Example: quiz answers

prihoda i rashoda KPR-1041, Knjiga prometa P R A V …

prihoda i rashoda KPR-1041, Knjiga prometa PRAVILNIK KP-1042, Popisna lista dugotrajne imovine PLDI-1043, Evidencija potra ivanja i obaveza O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA EPO-1044, Godi nja prijava poreza na DOHODAK dohodak GPD-1051, Godi nja prijava dohotka ( Slu bene novine Federacije BiH , broj: od zajedni kog obavljanja samostalne 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, djelatnosti GPZ-1052, Specifikacija za 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 3/18 utvr ivanje dohotka od samostalne djelatnosti i 30/18) SPR-1053, Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja nepokretne imovine PRIM - - pre i ena neslu bena verzija - 1054, Zahtjev za utvr ivanje mjese nog pau alnog iznosa ZMP-1055, Akontacija I.

2 koji u toku poreznog perioda ostvare na području Federacije obavljanjem samostalnih djelatnosti iz člana 12. stav (2), tačka 1), 2) i

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of prihoda i rashoda KPR-1041, Knjiga prometa P R A V …

1 prihoda i rashoda KPR-1041, Knjiga prometa PRAVILNIK KP-1042, Popisna lista dugotrajne imovine PLDI-1043, Evidencija potra ivanja i obaveza O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA EPO-1044, Godi nja prijava poreza na DOHODAK dohodak GPD-1051, Godi nja prijava dohotka ( Slu bene novine Federacije BiH , broj: od zajedni kog obavljanja samostalne 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, djelatnosti GPZ-1052, Specifikacija za 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 3/18 utvr ivanje dohotka od samostalne djelatnosti i 30/18) SPR-1053, Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja nepokretne imovine PRIM - - pre i ena neslu bena verzija - 1054, Zahtjev za utvr ivanje mjese nog pau alnog iznosa ZMP-1055, Akontacija I.

2 OSNOVNE ODREDBE poreza po odbitku na druge samostalne djelatnosti na prihod iz inostranstva AMS-1035. 1. Uvodna odredba i Akontacija poreza po odbitku rezidenta APR- 1036. lan 1. 2. Porezni obveznik (1) Ovim pravilnikom detaljnije se propisuje primjena odredaba Zakona o porezu na lan 2. dohodak (u daljem tekstu: Zakon), na in utvr ivanja oporezivog dohotka, na in (1) Porezni obveznik poreza na dohodak je utvr ivanja godi nje porezne osnovice, na in fizi ko lice iz lana 2. Zakona. obra unavanja i pla anja poreza na dohodak, kriteriji pla anja poreza na dohodak od (2) Pored rezidenata Federacije iz lana 2.

3 Samostalnih djelatnosti u godi njem stav (3) Zakona, obveznicima poreza na pau alnom iznosu, oblik i na in vo enja dohodak u smislu lana 2 stav (1) ta ka 1). porezne kartice, oblik i na in popunjavanja Zakona, smatraju se i ona fizi ka lica koja poreznih prijava i drugih evidencija, oblik i imaju prebivali te na teritoriji Republike Srpske sadr aj poslovnih Knjiga i evidencija na osnovu i/ili Br ko Distrikta, ako dohodak od obavljanja kojih se utvr uje dohodak od samostalnih nesamostalne djelatnosti ostvaruju kao djelatnosti, na in obra una ubrzane zaposlenici kod pravnog ili fizi kog lica koje amortizacije, oblik i sadr aj evidencija o ima sjedi te na podru ju Federacije.

4 Dobicima koji se daju u nagradnim igrama i igrama na sre u i dr. (3) Fizi ka lica zaposlenici, koji se, u smislu stava (2) ovog lana, smatraju rezidentnim (2) Sastavni dio ovog pravilnika su obrasci: poreznim obveznicima u Federaciji, obveznici Zahtjev za izdavanje porezne kartice PK su poreza na dohodak koji ostvare 1001, Porezna kartica PK 1002, Obra unski obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod list pla a OLP-1021, Godi nji izvje taj o jednog ili vi e poslodavaca koji imaju sjedi te ukupno ispla enim pla ama i drugim li nim na podru ju Federacije.

5 Primanjima GIP-1022, Mjese ni izvje taj o ispla enim pla ama, ostvarenim koristima i Obra unavanje i pla anje mjese nih drugim oporezivim prihodima zaposlenika od akontacija poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti, pla enim nesamostalne djelatnosti za ova fizi ka lica doprinosima i akontaciji poreza na dohodak vr i se na na in propisan odredbama lana 27. MIP-1023, Pojedina ni mjese ni izvje taj o Zakona i odredbama lana 16. i 17. ovog ispla enim pla ama, obra unatim i upla enim Pravilnika. Za ove porezne obveznike doprinosima i porezu na dohodak od poslodavac je, shodno odredbama lana 37.

