Example: confidence

Projektas 17 M. V-341 SAVININKO TEISES IR …

2017bendrplanopakeit10stasegalut Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS SAKYMAS D L VIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. GEGU S 8 D. SAKYMO NR. V-341 D L BENDROJO UGDYMO MOKYKL , KURI SAVININKO TEISES IR PAREIGAS GYVENDINA VIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA, TINKLO PERTVARKOS 2017 2020 MET BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2017 m. d. Nr. V- Vilnius P a k e i i u Bendrojo ugdymo mokykl , kuri SAVININKO TEISES ir pareigas gyvendina vietimo ir mokslo ministerija, tinklo pertvarkos 2017 2020 met bendr j plan , patvirtint Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2017 m.

2017bendrplanopakeit10stasegalut Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 8 D. ĮSAKYMO NR.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Projektas 17 M. V-341 SAVININKO TEISES IR …

1 2017bendrplanopakeit10stasegalut Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS SAKYMAS D L VIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. GEGU S 8 D. SAKYMO NR. V-341 D L BENDROJO UGDYMO MOKYKL , KURI SAVININKO TEISES IR PAREIGAS GYVENDINA VIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA, TINKLO PERTVARKOS 2017 2020 MET BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2017 m. d. Nr. V- Vilnius P a k e i i u Bendrojo ugdymo mokykl , kuri SAVININKO TEISES ir pareigas gyvendina vietimo ir mokslo ministerija, tinklo pertvarkos 2017 2020 met bendr j plan , patvirtint Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2017 m.

2 Gegu s 8 d. sakymu Nr. V-341 D l Bendrojo ugdymo mokykl , kuri SAVININKO TEISES ir pareigas gyvendina vietimo ir mokslo ministerija, tinklo pertvarkos 2017 2020 met bendrojo plano patvirtinimo : 1. Papildau 19 punktu: 19. Atlikus 4 (Kauno VSC (berniukai), V liu ioni VSC (berniukai), Vilniaus VSC (mergai i ) ir Kauno VSC Saulut (mergai i ) VSC 2017 m. II ir III ketvir i steb senos analiz d l vaik skai iaus, pastat dyd i , finansavimo, nustatytos ios esmin s VSC tinklo pertvarkos prie astys: valstyb s keliami reikalavimai vidutin s prie i ros priemon s skyrimui: Vaiko minimalios ir vidutin s prie i ros statymo naujos redakcijos, kuri sigaliojo 2017 m.)

3 Rugs jo 1 d., 10 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad vaiko vidutin s prie i ros priemon turi b ti skiriama tik i imtiniais atvejais, kuo trumpesniam terminui ir atsi velgiant vaiko interesus. Tokiu teisiniu reguliavimu Lietuva turi u tikrinti tarptautiniuose dokumentuose tvirtinto ultima ratio principo laikym si, Jungtini Taut dokument nuostat bei atitinkam institucij pateikt rekomendacij gyvendinim d l nepilname i , padariusi nusikaltimus ar baud iamuosius nusi engimus, laisv s apribojimo, sulaikymo, su mimo ar kalinamo pagal statym tik kra tutiniu atveju ir kiek manoma trumpesniam laikui; valstyb s keliami reikalavimai vidutin s prie i ros priemon vykdantiems vaik socializacijos centrams ir j pasirengimui juos gyvendinti: Kompleksi kai teikiamos pagalbos, specialiojo ugdymo mokykl / centr ir vaik socializacijos centr veiklos kokyb s gerinimo 2015 2017 met tarpinstituciniame veiksm plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2015 m.

4 Gruod io 22 d. sakymu Nr. V-1325 D l Kompleksi kai teikiamos pagalbos, specialiojo ugdymo mokykl / centr ir vaik socializacijos centr veiklos kokyb s gerinimo 2015 2017 met tarpinstitucinio veiksm plano patvirtinimo , numatyta gerinti socializacijos centr veiklos kokyb , ma inti vaik skai i ir centr skai i , pasirengti naujo tipo vaik socializacijos centro steigimui, laipsni kai vykdyti esam centr pertvark , prireikus steigti naujo tipo vaik socializacijos centrus; vaik , kuriems paskirta vidutin s prie i ros priemon , skai iaus ma jimas: 2017 m. gegu s 22 d. Kauno VSC (berniuk ) ir V liu ioni VSC (berniuk ) mok si 37 vaikai, o 2017 m.

5 Rugs jo 4 d. 29 vaikai ( suma jo 24,7 proc.); 2017 m. gegu s 22 d. Vilniaus VSC (mergai i ) ir Kauno VSC Saulut (mergai i ) mok si 24 vaikai, o 2017 m. rugs jo 4 d. 20 vaik (suma jo 16,7 proc.); 2 2017 m. III ketvirt VSC mok si ymiai ma iau vaik , nei gali juose mokytis: pagal Kauno VSC (berniuk ) ir V liu ioni VSC (berniuk ) nuostatus iuose centruose gali mokytis 56 vaikai, mokosi 29. Vadinasi, ie VSC u pildyti 48,3 proc. Pagal Vilniaus VSC (mergai i ) ir Kauno VSC Saulut (mergai i ) nuostatus iuose centruose gali mokytis 48 vaikai, o mokosi 20. Vadinasi, ie VSC u pildyti 41,7 proc.

