Example: confidence

Plan for Sikkerhed og Sundhed – renovering

Plan for Sikkerhed og SundhedBranchearbejdsmilj r det for Bygge & Anl g Bygmestervej 5 2400 K benhavn NV Tlf. 3614 1400 rlige riSiciomr der, hvor arbejdet medf rer s rlige risici Udvikling af respirabelt st v som fx kvarts- og mineraluldsst v. Uds ttelse for asbest, bly og PCB. Krav om forunders gelser. Uds ttelse for rotter og duer samt eks-krementer fra disse, r d og svamp samt efterladenskaber fra narkomaner. Lugt, der kr ver s rlig ventilation. St j. H je og lave temperaturer. Arbejde, der kr ver en beredskabs- og evakueringsplan, fx renovering af tage (tagd kning). Vurdere behovet for forunders gelser, hvis der er mistanke om forekomst af: forurenet jord, asbest, bly og der, hvor flere typer arbejder udf res samtidig Koordinering af arbejdsopgaver, fx arbejde i flere niveauer.

Plan for Sikkerhed og Sundhed Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg • Bygmestervej 5 • 2400 København NV • Tlf. 3614 1400 • sekr@bar-ba.dk • www.bar-ba.dk

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Plan for Sikkerhed og Sundhed – renovering

1 Plan for Sikkerhed og SundhedBranchearbejdsmilj r det for Bygge & Anl g Bygmestervej 5 2400 K benhavn NV Tlf. 3614 1400 rlige riSiciomr der, hvor arbejdet medf rer s rlige risici Udvikling af respirabelt st v som fx kvarts- og mineraluldsst v. Uds ttelse for asbest, bly og PCB. Krav om forunders gelser. Uds ttelse for rotter og duer samt eks-krementer fra disse, r d og svamp samt efterladenskaber fra narkomaner. Lugt, der kr ver s rlig ventilation. St j. H je og lave temperaturer. Arbejde, der kr ver en beredskabs- og evakueringsplan, fx renovering af tage (tagd kning). Vurdere behovet for forunders gelser, hvis der er mistanke om forekomst af: forurenet jord, asbest, bly og der, hvor flere typer arbejder udf res samtidig Koordinering af arbejdsopgaver, fx arbejde i flere niveauer.

2 Sikring mod un dvendige risici fra andre arbejdsprocesser. Arbejde der indeb rer s rlige risici, hvor der kr ves brug af s rlige person-lige v rnemidler, skal s vidt muligt ikke samtidig v re arbejds-, f rdsels- eller opholdsomr de for andre. arbejde p tage, stilladser og i bne konstruktioner Sammenstyrtningsfare. R kv rker, afd kninger og afm rk- ninger. P virkninger fra vejrliget i vinterhalv ret, indd kning af stilladser og andre bne med tekniske hj lpemidler Egnet kran, materialehejs, person- elevator og stillads Krav til k ret jer, herunder pladsforhold. Ventilation, herunder central udsugning af st v og med stoffer og materialer Substitution ud fra et sikkerheds- og sundhedsm ssigt , der medf rer ergonomisk belastning H ndtering af tunge og store materialer.

3 Arbejde under trange , der kr ver s rlig instruktion eller uddannelseFx arbejde med asbest, epoxy, isocyanater (PU-skum), bitumen (vejasfaltarbejde) og kraner. Samt arbejde med PCB og bly, som kr ver en s rlig FOr PSS Dato for sidste revisionByggePlADST egningByggepladstegning med indretning og placering af: Eksisterende risici p arealet og karakte-ren af dem, hvis der er mulighed for det. Tilslutningssteder til vand, kloak og elektricitet. Adgangs- og transportveje for k rende og g ende f rdsel. Flugtveje. Materialedepoter for de enkelte entre-pren rer. Midlertidige v rksteder, fx bindeplads, savbord og blandestation. Plads til velf rdsforanstaltninger.

4 Plads til v rkstedscontainere. F lles kran, hejs, stillads mv. Affaldscontainer: s rlige regler for affald med asbest, epoxy- og isocyanater og PCB. Orienteringsbelysning, lysmaster. Installationer i jorden, herunder eksisterende installationer. Omr der med risiko, hvor s rlige personlige v rnemidler er p kr vet . Alarmudstyr, brandmateriel, rednings- udstyr, telefon og forbindingskasse. Indhegning af byggepladsen, samt adskillelse af bygning og bygning i brug. OrgAniSATiOnSPlAnadresseliste med navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson p : Byggepladsen. Projekterende. Byggeledelse. Bygherren. Arbejdsmilj koordinator (P). Arbejdsmilj koordinator (B).

5 Entrepren rerne. arbejdsmilj organisation Plan over arbejdsmilj organisationen med oplysning om gennemg et eller tilmeldt arbejdsmilj uddannelse. ansvarlig for PSS Udarbejdelse og ajourf lleSOmr Derafgr nsning og koordinering Navne p de virksomheder/personer, der er ansvarlige for at etablere, vedligeholde og nedtage sikkerhedsforanstaltningerne i f llesomr derne. Procedurer for l bende at kontrollere installationer, sikkerhedsforanstaltninger og s rlige risici. Kontrol og samordning af beredskabs- og evakueringsplan. ansvar og procedurer for Orden og oprydning. Snerydning. Grusning og eventuelt saltning. andre s rlige forhold Kontakt og orientering til beboere og andre DSPlAnTidsplan for byggeriets faser med oplysning om: hvorn r hver enkelt arbejdsgiver har opgaver p pladsen og hvor, hvor mange besk ftigede der er involveret i de enkelte opgaver, hvor lang tid der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser, de perioder, hvor der skal foreg arbejde, som medf rer s rlig fare, andre sikkerheds- og sundhedshensyn, der skal indg i tidsplanen.

6 renovering


Related search queries