Example: marketing

Prof.Dr. Öznur Özdoğan (Ankara Üniversitesi İlahiyat ...

Znur zdo an (Ankara niversitesi lahiyat Fak ltesi Din Psikolojisi Anabilim Dal retim Ba kan ) K SEL B LG LER Do um Yeri: Konya-Ere li E T M 2006- lahiyat Fak ltesi Din Psikolojisi Anabilim Dal nda Do entlik 2000 -2006 A lahiyat Fak ltesi Din Psikolojisi Anabilim Dal nda Yard mc Do entlik 1992-1996 A lahiyat Fak ltesi Din Psikolojisi Anabilim Dal nda Doktora E itimi Tez Konusu: Dindarl kla lgili Baz Fakt rlerin Kendini Ger ekle tirme D zeyine Etkisi 1988-1989 retim y l nda ODT Psikoloji B l m nde derslere kat l nd . 1988-1989 retim y l nda A.. DTCF Psikoloji B l m nde Prof. Dr. Fatma BA ARAN'dan doktora d zeyinde Sosyal Psikoloji Dersi, Prof. Dr. Neriman SAMUR AY'dan doktora d zeyinde Psikanaliz Dersi 1982-1986 A lahiyat Fak ltesi Kelam ve slam Felsefesi B l m nde Lisans E itimi Tez Konusu: slam da Zaman Kavram 1979-1982 Konya Ere li Cumhuriyet Lisesi 1976-1979 Konya Ere li Ortaokulu 1971-1976 Dumlup nar lkokulu DENEY M 2000 (.)

Prof.Dr. Öznur Özdoğan (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolo. jisi . Anabilim Dalı Öğretim Başkanı) KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Prof.Dr. Öznur Özdoğan (Ankara Üniversitesi İlahiyat ...

1 Znur zdo an (Ankara niversitesi lahiyat Fak ltesi Din Psikolojisi Anabilim Dal retim Ba kan ) K SEL B LG LER Do um Yeri: Konya-Ere li E T M 2006- lahiyat Fak ltesi Din Psikolojisi Anabilim Dal nda Do entlik 2000 -2006 A lahiyat Fak ltesi Din Psikolojisi Anabilim Dal nda Yard mc Do entlik 1992-1996 A lahiyat Fak ltesi Din Psikolojisi Anabilim Dal nda Doktora E itimi Tez Konusu: Dindarl kla lgili Baz Fakt rlerin Kendini Ger ekle tirme D zeyine Etkisi 1988-1989 retim y l nda ODT Psikoloji B l m nde derslere kat l nd . 1988-1989 retim y l nda A.. DTCF Psikoloji B l m nde Prof. Dr. Fatma BA ARAN'dan doktora d zeyinde Sosyal Psikoloji Dersi, Prof. Dr. Neriman SAMUR AY'dan doktora d zeyinde Psikanaliz Dersi 1982-1986 A lahiyat Fak ltesi Kelam ve slam Felsefesi B l m nde Lisans E itimi Tez Konusu: slam da Zaman Kavram 1979-1982 Konya Ere li Cumhuriyet Lisesi 1976-1979 Konya Ere li Ortaokulu 1971-1976 Dumlup nar lkokulu DENEY M 2000 (.)

2 A lahiyat Fak ltesi Din Psikolojisi Anabilim Dal nda retim yeli i 1988-2000 A lahiyat Fak ltesi Din Psikolojisi Anabilim Dal nda Ara t rma G revlili i Y r t len Dersler: Lisans: 1989-2012 Din Psikolojisi 1998-2003 Psikolojiye Giri 1998-2003 Sosyal Psikoloji 2001-2003 Rehberlik 2001-2003 ocuk ve Ergen Psikolojisi Y ksek Lisans: 26075044 Palyatif T p ve Maneviyat 26075003 Dini Hayat n Psikolojik Temelleri I 26075040 Dini Hayat n Psikolojik Temelleri II 26075004 Transpersonel Psikoloji II 26075037 Din Psikolojisinde Y ntemler I 26075009 Din Psikolojisinde zg n Metinler I 26075014 Din Psikolojisinde zg n Metinler II 46027042 Rehberlik 49015033 Geli im Psikolojisi 26075026 Hayat n inde Din Psikolojisi Bilimi 26075042 Kad n ve Maneviyat 26075002 Din Psikolojisinde Y ntemler II 26075044 Palyatif T p ve Maneviyat 26075042 Kad n Ve Maneviyat 26075027 Din Psikolojisinin Alan Ve Konular I 26075001 Din Psikolojisinin Tarihi I 26001800 Uzmanl k Alan Dersi 26075018 nsan Peygamber li kisi 26075012 Din Psikolojisinin Alan Ve Konular II Seminer: Ki ilik Geli imi ve rnek ahsiyetler Vicdan Geli imi ve Din Anlay , nsan Peygamber li kisi Doktora.

