Example: quiz answers

Plaanilise ravijärjekorra pidamise põhimõtted - entc.ee

SA K rva-Nina Kurguhaiguste Kliinik Plaanilise ravij rjekorra pidamise p him tted 1. Plaanilise ravi j rjekorra pidamise p him tted kehtestatakse Eesti Haigekassaga s lmitud Ravi rahastamise lepingu tingimuste ning Tervishoiuteenuste korraldamise seadusest l htuvalt. 2. Ravij rjekorra maksimumpikkus v ib letada Eesti Haigekassa n ukogu kinnitatud maksimaalset lubatud ooteaega juhul, kui Ravi rahastamise lepinguga v etud kohustuste mitte t itmine ei ole tingitud Kliinikust. 3. Patsiendile tasuta ehk Haigekassa poolt rahastatud tervishoiuteenust osutatakse Plaanilise ravij rjekorra alusel. 4. Patsiendile tasulisi ehk Haigekassa poolt mitte rahastatavaid teenuseid osutatakse kokkuleppel ja vastavalt Kliinikus kehtestatud hinnakirjale. 5. Patsiendil on igus valida ravij rjekorra alusel osutatavate ja tasuliste tervishoiuteenuste vahel.

SA Kõrva-Nina Kurguhaiguste Kliinik Plaanilise ravijärjekorra pidamise põhimõtted 1. Plaanilise ravi järjekorra pidamise põhimõtted kehtestatakse Eesti Haigekassaga sõlmitud Ravi

Tags:

  Ncte

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Plaanilise ravijärjekorra pidamise põhimõtted - entc.ee

1 SA K rva-Nina Kurguhaiguste Kliinik Plaanilise ravij rjekorra pidamise p him tted 1. Plaanilise ravi j rjekorra pidamise p him tted kehtestatakse Eesti Haigekassaga s lmitud Ravi rahastamise lepingu tingimuste ning Tervishoiuteenuste korraldamise seadusest l htuvalt. 2. Ravij rjekorra maksimumpikkus v ib letada Eesti Haigekassa n ukogu kinnitatud maksimaalset lubatud ooteaega juhul, kui Ravi rahastamise lepinguga v etud kohustuste mitte t itmine ei ole tingitud Kliinikust. 3. Patsiendile tasuta ehk Haigekassa poolt rahastatud tervishoiuteenust osutatakse Plaanilise ravij rjekorra alusel. 4. Patsiendile tasulisi ehk Haigekassa poolt mitte rahastatavaid teenuseid osutatakse kokkuleppel ja vastavalt Kliinikus kehtestatud hinnakirjale. 5. Patsiendil on igus valida ravij rjekorra alusel osutatavate ja tasuliste tervishoiuteenuste vahel.

2 6. Ravij rjekorrast ette ostmine ei ole v imalik. 7. Ravij rjekorda registreerimine toimub ainult arsti saatekirja v i arsti m ratletud meditsiinilise n idustuse alusel. 8. V ljaspool ravij rjekorda osutatakse v ltimatut abi, mis on tervishoiuteenus, mille edasil kkamine v i selle andmata j tmine v ib p hjustada abivajaja surma v i p siva tervisekahjustuse. 9. Ravij rjekorda registreeritud patsiendile osutatakse tervishoiuteenuseid minimaalse aja jooksul ning samadel tingimustel. 10. Ravij rjekorra t bid; 1) ambulatoorne j rjekord, 2) ambulatoorsete operatsioonide j rjekord, 3) laste p evakirurgia operatsioonide j rjekord, 4) t iskasvanute p evakirurgia operatsioonide j rjekord. 12. Ravij rjekorra pikkus s ltub tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest ning arvestab patsiendi terviseseisundi halvenemise riski.

3 13. Plaanilisest ravi j rjekorrast ettetoomise vajaduse otsustab Kliinikus raviarst v i esmaselt ravile p rdumisel Kliiniku arst-konsultant, suunava arsti saatekirja alusel, kus peab olema kirjas ravile suunamise eesm rk ning kirjaldatud p hjalikult patsiendi haigusseisundit ning m ratud ravi. 14. Ravi j rjekorda registreerimine toimub t p eviti kell registratuuris, telefoni teel ( ) v i e-kirjaga 15. Plaanilise ravi j rjekorda registreeritakse s ltumata j rjekorra pikkusest. 16. J rjekorda registreerimisel lepitakse kokku tervishoiuteenuse osutamise aeg, koht ning tervishoiuteenust osutav arst. 17. Juhul, kui Plaanilise ravi j rjekord letab 4 kuud, teavitatakse tervishoiuteenuse osutamise orjenteeruv aeg. Ravi j rjekorra saabumisest teavitab Kliinik telefoni v i e-kirja teel kuni 1 kuu ette.

4 18. Juhul, kui patsient ei registreeri end tervishoiu teenuse osutatamiseks 3 kuu jooksul peale ravi j rjekorra saabumist, t histatakse ja kustutakse patsient ravij rjekorrast. 19. Plaanilist ravi j rjekorda peab ja vastutab reeglite t itmise eest j rjekorra pidaja. 20. Jooksvat informatsiooni ravi j rjekorra kohta saab j rjekorra pidajalt t p eviti kell telefonil teel ( ) v i e-kirjaga 21. Ravij rjekorra andmed edastatakse regulaarselt Eesti Haigekassa Harju osakonnale.


Related search queries