Example: marketing

Presidència de la Generalitat Presidencia de la …

Num. 6310 / 27907. Presid ncia de la Generalitat Presidencia de la Generalitat LLEI 10/ 2010 , de 9 de juliol, de la Generalitat , d'Or- LEY 10/ 2010 , de 9 de julio, de la Generalitat , de Orde- denaci i Gesti de la Funci P blica Valenciana. naci n y Gesti n de la Funci n P blica Valenciana. [ 2010 /8010] [ 2010 /8010]. Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han apro- Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que Les Corts han vat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constituci i l'Estatut d'Au- aprobado, y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constituci n y el tonomia, en nom del Rei, promulgue la llei seg ent: Estatuto de Autonom a, en nombre del Rey, promulgo la siguiente ley: Pre mbul Pre mbulo I I. La regulaci de la funci p blica valenciana es va abordar per pri- La regulaci n de la funci n p blica valenciana se abord por pri- mera vegada amb l'aprovaci de la Llei 10/1985, de 31 de juny, de mera vez con la aprobaci n de la Ley 10/1985, de 31 de junio, de la la Generalitat .

Presidència de la Generalitat Presidencia de la Generalitat LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d Or-denació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Tags:

  2010

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Presidència de la Generalitat Presidencia de la …

1 Num. 6310 / 27907. Presid ncia de la Generalitat Presidencia de la Generalitat LLEI 10/ 2010 , de 9 de juliol, de la Generalitat , d'Or- LEY 10/ 2010 , de 9 de julio, de la Generalitat , de Orde- denaci i Gesti de la Funci P blica Valenciana. naci n y Gesti n de la Funci n P blica Valenciana. [ 2010 /8010] [ 2010 /8010]. Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han apro- Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que Les Corts han vat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constituci i l'Estatut d'Au- aprobado, y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constituci n y el tonomia, en nom del Rei, promulgue la llei seg ent: Estatuto de Autonom a, en nombre del Rey, promulgo la siguiente ley: Pre mbul Pre mbulo I I. La regulaci de la funci p blica valenciana es va abordar per pri- La regulaci n de la funci n p blica valenciana se abord por pri- mera vegada amb l'aprovaci de la Llei 10/1985, de 31 de juny, de mera vez con la aprobaci n de la Ley 10/1985, de 31 de junio, de la la Generalitat .

2 Esta llei responia a les necessitats de la llavors incipi- Generalitat . Esta ley respond a a las necesidades de la entonces inci- ent administraci de la Generalitat , creada mitjan ant l'aprovaci de piente administraci n de la Generalitat , creada mediante la aprobaci n l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. No obstant aix , del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, el el model dissenyat venia condicionat per les estructures organitzatives modelo dise ado ven a condicionado por las estructuras organizativas tradicionals de l'administraci general de l'Estat, assumides a trav s tradicionales de la administraci n general del Estado, asumidas a tra- dels processos de transfer ncies i, des del punt de vista normatiu, per v s de los procesos de transferencias y, desde el punto de vista nor- la Llei 12/1983, de 14 d'octubre, de Proc s Auton mic i per la Llei mativo, por la Ley 12/83, de 14 de octubre, de Proceso Auton mico 30/1984, de 2 agost, de Mesures per a la Reforma de la Funci P bli- y por la Ley 30/1984, de 2 agosto, de Medidas para la Reforma de ca, les quals limitaven considerablement els marges de configuraci de la Funci n P blica, que limitaban considerablemente los m rgenes de la funci p blica valenciana.

3 Configuraci n de la funci n p blica valenciana. Han passat aproximadament 25 anys des d'aquella data i despr s Han pasado aproximadamente 25 a os desde aqu lla fecha y tras de successives modificacions d'aquell text inicial que van donar lloc al sucesivas modificaciones en aquel texto inicial que dieron lugar al vigent Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell, pel qual vigente Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, del Consell, por s'aprova el Text Ref s de la Llei de la Funci P blica Valenciana, es el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Funci n P blica continua constatant que la realitat social i administrativa actual diferix Valenciana, se sigue constatando que la realidad social y administrati- molt de l'existent en 1995. va actual difiere mucho de la existente en 1995. En este sentit, ha sigut d'especial import ncia i transcend n- En este sentido, ha sido de especial importancia y trascendencia cia l'aprovaci de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut B sic de la aprobaci n de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto B sico l'Empleat P blic (EBEP), el qual t car cter de norma estatal b sica del Empleado P blico (EBEP), que tiene el car cter de norma estatal per a totes les administracions p bliques espanyoles i exigix l'adapta- b sica para todas las administraciones p blicas espa olas y exige la ci i l'ajust de la legislaci de la funci p blica valenciana a les previ- adaptaci n y ajuste de la legislaci n de la funci n p blica valenciana a sions b siques de la llei estatal.

