Example: bachelor of science

Pravilnik o dopustenom manjku u trgovini - porezi.net

Pravilnik o dopu tenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini (Redakcijski pro i eni tekst, 'Narodne novine' br. 57/98, 81/02, 203/03, 59/07). Na snazi i primjenjuje se od 19. lipnja 2007. I. OP E ODREDBE. lanak 1. Pravilnikom o dopu tenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini (u daljnjem tekstu: Pravilnik ) utvr uje se dopu tena visina kala, rastepa, kvara i loma do koje pravne osobe mogu navedene rashode knji iti kao tro kove poslovanja. lanak 2. Rashodi utvr eni u visini i na na in ure en ovim Pravilnikom knji e se na temelju knjigovodstvene isprave kao tro kovi poslovanja u skladu s odredbama Zakonoma o ra unovodstvu. Na vrijednost rashoda utvr enog i knji enog na na in ure en ovim Pravilnikom pravna osoba, temeljem odredbe lanka 25.

Pravilnik o dopuštenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini (Redakcijski pročišćeni tekst, 'Narodne novine' br. 57/98, 81/02, 203/03, 59/07) Na snazi i primjenjuje se od 19. lipnja 2007.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Pravilnik o dopustenom manjku u trgovini - porezi.net

1 Pravilnik o dopu tenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini (Redakcijski pro i eni tekst, 'Narodne novine' br. 57/98, 81/02, 203/03, 59/07). Na snazi i primjenjuje se od 19. lipnja 2007. I. OP E ODREDBE. lanak 1. Pravilnikom o dopu tenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini (u daljnjem tekstu: Pravilnik ) utvr uje se dopu tena visina kala, rastepa, kvara i loma do koje pravne osobe mogu navedene rashode knji iti kao tro kove poslovanja. lanak 2. Rashodi utvr eni u visini i na na in ure en ovim Pravilnikom knji e se na temelju knjigovodstvene isprave kao tro kovi poslovanja u skladu s odredbama Zakonoma o ra unovodstvu. Na vrijednost rashoda utvr enog i knji enog na na in ure en ovim Pravilnikom pravna osoba, temeljem odredbe lanka 25.

2 Stavka 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, ne obra unava i ne pla a porez na dodanu vrijednost. II. TEHNOLO KI MANJAK, MANJAK NASTAO DJELOVANJEM VI E. SILE I MANJAK ZBOG KALA, RASTEPA, KVARA I LOMA. lanak 3. Pod rashodom proizvoda radi kala, rastepa, kvara ili loma razumijevaju se gubici na robi koji nastaju kao posljedica prirodnih utjecaja ili kao posljedica radnji koje se neophodno poduzimaju u poslovanju proizvodima u trgovini . Manjkovima uslijed vi e sile, razumijevaju se manjkovi od elementarnih nepogoda (poplava, po ar, potres i dr.), ratna razaranja i provalnih kra a, a do visine utvr ene temeljem o evidnika nadle nog tijela za procjenu tete. lanak 4. Manjak proizvoda zbog neodgovaraju e kvalitete, proteka roka trajanja mo e se priznati ako je pri utvr ivanju injeni nog stanja prisutan ovla teni djelatnik Porezne uprave.

3 Lanak 5. Posljedicama prirodnih utjecaja smatraju se gubici nastali na proizvodima zbog isu ivanja, isparavanja, skupljanja, smrzavanja, topljenja i kvarenja. Posljedicama poduzimanja neophodnih radnji u prodaji proizvoda u trgovini smatraju se gubici nastali na proizvodima razbijanjem, o te enjem, rastepanjem ili mrvljenjem. Kalo, rastep, kvar i lom kao pojavni oblici gubitaka robe u trgovini na veliko mogu se pojaviti kod transporta robe, kad je roba kupljena franco dobavlja te u skladi tu veleprodaje. III. NORMATIVI I NA IN UTVR IVANJA RASHODA. lanak 6. Na ime kala, rastepa, kvara i loma u trgovini na malo utvr uje se dopu teni normativ gubitaka izra en u postocima od koli ine proizvoda koje su u obra unskom razdoblju prodane.