3 27075002 Din Psikolojine B t nc l Yakla m 26076001 Maneviyat ve Psikoloji 26076004 Manevi Dan manl k 26076002 Anadolu K lt r nde Psikolojik Motifler 27075007 Din Psikolojisinde a da Yakla mlar I 27075005 nsan n Ruhsal Geli imi Ve Manevi De erler 27075004 nanc n Do as Seminer: Maneviyat ve zbilin Maneviyat ve ifa li kisi DENEY MLER 1998-2003 A Vakf zel lk retim Okulunda 4.,5. ve 6. S n flara Din K lt r ve Ahlak Bilgisi retmenli i 1996-1997 zel Bilkent Lisesinde 6., 7., 8. S n flara Din K lt r ve Ahlak Bilgisi retmenli i 1987-1988 Mersin Piri Reis Ortaokulunda Din K lt r ve Ahlak Bilgisi retmenli i 1986-1987 TED Ankara Kolejinde Din K lt r ve Ahlak Bilgisi retmenli i TEMEL YETERL KLER Yabanc Dil Bilgisi: ngilizce ( leri d zeyde) Bilgisayar Bilgisi: leri d zeyde KURSLAR 2006 Ba ml l kta motivasyonel g r me teknikleri, psikoloji kongresi 1999 ubat Profes r Sabine STANGE taraf ndan verilen Yarat c l k Semineri 1998 ubat Prof.

4 Dr. F sun AKK K' n verdi i S n f i Etkile im Semineri 1988 Semih Sergen'den Diksiyon Dersleri YAYINLAR Kitaplar simsiz Hayatlar, 2005 Mutlulu u Se iyorum, 2006 A k n Yan m z MANEV YAT, 2009 Kitap B l mleri L TAM, Din Bilimleri I, nsan n Ruhsal Geli imi ve Dini De erler 2006 L TAM, Din Bilimleri I, Su luluk Psikolojisi ve T vbe 2006 Kansere z m, Kanser Tedavisine Manevi ve Psikolojik Yakla m Hay Kitap, stanbul, 2011 Yurtd Hakemli Dergilerdeki Yay nlar Euro Agenda, Avrupa g nl , A Spritual and Psycological Approach for Crime Prevention in a Sample of Woman Prisoners in Turkey, Y l/Jahr:4, Say /Heft9/2006 Yurti i Hakemli Dergilerdeki Yay nlar nsan Anlamaya Y nelik Bir Yakla m: Pastoral Psikoloji , A F Dergisi, 2006, Say 26 Din Psikolojisi ve Manevi De erler S leyman Demirel niversitesi lahiyat Fak ltesi Dergisi, Y l 2005/2, Say : 15 K lt r m zde Bilmek-Bilgi, nanmak- nan Kavramlar ve Bilgiye ve nanca Bulunanlarla ve Sunulanlarla Ula ma Konusunda Bir Pilot al ma , Dini Ara t rmalar, Eyl l-Aral k 2006, Cilt 9, Say 26 nsan Allah li kisi Dini Ara t rmalar Dergisi, Cilt 7, Say 21, Ocak-Nisan, 2005 Ruhsal Yakla m ve nsan, T rkiye' de Bir Uygulama rne i, Tasavvuf Dergisi, Y l 6, Say 15, Temmuz-Aral k 2005 nsan Peygamber li kisi , Dini Ara t rmalar Dergisi, B l m 7, Say 19, May s A ustos 2004 Dindarl kla lgili Baz Fakt rlerin Kendini Ger ekle tirme D zeyine Etkisi , (1999), A Bilimsel Sosyal Bilimler Enstit s Ara t rma Dergisi, Say :2 Bilimsel Dergilerdeki Yay nlar Kendini Ger ekle tirme A s ndan nsan Din li kisi ,(1998), A lahiyat Fak ltesi Dergisi A lahiyat Fak ltesi Dergisi, XXVII.

