Example: quiz answers

potroša Zna - huzp.hr

Zna i dnevna karta se daje radi toga to se uvodi kazna na mala vrata jer je stvarnu kaznu odbio Ustavni sud. To je ismijavanje Ustavnog suda i gra ana. Vrlo vjerojatno je prihod od dnevne karte vrlo velik pa davatelju usluge nije interes da svakom onome tko prekora i parkiranje ispi e kartu za slijede e maksimalno razdoblje parkiranja u toj zoni ( jedan, dva ili tri sata). Tako bi gra ani mogli parkirati, a kome se to isplati mogao bi parkirati i dulje vrijeme. Kako nigdje ne pi e da je dnevna karta kazna, u Hrvatskoj udruzi za za titu potro a a predla emo, ako ste ve dobili dnevnu parkirnu kartu, a niste je tra ili da se pozovete na lanak 54.

Zna č i dnevna karta se daje radi toga što se uvodi „kazna“ na mala vrata jer je stvarnu kaznu odbio Ustavni sud. To je ismijavanje Ustavnog suda i

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of potroša Zna - huzp.hr

1 Zna i dnevna karta se daje radi toga to se uvodi kazna na mala vrata jer je stvarnu kaznu odbio Ustavni sud. To je ismijavanje Ustavnog suda i gra ana. Vrlo vjerojatno je prihod od dnevne karte vrlo velik pa davatelju usluge nije interes da svakom onome tko prekora i parkiranje ispi e kartu za slijede e maksimalno razdoblje parkiranja u toj zoni ( jedan, dva ili tri sata). Tako bi gra ani mogli parkirati, a kome se to isplati mogao bi parkirati i dulje vrijeme. Kako nigdje ne pi e da je dnevna karta kazna, u Hrvatskoj udruzi za za titu potro a a predla emo, ako ste ve dobili dnevnu parkirnu kartu, a niste je tra ili da se pozovete na lanak 54.

2 Zakona o za titi potro a a u kojem se navodi: Nije dopu teno isporu iti potro a u proizvod ili pru iti uslugu koju potro a nije unaprijed naru io, ako je rije o naplatnom poslu, ako trgovac, daje potro a u odre eni proizvod ili uslugu, smatra se da je to promid beni dar trgovca. Ukoliko bi davatelj uslugo inzistirao na pla anju usluge koju potro a a nije tra io treba ga prijaviti dr avnim inspektorima. Prekr itelj mo e biti ka njen nov anom kaznom do ,00 kn. Predla emo da potro a i koju su ve dobili dnevnu kartu naprave prigovor davatelju usluge pozivaju i se na lanak 54. Zakona o za titi potro a a.

3 Od davatelja usluge trebaju dobiti odgovor u roku 15 dana prema Zakonu o za titi potro a a. U Zagrebu se potro a i jo prije podno enja prijave dr avnim inspektorima mogu obratiti Povjerenstvu za reklamacije Zagreba kog holdinga. Mo e se desiti da davatelj usluge pokrene ovr ni postupak, kada prema uputi o pravnom lijeku potro a mo e napisati prigovor u roku 8 dana od dana primitka ovr nog prijedloga. Po upu ivanju prigovora davatelj usluge mo e pokrenuti sudski spor u kojem bi trebao dokazati da nije postupio suprotno lanku 54. Zakona o za titi potro a a OVAJ LETAK JE TISKAN VLASTITIM SREDSTVIMA HUZP-A elite li nam pomo i uplatom lanarine od 30 kuna javite se na na e adrese.

4 PORUKA 27. HRVATSKA UDRUGA ZA ZA TITU POTRO A A H U Z P telefon / telefaks:01 46 333 66 Ozaljska 93 10000 ZAGREB PARKIRANJE I DNEVNA KARTA e-po ta: Jedan ve i broj gradova je donio propise o naplati parkiranja. Do unazad par godina vrlo rijetke su bile zone gdje se napla ivalo parkiranje. Sada se i u manjim mjestima parkiranje napla uje ime su ogor eni stanovnici tih mjesta. U gradu Zagrebu naplata parkiranja se vr i skoro u cijelom gradu. Najskuplja crvena zona parkiranja u kojoj je parkiranje ograni eno na 1 sat, a pro irena je na dosta iroko podru je od samog centra grada. Dobar dio gra ana grada Zagreba je prisiljen pla ati mjese no parkiranje jer nema mogu nosti u svom kvartu parkirati besplatno.

5 Da li ima opravdanja napla ivati parkiranje i tamo gdje su samo stanari? Propise o parkiranju donosi Skup tina grada Zagreba i sve je napravljeno kako bi gra ani platili to vi e novca. Ipak Ustavni sud je uvidio da su dosada nje tzv. ugovorene kazne za prekora enje vremena parkiranja bile previsoke i te kazne su ukinute. Nadalje isto tako je Ustavni sud donio odluku da se ugovorene kazne ne mogu primjenjivati za nov ana potra ivanja. Radi toga je Skup tina grada Zagreba donijela Odluku o organizaciji i na inu naplate parkiranja i Pravilnik o kori tenju javnih parkirali ta.

6 U Odluci se navodi : Ako korisnik parkirali ta u roku 5 minuta ne produ i parkirali nu kartu smatra se da je pristao preuzeti dnevnu kartu to mu je osoba koju ovlasti organizator parkiranja stavila na vjetrobransko staklo vozila i du an ju je platiti u roku od osam dana od dana njenog preuzimanja. Mi ljenja smo da kategorija smatra se nije injeni na kategorija i za to bi korisnik parkirali ta htio preuzeti dnevnu kartu od 24 sata? Mo da bi on samo htio produljiti parkiranje za samo 1 sat ili 2 sata. Iz kojeg razloga korisnik parkirali ta ne mo e kupiti parkirnu kartu za 4 sata ili 5 sati?

7 Obja njenje davatelja usluge je da se ograni ava parkiranje protok vozila u mirovanju da se izmjeni to vi e vozila! Za to onda davatelj usluge daje dnevnu kartu od 24 sata i time omogu ava da vozila mogu ostati dulje nego je ograni eno i time sami omogu avaju dugotrajno parkiranje. Svi znamo za to je to tako. Rijetki su gra ani koji dolaze u grad u parkirali ne zone i ele ostaviti automobil 24 sata. Oni se ele zadr ati sat ili dva mo da tri, ali iz nekog razloga nisu stigli na vrijeme i onda im kontrolor parkiranja ostavlja dnevnu kartu za koju kasnije tra i da se plati.

8 Koliko dnevno se izda parkirnih karata u gradu, a ve ina gra ana ode s parkirali ta?


Related search queries