4 Las previsiones b sicas de la ley estatal. Les compet ncies assumides per la Generalitat des de l'adminis- Las competencias asumidas por la Generalitat desde la adminis- traci general de l'Estat, unit a les demandes creixents de les ciutada- traci n general del Estado, unido a las crecientes demandas de las nes i els ciutadans de m s i millors servicis, ha motivat l'extensi de ciudadanas y ciudadanos de m s y mejores servicios, ha motivado la l'actuaci de l'administraci de la Generalitat a sectors i rees fins fa extensi n de la actuaci n de la administraci n de la Generalitat a sec- uns anys totalment desconegudes per a una administraci p blica. tores y reas hasta hace unos a os totalmente desconocidas para una administraci n p blica. En el moment actual, nom s l'administraci de la Generalitat t , En el momento actual, s lo la administraci n de la Generali- aproximadament, empleats p blics al seu servici, encara que tat cuenta con, aproximadamente, empleados p blicos a su ha de tindre's en compte que, de conformitat amb el seu mbit d'apli- servicio, aunque debe tenerse en cuenta que, de conformidad con su caci , l'entrada en vigor d'esta llei afectar , b de forma directa, b mbito de aplicaci n, la entrada en vigor de esta ley afectar , bien de indirecta o suplet ria, vora empleats p blics, fet que contribu- forma directa, bien indirecta o supletoria, a unos empleados ir a refor ar la igualtat de tracte de la ciutadania en tota la Comunitat p blicos.

5 Hecho que contribuir a reforzar la igualdad de trato de la Valenciana independentment de l'administraci p blica a la qual esta ciudadan a en toda la Comunitat Valenciana independientemente de la s'adrece. administraci n p blica a la que se dirija sta. Des de la seua implantaci inicial, la funci p blica valenciana ha Desde su implantaci n inicial, la funci n p blica valenciana ha canviat considerablement, tant pel nombre d'efectius que hi treballen, cambiado considerablemente, tanto por el n mero de efectivos que tra- com per la incorporaci al dia a dia de nous models i t cniques de ges- bajan en ella, como por la incorporaci n al d a a d a de nuevos mode- ti , de noves ferramentes de treball i per la incorporaci de tecnologies los y t cnicas de gesti n, de nuevas herramientas de trabajo y por la de la informaci . incorporaci n de tecnolog as de la informaci n. Tot aix ha obligat l'administraci a realitzar un esfor constant de Todo ello ha obligado a la administraci n a realizar un esfuerzo millora i d'adaptaci de la seua estructura, m todes de funcionament i constante de mejora y adaptaci n de su estructura, m todos de funci- de la gesti del seu personal, amb l'objectiu fonamental de poder ofe- onamiento y de la gesti n de su personal, con el objetivo fundamental rir a la ciutadania uns servicis p blics de qualitat i donar respostes efi- de poder ofrecer a la ciudadan a unos servicios p blicos de calidad y caces, gils i eficients a les demandes d'esta, a trav s de les diferents dar respuestas eficaces, giles y eficientes a las demandas de sta, a modificacions en la normativa.

6 Trav s de diferentes modificaciones en la normativa. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana reconeix el El Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana reconoce el dret de la ciutadania al fet que les administracions p bliques de la derecho de la ciudadan a a que las administraciones p blicas de la Gene- Generalitat tracten els seus assumptes de manera equitativa i imparcial ralitat traten sus asuntos de modo equitativo e imparcial y en un plazo i en un termini raonable i a gaudir d'uns servicis p blics de qualitat. razonable y a gozar de servicios p blicos de calidad. As , la presente ley Per aix , esta llei t com a premissa que el principal actiu que t una parte de la premisa de que el principal activo con que cuenta una admi- administraci p blica per a garantir un funcionament efica i eficient nistraci n p blica para garantizar un funcionamiento eficaz y eficiente, s n els seus empleats p blics i, per tant, estos estan cridats a tindre un son sus empleados p blicos y, por tanto, stos est n llamados a tener un paper fonamental per a la consecuci del mandat estatutari assenyalat, papel fundamental para la consecuci n del mandato estatutario se ala- Num.

