Example: air traffic controller

Podejście kosztowe - iccs.pl

PODEJ CIE kosztowe . - CHARAKTERYSTYKA - + 584 283. W podej ciu kosztowym ustala si warto odtworzeniow nieruchomo ci. Zgodnie z art. 150 ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomo ciami warto t okre la si dla ul. Rysia 3/2. nieruchomo ci, kt re ze wzgl du na rodzaj, obecne u ytkowanie lub przeznaczenie nie 53-656 Wroc aw s lub nie mog by przedmiotem obrotu rynkowego, a tak e je eli wymagaj tego przepisy szczeg lne 1. Warto nieruchomo ci okre la si tu jako koszt jej odtworzenia pomniejszony o warto zu ycia. St d nale y oddzielnie dokona oszacowania kosztu nabycia gruntu i jego cz ci sk adowych. W przypadku gruntu oblicza si warto rynkow . wykorzystuj c do tego celu grunty podobne (o takich samych cechach). Przy szacowaniu kosztu nabycia cz ci sk adowych mo na wykorzysta jedn z dw ch dost pnych metod: koszt w odtworzenia lub koszt w zast pienia.

PODEJŚCIE KOSZTOWE-CHARAKTERYSTYKA - W podejściu kosztowym ustala się wartość odtworzeniową nieruchomości. Zgodnie z art. 150 ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami wartość tą „określa się dla

Tags:

  Cics

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Podejście kosztowe - iccs.pl

1 PODEJ CIE kosztowe . - CHARAKTERYSTYKA - + 584 283. W podej ciu kosztowym ustala si warto odtworzeniow nieruchomo ci. Zgodnie z art. 150 ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomo ciami warto t okre la si dla ul. Rysia 3/2. nieruchomo ci, kt re ze wzgl du na rodzaj, obecne u ytkowanie lub przeznaczenie nie 53-656 Wroc aw s lub nie mog by przedmiotem obrotu rynkowego, a tak e je eli wymagaj tego przepisy szczeg lne 1. Warto nieruchomo ci okre la si tu jako koszt jej odtworzenia pomniejszony o warto zu ycia. St d nale y oddzielnie dokona oszacowania kosztu nabycia gruntu i jego cz ci sk adowych. W przypadku gruntu oblicza si warto rynkow . wykorzystuj c do tego celu grunty podobne (o takich samych cechach). Przy szacowaniu kosztu nabycia cz ci sk adowych mo na wykorzysta jedn z dw ch dost pnych metod: koszt w odtworzenia lub koszt w zast pienia.

2 Metoda koszt w odtworzenia polega na przyj ciu takich koszt w, kt re s r wne warto ci odwzorowania cz ci sk adowych gruntu czyli przy wykorzystaniu tej samej technologii i materia w. Nale y uwzgl dni tu tak e w ko cowej fazie wyceny zu ycie obiektu zar wno pod k tem technicznym, funkcjonalnym jak i rodowiskowym. Og lna formu a pozwalaj ca na oszacowanie warto ci nieruchomo ci przedstawia si . tu nast puj co2: 1. gdzie: - warto nieruchomo ci, - koszt nabycia gruntu, - warto obiektu budowlanego w stanie nowym uwzgl dniaj ca koszty jego repliki, 1. Ustawa o gospodarce nieruchomo ciami art. 150 ust. 3. 2 Szacowanie nieruchomo ci, red. J. Dydenko, Dom Wydawniczy ABC, Gdynia 2006, s. 353. - koszty bezpo rednie wykonania -tego obiektu budowlanego uwzgl dniaj ce aktualne dla daty wyceny i podstaw opracowania zasady ustalania sk adnik w warto ci kosztorysowej rob t budowlanych, - koszty inwestycyjne (dodatkowe) dla obiektu , - stopie zu ycia obiektu , wyra ony w postaci dziesi tnej, - oznaczenie (kolejny numer) obiektu wchodz cego w sk ad nieruchomo ci.

3 W sk ad koszt w odtworzenia obiektu budowlanego wchodz koszty bezpo rednie takie jak koszt rob t budowlanych czy materia w oraz koszty dodatkowe zwi zane z opracowaniem dokumentacji, nadzorem budowlanym, przygotowaniem terenu i inne. W przypadku metody koszt w zast pienia odtwarzane obiekty budowlane musz . r wnie mie tak sam funkcj i podobne parametry u ytkowe co obiekt wyceniany, ale szacuje si je przy zastosowaniu aktualnie wykorzystywanej technologii i materia w. Koniecznie jest tu uzasadnienie wyboru tej w a nie metody a wi c wskazanie z jakich przyczyn nie dokonuje si dok adnego odwzorowania wycenianej nieruchomo ci. Nowy obiekt powinien nie tylko by nowocze niejszy od obecnego pod wzgl dem technologii ale tak e wymaga u ytkowych. Formu y stosowane w przypadku omawianej metody s to same do formu wykorzystywanych w metodzie koszt w odtworzenia.