4 Za trgovinu na veliko, kalo, rastep, kvar i lom utvr uje se u iznosu od 50% utvr enih normativa gubitaka za trgovinu na malo. Dopu teni normativ gubitaka u trgovini na malo utvr uje se na temelju iskustava struke do iznosa od: lanak 7. Dopu tena visina rashoda utvr ena ovim Pravilnikom mo e se utvr ivati na sljede i na in: - neposredno nakon nastajanja pojedinog rashoda;. - izvanrednim popisom robe u prodavaonici ili skladi tu prodavaonice;. - redovitim popisom robe, odnosno na drugi na in utvr en op im aktom pravne osobe. lanak 8. Utvr ivanje rashoda obavlja komisija, odnosno ovla tena osoba imenovana od organa upravljanja pravne osobe u kojoj se rashod utvr uje. O izvr enom popisu obvezno se sastavlja zapisnik.

5 Zapisnik, odnosno ovjereni izvod iz zapisnika, smatra se knjigovodstvenom ispravom temeljem odredbe lanka 2. ovog Pravilnika. IV. PRIJELAZNE I ZAVR NE ODREDBE. lanak 9. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje va iti Pravilnik o dopu tenoj visini kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini robom na malo ("Narodne novine" br. 21/95.). lanak 10. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama". Napomena, NN 81/02. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dopu tenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini lanak 5.: Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama . Napomena, NN 203/03. Pravilnik o dopuni Pravilnika o dopu tenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini lanak 2.

6 : Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama . OBRAZLO ENJE. Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost propisano je da odre eni manjkovi dobara u trgovini do odre ene visine, a koji su rezultat kala, rastepa, kvara i loma, ne podlije u oporezivanju. Prema ovlasti iz istog Pravilnika Hrvatska gospodarska komora je svojim Pravilnikom odredila robu i visinu dopu tenog manjka do koje obveznik ne podlije e oporezivanju. Grupacija opti kom robom, opremom i oftalmolo kim pomagalima, koja je osnovna pri Udru enju trgovine, pokrenula inicijativu za izmjenu i dopunu Pravilnika o dopu tenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini ( Narodne novine 57/98 i 81/02).

7 Ove izmjene i dopune Grupacija predla e u cilju uskla ivanja ovog Pravilnika s Odlukom o dopu tenoj visini kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini i ugostiteljstvu koju je donijela Hrvatska obrtni ka komora, uz prijedlog da se u popis robe uvrste i proizvodi koji su podlo ni lomu, a nisu do sada obuhva eni Pravilnikom. Razlozi su sljede i: Kod izrade o nih pomagala mora se osobito paziti na to nost i besprijekornu izradu, kako iz opti kih tako i iz estetskih razloga. Materijali za izradu o nih pomagala vrlo su osjetljivi i kod najmanjeg o te enja povr ine ili odstupanja od zadanih vrijednosti esto nastaje nepopravljiva teta, te izradu treba ponoviti. Korisnicima nao ala osobito je va na i estetska komponenta (nao ale su dio vizualnog identiteta osobe), te su reklamacije este, a to je dodatni tro ak opti ara.

8 Pored navedenog Grupacija isti e i injenicu da od nabave do prodaje proizvoda krajnjem korisniku u prosjeku pro e i vi e od 6 mjeseci, a u tom se razdoblju uslijed isprobavanja proizvodi istro e i velika je vjerojatnost njihova o te enja. Iz navedenih razloga predla e se dono enje Pravilnika u prilo enom tekstu. Napomena, NN 59/07. Pravilnik o dopuni Pravilnika o dopu tenom manjku s naslova kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima u trgovini lanak 2.: Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.


Related search queries