Example: biology

Primer Psoas Absesi: Bir Olgu Sunumu - …

Olgu Sunumlar / Case Reports DOI: Primer Psoas Absesi: Bir Olgu Sunumu Turgay Ula 1, Cemal Bes2, Fatma Paksoy3, Timu in Aydo an4, Mehmet Sinan Dal5, Fatih Borlu6. 1. Harran niversitesi T p Fak ltesi Hastal klar AD, anl urfa 2. Abant zzet Baysal niversitesi T p Fak ltesi Romatoloji AD, Bolu 3. E itim ve Ara t rma Hastanesi, Onkoloji Klini i, Ankara 4. Harran niversitesi T p Fak ltesi Gastroenetroloji AD, anl urfa 5. nar Entegre Devlet Hastanesi, Diyarbak r 6. i li Etfal E itim ve Ara t rma Hastanesi Hastal klar Klini i, stanbul ZET. Primer Psoas absesi: Bir olgu Sunumu Psoas absesi nadir g r len, akla getirilmedi i s rece g tan konabilen bir klinik tablodur. Primer ve sekonder olarak s n fland r l- maktad r. Sekonder Psoas absesi genellikle altta yatan hastal klar n komplikasyonu olarak g r l rken, Primer Psoas absesinin en yayg n etkeni Staphylococcus aureus'tur. Tedavide gecikme artm morbidite ve mortalite oranlar ile ili kilidir. Bu yaz da, 46 ya n- da bel a r s nedeniyle ba vuran ve manyetik rezonans g r nt leme (MRG) ile Psoas kas nda abse tespit edilen bir olgu tart ld.

Primer psoas absesi: Bir olgu sunumu 198 Bakırköy Tıp Dergisi, Cilt 8, Sayı 4, 2012 / Medical Journal of Bakırköy, Volume 8, Number 4, 2012 kültürlerinde üreme olmadı. Batın ultrasonografisinde

Tags:

  Spoa

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Primer Psoas Absesi: Bir Olgu Sunumu - …

1 Olgu Sunumlar / Case Reports DOI: Primer Psoas Absesi: Bir Olgu Sunumu Turgay Ula 1, Cemal Bes2, Fatma Paksoy3, Timu in Aydo an4, Mehmet Sinan Dal5, Fatih Borlu6. 1. Harran niversitesi T p Fak ltesi Hastal klar AD, anl urfa 2. Abant zzet Baysal niversitesi T p Fak ltesi Romatoloji AD, Bolu 3. E itim ve Ara t rma Hastanesi, Onkoloji Klini i, Ankara 4. Harran niversitesi T p Fak ltesi Gastroenetroloji AD, anl urfa 5. nar Entegre Devlet Hastanesi, Diyarbak r 6. i li Etfal E itim ve Ara t rma Hastanesi Hastal klar Klini i, stanbul ZET. Primer Psoas absesi: Bir olgu Sunumu Psoas absesi nadir g r len, akla getirilmedi i s rece g tan konabilen bir klinik tablodur. Primer ve sekonder olarak s n fland r l- maktad r. Sekonder Psoas absesi genellikle altta yatan hastal klar n komplikasyonu olarak g r l rken, Primer Psoas absesinin en yayg n etkeni Staphylococcus aureus'tur. Tedavide gecikme artm morbidite ve mortalite oranlar ile ili kilidir. Bu yaz da, 46 ya n- da bel a r s nedeniyle ba vuran ve manyetik rezonans g r nt leme (MRG) ile Psoas kas nda abse tespit edilen bir olgu tart ld.