4 Podej cie kosztowe w ramach stosowanych metod wyr nia obecnie trzy techniki: szczeg ow , element w scalonych, wska nikow . Ich charakterystyki przedstawia sumarycznie tabela nr 1. Technika szczeg owa jak sama jej nazwa wskazuje wymaga bardzo szczeg owej inwentaryzacji obiektu, na podstawie kt rej mo na ustali rodzaj i ilo rob t na nim przeprowadzonych. Rzeczoznawca maj tkowy bazuje tu wi c na dokumentach zak adaj c, i nie zawieraj one adnych znacz cych b d w. Informacje brakuj ce musi natomiast przyj arbitralnie, w wysoko ci standardowej dla danego typu obiektu. Technika element w scalonych wykorzystuje mo liwo pewnego powi zania ze sob . r nych element w nieruchomo ci. Do wyceny wykorzystuje si tu (podobnie jak w przypadku techniki szczeg owej) specjalistyczne katalogi ze wska nikami cen3. Mimo stosowanych uproszcze , technika element w scalonych r wnie wymaga dog bnej analizy dokument w technicznych nieruchomo ci wycenianej i dokonania jej inwentaryzacji.

5 Tabela 1. Sposoby szacowania koszt w w poszczeg lnych technikach podej cia kosztowego Technika szczeg owa element w scalonych wska nikowa suma iloczyn w ceny suma iloczyn w ilo ci suma iloczyn w ilo ci wska nikowej i liczby Spos b szacowania koszt w niezb dnych rob t scalonych element w jednostek odniesienia, odtworzenia/zast pienia budowlanych i ich cen rob t budowlanych i dla kt rych ta cena jednostkowych ich cen scalonych zosta a ustalona Formu a4 . gdzie: - koszty wykonania obiektu, - oznaczenie kolejnych rob t budowlanych do wykonania, - ilo roboty w jednostkach technicznych, - cena jednostkowa roboty w z /jednostk odniesienia, - oznaczenie kolejnego elementu scalonego, - ilo rob t elementu w przyj tych jednostkach, - cena jednostkowa w z /jedn. elementu scalonego, - wielko wska nika na jednostk odniesienia dla danego obiektu, - cena jednostkowa wska nika.

6 R d o: opracowanie w asne na podstawie Szacowanie nieruchomo ci, red. J. Dydenko, Dom Wydawniczy ABC, Gdynia 2006, s. 296. 3 Katalogi o kt rych mowa s og lnodost pne na rynku i stale aktualizowane. Nale do nich mi dzy innymi: Zbi r jednostkowych wska nik w cenowych z zakresu budownictwa og lnego, mieszkaniowego oraz przemys owego na roboty inwestycyjne (wyd. Bistyp - Consulting sp. z ), Informacyjny zestaw Wska nik w Nak ad w na obiekty budowlane (wyd. Orgbud Serwis), Biuletyn cen rob t (wyd. Sekocenbud), Scalone normatywy do wyceny budynk w i budowli (wyd. Wacetob). 4 Szacowanie nieruchomo ci, red. J. Dydenko, Dom Wydawniczy ABC, Gdynia 2006, ss. 355 - 357. Technika wska nikowa wymaga ustalenia pewnej jednostki technicznej nieruchomo ci jako podstawy oblicze . Mo e ni by na przyk ad kubatura budynku, powierzchnia u ytkowa lub ca kowita.

7 Nast pnie odszukuje si cen jednostkow dla konkretnej jednostki technicznej i przemna a j przez liczb jednostek odniesienia. W. technice tej mo na poszukiwa pewnej analogii do modeli por wnawczych. Nale y bowiem zidentyfikowa tu takie obiekty, kt re s podobne do nieruchomo ci wycenianej i dla kt rych jednocze nie znane s ceny jednostkowe wska nika. Inaczej jednak ni przy tego typu modelach, obiektu takiego poszukiwa trzeba nie na rynku lecz w specjalistycznym katalogu5. 5 Katalog ten tworzony jest oczywi cie przy uwzgl dnieniu cen rynkowych.


Related search queries