6 Nesamostalne djelatnosti PMIP-1024, stav (2) Zakona odnosno lana 21. stav (4). Akontacija poreza po odbitku za povremene Pravilnika, du an mjese ne akontacije poreza samostalne djelatnosti AUG-1031, Akontacija na dohodak upla ivati na propisane ra une za poreza po odbitku na prihode od drugih uplatu javnih prihoda prema mjestu gdje se samostalnih djelatnosti ASD-1032, Prijava nalazi sjedi te poslodavca odnosno isplatioca poreza na dohodak od ulaganja kapitala, prihoda od nesamostalne djelatnosti. dobitke nagradnih igara i igara na sre u i porez po odbitku nerezidenata na prihode od (4) Fizi ka lica iz stava (3) ovog lana, shodno povremenog obavljanja samostalne djelatnosti odredbama Zakona o porezu na dohodak, PDN-1033, Prijava poreza na prihod od pored poreza na dohodak od nesamostalne imovine i imovinskih prava PIP-1034, Knjiga djelatnosti, obveznici su i poreza na dohodak 1.

7 Koji u toku poreznog perioda ostvare na II. OP I PRINCIPI UTVR IVANJA. podru ju Federacije obavljanjem samostalnih DOHOTKA I OPOREZIVOG DOHOTKA. djelatnosti iz lana 12. stav (2), ta ka 1), 2) i 3), kao i obavljanjem drugih samostalnih 1. Prihodi koji se ne smatraju dohotkom djelatnosti iz lana 12. stav (4) Zakona. lan 4. Poslodavac odnosno isplatilac du an je za ove porezne obveznike prilikom isplate (1) U skladu sa ta kom 3) lana 5. Zakona, prihoda po ovom osnovu obra unati, dohotkom se ne smatraju pomo i i druga obustaviti i na propisane ra une uplatiti primanja, osim pla e, koja se sti u po osnovu: akontaciju poreza na dohodak i to prema mjestu gdje se nalazi sjedi te poslodavca - Zakona o pravima branilaca i lanova njihovih odnosno isplatioca prihoda .

8 Porodica;. - Zakona o pravima demobilisanih branilaca i (5) U smislu lana 2. Zakona, i lana 3. ta ka lanova njihovih porodica;. 2) Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH - Zakona o posebnim pravima dobitnika ( Slu bene novine Federacije BiH , , ratnih priznanja i odlikovanja i lanova 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i njihovih porodica;. 91/15), poreznim obveznikom smatra se i - Zakona o pravima ratnih vojnih invalida i lice/a koje(a) iza umrlog poreznog obveznika civilnih rtava rata. naslijedi(e) imovinu umrlog poreznog obveznika i to za neprijavljene i nepla ene (2) U skladu sa ta kom 4) lana 5.

9 Zakona, porezne obaveze koje su nastale po osnovu donacija koju pravno i/ili fizi ko lice dozna i na oporezivog dohotka koji je umrli ostvario do poseban na in, samo za tu priliku otvoren svoje smrti, i to samo do vrijednosti bankovni ra un, u korist fizi kog lica kao naslje ene imovine. Dohodak ostavioca nov anu pomo u svrhu podmirenja tro kova utvr uje se na osnovu prijave koju podnosi njegovog lije enja odnosno operativnog nasljednik ili na osnovu procjene Porezne zahvata, nabavke lijekova i/ili nabavke uprave Federacije BiH (u daljnjem tekstu: ortopedskih pomagala, ukoliko ti tro kovi nisu Porezna uprava).

10 Prije ili kasnije podmireni ili primaocu donacije nadokna eni iz sredstava osnovnog, 3. Predmet oporezivanja dopunskog ili privatnog zdravstvenog osiguranja, na taj na in prikupljena sredstva lan 3. za primaoca donacije ne smatraju se dohotkom koji podlije e obavezi pla anja (1) Predmet oporezivanja je dohodak koji poreza na dohodak. fizi ko lice iz lana 2. Zakona ostvari u toku poreznog perioda iz svih izvora utvr enih (3) U smislu lana 5. ta ka 8) Zakona, pod lanom 4. Zakona, a koji ini razliku izme u nadoknadama teta koje se ne smatraju ostvarenih prihoda koji se, u smislu odredbi oporezivim prihodom odnosno dohotkom Zakona, smatraju oporezivim prihodima i fizi kog lica, podrazumjevaju se pomo i rashoda koji se kao nu ni za ostvarenje tih odnosno donacije u novcu, stvarima, prihoda , mogu odbiti.


Related search queries