2 Anahtar kelimeler: Psoas absesi, bel a r s , S. aureus ABSTRACT. Primary Psoas abscess: a case report Psoas abscess is a rare clinical situation which if not considered, the diagnosis is very difficult It is classified as primary or secondary. Staphylococcus aureus is the most commonly causative pathogen in primary Psoas abscess and secondary Psoas abscess usually occurs as a result of underlying diseases. The delay of the treatment is related with high morbidity and mortality rates. In this article, 46 years old patient with severe backache having an abscess in the Psoas muscle determined by magnetic resonans imaging is discussed. Key words: Psoas abscess, low back pain, S. aureus Bak rk y T p Dergisi 2012;8:197-199. *13-17 Eyl l 2006 y l 8. Hastal klar Kongresi'nde poster olarak yay nlanm t r. G R OLGU Sunumu . P soas absesi (PA) ender rastlan lan, genellikle tan s zor ve ge konulan bir hastal kt r. PA ocuklarda ve gen - lerde daha s k, ya l larda daha seyrek g r lmektedir ve 46 ya nda bayan hasta, 15 g nd r s ren ate , bulan- t , kusma, bel a r s ikayetleri ile ba vurdu.

3 Zge mi in- de, 5 y l nce histerektomi operasyonu ge irdi i renildi. genelde abdominal, retroperitoneal lenf nodlar n n enfek- Fizik muayenesinde; ate i 38oC, tansiyonu 130/80 mm Hg, siyonu ile ili kili olarak ortaya kar (1). PA Primer ve nabz 96/dk, solunum say s 22/dk, ne fleksiyon post - sekonder olarak s n fland r l r. Primer PA'de etyoloji belli r nde, lomber ve parasakral b lge palpasyonla a r l , d z de ildir nonspesifik sinsi ba lang ve klini inin farkl l bacak kald rma testi ve laseque: -/-, sa bacak ekstansi- yanl te his veya tan n n gecikmesine neden olur (2). yonu a r l , sa kal a eklem hareket a kl klar (ROM) k s t- Bizde burada bel a r s ikayeti ile gelen ve tetkikler l idi. Di er sistem muayeneleri do al bulundu. Laboratuar sonucunda Primer Psoas absesi te his edilen bir olgu bulgular nda patolojik olarak AST: 49 U/L, GGT: 147 U/L, Sunumu yapt k. LDH: 492 U/L, Hb: g/dl, Hct: % , WBC: 14900 /UL, PT: sn, Fibrinojen: 666 mg/dl, CRP: 183 mg/l, sedimentas- Yaz ma adresi / Address reprint requests to: Dr.

4 Turgay Ula . Harran niversitesi T p Fak ltesi, Hastal klar AD, anl urfa yon: 110 mm/h idi. Periferik yaymada: %84 par al , %12. Telefon / Phone: +90-414-318-3027 lenfosit, %4 monosit mevcuttu. HBsAg, HIV, anti HCV ve Elektronik posta adresi / E-mail address: serolojik testleri (Gruber-Widal, Wright aglutinasyon, bru- Geli tarihi / Date of receipt: 12 ubat 2011 / February 12, 2011. cella spot test, Coombs Wright, VDRL) negatif, PPD anerjik Kabul tarihi / Date of acceptance: 10 Kas m 2011 / November 10, 2011. ve t m r markerleri normal saptand . Tekrarlanan kan Bak rk y T p Dergisi, Cilt 8, Say 4, 2012 / Medical Journal of Bak rk y, Volume 8, Number 4, 2012 197. Primer Psoas absesi: Bir olgu Sunumu k lt rlerinde reme olmad . Bat n ultrasonografisinde olabildi i bilinmektedir (4,5). (US) dalak boyutu artm , abdominal bilgisayarl tomog- PA'n n ay r c tan s nda lokalize infeksiyonlar (kal an n rafide (BT) karaci er boyutu artm , sol Psoas , iliopsoas ve bakteriyel enfeksiyonlar , Psoas kas n n nekrotizan fasii- gluteal kas gruplar nda sa a g re atrofik g r n m sap- tisi, pyelonefrit, pelvik enflamatuar hastal k, apandisit, tand.)