6 Ma iausiai u pildyti Kauno VSC (berniuk ) 45,9 proc., Vilniaus VSC (mergai i ) 37,5 proc. (V liu ioni VSC (berniuk ) 50 proc., Kauno VSC Saulut (mergai i ) 45,8 proc.); veikia 3 VSC berniukams, kuriuose pagal j nuostatus gali mokytis 72 vaikai. 2017 m. III ketvirt iuose VSC mok si 43 mokiniai. Pagal berniuk , kuriems paskirta vidutin s prie i ros priemon , skai i , kad b t u tikrintas ios priemon s vykdymas, pakanka 2 VSC berniukams; veikia 2 VSC mergait ms, kuriuose pagal j nuostatus gali mokytis 48 vaikai. 2017 m. III ketvirt iuose VSC mok si 20 mokini . Pagal mergai i , kurioms paskirta vidutin s prie i ros priemon , skai i , kad b t u tikrintas ios priemon s vykdymas, pakanka 1 VSC mergait ms; VSC pastat bendras plotas ir b kl : Kauno VSC (berniuk ) turi 2-j korpus pastat , kurio bendras plotas 5 280 m (i nuomota 1 684 m ), vienam vaikui III ketvirt (rugs jo 4 d.)

7 Teko 277 m . Kauno VSC pastato ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui reikalingos papildomos investicijos (apie 19 t kst. Eur); V liu ioni VSC (berniuk ) turi 8 pastatus, kuri bendras plotas 5772 m (nenaudojama 3 123 m , i nuomota 917 m ), vienam vaikui III ketvirt (rugs jo 4 d.) teko 108 m ; Racionaliai naudojami pastatai: administracinis pastatas nenaudojamas, atnaujintos edukacin s erdv s ir gyvenamosios patalpos; Vilniaus VSC (mergai i ) turi 3 pastatus, kuri bendras plotas 5577 m (i nuomota 1 065 m ), vienam vaikui 2017 m. III ketvirt (rugs jo 4 d.) teko 501 m.

8 Vilniaus VSC (mergai i ) pastato, kuriame vykdomas mokymas, sien hidroizoliavimui, blokini si li rekonstravimui, patalp vidaus remontui, gyvenam j kambari remontui ir naujiems baldams reikalingos papildomos investicijos (apie 29 t kst. Eur); Kauno VSC Saulut turi 2 pastatus, kuri bendras plotas 4824 m , vienam vaikui III ketvirt (rugs jo 4 d.) teko 439 m . VSC Saulut 2015 2016 m. edukacin s ir gyvenamosios patalpos modernizuotos, pakeista elektros instaliacija, langai, miegamieji kambariai apr pinti naujais baldais ir kt. (investuota 130,4 t kst. Eur); finansavimas 2017 metais: Kauno VSC (berniuk ) vienam vaikui skirta 22 875 Eur (skai iuojant planiniam mokini skai iui 24) mokymo ir aplinkos l ; V liu ioni VSC (berniuk ) vienam vaikui skirta 20 718 Eur (skai iuojant planiniam mokini skai iui 32) mokymo ir aplinkos l ; Vilniaus VSC (mergai i ) vienam vaikui skirta 23 209 Eur (skai iuojant planiniam mokini skai iui 24) mokymo ir aplinkos l ; Kauno VSC Saulut (mergai i ) vienam vaikui skirta 24 750 Eur (skai iuojant planiniam mokini skai iui 24).

9 Ma jant vaik skai iui, kuriems skiriama vidutin s prie i ros priemon , 5 VSC finansavimas neracionalus ir neefektyvus valstyb s biud eto l panaudojimas; lyginamosios analiz s b du nustatyta, kad pakanka 2 VSC berniukams ir 1 VSC mergait ms; palyginus Kauno VSC (berniuk ) ir V liu ioni VSC (berniuk ) 2017 m. III ketvirt ma iau berniuk buvo mokoma Kauno VSC, taip pat Kauno VSC blogiau u pildytos patalpos, daugiau bendrojo pastat ploto teko 1 vaikui, daugiau skirta mokymo ir aplinkos l 1 vaikui, reikalingos papildomos investicijos pastato ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui.

10 Kauno VSC (berniuk ) vykdo pagrindinio ugdymo program kaip ir V liu ioni VSC (berniuk ) ir Gruzd i VSC; palyginus Vilniaus VSC (mergai i ) ir Kauno VSC Saulut (mergai i ) 2017 m. III ketvirt ma iau mergai i buvo mokoma Vilniaus VSC (mergai i ), taip pat Vilniaus VSC 3 (mergai i ) blogiau u pildytos patalpos, daugiau bendrojo pastat ploto teko 1 vaikui, reikalingos papildomos investicijos pastato, kuriame vykdomas mokymas, sien hidroizoliavimui, blokini si li rekonstravimui, patalp vidaus remontui, gyvenam j kambari remontui ir naujiems baldams. Be to, Vilniaus VSC (mergai i ) netinkama geografin pad tis (netoli gele inkelio stoties); Likvidavus Kauno VSC (berniuk ) ir Vilniaus VSC (mergai i ) bus sutaupyta apie 1 milijon 100 t kst.


Related search queries