaande 622 Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verze- definitie moet in die zin aangepast worden in het bewust keringen KB. Het betreft premies en bijdragen door de werkgever ge- De Personeelskosten vindt men terug in diverse rekenin- stort ten voordeel van de werknemers : groepsverzekering, gen van de groep 62 van de minimumindeling van het hospitalisatieverzekering, verzekering voor geneeskundige algemeen rekeningenstelsel.

3 Ze worden op dezelfde wijze verzorging, ongevallenverzekering priv leven, verzeke- onderverdeeld in de toelichting van de jaarrekening. ring voor aanvullend pensioen. 620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 623 Andere Personeelskosten De kosten geboekt op de rekening 620 zijn de kosten Het betreft lasten die de werkgever draagt in verband die gedragen worden door de werkgever voor het loon met het personeel in zijn geheel. De werknemer ontvangt van zijn personeel. Zij omvatten wedden en lonen, de rechtstreeks een betaling. In sommige gevallen moet hij- sommen betaald boven het loon, het vakantiegeld dat zelf bijdragen in de lasten en soms ontvangt hij enkel uitgesteld loon is.

4 Een voordeel, zoals bijvoorbeeld de maaltijdcheques. Op De rekening 620 wordt verder onderverdeeld in 6200 deze rekening worden ook andere kosten geboekt die Bestuurders en zaakvoerders (enkel voor de prestaties geleverd in het kader van een arbeidscontract), 6201 Di- rectiepersoneel , 6202 Bedienden , 6203 Arbeiders , I N H O U D. 6204 Andere personeelsleden . Personeelskosten van onder- 621 Werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid nemingen en grote verenigingen : boekhoudkundige aspecten 1. De werkgever betaalt 32,37 % (dit percentage verschilt Juridische en fiscale aspecten in functie van de paritaire comit s) gewone sociale ze- van het aandeelhouderschap : kerheidsbijdragen aan de RSZ, berekend op het bruto- u bezit minstens 20 % 7.

5 PA C I O L I NR. 296 BIBF-IPCF 1 26 april 9 MEI 2010. rechtstreeks verband houden met het personeel zoals de Personeelsbeheer door sociaal secretariaat premies voor ongevallenverzekering. Het sociaal secretariaat overhandigt volgende loonstaat : 624 Ouderdoms- en overlevingspensioenen Bedienden Het betreft pensioenen of uitkeringen in kapitaal door de Brutolonen 154 504. werkgever betaald boven het wettelijk pensioen alsook de Ingehouden RSZ (20 194). aanvullende vergoedingen voor brugpensioen waarover U Belastbaar 134 310. verder meer details vindt. Ingehouden BV (28 788). Netto te betalen 105 522. 2. Boekhoudkundige verwerking van bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen (rekening 620) Arbeiders Brutolonen 18 193.

6 Personeelsadministratie in eigen beheer Ingehouden RSZ (2 568). Belastbaar 15 625. Het kostenaspect van de verwerking wordt weergegeven Ingehouden BV (1 024). door het gebruik van de resultatenrekeningen van groep Netto te betalen 14 601. 62 en de schulden staan in balansrekeningen 45. De loonstaat : Brutoloon 1 750 Werkgevers bijdragen RSZ : Bedienden 50 013. Werknemersbijdrage RSZ (230) Arbeiders 6 360. Belastbaar 1 520 56 373. Bedrijfsvoorheffing (420). Netto loon 1 100 Factuur van het sociaal secretariaat dat de RSZ-bijdragen Voorschot (125) en de bedrijfsvoorheffing betaalt : 108 947 vermeerderd Te betalen 975. met de beheerskosten tot beloop van 715 + 150 btw of RSZ werkgever 565.

7 Een totaal van 109 812. Boekingen Boekingen Voorschot 6202 Bezoldigingen bedienden 154 504. 6203 Bezoldigingen arbeiders 18 193. 4160 Diverse vorderingen 125 6100 Diensten en leveringen 715. aan Kredietinstellingen R/C 125 4110 Terug te vorderen btw 150(*). 6210 Werkgeversbijdragen RSZ 56 373. Loonstaat 4552 aan Te betalen bezoldigingen bedienden 105 522. 4553 aan Te betalen bezoldigingen arbeiders 14 601. 4400 aan Leveranciers/sociaal secretariaat 109 812(**). 6200 Bezoldigingen 1 750. 4540 aan Te betalen RSZ 230 Afwikkeling 4530 Te betalen BV 420. 4550 Te betalen lonen 1 100. 4552 Te betalen bezoldigingen bedienden 105 522. 4553 Te betalen bezoldigingen arbeiders 14 601.

8 4550 Te betalen lonen 125 4400 Leveranciers/sociaal secretariaat 109 812. 4160 aan Diverse vorderingen 125 aan Kredietinstelling R/C 229 935. RSZ werkgever Opmerkingen (*) Indien de btw niet aftrekbaar is, wordt ze samen met 6210 Werkgeversbijdrage RSZ 565 de hoofdsom op rekening 6100 geboekt. 4540 aan Te betalen RSZ 565 (**) Indien per balansdatum op de leveranciersrekening van het sociaal secretariaat nog onbetaalde bedragen Afwikkeling openstaan die betrekking hebben op bedrijfsvoorhef- fing of RSZ-bijdragen, dan moeten die bedragen over- 4530 Te betalen BV 420 geboekt worden op de overeenstemmende rekeningen 4540 Te betalen RSZ 795 453 Te betalen ingehouden BV en 454 Te betalen 4550 Te betalen lonen 975.

9 RSZ-bijdragen . Op die manier staan de fiscale en aan Kredietinstelling R/C 2 190. 26 april 9 MEI 2010 2 BIBF-IPCF PA C I O L I NR. 296. sociale schulden op hun plaats op de balans en niet Tweede geval : boekjaren afgesloten na storting aan de in de handelsschulden. RSZ van de bijdragen voor het vakantiegeld van de ar- beiders, doch v r de betaling van het vakantiegeld van Vakantiegeld de bedienden. De schuld voor te betalen vakantiegeld van arbeiders en Aard van het vakantiegeld bedienden wordt berekend : op de bezoldigingen die vanaf 1 januari van het lo- De bezoldigingen, uitkeringen en andere sociale voor- pende kalenderjaar tot en met afsluitingsdatum van delen die in de loop van een volgend boekjaar zullen het boekjaar werden toegekend aan arbeiders en be- worden betaald voor diensten die tijdens het boekjaar dienden.

10 Of tijdens vorige boekjaren zijn verricht moeten ten laste op de bezoldigingen die tijdens het pas afgesloten van het boekjaar worden geboekt (art. 33, tweede lid KB boekjaar, maar nog in het vorig kalenderjaar, aan de 30 januari 2001). bedienden werden toegekend. De onderneming of de grote vereniging doet per einde Derde geval : boekjaren afgesloten v r de storting aan de boekjaar een raming van het te betalen vakantiegeld voor RSZ van de bijdragen voor het vakantiegeld van de arbei- de in de loop van het verstreken boekjaar geleverde pres- ders, verschuldigd op de lonen van het vorige kalender- taties door de personeelsleden. De volledige kost, inclu- jaar (gewoonlijk boekjaren afgesloten v r 30 april).


Related search queries