5 Vertebral veya pelvik osteomyelit, epidural abseler), vas- Hastaya malignite tetkik amac yla yap lan t m v cut k ler patolojiler (femurun avask ler nekrozu, aort veya kemik sintigrafisinde, sa sakroiliak eklem ve alt lomber iliak arter anevrizmalar ), maligniteler (retroperitoneal vertebralar n sa lateral kom ulu unda, Psoas b lgesin- t m rler), enflamatuar hastal klar, genito riner veya deki akut enflamasyona sekonder hiperperfuzyon, hipe- gastrointestinal patolojiler (enflamatuar barsak hastal . remi ve osteoblastik aktivite art saptand . Malignite zellikle de Crohn hastal , gastrointestinal obstruksi- d nd recek sintigrafik bulgu g r lmedi. Kemik ili i yonlar, duodenal lserler) ve disk patolojileri (S1 k k biyopsisinde hafif retikulin lif art g steren paratrabeku- tutulumu) akla getirilmelidir. Sekonder Psoas absesine ler alanda lenfoid agregat izlenen normoselluler kemik neden olan patolojiler aras nda en s k g r leni Crohn has- ili i g r ld . Bu bulgularla hastada malignite d land.

6 Tal d r, di erleri ise apandisit, gastrointestinal malignite- Lomber spinal MRG'da sa Psoas kas posteriorunda d z- ler, kolon divertik liti, diskitis ve e itli intraabdominal g n konturlu, 3x2 cm boyutlu, abse ile uyumlu kitlesel veya retroperitoneal enfeksiyonlar n komplikasyonu lezyon g r ld . sonucunda geli ir (6). Bizim olgumuzda da abse k lt r n- Perkutan drenaj uygulanarak abse rne i al nd ve den elde edilen rnekten Staphylococcus aureus remi - drenaj katateri yerle tirldi. K lt rde metisiline duyarl ti ve Psoas absesine neden olabilecek sekonder bir staphylococcus aureus redi. Bactec k lt r negatif neden ve odak tespit edilememi ti. sonu land . Sekonder nedenler ekarte edildi inden hasta Bu hastal n tan s genellikle yk , fizik muayene ve Primer PA olarak de erlendirildi. Perk tan drenaj 5. g n- g r nt leme y ntemleri ile konur. Fluktuasyon veren de kar lan hastan n tedavisine ek olarak intravenoz yumu ak doku kitlesinden yap lacak i ne aspirasyon sefazolin 3x1 gr ve metronidazol 2x500 mg eklendi ve materyalinin mikrobiyolojik incelemesi tan y kesinle ti- tedavisi 14 g ne tamamland.

7 Bu tedaviler ile klinik ola- rir. Erken d nemde yani a r l ve sadece yumu ak doku rak genel durumu d zelen hastaya tekrardan g r nt le- i li inin oldu u s re te t bbi g r nt leme y ntemlerin- me ihtiyac duyulmad , antibiyoterapi sonras , iyile me den yararlan labilir. Tan da US yeterli bilgileri verebilirse s recine yard mc olmak ve absenin bulundu u b lgeye de BT ve MRG ay r c tan ve lezyon s n rlar n belirlemede destek sa lamak i in ortopedi klini inin nerisiyle ge ici son derece etkindir (7). BT absenin te hisinde daha duyar- ortez kullan lmas nerildi. Hasta ortopedi poliklini ine l d r, %80-%100 oran nda abseyi g sterir fakat ya kitlesi y nlendirilerek taburcu edildi. az olan ocuklarda ve yeti kinlerde yumu ak dokularda kontrast azal r, bu ise duyarl l n azalt r (5,8). MRG ise TARTI MA hem anatomik yap lar hem de patolojik anormallikleri iyi tan mlamas nedeni ile en iyi y ntemdir (9). Bu tetkik Bu vaka bize bel a r s n n nadir ve nemli nedenlerin- y ntemleri yol g stericili inde abse formasyonundan den birisi olan PA'n n nemini g stermektedir.