5 Cilt, nsan Kutsal Kitap li kisi , A lahiyat Fak ltesi Dergisi, XLI. Cilt, Ayl k Dergideki Yay nlar Sevginin G c , Diyanet Ayl k Dergi, 153, Eyl l 2003 KONGRELER Uluslararas Kongrelerde Sunulan Bildiriler 21-22-23, Haziran 2011 Rejeneratif T p ve Spiritualite Kongresi Kalpten T bba T ptan Kalbe, Palyatif T p ve Maneviyat Konulu Sunum 26-28 Kas m 2010 Samsun Bilim, Ahlak ve Sanat Ba lam nda a da slam Alg lar Uluslar Aras Sempozyum 27 Kas m 2010 Kad na Y nelik iddete Manevi Psikolojik Yakla m konulu sunumun 12-13 Eyl l 2009 Rejeneratif T p ve Spiritualite Kongresi Kalpten T bba T ptan Kalbe , 13 Eyl l Hastal klara Manevi-Psikolojik Yakla m Konulu Sunum Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildirler 3- 4-5 Nisan 2011 Ulusal Kanser Haftas Sempozyumu, 4 Nisan 2011 Palyatif Bak m ve B t nc l Yakla m konulu sunum 28-30 Ekim 2010, 10. Ulusal Kons ltasyon-Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik T p Kongresi, 29 Ekim 2010 Maneviyat Konulu Sunum 3-4 Aral k 2009 'VI.

6 Ulusal Alkol ve Madde Ba ml l Kongresi'nde, 4 Aral k 2009 Cuma G n Ba ml l k ve Maneviyat Konulu Sunum 9 Mart 2010 Kad n ve iddet Paneli, Kad na Y nelik iddete Manevi-Psikolojik Yakla m Konulu Sunum al ma Toplant s nda Sunulan Bildiriler ocu un Ahlaki Geli im D zeyini Y kseltmeye Y nelik Bir Y ntem nerisi , De erler e itimi Merkezi, Din K lt r ve Ahlak Bilgisi al ma Toplant s 1 PROJELER Kat ld Projeler SSK E itim Ara t rma Hastanesinde b brek hastalar na, mutluluk i in inan tan yararlanma konusunda e itim verildi. Y netti i Projeler Ulucanlar Cezaevi'nde Kad n Mahk mlar Ko u unda, insan n bir hata yapmamas na dini ve psikolojik de erlerin; -t vbe, irade, fke kontrol , zg nl k gibi- etkisi konulu proje y r t lm t r. Sosyal Hizmetler ocuk Esirgeme Kurumu ocuk Evlerinde ocu un Manevi ve Ahlaki Geli imi ba l kl proje y r t lmektedir. RADYO VE TELEV ZYON PROGRAMLARI Radyo Programlar Mutlulu un Yolu T rkiye nin Sesi Radyosu,2002-2003 ve 2003-2004 D nemleri Ayetlerin Dili , ocuklara Y nelik, T rkiye nin Sesi Radyosu, 2003-2004 ve 2004-2005 D nemleri Bir De er Bir nsan , Gen lere Y nelik, T rkiye nin Sesi Radyosu, 2004-2005 D nemi rnek Hayatlar, ocuklara Y nelik, T rkiye nin Sesi Radyosu, 2005-2006 D nemi nce nsan Yeti kinler Y nelik, 12 dilde yay nlan yor, T rkiye nin Sesi Radyosu, 2005-2006 D nemi ocuk ve Hayat ocuklara Y nelik T rkiye nin Sesi Radyosu, 2006-2007 D nemi Manevi D nyam z Yeti kinlere Y nelik, T rkiye nin Sesi Radyosu, 2009-2010 D nemi Televizyon Programlar A k lk retim Din K lt r ve Ahlak Bilgisi 7.

7 S n f, TRT 4 D rt Mevsim Kad n, 2004 Ramazan ay , TRT 3 Kad n ve Mutluluk , G n Ba l yor, 18 Aral k 2004 nsan Olmak , Gide Gide Gap, TRT 3, 2006-2007 D nemi Cuma g nleri Hayat n Renkleri , TRT3, 2007-2011 Kad na Dair Kanal A, 2010 G ne ba larken Kanal B, 2009-2011


Related search queries