7 6310 / 27908. de la mateixa manera que l'han tingut en la implantaci i consolidaci do, de igual forma que lo han tenido en la implantaci n y consolidaci n de l'autonomia valenciana i local i, especialment, en el desplegament de la autonom a valenciana y local y, especialmente, en el desarrollo de de la nova administraci auton mica que va sorgir despr s de l'apro- la nueva administraci n auton mica que surgi tras la aprobaci n de la vaci de la Constituci espanyola i l'establiment de l'Estat auton mic. Constituci n Espa ola y el establecimiento del estado auton mico. Per aix , el conjunt de mesures que es plantegen amb la esta As , el conjunto de medidas que se plantean con la presente norma norma estan orientades a la consecuci de dos objectius fonamentals; est n orientadas a la consecuci n de dos objetivos fundamentales; por d'una banda, aconseguir una major professionalitzaci de l'ocupaci una parte, lograr una mayor profesionalizaci n del empleo p blico, p blica, que redunde en benefici de la ciutadania, per a la qual cosa que redunde en beneficio de la ciudadan a, para lo cual se hace impres- cal que l'administraci siga capa de capitalitzar l'experi ncia acumu- cindible que la administraci n sea capaz de capitalizar la experiencia lada pel seu personal en l'adequat exercici dels llocs de treball, aix acumulada por su personal en el adecuado desempe o de los puestos com la inversi formativa en el perfeccionament i actualitzaci cons- de trabajo, as como la inversi n formativa en el perfeccionamiento tant dels seus coneixements.

8 Tot aix passa pel disseny d'un model y actualizaci n constante de sus conocimientos. Todo ello pasa por el de promoci que valore la conducta i l'actuaci professional i d'un dise o de un modelo de promoci n que valore la conducta y actuaci n sistema de formaci d'acord amb estos plantejaments. I, de l'altra, el profesional y de un sistema de formaci n acorde con estos planteami- segon objectiu consistix a aprofundir en la millora de les condicions entos. De otra parte, el segundo objetivo consiste en profundizar en personals i professionals del personal empleat p blic, fent compatible la mejora de las condiciones personales y profesionales del personal la seua dedicaci professional amb la seua vida personal i familiar, la empleado p blico, haciendo compatible su dedicaci n profesional con qual cosa genera un vincle bidireccional i refor a el comprom s i la su vida personal y familiar, lo que genera un v nculo bidireccional y implicaci de les i els professionals amb una organitzaci sensible a refuerza el compromiso y la implicaci n de las y los profesionales con les seues necessitats.

9 Una organizaci n sensible a sus necesidades. Conjuntament amb esta nova realitat administrativa, la llei at n Junto a esta nueva realidad administrativa, la ley atiende a aspec- aspectes prioritaris d'orde social i aporta aquelles solucions que des tos prioritarios de orden social, aportando aquellas soluciones que d'una normativa sectorial poden dissenyar-se. Cal destacar, en este desde una normativa sectorial pueden dise arse. Deben destacarse, en sentit, les mesures destinades a combatre la viol ncia de g nere, i que este sentido, las medidas destinadas a combatir la violencia de g nero, tenen com a objectiu fonamental, en primera inst ncia, evitar i previn- y que tienen como objetivo fundamental, en primera instancia, evitar dre el que esta viol ncia puga arribar a concretar-se i, en ltim terme, y prevenir el que esta violencia pueda llegar a concretarse y, en ltimo si esta viol ncia fatalment s'haguera materialitzat, evitar que continue t rmino, si dicha violencia fatalmente se hubiera materializado, evitar amb els efectes conseg ents.

10 D'especial import ncia s n tamb les que sta contin e desplegando sus efectos. De especial relevancia son mesures dirigides a la integraci de les persones amb discapacitats, la tambi n las medidas dirigidas a la integraci n de las personas con dis- qual cosa, sens dubte, contribu x a configurar una administraci p bli- capacidades, lo que, sin duda, contribuye a configurar una administra- ca m s pr xima a la ciutadania i implicada amb els col lectius que ci n p blica m s pr xima a la ciudadan a e implicada con los colecti- requerixen una dedicaci i tractament especial i espec fic. vos que requieren una dedicaci n y tratamiento especial y espec fico. A este context social, organitzatiu i jur dic respon el nou model de A este contexto social, organizativo y jur dico responde el nuevo funci p blica valenciana, des d'una perspectiva i una visi global de modelo de funci n p blica valenciana, desde una perspectiva y visi n la funci p blica de l'Estat en el seu conjunt, que articula els instru- global de la funci n p blica del Estado en su conjunto, articulando los ments adequats perqu amb la nova regulaci desapareguen els obs- instrumentos adecuados para que con la nueva regulaci n desapare- tacles que puguen impedir la selecci i incorporaci dels millors pro- zcan los obst culos que puedan impedir la selecci n e incorporaci n fessionals, la mobilitat entre les administracions p bliques espanyoles, de los mejores profesionales, la movilidad entre las administraciones aix com el tractament adequat, efica i eficient que requerix el servici p blicas espa olas.


Related search queries