8 PA altta i ne aspirasyonu ile rnek almak ya da do rudan bo al- yatan nedene g re Primer ve sekonder olarak s n fland - t c aspirasyon ile tedaviye katk sa lay c giri imleri yap- r lmaktad r. Primer PA v cutta tespit edilemeyen odak- mak da m mk nd r. Bizim hastam z n ekilen tomogra- tan mikroorganizmalar n hematojen veya lenfojen yolla fisinde, duyarl bir y ntem olmas na ra men abse tespit yay lmas ile meydana gelmekte olup, etyolojisi belli edilemedi, bu da hastan n eri kin ve ya dokusunun az olmayan bir hastal kt r. Sekonder PA'nin aksine daha ok olmas na ba land . ileri ya larda g r l r (3). Neden olan mikro-organizmalar- PA'n n tedavisinde uygun antibiyoterapi ve abse dan en s k Staphylococcus aureus g r lmektedir. Esche- bo alt lmas beraber nerilmektedir (5). Abse bo lalt lma- richia coli, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marces- s nda perk tan veya a k cerrahi y ntem tercih edilebilir. cens, Haemophilius aphrophilus, zellikle lkemiz i in A k cerrahi drenaj, perk tan drenaja g re daha invaziv nemli bir hastal k etkeni olan Mycobacterium olmakla birlikte hastanede kal s resini iki kat fazla azal- tuberculosis'in ve nadiren Brucella t rlerinin de etken t r (10).

9 Zaman nda ba lan lan uygun tedavi ile prognoz 198 Bak rk y T p Dergisi, Cilt 8, Say 4, 2012 / Medical Journal of Bak rk y, Volume 8, Number 4, 2012. T. Ula , C. Bes, F. Paksoy, T. Aydo an, M. S. Dal, F. Borlu olduk a iyi olmas na ra men geciken ve yanl tan lar ile ras ve medikal tedavi ile hastan n klinik bulgular nda h z- mortalite oran y kselmekte ve abse drenaj yap lmayan l bir d zelme saptand . vakalarda %100'e ula maktad r. Daha iyi prognoza sahip Sonu olarak PA'n n spesifik olmayan klini inin yan . olan Primer vakalarda mortalite oran % ' t r. Sekonder s ra nadir g r len bir durum olmas kolayl kla tan sal zor- vakalarda ise % 'dur. Tan ve tedavide gecikilen vaka- lu a neden olabilmektedir. Tan n n konuldu u durumlar- larda l m oran %100'e yak nd r ve nedeni de yetersiz da h zl ve efektif tedavi bu hastalara uygulanmal d r. veya gecikilmi drenaja ba l o unlukla sepsistir (5,11). Tan da gecikilen durumlarda hastal n mortalitesi y k- Bizim olgumuzda ise abse perk tan cerrahi drenaj ile sek oldu undan bel a r s ve ate ile ba vuran hastalarda bo alt ld ve medikal tedavi uyguland.

10 Abse drenaj son- bu hastal k d n lmelidir. KAYNAKLAR. 1. Gruenwald I, Abrahamson J, Cohen O. Psoas abscess: case report 7. Lee YT, Lee CM, Su SC, Liu CP, Wang TE. Psoas abscess: a 10 year and review of the literature. J Urol 1992; 147: 1624-1626. review. J Microbiol Immunol Infect 1999; 32: 40-46. 2. Goldberg B, Hedges JR, Stewart DW. Psoas abscees. J Emerg Med 8. Ralls PW, Boswell W, Henderson R, Rogers W, Boger D, Halls J. CT of 1984;1: 533-537. inflammatory disease of the Psoas muscle. AJR. Am J Roentgenol 1980; 134: 767-770. 3. Kao PF, Tzen KY, Tsui KH, Tsai MF, Yen TC. The specific gallium-67. scala uptake pattern in Psoas abscesses. Eur J Nucl Med 1998; 25: 9. Lee JK, Glazer HS. Psoas muscle disorders: MR imaging. Radiology 1442-1447. 1986; 160: 683-687. 4. Kaya S, Say l O. A case of Psoas abscess due to brucellosis. 10. Ozen M, Arslan S, Gungor S, Baysal T. drar Yolu Enfeksiyonuna nfeksiyon Dergisi 2008; 22: 223-226. Sekonder Geli en Bir Psoas Abse Olgusu. F rat T p Dergisi 2006; 11: 179-181.


Related search queries